Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Сторінка1/4
Дата12.07.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОЛТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА


РОБЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційеий рівень «бакалавр»

форма навчання денна, 2 курс


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

адміністративного права

прот. № 8 від 06.01.2012


Донецьк 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки «Право») / Укладач: Волвенко П.В. – Донецьк: ДонДУУ, 2012.


Укладач

Доцент кафедри

Адміністративного права П.В. Волвенко, к.ю.н., доцент


Голова ПМК

Адміністративного права

Протокол №4 від 30.12.11 Н.С. Ракша, к.ю.н., доцент


Зав. кафедрою

Адміністративного права І.Л. Олійник, к.ю.н., доцент


^ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з курсу «Конституційне право зарубіжних країн»

(для студентів 2 курсу денної форми навчання)


Пояснювальна записка


Робоча навчальна програма з курсу «Конституційне право зарубіжних країн» розрахована на студентів навчального закладу за спеціалізацією «Правознавство».

Основними цілями й завданнями цієї дисципліни є: засвоєння студентами загальнотеоретичних знань про конституційне право зарубіжних країн, вироблення навичок та вмінь використовувати одержані знання для високопрофесійного здійснення обов’язків у обраній сфері діяльності.

Вивчення «Конституційного права зарубіжних країн» повинно надати студентам глибоку теоретичну підготовку, сприяти формуванню широкого політико-правового світогляду. Вивчення курсу допомогає формуванню високої правової культури майбутніх фахівців, розвиває самостійне теоретичне мислення, допомагає рішенню практичних завдань та сприяє формуванню української правової держави, демократизації суспільного й державного життя.

Навчальний курс «Конституційне право зарубіжних країн» покликаний виховувати у студентів базові знання та навички фахівця-юриста у сфері конституційнного права зарубіжних країн, що сприятиме удосконаленню теоретичних основ для майбутньої правозастосовчої діяльності з використанням порівняльно-правового підходу до праворозуміння.

Цей навчальний курс базується на нових порівняльно-правових висновках та теоретичному аналізі зарубіжного конституційного права і судової практики, що дозволяє на більш високому науковому рівні розуміти конституційний лад держави, вплив його на загальний правовий порядок.

Програма виходить із зв’язку з іншими науками, поперед усього з філософією, історією права, політологією, галузевими юридичними науками, а саме з такими, як «Конституційне право України», «Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України», «Філософія права», «Історія політичних та правових вчень», «Історія держави та права зарубіжних країн» та з іншими дисциплінами.

У процесі вивчення курсу «Конституційне право зарубіжних країн» студенти повинні використовувати законодавчу базу зарубіжних країн, нормативно-правові акти стосовно розглядаємих питань окремих тем, враховувати відповідні нормативні акти та рішення державних органів, останні концептуальні розробки, викладені в виданнях навчальної та наукової літератури. Крім того слід вичати джерела судової практики зарубіжних країн.


^ Після вивчення предмету студенти слухачі повинні знати:

  основи методології порівняльного пізнання державно-правових явищ;

  головні поняття та терміни конституційного права зарубіжних країн;

  поняття та сутність коституйного устрою держави;

  систему вищих органівдержавної влади зарубіжних країн;

  територіальний устій зарубіжних країн;

  конституційні основи судового устрою зарубіжних країн;

  види конституційного контролю зарубіжних країн;

  конституційно-правовий статус людини і громадянина у зарубіжних країнах;

  партійні та виборчі системи у зарубіжних країнах.


^ Після вивчення предмету курсанти, студенти та слухачі повинні вміти:

  характеризувати основи конституційного права зарубіжних країн;

  типологізувати форму правління та територіального устрою зарубіжних країн;

  визначати особливості конституційно-правовий статусу людини і громадянина у зарубіжних країнах;

  вміти аналізувати джерела конституційного права зарубіжних країн;

  визначати особливості функціонування партійних та виборчих систем зарубіжних країн;

  визначати особливості судового устрою зарубіжних країн;

  характеризувати специфіку конституційного контролю у зарубіжних країнах.


Теоретичний та порівняльно-правовий характер науки викликає певні труднощі при її вивченні. У цих умовах суттєву допомогу в оволодінні навчальним курсом покликані чинити: лекції, семінарські та практичні заняття, контрольні роботи, дискусії по проблемним питанням та ін. Відповіді по окремим питання тієї чи іншої теми пропонується готувати роблячи стислий робочий план виступу.

Виступи студентів повинні задовольняти наступним вимогам:

• у них викладається теорія розглядаємого питання;

• аналіз відповідних державно-правових понять, законів та ін;

• висунуті положення підкріпляти фактами, прикладами, взятими з судової та іншої юридичної практики;

• використовувати досягнення інших юридичних наук та інших галузей знань (міжпредметний зв’язок).

У відповідях студентів повинні бути самостійність, творче відношення до розглядаємого питання. Виступи повинні бути грамотними в літературному та юридичному відношенні.

Навчальна програма містить в собі приблизні тематичні плани з курсу «Конституційне право зарубіжних країн», пакет навчально-методичних матеріалів з даного курсу, основну та додаткову літературу, перелік питань для складання заліку.


___________________________________________________________________


^ РОЗПОДІЛ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

для студентів 2 курсу денної форми навчання


^ Назва змістового модуля

Кількість годин

Форма контролю

Всього

Лекції

Семінари

СРС

Індивід.

1

2

3

4

5

6

7

Заліковий модуль І

1. Наука конституційного права. Конституції зарубіжних країн.
4

2

3

3

Опитування, індивід. завдання, доповіді, складання схем, реферати

2. Політичний режим. Конституційно-правовий статус особи і громадянина. Політичні партії та партійні системи. Виборче право та виборчі системи.
4

2

3

3

3. Форма держави та місцеве самоврядування у зарубіжних країнах.
4

2

3

3

4. Конституційний контроль та судові системи зарубіжних країн.
4

2

3

3
48

16

8

12

12
^ Модульний контроль
Контрольна

Заліковий модуль ІІ

5. Конституційне право країн Східної Європи.
4

2

3

3

Опитування, індивід. завдання, доповіді, схеми, реферати

6. Конституційне право країн Західної Європи.
4
3

3

7. Конституційне право держав аннло-американської традиції
4

2

3

3

8. Конституційне право держав Латинської Америки.
4

2

3

3

9. Конституційне право країн Східу. Конституційне право ісламських країн.
4

2

3

3

^ Разом з модуля

60

20

10

15

15
^ Модульний контроль
Контрольна
Всього

108

36

18

27

27

Залік^ БАЛЬНА ШКАЛА РЕЙТЕНГОВОЇ ОЦІНКИ


Оцінка за шкалою ECTS

Визначення

За національною системою

За системою ДЮІ

А

Відмінно – відповідь повна, аргументована, з прикладами практики

5 (відмінно)

90   100

В

Дуже добре   відповідь повна, але недостатньо аргументована (або не пов’язана з практикою)

4 (добре)

82   89

С

Добре   відповідь повна, але недостатньо аргументована (або не пов’язана з практикою), незначні помилки

75   81

D

Задовільно – відповідь не повна, з неточностями

3 (задовільно)

69   74

E

Задовільно – відповідь не повна, із помилками

60   68

FX

Незадовільно – потрібно доопрацювати основні питання курсу

2 (незадовільно)

35   59

X

Незадовільно – необхідний обов’язковий повторний курс

1   34^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВМодулі

Кількість балів за видами роботи

Відвідування лекцій, семінарів, наявність конспекту

Виступи на семінарах

Виконання завдань самостійної роботи

Індивідуальні заняття з викладачем

Максимальна сума балів

1

2

3

4

5

7

Модуль 1

-

5

2

1

8

Модуль 2

-

5

2

2

9

Модуль 3

-

5

2

2

9

Модуль 4

-

5

2

2

9

Модуль 5

-

5

2

2

9

Модуль 6

-

5

2

2

9

Модуль 7

-

5

2

2

9

Модуль 8

-

5

2

2

9

Модуль 9

-

5

2

2

9

Разом
45

18

17

80
Модульний контроль І
10

Модульний контроль ІІ
10

Залік

30

Всьго за курс

100^ ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН»


Модуль І. Загальна частина


Зм. модуль 1. Наука конституційного права. Конституції зарубіжних країн

Загальна характеристика конституційного права зарубіжних країн. Виникнення конституційного права як самостійної галузі науки. Історія науки конституційного права до ІІ світової війни. Розвиток сучасної науки конституційного права у зарубіжних країнах. Предмет та об’єкт науки конституційного права зарубіжних країн. Завдання конституційного права зарубіжних країн. Методологія науки конституційного права зарубіжних країн.

Поняття конституції. Зміст, форма і структура конституцій. Функції конституцій. Підготовка, прийняття та зміни конституцій у зарубіжних країнах. Види конституцій зарубіжних країн. Конституційний контроль у зарубіжних країнах. Конституційно-правові основи суспільного ладу.


^ Зм. модуль 2. Політичний режим. Конституційно-правовий статус особи і громадянина. Політичні партії та партійні системи. Виборче право та виборчі системи

Поняття, складові та види політичних режимів. Способи набуття та втрати громадянства. Свобода та рівність як засади конституційного статусу людини і громадянина. Верховенство права та верховенство конституції у ліберальній теорії. Конституційні права та свободи людини і громадянина у зарубіжних країнах. Судовий та інший юридичний захист конституційних прав та свобод.

Поняття політичних партій, їх організація та функції. Класифікація політичних партій. Інституціоналізація політичних партій у зарубіжних країнах. Партійні системи зарубіжних країн. Конституційно-правове регулювання виборчого права та його основні принципи. Виборчі системи. Референдум у зарубіжних країнах.


^ Зм. модуль 3. Форма держави та місцеве самоврядування у зарубіжних країнах

Поняття форми держави та її складові: форма правління, територіальний устрій. Історія і теорія парламентамизму. Компетенція парламентів. Структура парламентів. Парламентська процедура. Інститут голови держави у зарубіжних країнах. Повноваження голови держави у зарубіжних країнах. Формування, склад і структура урядів. Повноваження урядів. Відповідальність урядів. Унітарна форма територіального устрою. Федеративна форма територіального устрою.

Право на місцеве самоврядування громад та основні принципи. Компетенція органів місцевого самоврядування. Системи місцевого самоврядування. Формування органів місцевого самоврядування.


^ Зм. модуль 4. Конституційний контроль та судові системи зарубіжних країн

Поняття конституційного контролю, юридичний перегляд. Види та форми конституційного контролю. Органи конституційного контролю та їх юрисдикція. Порядок розгляду та вирішення справ в органах конституційного контролю. Конституційна скарга.

Конституційні основи судової системи у зарубіжних країнах. Конституційні принципи правосуддя. Доктрина natural justice та due process. Зміст процедури Habeas Corpus. Поняття права на ефективні засоби правового захисту. Принцип одноманітності та послідовності судової практики. Судові системи зарубіжних країн. Поняття касаційного суду, його юрисдикція і завдання. Апеляційні суди. Суди загальної юрисдикції. Система спеціалізованих судів. Адміністративна юрисдикція. Незалежність судової влади. Конституціно-правовий статус суддів.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність» для студентів 3 курсу денної...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconМіністерство освіти І науки, молді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Міністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн» iconІспит з Конституційного права зарубіжних країн (форма проведення, критерії оцінювання знань студентів)
Навчальна дисципліна Конституційне право зарубіжних країн передбачає отримання студентами комплексу знань з теорії конституційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи