Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Сторінка4/6
Дата12.07.2012
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮЗаліковий модуль 1


Змістовий модуль 1. Основні положення теорії податкового права


Питання до семінарського заняття:

 • Місце інституту податкового права в системі фінансового права

 • Поняття податкового права

 • Зміст та особливості інституту податкового права

 • Зв’язок податкового права з іншими галузями права

 • Предмет та метод податкового права

 • Система та джерела податкового права

 • Принципи податкового права


Література:[9; 42; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Конституційні принципи податкового права

 • Наукові підходи щодо визначення податкового права


Питання для самоперевірки:

 • Визначте місце податкового права в системі фінансового права

 • Охарактеризуйте співвідношення податкового права з іншими інститутами фінансового права

 • Дайте визначення податкового права як галузі права, як науки та навчальної дисципліни

 • У чому полягає зміст та особливості інституту податкового права?

 • Охарактеризуйте взаємозв’язок податкового права із конституційним, цивільним, кримінальним, міжнародним та іншими галузями права

 • У чому полягає предмет та метод податкового права

 • З яких частин складається система податкового права?

 • Що є джерелами податкового права?

 • Здійсніть класифікацію принципів податкового права


Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати перелік особливостей , якими характеризується наука податкового права.

Завдання 2. Виділити та записати етапи у розвитку податково-правової науки.

Змістовий модуль 2. Податкові правовідносини та податково-правові норми


Питання до семінарського заняття:

 • Поняття податкових правовідносин

 • Особливості податкових правовідносин

 • Види податкових правовідносин

 • Об’єкт податкових правовідносин

 • Суб’єкти податкових правовідносин

 • Права та обов’язки суб’єктів податкових правовідносин

 • Підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин

 • Податково-правові норми, їх загальні риси та особливості

 • Класифікація податкових норм

 • Структура податково-правової норми


Література:[9; 42; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74; 88]


Теми для підготовки рефератів:

 • Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин

 • Права суб’єктів податкових правовідносин та їх взаємозв’язок із обов’язками


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення податкових правовідносин

 • У чому полягають особливості податкових правовідносин?

 • Назвіть види податкових правовідносин

 • Що є об’єктом податкових правовідносин?

 • Хто є суб’єктом податкових правовідносин?

 • Що таке податкова правоздатність та податкова дієздатність?

 • Назвіть підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин

 • Дайте визначення податково-правових норм та здійсніть їх класифікацію

 • З яких частин складається структура податково-правової норми?


Контрольні завдання:

Завдання 1. Навести по два приклади нормативно-правових актів, на підставі яких виникають, змінюються чи припиняються податково-правові відносини.

Завдання 2. У наведених нижче правових нормах визначити гіпотезу, диспозицію та санкцію:

А) Ст. 20 ПК України: органи державної податкової служби України мають право вимагати від платників податків, що перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або проводять діяльність, що підлягає ліцензуванню та/або патентуванню) від проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки), передбаченої абзацом першим цього пункту, або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи, передбачені статтею 94 цього Кодексу.

Б) Ст. 56 ПК України: у разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.


Змістовий модуль 3. Правове регулювання податкової системи


Питання до семінарського заняття:

 • Зміст та поняття податкової системи

 • Особливості податкової системи

 • Податкова система України

 • Принципи податкової системи України

 • Напрями вдосконалення податкової системи України

 • Особливості податкових систем країн світу з розвиненою економікою


Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • «Жорсткий» та «м’який» підходи до побудови податкової системи в зарубіжних країнах світу

 • Шляхи вдосконалення податкової системи України


Питання для самоперевірки:

 • Наведіть визначення податкової системи

 • Дайте характеристику змісту податкової системи

 • У чому полягають особливості податкової системи

 • Дайте визначення податкового тиску

 • Які існують рівні податкового тиску?

 • Охарактеризуйте принципи податкової системи України

 • Назвіть напрями вдосконалення податкової системи України

 • Дайте характеристику податкових систем країн світу із розвиненою економікою


Контрольні завдання:

Завдання 1. Здійснити класифікацію обов’язкових та необов’язкових платежів в Україні.

Завдання 2. Зобразити що представляє собою КРИВА ЛЕФЕРА (залежність доходів бюджету від прогресивності оподаткування).

Завдання 3. Записати по два приклади закордонного досвіду щодо правового регулювання податкової системи.


Змістовий модуль 4. Правове регулювання податку


Питання до семінарського заняття:

 • Поняття та ознаки податку

 • Функції податку

 • Співвідношення податку, збору та мита

 • Класифікація податків та зборів за податковим законодавством України.

 • Правовий механізм податку

 • Елементи податку як юридичної категорії: суб’єкт, об’єкт, джерело, масштаб податку, податковий період, одиниця оподаткування, податкова ставка, пільги, податкова база, порядок обчислення податку, строки сплати податку, звітний період, способи та порядок сплати податку.


^ Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Види податків та зборів в Україні за Податковим кодексом України: нове в законодавстві

 • Порядок обчислення та сплати податків


Питання для самоперевірки:

 • Назвіть поняття та ознаки податку

 • Назвіть функції податку

 • Охарактеризуйте співвідношення податку, збору та мита. У чому полягають їх відмінності?

 • Здійсніть класифікацію податків та зборів в Україні

 • Охарактеризуйте правовий механізм податку

 • Назвіть основні елементи правового механізму податку

 • Назвіть додаткові елементи правового механізму податку


Контрольні завдання:

Завдання 1. Відобразити схематично систему елементів правового механізму податку.

Завдання 2. Порівняти види податків та зборів до та після прийняття ПК України.


Змістовий модуль 5. Правова природа податкового обов’язку


Питання до семінарського заняття:

 • Поняття податкового обов’язку

 • Виникнення, зміна та припинення податкового обов’язку

 • Виконання податкового обов’язку

 • Податковий борг

 • Гарантії забезпечення податкового обов’язку

 • Способи забезпечення виконання податкового обов’язку


Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Податкове повідомлення

 • Податкова вимога


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення податкового обов’язку

 • У чому полягає обов’язок по податковому обліку?

 • У чому полягає обов’язок щодо сплати податку?

 • У чому полягає обов’язок по податковій звітності?

 • Які є підстави виникнення податкового обов’язку?

 • Які є підстави зміни податкового обов’язку?

 • Які є підстави припинення податкового обов’язку?

 • Назвіть гарантії забезпечення податкового обов’язку

 • Назвіть способи забезпечення податкового обов’язку


Контрольні завдання:

Завдання 1. Записати законодавчі гарантії забезпечення податкового обов’язку

Завдання 2. Записати статтю ПК України, якою врегульовано питання щодо строків сплати податків та зборів.


Змістовий модуль 6. Платники податків та зборів. Податкове представництво


Питання до семінарського заняття:

 • Поняття платника податку

 • Права та обов’язки платників податків

 • Фізичні та юридичні особи як платники податків

 • Консолідована група платників податків

 • Податкові агенти

 • Представництво у податковому праві

 • Законне, уповноважене та офіційне податкове представництво


Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-75]


Теми для підготовки рефератів:

 • Уповноважений представник платників податків

 • Офіційний представник платників податків


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення поняття «платник податків»

 • Перелічте права та обов’язки платників податків за Податковим кодексом України

 • Охарактеризуйте фізичних та юридичних осіб як платників податків

 • Хто є пов’язаними особами?

 • Що представляє собою консолідована група платників податків?

 • Дайте характеристику правового статусу податкових агентів

 • Що таке представництво у податковому праві?


Контрольні завдання:

Завдання 1. Згрупувати права та обов’язки платників податків відповідно до чинного податкового законодавства України.

Завдання 2. Порівняти правовий статус податкових агентів відповідно до ПК України та раніше чинного податкового законодавства.

Завдання 3. Записати нововведення ПК України щодо права платників податків на оскарження рішення податкових органів, оцінити переваги та недоліки такого закріплення.


За результатами залікового модулю 1 проводиться тестування. Тестові завдання додаються


Заліковий модуль 2


Змістовий модуль 7. Правовий статус податкових органів


Питання до семінарського заняття:

 • Правовий статус органів державної податкової служби України

 • Державні податкові адміністрації та державні податкові інспекції в системі органів державної податкової служби України

 • Податкова міліція в системі органів державної податкової служби України


Література:[9; 11-12; 14; 19-20; 45-50;

54; 56-59; 60; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Проект модернізації державної податкової служби України

 • Модернізація податкової міліції


Питання для самоперевірки:

 • Охарактеризуйте функціональну структуру та територіальну організацію державної податкової служби України

 • У чому полягає мета, завдання та функції діяльності посадових осіб органів державної податкової служби України?

 • Дайте визначення компетенції посадових осіб органів державної податкової служби України

 • Перелічте права та обов’язки посадових осіб органів державної податкової служби України

 • У чому полягає відповідальність посадових осіб податкових органів

 • Назвіть форми та методі діяльності посадови осіб органів державної податкової служби України

 • Охарактеризуйте державні податкові адміністрації та державні податкові інспекції в системі органів державної податкової служби України

 • Визначте роль податкової міліції


Контрольні завдання:

Завдання 1. Відобразити схематично організаційну структуру державної податкової служби України. Зазначити зміни у організаційній структурі державної податкової служби України за останній рік. Вказати причини таких зміни.

Завдання 2. Записати у чому полягає принцип ієрархічності структури державної податкової служби України.


Змістовий модуль 8. Організаційно-правові засади здійснення податкового контролю в Україні


Питання до семінарського заняття:

 • Поняття податкового контролю

 • Мета, завдання та функції податкового контролю

 • Принципи здійснення податкового контролю в Україні, їх класифікація

 • Система органів податкового контролю в Україні

 • Правова регламентація компетенції посадових осіб державної податкової служби України щодо здійснення податкового контролю

 • Види податкового контролю в Україні

 • Форми податкового контролю в Україні

 • Методи податкового контролю


Література:[9; 14; 45-50; 54-59; 64-67;

69; 72-74; 78; 81; 83; 87]


Теми для підготовки рефератів:

 • Здійснення податкового контролю в зарубіжних країнах світу

 • Конституційні принципи податкового контролю


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення податкового контролю

 • Порівняйте законодавче визначення податкового контролю із науковими підходами з означеного питання

 • Визначте мету, завдання та функції податкового контролю. Та їх взаємозв’язок

 • Здійсніть класифікацію принципів податкового контролю

 • Назвіть систему органів податкового контролю в Україні

 • Як Податковим кодексом України врегульовано питання щодо компетенції посадових осіб органів державної податкової служби України у сфері податкового контролю?

 • Назвіть види, форми та методи податкового контролю


Контрольні завдання:

Завдання 1. Ст. 62 ПК України закріплено способи здійснення податкового контролю, до яких серед іншого віднесено інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкового служби України. Використовуючи чинне податкове законодавство записати у чому полягає такий спосіб здійснення податкового контролю.

Завдання 2. Обґрунтувати власну позицію щодо необхідності віднесення (не віднесення) Митної служби України до суб’єктів податкового контролю.

Завдання 3. Записати як змінився підхід до визначення кола контролюючих суб’єктів у сфері оподаткування у зв’язку із прийняття ПК України та Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування».


Змістовий модуль 9. Податковий облік та податкова перевірка як форми податкового контролю


Питання до семінарського заняття:

 • Визначення податкового обліку

 • Етапи здійснення податкового обліку

 • Визначення податкової перевірки, її зміст та види відповідно до норм Податкового кодексу України

 • Умови здійснення різних видів податкових перевірок та особливості їх проведення

 • Оскарження результатів податкових перевірок


Література:[9; 14; 18; 25-27; 29; 35; 38;

45-50; 53-54; 56-59; 62; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Етапи здійснення податкових перевірок

 • Оформлення результатів податкових перевірок


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення податкового обліку

 • Назвіть етапи здійснення податкового обліку

 • Дайте визначення податкової перевірки

 • Наведіть види податкових перевірок за Податковим кодексом України

 • Порівняйте види податкових перевірок за Податковим кодексом України з раніше чинним податковим законодавством

 • Охарактеризуйте умови здійснення різних видів податкових перевірок

 • Який порядок здійснення податкових перевірок передбачено Податковим кодексом України?

 • Як законодавством України врегульовано питання щодо оскарження результатів податкових перевірок


Контрольні завдання:

Завдання 1. Знайти по два приклади судових рішень щодо врегулювання спірного питання відносно проведення податкової перевірки


Змістовий модуль 10. Відповідальність за порушення податкового законодавства


Питання до семінарського заняття:

 • Визначення податкового правопорушення

 • Ознаки податкового правопорушення

 • Об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона податкового правопорушення

 • Класифікація податкових правопорушень

 • Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності

 • Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства

 • Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства

 • Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавстваЛітература:[5-10; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Заходи відповідальності за податкові правопорушення

 • Класифікація податкових правопорушень


Питання для самоперевірки:

 • Дайте визначення податкового правопорушення

 • Назвіть ознаки податкового правопорушення

 • Здійсніть класифікацію податкових правопорушень

 • Дайте визначення поняття відповідальності за порушення податкового законодавства

 • Охарактеризуйте адміністративну відповідальність за порушення податкового законодавства

 • Дайте визначення фінансових санкцій

 • Наведіть систему фінансових санкцій

 • Охарактеризуйте кримінальну відповідальність за порушення податкового законодавства


Контрольні завдання:

Завдання 1. Відповідно до норм Кримінального та Адміністративного кодексів України за певні види податкових правопорушень застосовується штраф, який нараховується у мінімальних заробітних платах. Записати як питання нарахування розміру мінімальної заробітної плати врегульовано на рівні Податкового кодексу України.


Змістовий модуль 11. Правове регулювання податку на прибуток підприємств


Питання до семінарського заняття:

 • Становлення законодавства про податок на прибуток підприємств

 • Платник податку на прибуток підприємств

 • Об’єкт податку на прибуток підприємств

 • Ставка податку на прибуток підприємств

 • Звільнення від оподаткування прибутку підприємств та організацій

 • Обчислення та сплата податку на прибуток підприємств


Література:[9; 45-50; 54; 56-59; 64-67; 72-74]


Теми для підготовки рефератів:

 • Правова регламентація податку на прибуток підприємств за Податковим кодексом України: нове в законодавстві

 • Оподаткування неприбуткових установ та організацій


Питання для самоперевірки:

 • Хто є платником податку на прибуток підприємств?

 • Що є об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств?

 • Який порядок визначення доходів, що враховуються при нарахуванні податку на прибуток підприємств

 • Які видатки враховуються при нарахуванні об’єкту оподаткування податку на прибуток підприємств?

 • Які видатки не враховуються при нарахуванні об’єкту оподаткування податку на прибуток підприємств?

 • Яка ставка податку на прибуток підприємств?

 • Які умови звільнення від оподаткування прибутку підприємств та організацій передбачені чинним податковим законодавством України?


Контрольні завдання:

Завдання 1. Підприємство уклало договір з адвокатським бюро. Адвокат постійно буває на підприємстві, надає юридичну допомогу. податкова інспекція вважає, що оскільки юрист не є штатним працівником підприємства, то всі витрати на оплату його послуг відносяться на прибуток підприємства і підлягають оподаткуванню. Чи правильно це? Обґрунтуйте відповідь.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право” для спеціальності 060101 «Правознавство»
move to 0-12915337
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» інтегрований курс для студентів 4 курсу галузь знань 0305 «Економіка» напрям...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи