Голова Луганської обласної icon

Голова Луганської обласної
Скачати 115.8 Kb.
НазваГолова Луганської обласної
Дата12.07.2012
Розмір115.8 Kb.
ТипДокументи
ПОГОДЖЕНО:

Голова Луганської обласної

державної адміністрації

_________________ В.М. Пристюк

"_____"_________________2011 р.


ПОГОДЖЕНО:

Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області

________________ О.Л. Голубенко

"_______"__________2011 р.

Розглянуто на засіданні

Регіональної громадської експертної Комісії ДАК у Луганській області

Протокол №_________

від "____" ____________ 2011 р.

Голова РГЕК ДАК

У Луганській області

__________________ Н.І. Кришталь


ОБҐРУНТУВАННЯ

необхідності ліцензування освітньої послуги

^ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

з підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій

8.18010016 "Бізнес-адміністрування"


з ліцензованим обсягом 50 осіб, в тому числі:

з терміном навчання 2 роки – 25 осіб

з терміном навчання 1 рік – 25 осіб


Освітній рівеньвища освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівеньмагістр

Напрям підготовкиспецифічні категоріїРозглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради Східноукраїнського національного

університету ім. В. Даля

Протокол № 5 від 31 грудня 2010 р.

Голова вченої ради

______________________ О.Л. Голубенко


Луганськ – 2011 рік

^ Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги


I. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби в фахівцях освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі специфічних категорій за спеціальністю 8.18010016 "Бізнес-адміністрування".


Динамічні глобальні перетворення, пов’язані з переходом до нових типів технологічних укладів, трансформують економіку розвинених країн у її постіндустріальний тип, що вимагає постійного удосконалення та розробки нових виробничих процесів, широкого використання інформаційних ресурсів, інноваційного типу мислення менеджерів на будь-якому рівні управління, гнучкості та мобільності, ефективності бізнес-адміністрування усіх процесів діяльності будь-яких суб’єктів господарської діяльності.

Розвиток ринкових відносин в економіці України ставить принципово нові завдання перед управлінським персоналом організацій. Це, у першу чергу, пов'язано з тим, що в умовах економіки знань та інформаційного суспільства, темпи економічного розвитку та рівень благополуччя усе більшою мірою залежать від інтелектуальних ресурсів, провідним носієм і творцем яких є персонал підприємства в цілому та його управлінська складова зокрема. Управлінська діяльність вирізняється високоінтелектуальним професійним характером, що проявляється в її спрямованості на продукування, прийняття та практичну реалізацію управлінських рішень, здатних змінювати у бажаному напрямку стан і розвиток господарчих та суспільних процесів, поведінку та діяльність людей. Діяльність сучасних менеджерів має бути адекватною до сучасних процесів, що відбуваються в економічному просторі, відповідати соціальним потребам суспільства, налаштованою на постійне удосконалення в режимі «освіта через все життя».

В умовах глибоких змін у сучасному діловому середовищі успіх організацій пов'язаний із відповідними змінами в їх управлінні. Існуючі тенденції транспонуються у змінах структури виробництва та збуту, появі нових підходів до адміністрування ділової діяльності організацій. Традиційні концепції бізнес-адміністрування змінюються та доповнюються новими, які охоплюють усі рівні організації. Таким чином, знання та системне бачення всіх сфер діяльності підприємства, володіння інструментарієм бізнес-адміністрування стає обов'язковими вимогами при прийнятті управлінських рішень на всіх рівнях. Саме тому одним із найбільш затребуваних сучасних напрямів бізнес-освіти, який зарекомендував себе на глобальному рівні, є підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі бізнес-адміністрування.

Бізнес-адміністрування є тією високопрофесійною управлінською діяльністю, яка включає сукупність засобів і способів ефективного використання ресурсів підприємства з метою підвищення результативності бізнес-проектів. Управління бізнес-проектами здійснюється в усіх областях діяльності: в бізнесі, культурі і мистецтві, політиці, наукових дослідженнях і так далі. Найчастіше менеджери стикаються з адмініструванням управління при реалізації інноваційних ідей, замовлень клієнтів або при взаємодії з персоналом організації.

Сучасна управлінська діяльність – один з найважливіших факторів функціонування та розвитку господарських організацій в умовах постіндустріальної економіки. Ця діяльність повинна постійно вдосконалюватися і розвиватися за рахунок формування нових напрямів. На даний момент одним з пріоритетних напрямів перебудови управління української економіки є впровадження сучасних глобальних технологій менеджменту. Складовими успіху підприємств стають висококваліфіковані фахівці у сфері бізнес-адміністрування нового типу: високопрофесійні, компетентні в економічних, соціальних, психологічних і технологічних питаннях, з високим почуттям відповідальності за результати діяльності організації, які володіють глибокими знаннями економічного та адміністративного механізмів менеджменту у повній мірі.

З переходом підприємств України на ринкові відносини, одним з найважливіших напрямків програми реформ, що впроваджуються в нашій країні є удосконалення системи управління ринковою економікою. Динаміка світового економічного поступу на сучасному етапі цілком природно стимулює розвиток теорії управління. Бізнес у наш час представляє собою надзвичайно динамічне і мінливе ринкове середовище, яке ставить складні завдання перед керівниками підприємств. Досвід передових країн світу свідчить, що ефективність економіки лише на третину обумовлена капітальними вкладеннями в обладнання та нові технології. Усе інше залежить від інтелектуального капіталу, зокрема, від кваліфікації менеджерів, рівня їх компетентності, уміння передбачувати та оцінювати ринкову кон’юнктуру, вчасно приймати управлінські рішення та забезпечувати їх практичну реалізацію.

Розвиток різних форм власності й господарювання, поступовий перехід до нових економічних відносин обумовлює формування нових підходів до підготовки спеціалістів з вищою освітою.

Нові соціально-економічні відносини, які створюються у державі, висувають нові вимоги до освіти та науки, до кожного навчально-виховного та наукового закладу, до кожного з його підрозділів, відповідальних за підготовку майбутнього фахівця.

У процесі професійної діяльності управлінців неминуче виникають нерозв'язні питання. Проте нерозв'язними такі питання є тільки для підприємців, які дивляться на них крізь традиційну призму існуючих в навколишньому світі явищ, предметів і взаємодій.

Отримання фаху з бізнес-адміністрування надає можливості комплексно та всебічно аналізувати бізнес процеси з застосуванням сучасних інструментів менеджменту. Перебуваючи в безперервному пошуку нових управлінських рішень сучасний підприємець має розглядати кожен предмет, явище і взаємодію як елемент ланцюга своєї професійної діяльності, розвиваючи, водночас, унікальні якості бізнес-лідера.

Питання бізнес-адміністрування завжди будуть мати особливу значущість в аспектах функціонування та розвитку діяльності організацій. сьогодні практично кожна організація в Україні має потребу в фахівцях з бізнес-адміністрування.

Посади таких фахівців передбачені у Класифікаторі професій України (ДК 0003:2005), а саме 1210.1 – Керівники підприємств, установ та організацій, 1231 – Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів, 1238 – Керівник проектів та програм, 1475.1 – Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління, 1475.4 – Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, 1476 – Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління. Ці професії та посади відповідають міжнародним стандартам з бізнес-адміністрування і потребують відповідної освітньої підготовки для їх заняття фахівцями в галузі бізнес-адміністрування.

Професійна діяльність магістра бізнес адміністрування на посадах вищого та середнього рівнів управління полягає у:

реалізації загальних функцій управління шляхом здійснення переважно евристичних та адміністраторських і частково операторських процедур праці;

прийнятті стратегічних рішень в межах своєї компетенції;

стратегічному управлінні організацією в цілому, її лінійними (основна діяльність) або функціональними (кадри, комерційний, транспортний, постачання та збут, зберігання, господарське забезпечення тощо) підрозділами, філіями, відділеннями;

керівництві підлеглими, які мають базову і повну вищу освіту.

Основні напрями професійної діяльності – організаційно-управлінська, адміністративно-господарська та інформаційно-аналітична. Магістр бізнес адміністрування може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, науково-дослідницька.

У Луганському регіоні зосереджено достатньо великий виробничий та адміністративно-управлінський потенціал, що потребує фахівців у галузі управлінської діяльності та бізнес-адміністрування високого рівня фундаментальної підготовки. В Луганській області активно функціонує значна кількість суб’єктів підприємницької діяльності (станом на 1 жовтня 2010 року – близько 44996 суб’єктів), керівництво яких зацікавлене в отриманні ефективної бізнес-освіти. Фахівці такої спеціалізації мають виконувати адміністративно-управлінські, організаційно-розпорядчу, мотиваційну, планово-прогностичну, контрольну функції; розв'язувати проблеми професійної підготовки й підвищення кваліфікації персоналу, пошуку резервів управлінського персоналу, удосконалювати стиль і культуру ділових стосунків; вміння залучати й використовувати в умовах конкуренції ресурси з найрізноманітніших джерел.

Підтримка та впровадження ефективного професійного управління підприємствами з використанням сучасного інструментарію менеджменту саме у Луганській області, важливе з огляду на те, що наш регіон за роки свого функціонування сформувався як один із найпотужніших з багатогалузевою промисловою структурою. Велика кількість та значна диверсифікація діяльності є характерними для підприємств Луганській області. Підготовка фахівців з бізнес-адміністрування універсального професійного профілю є найбільш пріоритетною сферою розвитку бізнес-освіти регіону.

Щорічна потреба в таких фахівцях у Луганській та суміжних з нею областях складає, за нашими оцінками, більше ніж 150 фахівців із можливим збільшенням залежно від економічної динаміки. Формування наприкінці жовтня 2010 року Луганською та Ростовською областями єврорегіону "Донбас" дозволить створювати спільні підприємства, розвивати прикордонну торгівлю, реалізовувати проекти в туризмі, екології, спорті і культурі. Важливо, що в межах такої зони практично усуваються митні бар'єри. Активне функціонування єврорегіону "Донбас" та перспективні плани щодо його розширення посилюють значення здобуття професійної управлінської освіти та формують нові потреби в підготовці фахівців з бізнес-адміністрування.

У Луганському регіоні на цей час жоден вищий навчальний заклад не готує магістрів зі спеціальності "Бізнес-адміністрування" напряму підготовки "Специфічні категорії", натомість потреби бізнес-середовища Луганщини в фахівцях з бізнес-адміністрування безперервно зростають. Саме тому кафедра менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля передбачає здійснювати підготовку таких фахівців з акцентом на урахування специфіки бізнес-адміністрування сучасних підприємницьких та управлінських структур згідно програми професійної підготовки, що робить відкриття такої спеціальності в Університеті актуальним і конкурентоспроможним. Оцінка існуючого стану свідчить про необхідність підготовки магістрів цього напряму.

В умовах активного розвитку національної економіки в умовах глобалізації, інформатизації та інтеграції Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля пропонує відкрити підготовку магістрів зі спеціальності 8.18010016 "Бізнес-адміністрування", які спеціалізуватимуться у сфері управлінської діяльності. Університет планує ліцензований обсяг прийому 50 осіб, а саме по 25 осіб з терміном навчання 1 та 2 роки. Університет планує готувати фахівців для здійснення функціонального управління всіх сфер підприємницької діяльності відповідно до державного класифікатора професій України.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 8.18010016 "Бізнес-адміністрування" для Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля є актуальною, що підтверджує підтримка підприємств та організацій Східного регіону України та організаційних структур місцевої влади та самоврядування (ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ", ТОВ ВКФ "ЛІА-Лтд", АБ "Український комунальний банк, регіональний Фонд підтримки підприємництва у Луганській області, Луганське регіональне відділення Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України та ін.).

Фахівці з бізнес-адміністрування працюватимуть на підприємствах та в організаціях різних форм власності, підпорядкування та різноманітних сфер діяльності, обіймаючи посади, що пов'язані з управлінською діяльністю.

Для задоволення потреб регіону у фахівцях високого рівня на кафедрі менеджменту розроблено механізм і заходи реалізації мети і завдань підготовки магістрів за спеціальністю "Бізнес-адміністрування".

У процесі навчання магістрам зі спеціальності "Бізнес-адміністрування" надається гуманітарна, соціологічна та науково-професійна підготовка.

Основними критеріями вибору необхідних знань є їх універсальна значущість та довгочасна цінність, їх направленість на формування фахівців широкого профілю у межах інтегрованої групи професій та на спеціалізацію відповідно до конкретних видів діяльності.

З метою забезпечення підготовки магістрів за вказаним напрямом на належному рівні передбачається:

залучити до викладання дисциплін провідних професорів та доцентів університету;

продовжувати та розвивати науково-дослідну роботу з окремих напрямів, що актуальні для окремих підприємств та економіки Луганської області;

надати можливість викладати окремі теми спеціальних дисциплін високоосвіченим фахівцям та керівникам організацій м. Луганська.

Професія фахівця з бізнес-адміністрування призначена заповнити відчутну прогалину у сфері професійної управлінської діяльності підприємств нашого регіону. Фахівці з бізнес-адміністрування вкрай потрібні у всіх галузях народного господарства. Таких фахівців потребує також сфера соціальної діяльності, виробництва, банківського та комерційного бізнесу. Однак відповідні навчальні заклади, що готують спеціалістів потрібного фаху, відсутні у Луганському регіоні.

Головними завданнями Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у підготовці фахівців з бізнес-адміністрування є:

проведення освітньої діяльності на базі освітньо-професійної програми за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", затвердженої Міністерством освіти України, що включає навчання, виховання студентів, наукову, культурну, методичну діяльність;

всебічний розвиток фахівців;

постійне удосконалення якості підготовки магістрів, розробка нових форм та методів навчальної діяльності;

поновлення змісту освіти із урахуванням сучасних вимог, змін законодавства;

розвиток матеріально-технічної бази, створення нових лабораторних кабінетів, або їх поновлення сучасним обладнанням, придбання нової навчальної та методичної літератури;

виховання магістрантів на кращих традиціях українського народу, формування національної самосвідомості, правової, управлінської культури та етики сучасних менеджерів;

Навчальним планом зі спеціальності, розробленим та затвердженим в установленому порядку, передбачено 16 нормативних дисциплін (по 8 дисциплін нормативної та спеціальної підготовки) та 14 дисциплін вибіркової частини. На основі навчального плану розроблено робочі програми за тематикою, що визначає якість знань та забезпечує гуманітарну, фундаментальну та фахову підготовку фахівців.

Високій якості підготовки фахівців з бізнес-адміністрування слугуватиме створена на кафедрі менеджменту консультаційно-тренінгова лабораторія з інноваційних технологій навчання, метою роботи якої є розробка, відпрацьовування і впровадження ефективних інноваційних освітніх технологій в СНУ ім. В. Даля, а також в організаціях Луганської області різних форм власності та галузевої належності

Наведені вище аргументи зумовлюють необхідність підготовки фахівців з бізнес-адміністрування за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", які мають задовольнити існуючу гостру потребу у висококваліфікованих кадрах в державних установах та на підприємствах різних форм власності Луганського регіону.

Враховуючи наявність розвиненої матеріально-технічної бази, достатнього рівня забезпеченості якісною навчально-методичною та науковою літературою, високого кадрового потенціалу професорсько-викладацького складу університету, замовлень підприємств і організацій різних форм власності, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля вважає за можливе клопотати про ліцензування підготовки фахівців зі спеціальності 8.18010016 "Бізнес-адміністрування" напряму підготовки "Специфічні категорії" освітньо-кваліфікаційного рівня магістра з ліцензованим обсягом прийому 50 осіб, з яких 25 осіб з терміном навчання 2 роки та 25 осіб з терміном навчання 1 рік.

Схожі:

Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
На сьогодні в організаціях та підприємствах Луганської області відчувається суттєва нестача висококваліфікованих фахівців, здатних...
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
move to 0-185779
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у магістрах зі спеціальності 050114 „Оподаткування”
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconПротокол № від «27»
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconПротокол № від
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи