Додаток 4 icon

Додаток 4
Скачати 251.06 Kb.
НазваДодаток 4
Дата12.07.2012
Розмір251.06 Kb.
ТипДокументи

Додаток 4

Пояснення

щодо заповнення колективного рейтинг-листа (звіту кафедри з рейтингу)

та його представлення для звітності


I. Рейтинг кафедри (рейтингове оцінювання діяльності кафедри) визначається на підставі використання показників, які характеризують її кваліфікаційний потенціал, результати навчальної, методичної, наукової і виховної діяльності за звітній рік.

Діяльність кафедр оцінюється на підставі здобутків і досягнень, котрі якісно та кількісно відображають характер і зміст їх праці та дозволяють адміністрації університету цілеспрямовано аналізувати результативність діяльності колективу кафедри в цілому.

^ З метою встановлення єдиного підходу до оцінювання діяльності кафедр незалежно від профілю та специфіки їх діяльності практично для всіх якісно-кількісних показників кваліфікаційного рівня науково-педагогічних працівників кафедри і показників навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи встановлено єдиний розрахунково-обліковий коефіцієнт (РОК), який визначається наступним чином: загальна кількість ставок науково-педагогічних працівників на кафедрі (згідно табелю обліку робочого часу - дані другого стовпчику) поділяється на загальну кількість посад науково-педагогічних працівників на кафедрі (згідно її штатного розпису або даних третього стовпчику табелю обліку робочого часу).

Рейтинг кафедри в університеті є інтегральною характеристикою і визначається в балах як сума двох складових - кваліфікаційної (кваліфікаційний рейтинг кафедри - КРК) і результативної (рейтинг результативності кафедри - РРК). Цей рейтинг кафедри має назву абсолютного рейтингу кафедри (АРК).

Визначення абсолютного рейтингу кафедри передбачає виконання кафедрою певного набору операцій (процедур) різного характеру:

- завантаження з веб-сайту університету (http://dsum.edu.ua) вихідної форми колективного рейтинг-листа у вигляді файлу collectiv_rating_2011.xls і збереження його на ПК у вигляді файлу з назвою сollectiv_ZZZZ_2011.xls (де замість літер ZZZZ вказується прийнята в університеті абревіатура назви кафедри – наприклад, МВ, МЗД, СУ, ЕП тощо, в результаті чого файл отримує назву сollectiv_MZD_2011.xls) для подальшого внесення координатором рейтингового оцінювання узагальнених даних кафедри за звітній навчальний рік;

- особисте заповнення координатором рейтингового оцінювання на кафедрі (в центрі, коледжі) завантаженої і збереженої на ПК форми колективного рейтинг-листа відповідно до вимог, правил і роз`яснень, відображених в даній Інструкції. Для якісного і правильного заповнення колективного рейтинг-листа кафедри (коледжу, центру) використовуються попередньо підготовлені інформаційно-довідкові та обліково-звітні матеріали (довідки, узагальнення, звіти про діяльність на кафедрі, в центрі, коледжі за звітний навчальний рік);

- представлення координатором рейтингового оцінювання на кафедрі (в коледжі, центрі) заповненої форми колективного рейтинг-листа (в електронному вигляді) завідувачу кафедри (директору центру, коледжу) для перевірки і коригування невірно внесених або неповних даних в присутності виконуючих обов`язки заступників завідувача кафедри (директора центру, коледжу) з навчально-методичної, наукової та виховної роботи;

- друкування перевіреної і заповненої форми колективного рейтинг-листа та засвідчення вказаних в ній фактичних даних за звітній навчальний рік підписами завідувача кафедри та виконуючих обов`язки заступників завідувача кафедри (директора центру, коледжу) з навчально-методичної, наукової та виховної роботи. Роздруковані матеріали підшиваються в окрему справу і зберігаються на кафедрі.

- представлення роздрукованої і підписаної форми звіту (колективного рейтинг-листа) до рейтингової комісії.

Визначення рейтингу кафедри (коледжу, центру) проводиться один раз на рік в терміни, затверджені наказом ректора.

^ II. Заповнення колективного рейтинг-листа (здійснюється особисто координатором рейтингового оцінювання кафедри, центру, коледжу).

1. Вказати повністю найменування (назву) кафедри, центру або коледжу (державною мовою і в родовому відмінку) та цифрами зазначити звітний навчальний рік.

2. Вказати загальну кількість посад науково-педагогічних працівників на кафедрі згідно штатного розпису і загальну кількість ставок науково-педагогічних працівників на кафедрі згідно табелю обліку робочого часу у відповідних клітинках. Після здійснення цієї операції автоматично буде виведено розрахунково-обліковий коефіцієнт (РОК).

^ 3. Вводити поступово необхідні дані у відповідні клітинки стовпчику «Значення (кількість балів)» спочатку до розділу «Кваліфікаційна складова діяльності кафедри», що розкриває її накопичений і реалізований потенціал, який підтверджується документально (трудовими книжками, атестатами, свідоцтвами, сертифікатами, дипломами, грамотами тощо), а потім до розділу «Результативна складова діяльності кафедри», що відображає фактичні результати роботи кафедри (всіх науково-педагогічних працівників) за окремий навчальний рік в навчальній, методичній, науковій, організаційній і виховній галузях.

Детально це розкривається у наведених нижче схемах внесення даних.

1). Показники досягнутої кваліфікації

1.1 Кафедра очолюється
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

- доктором наук, професором;

- доктором наук, доцентом або кандидатом наук, професором;

- кандидатом наук, доцентом;

- кандидатом наук;

- особою без наукового ступеня, вченого звання

1 повна ставка

20

15


10

5

1

^ Проставляється та кількість балів, яка відповідає його науковому ступеню та вченому званню. В разі сумісництва (для штатних внутрішніх сумісників) вживається коефіцієнт, який відображає долю ставки завідувача кафедри (0,25; 0,33; 0,5; 0,75; 1,0 повної ставки).

1.2. Кількість викладачів на кафедрі, які мають науковий ступінь.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Кількість викладачів на кафедрі, які мають науковий ступінь:

- доктора наук;

- кандидата наук

Штатна одиниця10

5

Напроти відповідного наукового ступеня проставляється число, яке відповідає кількості на кафедрі викладачів з тим чи іншим науковим ступенем.

1.3. Кількість викладачів на кафедрі, які мають вчене звання
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Кількість викладачів на кафедрі, які мають вчене звання:

- професора;

- доцента

Штатна одиниця10

5

Напроти відповідного вченого звання проставляється число, яке відповідає кількості на кафедрі викладачів з тим чи іншим вченим званням.

1.4. Суспільне визнання кваліфікації і досягнутих результатів викладачів кафедри.

Засвідчується членством (на повну ставку) в академіях (міжнародних, закордонних, національній, галузевих), наявністю почесних звань України за досягнення у відповідній галузі економічної або соціально-культурної сфери, державних премій і державних нагород України або інших країн, а також отриманими протягом тільки звітного навчального року нагородами, преміями, дипломами тощо відповідного рівня (університетського, місцевого, обласного і національного).
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Суспільне визнання кваліфікації і досягнутих результатів викладачів кафедри:

- членство в академіях (НАН України, інші міжнародні, закордонні та галузеві академії наук);


- наявність почесних звань за досягнення у відповідній галузі економічної або соціально-культурної сфери («Заслужений працівник освіти», «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений тренер України», «Майстер спорту», «Суддя міжнародної категорії тощо»), державні премії і державні нагороди України або інших країн;

- нагороди (дипломи, грамоти) і премії протягом навчального року за вагомі досягнення в навчально-методичній, науковій, виховній роботі або перемогу в конкурсах чи спортивних змаганнях (на рівні університету, місцевому, обласному і національному рівнях)Одна повна ставка


Одне звання

(премія,

нагорода)


Одна

нагорода

(премія)Академік НАН Ук-раїни, інших міжна-родних або закор-донних академій наук– 25

Член-кореспондент НАН України, ін-ших міжнародних або закордонних академій наук – 20

Академік галузевої академії наук – 10

Член-кореспондент галузевої академії наук – 5


15 балів


5 балів

Напроти відповідного показника суспільного визнання кваліфікації і досягнутих результатів викладачів кафедри проставляється число, яке відповідає кількості на кафедрі викладачів з тими чи іншими почесними званнями, нагородами і відзнаками тощо.

1.5. Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах.

Визначається узагальнений показник загального стажу безпосередньо науково-педагогічної роботи викладачів у ВНЗ ІІІ і IV рівнів акредитації.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах

Повний

навчальний рік

(12 місяців)

10

До клітинки потрібно внести число, яке є простою сумою значень п. 3.1 Індивідуального рейтинг-листа (Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах) всіх викладачів кафедри.

1.6. Узагальнений результат анкетування «Викладач очима студентів».

Для визначення середньокафедрального результату щорічного анкетування «Викладач очима студентів» (тобто узагальненого показника балів всіх викладачів кафедри) потрібно скласти всі підсумкові загальні (інтегральні) рейтинги викладачів кафедри і поділити отриману суму на кількість викладачів, прізвища яких були вказані студентами в анкетах.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Узагальнений (кафедральний) результат анкетування «Викладач очима студентів»

Середній бал

викладачів кафедри

5


1.7. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Визначається сукупний (кафедральний) результат підвищення кваліфікації всіх науково-педагогічних працівників кафедри. З урахуванням, що воно здійснюється різними шляхами та у різних формах, по кожній позиції вказується загальна кількість кожного з видів (форм) підвищення кваліфікації (тобто скільки викладачів здійснили або продовжують здійснювати конкретне підвищення своєї кваліфікації протягом звітного навчального року за конкретними видом, що підтверджено відповідним документом - сертифікат, свідоцтво, довідка тощо).
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, що підтверджено документально:

- навчання на курсах підвищення кваліфікації;

- участь в спеціалізованих семінарах;

- стажування в іншому ВНЗ або певній організації, установі;

- навчання в докторантурі;

- навчання в аспірантурі;

- здобування наукового ступеняОдні курси

Один семінар

Одне стажування


Одна особа

Одна особа

Одна особа3

2

3


5

3

2

1.8. Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладачів профілю кафедри (кадрове забезпечення підготовки фахівців).

Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача профілю кафедри визначається його спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, вченим званням або проходженням науково-педагогічного стажування з відповідної дисципліни (п.2.2.5 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти; затверджено наказом МОН України 24.12.2003 № 847).

В разі наявності у викладача хоча б одного із вказаних показників відповідності, він отримує 1 бал. До клітинки заноситься число викладачів, які відповідають цим вимогам (наприклад, з 10 - 7).
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладачів профілю кафедри

Диплом

(атестат, сертифікат, свідоцтво)

1 бал

1.9. Визначення кількості викладачів кафедри, які мають високий абсолютний рейтинг.

На підставі порівняння (співставлення) зі значенням середнього абсолютного рейтингу викладачів за певною кваліфікаційною групою (за узагальненими підсумковими даними щорічного рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників ДонДУУ) визначається кількість викладачів, абсолютний рейтинг яких перевищує певне значення. Тобто спочатку рейтинговою комісією визначається середній абсолютний рейтинг за певною кваліфікаційною групою. Потім підраховується загальна кількість викладачів, у яких власний АРВ перевищує середній абсолютний рейтинг за певною кваліфікаційною групою. Саме це число і заноситься до клітинки.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Кількість викладачів кафедри, що мають абсолютний рейтинг вище середнього абсолютного рейтингу викладачів за певною кваліфікаційною групою

Викладач

0,1

1.10. Показник, який знижує кваліфікаційну складову діяльності кафедри.

Визначається кількість балів, яка зменшує загальний результат кваліфікаційної складової діяльності кафедри.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Кількість викладачів, які не мають наукового ступеня

Штатна одиниця


10 балів

В клітинку проставляється число, яке дорівнює кількості на кафедрі викладачів без наукового ступеня.

2). Показники результативності за напрямками діяльності

2.1. Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників кафедри.

Визначається середній по кафедрі (узагальнений) обсяг навчального навантаження всіх викладачів.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Узагальнений обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри за навчальний рік - фактичне виконання (лекції, семінарські (практичні) заняття, індивідуальні заняття тощо), тобто кількість всіх аудиторних годин

Години

0,2 бала

До клітинки вноситься загальний обсяг навчального навантаження на кафедрі, який є простою сумою загального обсягу навчального навантаження за навчальний рік всіх науково-педагогічних працівників кафедри, для чого використовуються дані п. 1.1 розділу 1. Навчальна робота (Показники активності та результативності роботи викладача за основними напрямками діяльності) індивідуальних рейтинг-листів всіх викладачів кафедри.

2.2. Захист кандидатських дисертацій.

Визначається вагомість захищених у встановлений термін дисертацій аспірантами та здобувачами кафедри, для чого в клітинку проставляється загальна кількість захищених дисертацій протягом звітного навчального року.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Захист кандидатських дисертацій

Дисертація

20 балів

2.3. Захист докторських дисертацій.

Визначається вагомість захищених у встановлений термін дисертацій здобувачами та докторантами кафедри, для чого в клітинку проставляється загальна кількість захищених дисертацій протягом звітного навчального року.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Захист докторських дисертацій

Дисертація

30 балів

2.4. Видання навчальної літератури для вищої школи (з грифом МОНМС України).

Визначається вагомість підготовлених кафедрою і виданих підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, курсів (конспектів) лекцій, методичних матеріалів (рекомендацій) тощо тільки з грифом МОНМС України.

До клітинки вноситься загальний обсяг всіх видань навчальної літератури для вищої школи з грифом МОНМС України, авторами яких є викладачі кафедри, в друкованих аркушах. Це число є простою сумою обсягу всіх надрукованих видань для вищої школи з грифом МОНМС України в друкованих аркушах.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Видання навчальної літератури для вищої шко-ли (підручники, навчальні посібники, навчаль-но-методичні посібники, курси (конспекти) лекцій, методичні матеріали (рекомендації) тощо) з грифом МОНУ

Друкований аркуш

10 балів

2.5. Видання навчальної літератури для вищої школи (без грифу МОНМС України).

Визначається вагомість підготовлених кафедрою і виданих підручників, навчальних посібників, навчально-методичних посібників, курсів (конспектів) лекцій, методичних матеріалів (рекомендацій) тощо без грифу МОНМС України.

До клітинки вноситься загальний обсяг всіх видань навчальної літератури для вищої школи без грифу МОНМС України, авторами яких є викладачі кафедри, в друкованих аркушах. Це число є простою сумою обсягу всіх надрукованих видань для вищої школи без грифу МОНМС України в друкованих аркушах.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Видання навчальної літератури для вищої шко-ли (підручники, навчальні посібники, навчаль-но-методичні посібники, курси (конспекти) лекцій, методичні матеріали (рекомендації) тощо) без грифу МОНМС України

Друкований аркуш


5 балів

^ 2.6. Наявність курсів (конспектів) лекцій із використанням сучасних інформаційних технологій.

Визначається рівень забезпеченості курсів (конспектів) лекцій сучасним навчально-методичним або інформаційно-довідковим матеріалом (у вигляді презентації) із використанням мультимедійного обладнання. Курс (конспект) лекцій з однієї навчальної дисципліни вважається повним, якщо читання викладачем кожної лекції супроводжується використанням мультимедійного обладнання у вигляді презентації. Кожний повний курс (конспект) лекцій дорівнює 1.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Наявність курсів (конспектів) лекцій із вико-ристанням сучасних інформаційних технологій (мультимедійного обладнання)

Повний курс

(конспект) лекцій

з однієї навчальної дисципліни

5 балів

До клітинки вноситься загальна кількість всіх повних курсів (конспектів) лекцій з однієї навчальної дисципліни кафедри, які забезпечені презентаціями із використанням мультимедійного обладнання. Це число може перевищувати кількість навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою, якщо лекції з однієї і тієї ж навчальної дисципліни читають різні викладачі і кожний з них є автором власних презентацій.

2.7. Забезпеченість всіх навчальних дисциплін кафедри навчально-методичною документацією.

Визначається рівень навчально-методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою, зокрема, повним навчально-методичним комплексом. Враховуються лише НМКД, до складу якого входять всі необхідні елементи, що визначені змістом «Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни, спеціальності в Донецькому державному університеті управління». Кожний НМКД (в повному обсязі та оформлений належним чином) дорівнює 1.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Забезпеченість всіх навчальних дисциплін, зак-ріплених за кафедрою, повним навчально-методичним комплексом дисципліни

Повний комплект НМК навчальної

дисципліни

5 балів

До клітинки вноситься загальна кількість повних НМКД з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою. За певних обставин, це число може перевищувати кількість навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою, якщо окремі елементи НМКД з однієї і тієї ж навчальної дисципліни мають доволі суттєві відмінності та розроблені різними авторами (викладачами).

^ 2.8. Публікація статей у фахових виданнях.

Визначається загальна кількість підготовлених особисто викладачами кафедри і надрукованих статей у фахових виданнях (закордонних і за списком ВАК). Обсяг і характер статей значення не мають.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Статті у фахових виданнях (закордонних і за списком ВАК України), які підготовлені осо-бисто науково-педагогічними працівниками кафедри (без залучення студентів)

Стаття

3 бали

До клітинки вноситься загальна кількість статей, авторами яких є лише викладачі кафедри (особисто або у складі авторів).

^ 2.9. Спільні публікації у друкованих виданнях.

Визначається загальна кількість спільно підготовлених викладачами та студентами і надрукованих статей (публікацій) у будь-яких друкованих виданнях (закордонних і вітчизняних). Обсяг і характер статей значення не мають.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Публікації у друкованих виданнях, які підго-товлені спільно зі студентами

Публікація

1 бал

2.10. Організація і проведення наукових або спортивних заходів.

Визначається масштаб організаційно-розпорядчої діяльності кафедри, який характеризується кількістю підготовлених і проведених кафедрою конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів, спортивних змагань різного рівня, які вона ініціювала, організовувала або була відповідальною за проведення (такий статус кафедри повинен підтверджуватися відповідним документом - наказом, програмою, звітом тощо).

З урахуванням, що рівень наукових або спортивних заходів є різним, по кожній позиції вказується загальна кількість заходів відповідного рівня.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Підготовка і проведення наукових, науково-практичних міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських, міських конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів, спортивних змагань тощо, в яких кафедра виступала ініціатором, організатором або відповідальним виконавцем за проведення

Один захід

Міжнародний рівень – 5 балів

Всеукраїнський рівень – 3 бали

Регіональний / міжвузівський – 2 бали

Міський – 1 бал

З урахуванням, що рівень наукових або спортивних заходів є різним, по кожній позиції окремо вказується загальна кількість заходів відповідного рівня.

2.11. Обсяг кафедральної госпрозрахункової науково-дослідної роботи.

Визначається вагомість обсягу кафедральної госпрозрахункової НДР, яка за наказом ректора закріплена за кафедрою. ^ Кожна тисяча гривень НДР дорівнює 1 (одному) балу.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Масштабність кафедральної госпрозрахун-кової науково-дослідної роботи

1 тис. грн.

1 бал

До клітинки вноситься загальна кількість балів, яка прямо і безпосередньо відображає обсяг кафедральної госпрозрахункової НДР.

2.12. Активність на наукових / науково-методичних / науково-практичних заходах.

Визначається масштаб науково-теоретичної та науково-просвітницької діяльності кафедри, який характеризується кількістю доповідей (виступів) викладачів кафедри на наукових симпозіумах, конференціях, семінарах, нарадах певного масштабу. Кожна доповідь (кожний виступ) підтверджується документально (матеріали конференції, збірник праць, рецензія на доповідь або виступ, ксерокопія матеріалів виступу, презентація, повідомлення про виступ в ЗМІ тощо)
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Доповіді (виступи) на наукових / науково-методичних / науково-практичних симпозіум-мах, конференціях, семінарах, нарадах відповідного рівня

Одна доповідь


Міжнародний рівень – 5 балів

Всеукраїнський рівень – 3 бали

Регіональний / міжвузівський – 2 бали

Міський – 1 бал

З урахуванням, що рівень наукових заходів, де викладач виступав з доповіддю (повідомленням), є різним, по кожній позиції окремо вказується загальна кількість виступів на заходах відповідного рівня.

2.13. Нагороди за наукові досягнення і перемоги в конкурсах.

Визначаються досягнення і перемоги кафедри на конкурсах, виставках тощо, де кафедра або представники кафедри посіли призові місця і були відзначені нагородами.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Нагороди і премії за наукові (науково-практичні) досягнення, перемоги викладачів в наукових конкурсах, на виставках і т.п. (призер, лауреат, дипломант) – враховуються лише призові місця

Призове місце


1-е – 5 балів

2-е – 3 бали

3-є – 1 бал

^ По кожній позиції окремо вказується загальна кількість отриманих нагород за зайняті призові місця.

2.14. Кафедра – «тренер» і «наставник» студентів.

Визначається діяльність викладачів кафедри щодо забезпечення досягнень і перемог студентів на конференціях, олімпіадах, конкурсах будь-якого характеру (спортивних, наукових, розважальних тощо), коли під керівництвом викладачів кафедри студенти посіли призові місця і були відзначені нагородами.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Підготовка викладачами кафедри студентів – переможців і призерів (або нагороджених медаллю, дипломом, премією) олімпіад, конференцій, конкурсів, спортивних змагань тощо

Призове місце


1-е – 3 бали

2-е – 2 бали

3-є – 1 бал

^ По кожній позиції окремо вказується загальна кількість зайнятих студентами призових місць (отриманих ними нагород), що є свідченням наполегливої праці викладачів кафедри.

2.15. Забезпечення перспективності розвитку кафедри.

Засвідчується рівень включеності кафедри в перспективні проекти, програми, гранти, що характеризується кількістю проектів (програм), в яких кафедра або представники кафедри є учасниками проектів (програм).
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Участь викладачів кафедри у міжнародних грантах, наукових та освітніх проектах й програмах, що підтверджено офіційним договором, угодою

Статус учасника проекту

(програми, гранту)

10 балів

До клітинки вноситься загальна кількість проектів (програм, грантів), в яких кафедра безпосередньо приймає участь на офіційних засадах.

2.16. Ініціативність кафедри.

Визначається рівень ініціативності кафедри щодо започаткування та впровадження у навчально-виховний процес проектів або програм, які з часом (в перспективі) складатимуть окремий заліковий модуль конкретної навчальної дисципліни. Враховується кількість проектів (програм), які започатковані за ініціативою кафедри, отримали офіційний дозвіл (або підтримку керівництва ВНЗ) і учасниками яких є принаймні 3 (три) викладача кафедри.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Ініціювання (започаткування, розробка) кафедрою проекту або програми, які є органічною складовою конкретної навчальної дисципліни (на рівні окремого залікового модуля) і спрямовані на вдосконалення підготовки фахівців сучасного рівня

Один проект /

Одна програма

10 балів

До клітинки вноситься загальна кількість проектів (програм), які кафедра ініціювала в межах конкретної навчальної дисципліни і які забезпечуватимуть вдосконалення підготовки фахівців сучасного рівня.

2.17. Співробітництво і взаємовідносини кафедри.

Визначається рівень взаємодії кафедри щодо встановлення і підтримки зв`язків з кафедрами або факультетами інших вишів, які здійснюють навчання студентів за спорідненими напрямами підготовки або спеціальностями.

Підставою для нарахування балів є підписані двосторонній договір, план (програма) взаємодії або інші документи, які підтверджують участь викладачів у спільних діях навчального, методичного, наукового, виховного, спортивного характеру.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Встановлення ділових (творчих) зв`язків з кафедрами (факультетами) інших вищих навчальних закладів міста, регіону, країни, які ведуть підготовку студентів за спорідненими напрямами та спеціальностями, з метою обміну досвідом

Одна кафедра

(один факультет)

3 бали

До клітинки вноситься загальна кількість договорів (планів, програм тощо) про співробітництво кафедри з іншими факультетами (кафедрами) як вітчизняних, так і закордонних ВНЗ.

2.18. Активність кафедри щодо підвищення кваліфікації фахівців відповідних галузей народного господарства.

Визначається ефективність роботи кафедри щодо забезпечення підвищення кваліфікації фахівців, зайнятих у відповідних галузях народного господарства, що характеризується кількістю проведених заходів (будь-якого характеру і змісту - заняття, семінари, тренінги тощо) з нових, перспективних напрямів розвитку освіти і науки за профілем кафедри.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Участь у підвищенні кваліфікації фахівців, зайнятих у відповідних галузях народного господарства (проведення заходів з нових, перспективних напрямів розвитку освіти і науки за профілем кафедри)

Один захід

2 бали

До клітинки вноситься загальна кількість заходів кафедри щодо підвищення кваліфікації фахівців відповідних галузей народного господарства.

2.19. Показник, який знижує результативну складову діяльності кафедри.

Визначається кількість балів, яка характеризує масштабність негативних явищ на кафедрі, зменшує загальні здобутки і досягнення кафедри, а також підсумок результативної складової діяльності кафедри.
^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

Порушення навчальної і трудової дисципліни (зриви навчальних занять з вини науково-педагогічних працівників кафедри, запізнення на заняття, дострокове закінчення заняття тощо)

Одне порушення


5 балів

В клітинку проставляється число, яке дорівнює кількості порушень викладачами кафедри навчальної і трудової дисципліни.

ІІІ. Оформлення результатів рейтингового оцінювання.

Після заповнення колективного рейтинг-листа (введення всіх необхідних даних для рейтингового оцінювання) і отримання загальної кількості балів, які автоматично переводяться у формат абсолютного рейтингу кафедри, потрібно зберегти його в електронному вигляді принаймні на двох комп`ютерах на кафедрі (в центрі, коледжі), а потім роздрукувати у двох примірниках.

Обидва роздруковані примірники підписуються виконуючими обов`язки заступниками завідувача кафедри з відповідних напрямків діяльності (навчально-методичної, наукової, виховної) із зазначенням своїх прізвищ і представляються для ознайомлення завідувачу кафедри, який на всіх примірниках ставить свій особистий підпис на останньому аркуші звіту викладача. Нижче позначається дата підпису завідувачем кафедри.

Після цього перший примірник передається до рейтингової комісії університету для подальшого затвердження і прийняття відповідного рішення, а другий примірник колективного рейтинг-листа підшивається до справи «Дані рейтингового оцінювання викладачів кафедри за 2010 / 2011 навчальний рік».

Електронна версія колективного рейтинг-листа кафедри зберігається на персональному комп`ютері старшого лаборанта кафедри і на будь-якому іншому та представляється для ознайомлення або перевірки за першою вимогою членам рейтингової комісії.

Схожі:

Додаток 4 iconДокументи
1. /Додаток 1 ОРГКОМ-ТЕТ.doc
2. /Додаток 10...

Додаток 4 iconOverview Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Sheet 1: Додаток 1
Такса для обчислення розміру компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодженням тварин з числа видів, занесених до Червоної...
Додаток 4 iconПоложення про проведення (додаток 1) і календаря змагань (додаток 2). Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення спартакіади (додаток 3)
Севастополя, підготовки їх до служби в Збройних Силах України, виявлення кращих команд для участі у Всеукраїнських змаганнях
Додаток 4 iconO. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом
Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація...
Додаток 4 iconДокументи
1. /1_9-426/Додаток до листа/_нформатика.doc
2. /1_9-426/Додаток...

Додаток 4 iconДодаток а склад робочої комісії Сумського державного університету
Додаток к угода з охорони праці
Додаток 4 iconДокументи
1. /10. Додаток 8 - Акт здач_-прийм. роб_т.doc
2. /11....

Додаток 4 iconПро нову форму «додаток до диплома кандидата наук»
Вак україни нову форму "Додаток до диплома кандидата наук" (далі за текстом "Додаток"), що засвідчує відповідність наукових ступенів...
Додаток 4 iconДокументи
1. /Вказивки 2012.doc
2. /Додаток 1.doc
Додаток 4 iconДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
Додаток 4 iconДокументи
1. /1/2007МУМФ.doc
2. /1/Додаток А_1.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи