Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Скачати 425.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Сторінка1/4
Дата12.07.2012
Розмір425.63 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Міжнародне приватне право»

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

спеціальність 8.030604 Менеджмент зовнішньої діяльності

спеціалізація ЄМЗЕД

освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

форма навчання – денна

курс – 5


Затверджено

на засіданні кафедри

адміністративного права

протокол № 8 від 06.01.2012р.


Донецьк – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / укладач П.В. Волвенко. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 29с.

Вміщує тематичний план, питання до семінарських, практичних занять, завдання до індивідуальної та самостійної роботи студентів, засоби проведення поточного та підсумкового контролю знань, перелік нормативно-правових актів та літератури.


Укладач:

доцент кафедри

адміністративного права,

к.ю.н., доцент П.В. Волвенко


Програму розглянуто та ухвалено на засіданні

ПМК публічно-правових дисциплін

Протокол № 4 від « 30 » грудня 2011 р. Н.С. Ракша


Завідувач кафедри

адміністративного права,

к.ю.н., доцент І.Л. Олійник


^ ЗМІСТ

Структури робочої навчальної програми

Стор.


1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі………….4

2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю………………………………………….6

3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни

(навчального модуля)……………………………………………………………..6

4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля………7

5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного залікового модуля…..8

6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів…………...9

7. Плани проведення практичних та семінарських занять

з кожного змістового модуля з визначенням літературних

джерел, індивідуальних завдань та переліку питань для самоконтролю…….12

8. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами

матеріалу та підготовки до семінарських занять,

засоби його контролювання з кожного змістового модуля…………………...18

9. Список методичної літератури, нормативних матеріалів……………..21


^ 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Міжнародне приватне право належить до комплексних галузей права, оскільки міжнародне приватне право як галузь права регулює різноманітні невладні, приватноправові відносини з «іноземним елементом».

Навчальний курс «Міжнародне приватне право» вивчається студентами денної та заочної форм навчання напрямку підготовки «Право» відповідно до плану-графіку вивчення навчальних дисциплін за відповідними спеціальностями.

Загальний обсяг навчального навантаження з курсу складає 27 годин, із них: 9 годин – лекцій, 9 годин – семінарські заняття, 3 години – консультації; 4 години – індивідуальна робота, підсумковий контроль (2 години) – залік.

Предмет курсу «Міжнародне приватне право» має як загальне теоретичне значення, так і прикладне, практичне значення від цього слідує, що студент повинен звернути особливу увагу на надані у програмі та тезах лекцій правила внутрішнього законодавства та міжнародних договорів, учасницею яких є наша держава, а також на найбільш типові приклади застосування цих норм, взятих з практики.

^ Метою дисципліни є необхідний обсяг знань, щодо міжнародного приватного права, що складено у якості окремої юридичної дисципліни. З багатьох питань, віднесених до проблематики міжнародного приватного права, у вітчизняній та в зарубіжній літературі висловлені різноманітні точки зору. З ними студенти можуть бути ознайомлені використовуючи указані робочу та навчальну програми. Дискусійні питання виносяться на практичні заняття, згідно плану проведення практичних занять.

Для самоконтролю та перевірки того, як засвоєно матеріал, наприкінці кожної теми наведені контрольні питання з теми, перелік основних термінів, завдання до самостійної роботи, тематики рефератів та доповідей, ситуативні завдання. Також робоча навчальна програма містить список літературних джерел, тестові завдання, перелік питань до підсумкового контролю знань студентів, рекомендований перелік тем науково-дослідницьких робіт тощо.

Необхідною мірою при вивченні курсу є засвоєння рекомендованих питань, письмове виконання індивідуальних завдань, ведення словника юридичних термінів, обрання студентом окремої теми для більш детального вивчення ( за підсумком якого публікація статті, тез доповідей, участь у конференції тощо).

За період вивчення курсу «Міжнародне приватне право студенти повинні отримати систему знань у галузі регулювання приватноправових відносин з «іноземним елементом», а також:

  • Знати положення цивільного, сімейного, трудового та цивільного процесуального законодавства, які регулюють приватноправові правовідносини з «іноземним елементом», порядок їх застосування;

  • Уміти правильно оцінувати ситуаційну обставину і приймати оптимальні рішення з ефективності застосування в практичній діяльності норм, регулюючих приватноправові правовідносини з іноземним елементом;

  • Уміти кваліфіковано складати відповідні документи, такі як договори, заяви, розписки, самостійно працювати з нормативними матеріалами, навчальною та спеціальною літературою;

  • Уміти швидко знаходити необхідний матеріал, нормативний акт, вірно його тлумачити й застосовувати в конкретних ситуаціях.


^ 2. Розподіл дисципліни на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю


Дисципліна

Міжнародне приватне право

Семестр

10

Курс

5

Тип дисципліни
Кількість кредитів:

1

Змістових модулів

5

Залікових модулів

1

Форми та методи навчання

Лекції, семінари, індивідуальні заняття, консультації

Загальна кількість годин

27

Форми та засоби контролю знань

Модульний контроль, підсумковий контроль –залік.

Технологія їх проведення – рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою.^ 3. Бальна шкала рейтингової оцінки


Оцінка за шкалою

ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання роботи або відповіді без помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5%)

4 (добре)

82-89

C

Добре – в загалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10%)

75-81

D

Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)

3

(задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1-34


^ 4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля
з/п

Назва змістовного модуля


К І Л Ь К І С Т Ь Г О Д И Н


всь

ого

лек

ції

Семін.

занят.

С

Р

С

Інд.

Зан.

Конс


форма

контролю


1


2


3


4


5


6


7

8
ЗАЛІКОВИЙ

МОДУЛЬ 1

^ ЗАГАЛЬНА ТА ОСОБЛИВА ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

1.

Поняття та предмет, джерела міжнародного приватного права.24


усне опитування, доповіді, реферати

2.

Правовий статус осіб у міжнародному приватному праві


24


усне опитування, доповіді, реферати

3.

Зобов’язання за міжнародним приватним правом


24


усне опитування, доповіді,

реферати

4.


Власність у міжнародному приватному праві


24


усне опитування, доповіді, реферати

5.

Міжнародний цивільний процес. Міжнародний комерційний арбітраж


22


усне опитування, доповіді,

рефератиЗалік5
Всього

41

10

18
5

3


^ 5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля


Модулі

Кількість балів за видами роботиВідвідування лекцій, семінарів, наявність конспекту

Виступи на

семінарах

Самостійна робота (вивчення нормативних актів, підготовка рефератів, доповідей, складання структурно-логічних схем)

Індивідуальні заняття з викладачем

Тестування за відповідним модулем

Модульний контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

Змістовий модуль 1

1

10

4

3

-

-

17

Змістовий модуль 2

1

10

4

3

-

-

17

Змістовий модуль 3

1

10

4

3

-

-

17

Змістовий модуль 4

1

10

4

3

-

-

17

Змістовий модуль 5

1

5

4

3

-

-

17

Залік15

Разом

5

45

20

15

-

15

100


Примітка: за науково-дослідницьку роботу додається до 10 балів.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни «Міжнародне приватне право»


Затверджено

на засіданні кафедри

адміністративного права

протокол № 8 від 06.01.2012р.


Донецьк – 2012

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗАГАЛЬНА ТА ОСОБЛИВА ЧАСТИНИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА


Змістовий модуль 1. Поняття та предмет, джерела міжнародного приватного права (2год.)

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність» для студентів 3 курсу денної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи