Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Скачати 51.98 Kb.
НазваКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
Дата12.07.2012
Розмір51.98 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

КАФЕДРА НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ІМ. С.М. САВЕНКА

КУРС ПСИХІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

12.01.2010 р., протокол № 2


Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 6


ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

^ НА ТЕМУ: “ХВОРОБА ТА СТАН МИСЛЕННЯ. ПАРАМЕТРИ МИСЛЕННЯ. РОЗЛАДИ МИСЛЕННЯ У ХВОРИХ. ПОРУШЕННЯ МИСЛЕННЯ ПРИ ЛОКАЛЬНИХ УРАЖЕННЯХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ. ДІАГНОСТИКА РОЗЛАДІВ МИСЛЕННЯ. ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ХВОРОГО.

^ МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З РОЗЛАДАМИ МИСЛЕННЯ


Навчальний предмет – основи медичної психології

Медичний факультет, ІV курс

2 академічні години


МЕТОДИЧНУ ВКАЗІВКУ СКЛАЛА

КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК,

ДОЦЕНТ КАРВАЦЬКА Н.С.
^

Методична вказівка


до практичного заняття з основ медичної психології


ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ХВОРОБА ТА СТАН МИСЛЕННЯ. ПАРАМЕТРИ МИС-ЛЕННЯ. РОЗЛАДИ МИСЛЕННЯ У ХВОРИХ. ПОРУШЕН-НЯ МИСЛЕННЯ ПРИ ЛОКАЛЬНИХ УРАЖЕННЯХ ГОЛОВ-НОГО МОЗКУ. ДІАГНОСТИКА РОЗЛАДІВ МИСЛЕННЯ. ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ХВОРО-ГО. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З РОЗЛАДАМИ МИСЛЕННЯ

І. НАВЧАЛЬНА МЕТА:

1.1.Знати:

- визначення поняття „мислення”, „мова та мовлення”;

- характеристику видів мислення: наочно – дійове, наочно – образне, абстрактно – логічне (словесно – логічне);

- операції мислення: порівняння, абстракція, конкретизація, аналіз, синтез, узагальнення;

 • основні форми мислення: поняття, судження, умовивід;

 • мова і мовлення: види, властивості та функції;

 • значення мислення і мови у практичній діяльності лікаря;

 • методи психологічного обстеження мислення;

 • розлади мислення і мовлення та їх значення для оцінки психічного стану хворого;

 • медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами мислення.

1.2. Уміти:

 • провести психологічне обстеження мислення;

 • оцінити одержані дані психологічного обстеження.

1.3. Практичні навички:

 • проведення клінічного та експериментально-психологічного обстеження хворих;

 • дослідження стану мислення;

 • написання протоколу проведеного дослідження .
^

П. ПОРАДИ СТУДЕНТУМислення є вищим ступенем пізнання дійсності і являє собою психологічний процес опосередкованого та узагальненого відображення предметів та явищ в їх суттєвих зв’язках та відношеннях. Мислення людини завжди спирається на індивідуальний чуттєвий досвід, отриманий за допомогою відчуттів та сприйняття, та виходить з узагальненого досвіду, накопиченого свією історією людства.

Звертається увага на визначення понять „мислення”, „мова”, „мовлення”, дається характеристика видів мислення (наочно-дійове, наочно-образне, абстрактно-логічне), операціям мислення, основним формам мислення (поняття, судження, умовивід). Розглядається поняття про мову та мовлення: види, властивості та функції, значення мислення та мови у практичній діяльності лікаря.

^ Функції мови: - знаряддя інтелектуальної діяльності (сприйняття, пам’яті, мислення, уяви); - засіб спілкування (комунікації); - засіб засвоєння та передачі суспільно-історичного досвіду.

^ Функції мовлення: - сігніфікативна (засіб позначення) ; - узагальнююча; - комунікативна.

Розлади мислення поділяються на дві групи:

порушення за формою (за темпом, стройністю, цілеспрямованістю),

за змістом (маячні ідеї, нав’язливі та зверхцінні).

У більшості соматично хворих грубі розлади мислення і мовлення відсутні. Разом з тим, “нормальне” мислення завжди має індивідуальні особливості, які суттєво впливають на лікувально-діагностичний процес. У деяких пацієнтів більш розвинуте наочно-дійове мислення, у інших – абстрактно-логічне. У кожного з них свій ступінь здатності до логічного мислення, переключення з однієї думки та іншу і т.п. Під час значної декомпенсації соматичної патології мислення і мовлення хворих можуть ставати сповільненими, бідними за змістом, що утруднює висловлювання їми скарг і розуміння чужої мови. Лікар має враховувати особливості мислення хворого і з терпінням по можливості повно і достовірно встановити скарги та зібрати суб’єктивний анамнез.

Особлива увага приділяється знанням методик і техніки проведення експериментально-психологічного обстеження мислення.

Мислення і його порушення вивчаються шляхом спостереження за поведінкою хворих, головним чином шляхом аналізу їхніх висловлювань. Це дає уявлення про темп мислення, його складність і логічність. Для з’ясування здатності до утворення понять користуються методиками класифікацій, виключення предметів, узагальнення понять, аналіз аналогій. Для перевірки правильності утворення суджень хворим пропонують пояснити суть прислів’я.


^ Ш. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Визначення поняття „мислення”, „мова” та „мовлення”.

 2. Характеристика видів мислення: наочно-дійового, наочно-образного, абстрактно-логічного.

 3. Операції мислення: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстракція, конкретизація.

 4. Основні форми мислення: поняття, судження, умовивід.

 5. Мова і мовлення: види, властивості, функції.

 6. Розлади мислення у хворих.

 7. Діагностика розладів мислення.
 1. Значення мислення і мови у практичній діяльності лікаря.

 2. Медико-психологічні аспекти допомоги хворим з розладами мислення.
^

ІV. Л І Т Е Р А Т У Р А


Основна:

 1. Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології:Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.- Вінниця, 2001.

 2. Загальна та медична психологія (практикум) /Під заг.ред. проф. І.Д.Спіріної, проф. І.С.Вітенка. – Дгніпропетровськ, АРТ ПРЕС, 2002.

 3. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Учебное пособие по медицинской психологии. – М.: “Медицина”, 1976.

 4. Клиническая психология: Учебник для студентов медицинских вузов и факультетов клинической психологии /Под ред. проф. Б.Д.Карвасарского. – Санкт – Петербург, 2002.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология.- М.: Медпрес., 2001.

 6. Клиническая психология: Учебник для студ.мед.вузов /Н.Д.Лакосина, И.И.Сергеев, О.Ф.Панкова. – М.: МЕДпресс-информ, 2003.

 7. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности человека /Под ред. И.А.Полищука, А.Е. Видренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Здоров’я, 1979.

Додаткова:

 1. Карвасарский Б.Д. Медицинская психология. – Л., 1982.

 2. Лебединский М.С., Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1966.Методичну вказівку склала

кандидат медичних наук, доцент Н.С.Карвацька


Рецензія позитивна

доцент Р.І. РудницькийСхожі:

Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconЯ україни буковинський державний медичний університет кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (Курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка icon1. Розрахунок на одну академічну групу: ?
Профільна кафедра –нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка (курс психіатрії та медичної психології)
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
До практичного заняття з основ медичної психології для студентів медичного факультету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи