Голова Луганської обласної icon

Голова Луганської обласної
Скачати 125.78 Kb.
НазваГолова Луганської обласної
Дата12.07.2012
Розмір125.78 Kb.
ТипДокументи
ПОГОДЖЕНО:

Голова Луганської обласної

державної адміністрації

_________________ В.М. Пристюк

"_______"_______________2011 р.


ПОГОДЖЕНО:

Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області

________________ О.Л. Голубенко

"_______"__________2011 р.

Розглянуто на засіданні

Регіональної громадської експертної Комісії ДАК у Луганській області

Протокол №_________

від "___" ________ 2011 р.

Голова РГЕК ДАК

У Луганській області

__________________ Н.І. КриштальОБҐРУНТУВАННЯ

необхідності ліцензування освітньої послуги

^ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

з підготовки фахівців за спеціальністю специфічних категорій

8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"


з ліцензованим обсягом

60 осіб за денною формою навчання


Освітній рівеньвища освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівеньмагістр

Напрям підготовкиспецифічні категорії


Розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради Східноукраїнського національного

університету ім. В. Даля

Протокол № 5 від 31 грудня 2010 р.

Голова вченої ради

______________________ О.Л. Голубенко


Луганськ – 2011 рік

^ Обґрунтування необхідності ліцензування освітньої послуги


I. Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби в фахівцях освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" зі специфічних категорій за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"


Розв’язання проблеми зміцнення національної безпеки України, утворення недержавного сектору безпеки підприємництва, як складової частини національної безпеки нашої держави, що відповідала б сучасним вимогам та міжнародним стандартам, потребує вирішення не тільки організаційно-правових засад на всіх рівнях, тобто прийняття відповідних законів, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України тощо, але і забезпечення підприємств висококваліфікованими спеціалістами у цій галузі.

Очевидним є той факт, що підприємницька діяльність є привабливою для таких антисуспільних явищ, як корупція, організована злочинність, шахрайство, рейдерство, недобросовісна конкуренція тощо. Все це потребує вже сьогодні наявності на підприємствах всіх форм власності фахівців з фінансово-економічної безпеки і особливо фахівців – управлінців з цієї галузі. Тому створення умов цивілізованого розвитку підприємництва, перед усе, потребує захисту прав та інтересів підприємств, установ, організацій від протиправних посягань, інших зовнішніх загроз, а сьогодні – ще й напрацювання механізмів протистояння внутрішнім загрозам. Цей комплекс питань набуває сьогодні особливої гостроти, стає вирішальним фактором, що визначає перспективи економічного розвитку нашого суспільства та ефективного забезпечення економічної безпеки України на всій вертикалі - від макрорівня до мікрорівня і назворот.

Аналіз соціально-економічної ситуації в Україні показує, що причини загроз економічній безпеці мають яскраво виражений регіональні характер та особливості, саме тому підготовка фахівців з безпеки має враховувати й територіальний аспект. Це пов’язано з існуючою регіональною структурою економічного комплексу. Так Східному регіону здебільшого характерним є значна кількість великих промислових підприємств, які за своїм значення є містоутворюючими. Діяльність таких підприємств завжди матиме не тільки економічні, але й суттєві соціальні наслідки.

Сучасні умови діяльності підприємств є доволі складними та небезпечними через наявність численних загроз. Джерела загроз дислокуються як у зовнішньому, так і у внутрішньому середовищі підприємств. Головною причиною виникнення загроз є незабезпечення економічних інтересів учасників ринкових і позаринкових відносин. Роль людського чинника в таких відносинах є провідною, а його вплив на функціонування підприємств може бути як позитивним, так і негативним. За таких умов однією з головних цілей діяльності підприємств має бути забезпечення їх фінансово-економічної безпеки.

Питання управління фінансово-економічною безпекою підприємства останнім часом набули особливої значущості. Сьогодні практично кожне підприємство в Україні має потребу в забезпеченні власної фінансово-економічної безпеки, а отже, - і у професіоналах в цій сфері.

Посади таких професіоналів-фахівців передбачені у Класифікаторі професій України (ДК 0003:2005). Так у другому розділі Класифікатора введена група професій за №2414 – Професіонали з питань безпеки підприємств, установ, організацій, професіонали з фінансово-економічної безпеки. У третьому розділі: професії за № 3411 – Фахівець з фінансово - економічної безпеки, №3450 – Фахівець з організації майнової та особистої безпеки. Ці професії та посади відповідають міжнародним стандартам "Security management" і потребують відповідної освітньої підготовки для їх заняття фахівцями в галузі безпеки.

В умовах сьогодення безпека підприємств полягає перш за все у площині фінансово-економічних і правових відносин та відповідних інтересів, що вимагає від фахівців певної суми знань з економіки, теорії управління та менеджменту, фінансів, права. Такі фахівці повинні мати уявлення про специфіку здійснення господарської діяльності, знати економічні та правові механізми управління та функціонування діяльності підприємств і на цій базі знань організовувати систему безпеки. Тобто фахівець з управління фінансово-економічною безпекою підприємств має бути професіоналом, який володітиме уявленням та знаннями з теорії організації, управління, конфліктології, психології управління, корпоративного управління, бізнес адміністрування тощо. Освіта у цій галузі потребує надбання спеціальних знань з теорії безпеки соціальних систем, гармонізації інтересів підприємства, управлінні захистом комерційної таємниці, управлінні майновою та особистою безпекою, організацією управління інформаційно-аналітичним забезпеченням безпеки на підприємстві тощо.

Як свідчить міжнародній досвід, такі професіонали готуються у вищих навчальних закладах розвинутих демократичних країнах за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр". Майбутні професіонали – управлінці з безпеки отримують підготовку у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" з менеджменту, економіки, правознавства, інформаційних технологій. Потім не менш 2-3 років працюють на підприємствах і за рекомендаціями керівництва підприємств направляються до ВНЗ з метою отримання освіти в галузі управління безпекою підприємств – сек'юріті менеджменту (security management). В Україні така система підготовки відноситься до навчання зі специфічних категорій. На сучасному етапі розвитку існує актуальна потреба в підготовці професійних фахівців за спеціальністю "Управління фінансово-економічною безпекою". Особливої актуальності така нагальна потреба існує в Східному регіоні України, оскільки серед регіональних вищих навчальних закладів жоден донині не здійснює підготовку професіоналів цієї специфічної категорії.

Вивчення потреб регіонального ринку дозволяє стверджувати, що існує необхідність підготовки професіоналів за напрямом підготовки 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою", а також, що ця необхідність буде щорічно зростати. Але в жодному з вищих навчальних закладів Сходу України не здійснюється підготовка фахівців за вказаним напрямом. Проаналізувавши весь український освітянський простір з підготовки магістрів з управління фінансово-економічною безпекою, варто зазначити, що така підготовка ведеться лише в 5 ВНЗ України, про що свідчать наведені у табл. 1 дані моніторингу.

Таблиця 1

Моніторинг підготовки магістрів зі спеціальності

8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"

Назва вищого навчального закладу

Ліцензований обсяг підготовки магістрів

денна форма навчання (люд.)

заочна форма навчання (люд.)

Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

90

90

Львівський державний університет внутрішніх справ

15

0

Одеський державний університет внутрішніх справ

50

0

Харківський національний університет радіоелектроніки

50

0

Сумський державний університет

50

0


З урахуванням ситуації, яка склалась у освітянській галузі України та виходячи з перспектив розвитку нашої країни, входження до європейської спільноти, подальшого розвитку демократичних перетворень, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля підтримує ініціативи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, УСПП, щодо відкриття спеціальності з підготовки магістрів за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою".

Можливість якісної підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля забезпечується, по-перше, існуванням кафедри менеджменту та визнаних наукових шкіл, очолюваних відомими вченими, які мають традиції наукової діяльності та підготовки фахівців. Так на базі кафедри сформована та активно функціонує з 1998 року наукова школа з питань економічної безпеки підприємств, яка визнана українським та міжнародним науковим співтовариством. Так на користь вищенаведеного факту може свідчити постійні та систематичні наукові публікації з питань забезпечення економічної безпеки; авторами Г.В. Козаченко (завідуюча кафедри, д.е.н., професор), О.М. Ляшенко (к.е.н., доц. кафедри) та В.П. Пономарьовим (к.е.н., доц. кафедри) підготовлена та опублікована монографія "Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення" (2003 рік); науковцями та співробітниками кафедри підготовлено та захищено дисертації за тематикою економічної безпеки (В.Л. Безбожний, к.е.н., ст. викл. – дисертація "Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств"). Також кафедрою ведеться практично-орієнтовані прикладні дослідження забезпечення економічної безпеки реально існуючих підприємств (госпрозрахункові теми "Розробка пропозицій щодо вдосконалення системи економічної безпеки ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" та "Методологічні засади та інтегрована оцінка впливу функції безпеки на результати операційної діяльності та розвиток ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ").

Наявне в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля матеріально-технічне, кадрове, навчально-методичне, інформаційне забезпечення, перспективи їх розвитку та плани науково-дослідної й видавничої діяльності забезпечують здатність Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля гарантувати якісну підготовку висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за напрямом підготовки 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою".

Сучасні вимоги до діяльності та розвитку підприємств незалежно від форм власності потребують організації заходів по захисту комерційної таємниці та інтелектуальної власності, забезпечення надійності персоналу, організації отримання інформації про конкурентне середовище, здійснення заходів з профілактики злочинів та протидії корупції, шахрайства, недобросовісної конкуренції та рейдерства. Для цього потрібні фахівці, які будуть спроможні на високому професійному рівні організувати та здійснювати управління системою безпеки підприємств. Саме на цих фахівців покладається задача сприяння економічному розвитку як підприємств де вони працюють, так і України в цілому. При входженні України до Європейської спільноти ці фахівці повинні виконувати функції по забезпеченню безпеки зовнішньоекономічної діяльності, організовувати взаємодію з своїми колегами з Європейських країн при забезпеченні безпеки, професійно протидіяти міжнародному шахрайству, комерційному шпигунству тощо.

Розв'язання проблем забезпечення економічної безпеки в Україні на всіх рівнях не можливе без здійснення наукових досліджень та розробки науково обґрунтованих рекомендацій. Вирішення таких проблем має виключне значення для підприємств Луганської області, діяльність яких суттєво впливає на стан економічної безпеки держави.

Потреба країни у фахівцях, здатних вирішувати такі задачі, й спонукає Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля до відкриття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою".

Провідна роль в роботі з підготовки таких фахівців відводиться формуванню креативного стилю мислення в галузі розвитку підприємництва та безпеки, вихованню лідерів, які здатні активно діяти у сфері організації та управління безпекою підприємств, розглядаючи її, як основну складову функції розвитку підприємств і підприємництва в цілому.

Підготовлені за цією спеціальністю професіонали, оволодівши основними принципами і нормами організації та управління фінансово-економічною безпекою в діяльності та тактикою цієї діяльності, освоївши сучасну практику організації забезпечення безпеки сприятимуть зміцненню національної безпеки нашої країни, створюватимуть умови забезпечення просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції вітчизняних підприємств, допоможуть українським урядовим та неурядовим структурам, підприємствам та організаціям цивілізовано увійти в європейський та міжнародний економічний простір та стати його рівноправними суб'єктами.

Впевненість у реалістичності планів підготовки фахівців з управління фінансово-економічною безпекою освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" обумовлена, в першу чергу, концептуальними підходами до структури та змісту підготовки. Відповідно до неї узагальненим об’єктом діяльності фахівця є середній та вищі рівні управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм, що здійснюють фінансово-економічну та зовнішньоекономічну діяльність. Структура підготовки магістра з управління фінансово-економічною безпекою є інноваційною в нашої країні, але вона враховує існуючий досвід підготовки фахівців з національної безпеки, напрацьований провідними вищими навчальними закладами України і, в першу чергу, досвід Національної академії Служби безпеки України.

При формуванні структури підготовки магістрів з управління фінансово-економічної безпеки враховано вимоги Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо нормативного змісту підготовки фахівців цього освітньо-кваліфікаційного рівня. Враховано також основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу.

Системний підхід до розв'язку комплексних задач у сфері управління безпекою передбачає не тільки управління технологічними процесами і здійснення спеціальних заходів але і побудову інтелектуальних систем керування, які є невід'ємною частиною керівництва підприємства при забезпеченні його розвитку та відповідальності міжнародним стандартам. За останні роки в Європі вдалося успішно поєднати сек’юрітологію як науку, практику і засіб розвитку підприємств в єдиний надзвичайно ефективний механізм. Для проведення в Україні подібних економічних змін необхідні фахівці з управління фінансово-економічною безпекою вищої кваліфікації здатні до розробки та впровадження у практику інновацій спрямованих на задоволення стрімко зростаючих потреб підприємств в галузі безпеки. Вивчення проблеми розвитку підприємств в нашої державі свідчить, що розв’язання її безпосередньо пов’язано з наявністю на підприємствах ефективної системи безпеки і наявність фахівців, які спроможні організувати та керувати такою системою. Фахівців такого ґатунку в Україні ще нема. Їх замінюють ветерани правоохоронних органів, які не мають освітніх знань з фінансово-економічної безпеки і використовують тільки адміністративний ресурс, що у свою чергу веде до зростання рівня корупції та недобросовісної конкуренції.

Наведені дані свідчать про відсутність фахівців – управлінців, які повинні виконувати широке коло завдань та функцій по забезпеченню безпеки підприємств. Тому для забезпечення цієї потреби як для окремих підприємств і організацій та установ Східного регіону, необхідно розпочати підготовку магістрів з управління фінансово-економічною безпекою, які будуть спроможні на високому професійному рівні організувати та здійснювати керівництво безпекою підприємств, забезпечити їх розвиток.

Таким чином, в якості спеціальності, що за об’єктом та предметом вивчення вказаних проблем найбільш в повній мірі відповідає сучасним викликам та вимогам в галузі безпеки було обрано "Управління фінансово-економічною безпекою". Саме роль провідних фахівців сфери та галузі безпеки та їх діяльність в вітчизняному та міжнародному бізнесовому середовищі є ключовою щодо забезпечення гідного місця і ролі України в сучасних умовах.

Модель підготовки магістрів з управління фінансово-економічною безпекою в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля матиме певні відмінності від існуючої практики. Вона полягає, насамперед, у:

більш високому рівні адаптованості випускників до практичних потреб сучасного вітчизняного та міжнародного бізнесу;

формуванні у магістра креативного мислення, лідерських якостей, системного бачення економічних та соціальних процесів, здатності інтегрувати окремі змістовні модулі підготовки в єдине ціле;

озброєнні випускника певним комплексом знань історичного, політичного, соціального та економічного характеру;

вивченні не лише загальних підходів до міжнародних соціально-економічних процесів в галузі безпеки, але й формування компетентності в окремих сферах та видах підприємницької діяльності;

наявності відповідних фахівців, професорсько-викладацького складу для викладання навчальних дисциплін, які творчо поєднують теоретичні знання з практичним впровадженням стандартів безпеки у діяльність вітчизняних підприємств;

вихованні готовності ефективно та раціонально діяти в умовах невизначеності, криз, стресів, загроз, ризиків, небезпек та надзвичайних ситуацій.

Наведені вище аргументи зумовлюють необхідність підготовки професіоналів з управління фінансово-економічною безпекою за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", які мають задовольнити існуючу гостру потребу у висококваліфікованих кадрах в державних установах та на підприємствах різних форм власності Луганського регіону.

Таким чином, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля має в своєму розпорядженні необхідну навчально-лабораторну і науково-технічну базу, навчально-методичну літературу, а також науково-педагогічний потенціал, які дозволяють вести цілеспрямовану підготовку висококваліфікованих магістрів зі специфічних категорій за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" у повній відповідності до державних вимог.

Схожі:

Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
На сьогодні в організаціях та підприємствах Луганської області відчувається суттєва нестача висококваліфікованих фахівців, здатних...
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
move to 0-185779
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у магістрах зі спеціальності 050114 „Оподаткування”
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconПротокол № від «27»
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconПротокол № від
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи