Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 icon

Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1
Скачати 102.79 Kb.
НазваПравила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1
Дата12.07.2012
Розмір102.79 Kb.
ТипПравила

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор НУФВСУ________________В.М.Платонов

«______»_______________20 р.


Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка НУФВСУ.

І. Загальні положення

1.1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державного мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання , здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

1.2. Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку розроблені відповідно до Конституції України, чинного трудового законодавства, а також закону України  «Про відпустки» та інших нормативно-правових актів. Мета правил внутрішнього трудового розпорядку полягає в регулюванні трудових відносин усіх працівників, а також у забезпеченні продуктивної праці, поліпшенні якості роботи, зміцненні трудової дисципліни, раціональному використанні робочого часу.

1.2. Дія правил внутрішнього трудового розпорядку поширюється на всіх працівників, які працюють в студентському містечку. 

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також професією, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

2.2.  Працівники студентського містечка приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.    

2.3. При прийнятті на роботу керівник відділу кадрів НУФВСУ зобов’язаний затребувати від особи, що працевлаштовується: трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку та медичну книжку.  Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД,    пред'являють    військовий    квиток.    При    укладанні    трудового    договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.

2.4. Працівники студентського містечка можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом НУФВСУ.

2.7. При прийнятті  на роботу працівника або при його переводі в установленому порядку на іншу роботу, начальник відділу кадрів та керівник підрозділу повинен ознайомити працівника з наступним:

- правами та обовязками, умовами праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я; права на пільгі і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

- визначеним працівникові робочим місцем та необхідними для роботи засобами;

- обмеженнями, спрямованими на запобігання та протидію корупції;

- з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- колективним договором;

- посадовою інструкцією;

- умовами оплати праці;

- інструкцією з охорони праці та протипожежної безпеки.

2.8. На всіх працівників, які пропрацювали в студентському містечку більше ніж п'ять днів, ведуться трудові книжки в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установахі організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту населення від 29 липня 1993 року №58.

2.9. На тих хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником уповноваженим ним органом за місцем основної роботи.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрів університету. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на ректора університету.

2.10.  Припинення трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законодавством, та умовами, передбаченими в контракті.

2.11. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації студентського містечка допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

2.12. Звільнення працівників студентського містечка або у випадку його ліквідації, скорочення кількості або штату працівників здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

2.13. За наявності у працівника поважних причин, передбачених чинним законодавством, трудовий договір повинен бути розірваний у термін, про який просить працівник.

2.14. Припинення трудового договору оформляється наказом ректора НУФВСУ.

2.15. Відділ кадрів та бухгалтерія НУФВСУ зобов’язані в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи. 

III. Основні обов'язки працівників  гуртожитку.

3.1. Працівники студентського містечка зобов'язані:

а)  працювати сумлінно, виконувати нормативні акти України, правила внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці, своєчасно виконувати розпорядження адміністрації гуртожитків та свого безпосереднього керівника;

б)  дотримуватись вимог нормативних актів про охорону праці, техніку безпеки і протипожежну охорону;

в) дбайливо ставитися до майна гуртожитку;

г) готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, національностями та етничними, національними, релігійними групами;

д) додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гіднисть студентів в тому числі і іноземних;

е) захищати молодь від будь – яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню їми алкоголю, наркотиків, паління та іншим шкідлим звичкам;

3.2. Коло  обов'язків  (робіт), які виконує  кожний  працівник  за  своєю посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку де ці обов’язки конкретизуються.

IV. Основні обов'язки дирекції  студентського містечка

4.1. Дирекція  студентського містечка зобов'язана:

а)   забезпечувати необхідні організаційні умови для ефективної роботи працівників відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

б) визначати працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;

в) надавати відпустки всім працівникам гуртожитку відповідно до графіка відпусток;

г) забезпечувати умови техніки безпеки, належне технічне обладнання робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;

д)  дотримуватись  чинного   законодавства,   активно   використовувати  засоби  щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

є) додержуватись умов колективного договору.

ж) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників;

 

V. Робочий час і його використання

5.1.   Час початку і закінчення роботи та перерви для відпочинку і харчування встановлюється такий:

-         початок роботи - 9.00;

-         обідня перерва - 13.00 - 14.00;

-         закінчення роботи - 17.00, в суботу - з 9 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.

5.2. За погодженням з профспілковим комітетом деякім структурним підрозділам та окремим групам працівників ( провіднім фахівцям, черговим, касирам) студентського містечка встановлюється інший час початку та закінчення роботи.

5.3. Відповідно до ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.4. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП).

5. 5. Працівники можуть залучатися до понаднормової роботи тільки у виняткових випадках, перелічених у ст. 62 КЗпП.

Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у вийняткових випадках, передбачених законодавством, з дозволу профспілкового комітету та компенсується за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

5.6.  Перед початком роботи кожний працівник зобов'язаний відмітити свій прихід на роботу, а після закінчення робочого дня - залишення роботи в порядку, установленому в студентському містечку.

5.7.  Облік явки на роботу і залишення роботи ведеться в табелі обліку використання робочого часу.

5.8. Черговість надання відпусток визначається графіком, затвердженим директором за погодженням з представником трудового колективу.

5.9. При складанні графіка враховуються інтереси студентського містечка, особисті інтереси працівників і можливість їх відпочинку (ст. 79 КЗпП).

5.10. Графік відпусток складається на кожний календарний рік .

5.11. Щорічна основна відпустка встановлюється для працівників - 24 календарних дні.

Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 діб для дорослих і двадцяти діб для осіб, молодше вісімнадцяти років. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодовством.

5.12. За особливий характер роботи працівникам з ненормованим робочим днем встановлюється щорічна додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів та 4 календарні дні для прибиральника службових приміщень згідно з умовами колективного договору.

5.13. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнандцяти років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку в зв’язку зі шкідливими умовами праці.

5.14. Інші види відпусток надаються працівникам згідно з згідно із ст. 25, 26 Закону України "Про відпустки". 

VI. Заохочення за успіхи в роботі

6.1.      За зразкове виконання трудових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу та інші досягнення в роботі можуть застосовуватись, до працівників студентського містечка такі заохочення:

-         оголошення подяки;

-         нагородження почесною грамотою;

-         нагородження цінним подарунком;

-         видача премії.

6.2. Заохочення оголошуються наказом НУФВСУ, доводяться до відома всього колективу та заносяться до трудової книжки працівника.

 

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни 

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків спричиняє застосування таких дисциплінарних стягнень:

-         догана;

-         звільнення.

7.2. Догана як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.3. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване:

-         за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського впливу (п. З ст. 40 КЗпП);

-         за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);

-         за появу на роботі в нетверезому стані або у стані наркотичного, токсичного сп'яніння, розпиття спиртних напоїв на робочому місці (п. 7 ст. 40 КЗпП).

7.4. Дисциплінарне стягнення оголошується наказом НУФВСУ і повідомляється працівникові під розписку у триденний термін.

7.5. До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни слід зажадати пояснення в письмовій формі. Відмова працівника дати пояснення не може служити перешкодою для застосування стягнення. Про відмову від надання письмового пояснення складається акт за підписом кількох осіб.

7.6. Дисциплінарні стягнення застосовуються до порушника дисципліни безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця від дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування працівника у відпустці.

7.7. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести місяців із дня здійснення проступку.

7.8. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне дисциплінарне стягнення.

7.9. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і при тому проявив себе як добросовісний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення року.

7.11. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення міри заохочення до працівника не застосовуються.

7.12. Адміністріція НУФВСУ та студентського містечка має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.


 

Директор студентського містечка Садик Шерак


Голова профкому НУФВСУ Бардіна


Юрист Крепель М.І.

Схожі:

Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 iconПравила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1
move to 0-17302493
Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля журнал куратора студентського гуртожитку
Дане положення регламентує функціонування студентського містечка та гуртожитків Східноукраїнського національного університету імені...
Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
move to 0-17079606
Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту 13. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів 14. Положення Козацький гарт (щорічне) 15. Положення Старти надій -(щорічне)
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках загальні положення
Правила встановлюють єдиний внутрішній розпорядок діяльності гуртожитку, визначають порядок поселення, виселення, обов’язки та відповідальність...
Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Сумського Державного університету 1 Загальні положення
Дані правила розроблені у відповідності до Конституції та законодавства України, інших нормативних актів, Положення про студентський...
Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 iconПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
Правила внутрішнього розпорядку діють на території Львівської політехніки І є обов'язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються...
Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 iconПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
Правила внутрішнього розпорядку діють на території Львівської політехніки і є обов'язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються...
Правила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1 iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення
Правила встановлюють єдиний внутрішній розпорядок діяльності гуртожитку, визначають порядок поселення, виселення, обов’язки та відповідальність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи