Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»




НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Сторінка3/6
Дата12.07.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ



Критеріями оцінювання знань студентів, їх старанності і наполегливості під час роботи безпосередньо на семінарському занятті є наступні показники:

  • «3» - відповідь повна, без помилок: навчальний матеріал засвоєно в повному обсязі; студент добре обізнаний у теоретичному плані, вільно володіє і оперує законами, категоріями та понятійним апаратом навчальної дисципліни; аргументовано і на високому рівні веде дискусію; в змозі розв`язувати проблемні питання, здатний до оригінального творчого мислення; демонструє вміння самостійно працювати над навчальним матеріалом;

  • «2» - відповідь має декілька суттєвих помилок: навчальний матеріал засвоєно в достатньому обсязі; студент знайомий з категоріальним апаратом дисципліни, виявляє необхідний мінімум теоретичних і практичних знань; знайомий з основною навчальною літературою з дисципліни, може розв`язувати типові (елементарні) проблемні завдання;

  • «1» - питання в відповіді не розкрито.



^

3.1. БАЛЬНА ШКАЛА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ





Оцінка за шкалою

ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання роботи або відповіді без помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5%)

4 (добре)

82-89

C

Добре – в загалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10%)

75-81

D

Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)

3

(задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1-34



^

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З КОЖНОГО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ





Модулі

Кількість балів за видами роботи

Сума балів, макс.

Відвідування лекцій, наявність конспекту

Виступи на

семінарах


Письмова самостійна робота

Доповіді, реферати

Складання структурно-логічних схем

Індивідуальні заняття з викладачем

Тестування за підсумковим модулем

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заліковий модуль 1

























Змістовий модуль 1

1

3



















Змістовий модуль 2

1

3










1







Змістовий модуль 3

1

3



















Змістовий модуль 4

1

3



















Змістовий модуль 5

1

3

1




1










Змістовий модуль 6

1

3

1




1










Разом

6

18

2




2




3































Заліковий модуль 2

























Змістовий модуль 7

1

3



















Змістовий модуль 8

1

3










1







Змістовий модуль 9

1

3



















Змістовий модуль 10

1

3

1




1










Змістовий модуль 11

1

3

1




1










Разом

5

15

2




2




3































Заліковий модуль 3

























Змістовий модуль 12

1

3










1







Змістовий модуль 13

1

3



















Змістовий модуль 14

1

3



















Змістовий модуль 15

1

3



















Змістовий модуль 16

1

3



















Змістовий модуль 17

1

3

1




1










Змістовий модуль 18

1

3

1

4

1










Разом

7

21

2

4

2




3































Всього за курс (min)

18

18
















35

Всього за курс (max)

18

54

6

4

6

3

9

100


*Примітка: до 6 балів додається за науково-дослідну роботу


^ 4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


 1. Поняття та функції фінансів.

 2. Фінансова діяльність держави.

 3. Форми і методи фінансової діяльності держави.

 4. Принципи фінансової діяльності держави.

 5. Система органів, що здійснюють фінансову діяльність.

 6. Поняття і структура фінансової системи держави.

 7. Принципи побудови фінансової системи.

 8. Фінансово-правові норми.

 9. Структура фінансово-правової норми.

 10. Класифікація фінансово-правових норм.

 11. Фінансові правовідносини: зміст, особливості, види.

 12. Фінансове право в системі права.

 13. Фінансове право як галузь права.

 14. Предмет і метод фінансового права.

 15. Суб’єкти та об’єкти фінансового права.

 16. Система фінансового права.

 17. Джерела фінансового права.

 18. Держава як суб’єкт фінансового права.

 19. Правосуб’єктність у фінансовому праві.

 20. Фінансове законодавство України.

 21. Поняття та значення фінансового контролю.

 22. Види фінансового контролю.

 23. Методи фінансового контролю.

 24. Система органів фінансового контролю.

 25. Повноваження органів фінансового контролю.

 26. Перевірка: щодо питання змісту та видів.

 27. Ревізія як основний метод фінансового контролю.

 28. Завдання та функції органів державної податкової служби України.

 29. Повноваження та структура органів державної податкової служби України.

 30. Правове положення Державної податкової служби України.

 31. Правове положення Державного казначейства.

 32. Правове положення Міністерства фінансів України.

 33. Функції Міністерства фінансів України.

 34. Контрольно-ревізійні органи України.

 35. Діяльність Рахункової палати України.

 36. Правові засади незалежного фінансового контролю.

 37. Аудит. Загальна характеристика.

 38. Поняття та види державних доходів.

 39. Поняття та види державних видатків.

 40. Бюджетне право в системі фінансового права.

 41. Поняття бюджету та його складові частини.

 42. Бюджетне законодавство України.

 43. Дефіцит і профіцит бюджету: зміст та шляхи подолання.

 44. Бюджетна система та бюджетний устрій України.

 45. Бюджетна класифікація: щодо питання поняття, значення та структури.

 46. Державний бюджет України: його доходи та видатки.

 47. Місцеві бюджети України: види, склад доходів та видатків.

 48. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

 49. Проект рішення про місцевий бюджет і матеріали, що додаються до нього.

 50. Затвердження місцевих бюджетів.

 51. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України.

 52. Органи контролю спеціальної компетенції за дотриманням бюджетного законодавства та їх повноваження.

 53. Поняття та принципи міжбюджетних відносин.

 54. Сутність та методи бюджетного регулювання.

 55. Бюджетний цикл та бюджетний період.

 56. Поняття та принципи бюджетного процесу.

 57. Стадії бюджетного процесу.

 58. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.

 59. Складання проектів бюджетів.

 60. Схвалення проекту Закону про Державний бюджет. Матеріали, що подаються до нього.

 61. Розгляд і прийняття бюджетів.

 62. Виконання бюджетів.

 63. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

 64. Державні та місцеві цільові фонди.

 65. Податкове право в системі фінансового права.

 66. Система та принципи податкового права.

 67. Податкова система України.

 68. Правові засади податкового контролю в Україні.

 69. Види та форми податкового контролю.

 70. Обов’язкові платежі. Поняття податку.

 71. Правовий механізм податку та його елементи.

 72. Класифікація податків і зборів.

 73. Податки з юридичних осіб.

 74. Податки з фізичних осіб.

 75. Загальнодержавні збори.

 76. Місцеві податки і збори.

 77. Сутність, значення і функції державної позики.

 78. Види державної позики.

 79. Державний борг: поняття та види.

 80. Управління та обслуговування державного боргу.

 81. Поняття страхування. Особливості участі держави у страховій діяльності.

 82. Зміст Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 83. Обов’язкове державне страхування: зміст і види.

 84. Поняття та зміст банківської системи України.

 85. Банківське законодавство.

 86. Правовий статус Національного банку України.

 87. Повноваження Національного банку України.

 88. Функції Національного банку України.

 89. Банківське регулювання в Україні: поняття та форми.

 90. Правове регулювання банківського нагляду.

 91. Зміст інституту банківської таємниці.

 92. Поняття та структура грошової системи України.

 93. Правові основи грошового обігу.

 94. Правове регулювання готівкового обігу.

 95. Правове регулювання безготівокого обігу.

 96. Валюта та валютні цінності.

 97. Валютні обмеження.

 98. Поняття та зміст валютних операцій.

 99. Поняття та зміст валютного регулювання в Україні.

 100. Правові засади валютного контролю в Україні.

 101. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

 102. Фінансово-правове регулювання ціноутворення.

 103. Поняття ціни,її функції та структура.

 104. Зміст Закону України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні».

 105. Зміст Закону України «Про Рахункову палату».

 106. Зміст Закону України «Про аудиторську діяльність».

 107. Зміст Закону України «Про державну податкову службу України».

 108. Зміст Закону України «про Національний банк України».

 109. Зміст Закону України «Про банки і банківську діяльність».

 110. Зміст Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».



1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи