Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Сторінка8/8
Дата12.07.2012
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8
^

9.ПЕРЕЛІК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ,

НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ
Основна


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій се14 сесії Верхов­ної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Закон України "Про державну податкову службу в Ук­раїні" від 4 грудня 1990 р. // ВВР. – 1991. – № 6. – Ст. 37.

 3. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. // ВВР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

 4. Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р. // ВВР. – 1991. – № 14. – Ст. 168.

 5. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 р. // ВВР. – 1991. – № 25. – Ст. 281.

 6. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 р. // ВВР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

 7. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // ВВР. – 1992. – № 4. – Ст. 14.

 8. Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

 9. Закон України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " від 14 травня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 31. – Ст. 440.

 10. Закон України "Про об’єднання громадян" від 16 червня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 11. Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. // ВВР. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 12. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. // ВВР. – 1993. – № 52. – Ст. 490.

 13. Закон України "Про біженців" від 24 грудня 1993 р. // ВВР. – 1994. – № 16. – Ст. 90.

 14. Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства " від 4 лютого 1994 р. // ВВР. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

 15. Закон України "Про звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 16. Закон України "Про місцеве самоврядування в Украї­ні" від 21 травня 1997 р. // ВВР. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 17. Авер’янов В. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування // Право України. – 1998. – № 8. – С. 7-12.

 18. Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління. У 2 т. Т. 2. Матеріали наук.-практ. конф. (28 травня 2004 р., Київ) / За ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К.: НАДУ, 2004. – 416 с.

 19. Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: со­держание деятельности и организационные структуры. – К.: Наук. думка, 1990. – 145 с.

 20. Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

 21. Административное право Украины: Учебник / Под общ. ред. С.В. Кивалова. – Харьков: Одиссей, 2004. – 880 с.

 22. Административное право Украины: Учебник / Под ред. Ю.П. Битяка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков: Право, 2003. – 576 с.

 23. Біленчук П.Д., Кравченко В.В. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право: Навч. посібник. – К: Атака, 2000. – 304 с.

 24. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Адміністративне право України в схемах. Загальна частина: Навч. посібник. – Харків: Одіссей, 2005. – 317 с.

 25. Васильєв А.С. Административное право Украины (Общая часть): Учеб. пособие. – Харьков: Одиссей, 2001. – 207 с.

 26. Войтенко Е.И., Гейхман В.А., Рубцов А.В. Справочник по правовым вопросам высшей школы. – К.: Вища шк., 1980. – 384 с.

 27. Воронкова В.Г. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 256 с.

 28. Государственная служба: кадры, организация, управление: Сб. науч. ст. / Под общ. ред. А.И. Турчинова. – М.: РАТС, 2003. – 277 с.

 29. Государственная служба: теория и организация: Курс лекций / Под ред. Охотского Е.В., Игнатова В.Г. – Ростов н/Д.: Феникс, 1998. – 640 с.

 30. Державна виконавча служба України: Збірник законодавства України. В 3 т. – Ужгород: Іва, 2000. – 268 с.

 31. Додин Е.В. Административная ответственность в свете Конституции Украины // Юридический вестник. – 1997. – № 3. – С. 18-40.

 32. Голосниченко I. Значення адміністративного права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право України. – 1998. –№ 1. – С. 21-22.

 33. Голосниченко I. Правова система суверенної України i адміністративне право // ВВР. – 1992. – № 1. – С. 19-20.

 34. Гончарук С.П. Суб’єкти адміністративного права України: Навч. посібник. – К.: КМУГА, 1998. – 112 с.

 35. Гурне Б. Державне управління: Пер. з франц. – К.: Знання, 1993. – 165 с.

 36. Демократизация аппарата управления / В.В. Цветков, В.Ф. Сиренко, М.Ф. Орзих и др. – К.: Наук. думка, 1990. – 340 с.

 37. Дубенко С. Державна служба в Україні: Навч. посібник. – К.: УАДУ, 1998. – 166 с.

 38. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

 39. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навч. посібник / За заг. ред. Р.Н. Нижник, В.М. Олуйка. – Львів: Львівська політехніка, 2002. – 352 с.

 40. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. – К.: Вентури, 1996. – 208с.

 41. Коліушко I., Андріянов В. Реформування центральних органів: від концепції до законодавчого втіленняя // Голос України. – 1998. – № 250. – С. 9.

 42. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Iнтер, 1999. – 735 с.

 43. Колесніков А.П. Кадрові служби органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні: Монографія / Б.П. Колесніков, І.Г. Батраченко. – Донецьк: Норд-Прес, 2000. – 136 с.

 44. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення: Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 288 с.

 45. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

 46. Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни визначення: Словник-довідник / О.Д. Лазор, О.Я. Лазор. – К.: Дакор, 2004. – 336 с.

 47. Маліновський В.Я. Державне управління: Навч. посібник. – 2-ге вид, допов. та перероб. – К.: Атака, 2003. – 576 с.

 48. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб. пособие. – Харьков: Одиссей, 2004. – 272 с.

 49. Мамутов В.К. Компетенция государственных органов в ре­шении хозяйственных вопросов. – М.: Юрид. лит., 1964. – 259 с.

 50. Мамутов В.К. Совершенствование правового регулирова­ния хозяйственной деятельности. – К.: Наук. думка, 1982. – 240 с.

 51. Мартьянов У.В. Проблеми адміністративного права України: галузі права, науки та навчальної дисципліни. – Львів: Вид-во Львів. держ. ун-ту ім. I. Франка, 1996. – 12с.

 52. Олійник І.Л.Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник. – Донецьк: ДонДУУ, 2008. – 239 с.

 53. Организация аппарата государственного управления / структурно-функциональный аспект. – К.: Наук. думка, 1985. – 148 с.

 54. Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 296 с.

 55. Петришин А.В. Статус должностного лица: природа, струк­тура, специализация. – М.: Наука, 1990. – 270 с.

 56. Реформування державного управління в Україні: проблеми i перспективи / В.В. Цвєтков. – К.: Оріяни, 1997. – 364 с.

 57. Самсонов В.Н. Административное законодательство: поня­тие, содержание, реформа. – Харьков: Одиссей, 1991. – 120 с.

 58. Самсонов В.М. Административное законодательство: понятие, содержание, реформа. – Харьков: Основа, 1999. – 117 с.

 59. Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. – Одес­са: Одесская гос. юрид. академія, 1998. – 232 с.

 60. Старилов Ю.Н. Административный договор: опыт законода­тельного регулирования в Германии // Государство и право. – 1996. –
  № 12. – С. 40-53.

 61. Серьогін С.М. Державний службовець у відносинах між владою і суспільством: Монографія. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2003. – 456 с.

 62. Смирнова Т.С. Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Навч. посібник. – К.: Академія, 2001. – 262 с.

 63. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2007. - 624 с.

 64. Стеценко С. Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: Атіка, 2009 - 640 с. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії): Монографія. – Одеса: Юрид. літ., 2004. – 328 с.

 65. Титов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. – Харків: Консум, 1997. – 192 с.

 66. Хахулин В.В. Приватизация: большая и малая. Краткий комментарий законодательства Украины с приложением норматив­ных актов. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ДонГУУ, 1993. – 125 с.

 67. Щербак А.И. Правовая ответственность должностных лиц, аппарата государственного управления. – К.: Наук. думка, 1980. – 134 с.

 68. Яценко Н. Перспектива реформування адміністративного права України // Право України. – 1998. – № 9. – С. 3.

 69. Пикулькин А.В. Система государственного управления: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2000. – 398 с.

 70. Чиркин В.Е. Государственное и муниципальное управление: Учебник. – М.: Юристъ, 2004. – 320 с.

 71. Черноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. - 458 с.Додаткова


 1. Авер’янов В.Б. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. – 2006. – № 5. – С. 11-17.

 2. Авер’янов В.Б. Питання методології сучасної адміністра­тивно-правової доктрини України (аналітичний огляд цікавого і корисного дослідження) // ВВР. – 2005. – № 1. – С. 26-29.

 3. Авер’янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // ВВР. – 2004. – № 10. – С. 25-30.

 4. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. Т. 1. Загальна частина / В.Б. Авер’янов. – К.: Юрид. думка, 2004. – 584 с.

 5. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник. У 2 т. Т. 2. Особлива частина / В.Б. Авер’янов та ін. – К.: Юрид. думка, 2005. – 624 с.

 6. Адміністративне право: Навчальний посібник / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів, Р.В. Кісіль. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 533 с.

 7. Адміністративна діяльність: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Ковалів, З. Р. Кісіль, Д. П. Калаянов та ін.. - К.: Правова єдність, 2009. - 432 с.

 8. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія та практика: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 512 с.

 9. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

 10. Кодекс адміністративного судочинства України: Наук.-практ. коментар / За ред. С.В. Ківалова, О.I. Харитонової. – Xарків: Одіссей, 2005. – 552 с.

 11. Морозова В.О., Корнієнко М.В. Адміністративно-деліктні проблеми відповідальності за порушення громадської моралі: Моно­графія. – Донецьк: Юрид. академія МВС, 2005. – 164 с.

 12. Мосьондз С.О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: Навч. посібник. – К.: Прецедент, 2006. – 176 с.

 13. Нижник Н.Р., Олуйко В.М., Ягюк В.А. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект). – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2003. – 296 с.

 14. Николаева Л.А., Соловьева А.К. Административная юстиция и административное судопроизводство: зарубежный опыт и российские традиции: Сборник. – СПб.: Юрид. центр "Пресс", 2004. – 332 с.

 15. Приймаченко Д.В. Інституціональний механізм формування та реалізації митної політики // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 11. – С. 17-20.

 16. Рудий В.М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні. – К.: Сфера, 2005. – 272 с.

 17. Рудик П.А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи. – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

 18. Сенюта I.Я. Медичне право: право людини на охорону здоров’я: Монографія. – Львів: Астролябія, 2007. – 224 с.

 19. Сіренко В.Ф. Інтереси і влада. – К.: Оріяни, 2006. – 536 с.

 20. Совгиря О.В. Правовий статус парламентської опозиції: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 264 с.

 21. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Моногра­фія. – Харків: Консум, 2003. – 464 с.

 22. Стеценко Г.С., Побережний А.I., Сміянов В.А., Андріїв­ський I.Ю., Гаврилюк О.Ф. Реформа охорони здоров’я в Україні / За ред. проф. О.М. Голяченка. – Тернопіль: Лілея, 2006. – 160 с.

 23. Стеценко С.Г. Медицинское право: Учебник. – СПб.: Юрид. центр "Пресс", 2004. – 572 с.

 24. Стеценко С.Г., Ткаченко А.В. Меры противодействия корруп­ции в Украине и России: сравнительно-правовой аспект. – М.: Юристъ, 2006. – С. 61-64.

 25. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2004. – 176 с.

 26. Судова практика у справах про адміністративні правопорушення (2003-2005 рр.) / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Юрисконсульт, 2006. – 498 с.

 27. Сущенко В.Д., Олефір В.I., Константінов С.Ф. та ін. Адмі­ністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навч. посібник. – Тернопіль: Тернограф, 2006. – 176 с.

 28. Харитонова О.I. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії). – Одеса: Юрид. літ., 2004. – 328 с.

 29. Цветков В., Селіванов В. Проблеми методологічного забезпечення вітчизняного державного управління // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3. – С. 101-112.

 30. Цветков В.В., Креста I.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія. – К.: Ін Юре, 2003. – 496 с.

 31. Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 144 с.

 32. Чемерис А.О., Артим І.І., Рудніцька Р.М., Лесечко М.Д. Оцінка ефективності управління в районних державних адміністраціях / За заг. ред. М.Д. Лесечка. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 296 с.

 33. Шкарупа В.К., Коломиєць Т.О., Гулевська Г.Ю. та ін. Адміністративне право України: Навч. посібник. – К.: Істина, 2007. – 216 с.

 34. Ярмакі X.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: Монографія. – Одеса: Юрид. літ., 2006. – 336 с.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Адміністративне право", літературу, що рекомендується, робочу програму, пояснення до тем дисципліни та індивідуальне завдання за варіантами
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Адміністративне право” для студентів напряму...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи