Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Сторінка3/6
Дата12.07.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВКритеріями оцінювання знань студентів, їх старанності і наполегливості під час роботи безпосередньо на семінарському занятті є наступні показники:

  • «3» - відповідь повна, без помилок: навчальний матеріал засвоєно в повному обсязі; студент добре обізнаний у теоретичному плані, вільно володіє і оперує законами, категоріями та понятійним апаратом навчальної дисципліни; аргументовано і на високому рівні веде дискусію; в змозі розв`язувати проблемні питання, здатний до оригінального творчого мислення; демонструє вміння самостійно працювати над навчальним матеріалом;

  • «2» - відповідь має декілька суттєвих помилок: навчальний матеріал засвоєно в достатньому обсязі; студент знайомий з категоріальним апаратом дисципліни, виявляє необхідний мінімум теоретичних і практичних знань; знайомий з основною навчальною літературою з дисципліни, може розв`язувати типові (елементарні) проблемні завдання;

  • «1» - питання в відповіді не розкрито.^

3.1. БАЛЬНА ШКАЛА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ

Оцінка за шкалою

ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання роботи або відповіді без помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5%)

4 (добре)

82-89

C

Добре – в загалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10%)

75-81

D

Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)

3

(задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1-34^

3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З КОЖНОГО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ

Модулі

Кількість балів за видами роботи

Сума балів, макс.

Відвідування лекцій, наявність конспекту

Виступи на

семінарах


Письмова самостійна робота

Доповіді, реферати

Складання структурно-логічних схем

Індивідуальні заняття з викладачем

Тестування за підсумковим модулем

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заліковий модуль 1

Змістовий модуль 1

1

3

0,51

0,5
Змістовий модуль 2

1

3

0,5


0,5
Змістовий модуль 3

1

3

0,5


0,5
Змістовий модуль 4

1

3

0,5


0,5
Змістовий модуль 5

1

3

0,5


0,5
Змістовий модуль 6

1

3

0,5


0,5
Разом

6

18

3

2
1

3Заліковий модуль 2

Змістовий модуль 7

1

3

0,5


0,5
Змістовий модуль 8

1

3

0,50,5

0,5
Змістовий модуль 9

1

3

0,5


0,5
Змістовий модуль 10

1

3

0,50,5

0,5
Змістовий модуль 11

1

3

0,5


0,5
Змістовий модуль 12

1

3

0,5


0,5
Разом

6

18

3

2
1

3Заліковий модуль 3

Змістовий модуль 13

1

3

0,50,5

0,5
Змістовий модуль 14

1

3

0,5


0,5
Змістовий модуль 15

1

3

0,5


0,5
Змістовий модуль 16

1

3

0,50,5

0,5
Змістовий модуль 17

1

3

0,5


0,5
Змістовий модуль 18

1

3

0,5


0,5
Разом

6

18

3

3
1

3Всього за курс (min)

18

18

9

45

Всього за курс (max)

18

54

9

7
3

9

100


*Примітка: до 6 балів додається за науково-дослідну роботу


^ 4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


    1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.

    2. Поняття податкового права.

    3. Зміст та особливості інституту податкового права.

    4. Зв’язок податкового права з іншими галузями права.

    5. Предмет та метод податкового права.

    6. Система та джерела податкового права.

    7. Принципи податкового права.

    8. Поняття податкових правовідносин.

    9. Особливості податкових правовідносин.

    10. Види податкових правовідносин.

    11. Об’єкт податкових правовідносин.

    12. Суб’єкти податкових правовідносин.

    13. Податкова правоздатність. Податкова дієздатність.

    14. Права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин.

    15. Підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин.

    16. Податково-правові норми, їх загальні риси та особливості.

    17. Класифікація податкових норм.

    18. Структура податково-правової норми.

    19. Зміст та поняття податкової системи.

    20. Особливості податкової системи.

    21. Податкова система України.

    22. Принципи податкової системи України.

    23. Напрями вдосконалення податкової системи України.

    24. Особливості податкових систем країн світу з розвиненою економікою.

    25. Поняття та ознаки податку.

    26. Функції податку.

    27. Співвідношення податку, збору та мита.

    28. Класифікація податків та зборів за податковим законодавством України.

    29. Правовий механізм податку.

    30. Елементи податку як юридичної категорії.

    31. Поняття податкового обов’язку.

    32. Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку.

    33. Виконання податкового обов’язку.

    34. Податковий борг.

    35. Гарантії забезпечення податкового обов’язку.

    36. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку.

    37. Поняття платника податку.

    38. Права та обов’язки платників податків.

    39. Фізичні та юридичні особи як платники податків.

    40. Консолідована група платників податків.

    41. Податкові агенти.

    42. Представництво у податковому праві.

    43. Правовий статус органів державної податкової служби України.

    44. Функціональна структура та територіальна організація державної податкової служби України.

    45. Мета, завдання та функції діяльності державної податкової служби України.

    46. компетенція та відповідальність посадових осіб податкових органів.

    47. Державні податкові адміністрації та державні податкові інспекції в системі органів державної податкової служби України.

    48. Податкова міліція в системі органів державної податкової служби України.

    49. Поняття податкового контролю.

    50. Мета, завдання та функції податкового контролю.

    51. Принципи здійснення податкового контролю в Україні, їх класифікація.

    52. Система органів податкового контролю в Україні.

    53. Державна податкова служба України як єдина система органів управління та контролю за дотриманням податкового законодавства України.

    54. Правова регламентація компетенції посадових осіб державної податкової служби України щодо здійснення податкового контролю.

    55. Види податкового контролю в Україні.

    56. Форми податкового контролю в Україні.

    57. Методи податкового контролю.

    58. Визначення податкового обліку.

    59. Етапи здійснення податкового обліку.

    60. Визначення податкової перевірки, її зміст та види відповідно до норм Податкового кодексу України.

    61. Умови здійснення різних видів податкових перевірок та особливості їх проведення.

    62. Оскарження результатів податкових перевірок.

    63. Визначення податкового правопорушення.

    64. Ознаки податкового правопорушення.

    65. Об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона податкового правопорушення.

    66. Класифікація податкових правопорушень.

    67. Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності.

    68. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

    69. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.

    70. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.

    71. Становлення законодавства про податок на прибуток підприємств.

    72. Платник податку на прибуток підприємств.

    73. Об’єкт податку на прибуток підприємств.

    74. Ставка податку на прибуток підприємств.

    75. Звільнення від оподаткування прибутку підприємств та організацій.

    76. Обчислення та сплата податку на прибуток підприємств.

    77. Місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України.

    78. Платник податку на доходи фізичних осіб.

    79. Об’єкт податку на доходи фізичних осіб.

    80. Ставка податку на доходи фізичних осіб.

    81. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб.

    82. Поняття податку на додатну вартість.

    83. Платник податку на додану вартість. Реєстрація платників податків на додану вартість.

    84. Об’єкт податку на додану вартість.

    85. База податку на додану вартість.

    86. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість.

    87. Податкова накладна.

    88. Поняття акцизного податку.

    89. Платники акцизного податку.

    90. Об’єкт акцизного податку.

    91. База акцизного податку.

    92. Підакцизні товари та ставки податку.

    93. Порядок обчислення акцизного податку.

    94. Порядок та строки сплати акцизного податку.

    95. Особливості оподаткування алкогольних напоїв.

    96. Місце податку на землю в системі податків та зборів України.

    97. Платники податку на землю.

    98. Об’єкт податку на землю.

    99. База податку на землю.

    100. Ставки податку на землю.

    101. Пільги щодо сплати податку на землю для фізичних та юридичних осіб.

    102. Порядок нарахування плати за землю.

    103. Місце збору за першу реєстрацію транспортного засобу у системі податків і зборів України.

    104. Платники збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

    105. Об’єкти збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

    106. База збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

    107. Пільги зі збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

    108. Порядок нарахування та сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

    109. Поняття податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

    110. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

    111. Об’єкт податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

    112. База податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

    113. Пільги щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

    114. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та податковий період.

    115. Поняття збору за місця для паркування транспортних засобів.

    116. Платники збору за місця для паркування транспортних засобів.

    117. Об’єкт та база збору за місця для паркування транспортних засобів.

    118. Порядок нарахування та строки сплати збору за місця для паркування транспортних засобів.

    119. Фіксований сільськогосподарський податок.

    120. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
move to 0-12915337
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи