Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом icon

Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу "охорона працi" в диплом
Скачати 174.05 Kb.
НазваЯ. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу "охорона працi" в диплом
>Я. О. СЄРІКОВ<><><><>МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ <> <> <><>ДО РОЗДIЛУ<><
Дата28.07.2012
Розмір174.05 Kb.
ТипДиплом


МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАIНИ

ХАРКIВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ МIСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


Я. О. СЄРІКОВ


МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

ДО РОЗДIЛУ

"ОХОРОНА ПРАЦI"

В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ


(для студентiв-дипломникiв спецiальностi

7. 090603 – "Електротехнічні системи електроспоживання",

8. 090603 – "Електротехнічні системи електроспоживання")

^ ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Методичнi вказiвки до роздiлу «Охорона праці» в дипломних проектах (для студентiв-дипломникiв спец. 7. 090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання», 8. 090603 - «Електротехнічні системи електроспоживання») / Укл. – Сєрiков Я. О. – Харкiв: ХНАМГ, 2008. – 20 с.


Укладач: проф. Я. О. СЄРIКОВ


Рецензент: ст. викл. С. Л. Дмитрієв


Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”,

протокол № 12 від 26.03.2008 р.

^ ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

При реалізації наукових, проектних і технiчних рiшень одним з важливих показникiв робочого місця є створення безпечних та нешкiдливих умов працi. Для вміння реалізації цієї умови в майбутній практичній діяльності для студентів на протязі навчання в Академії передбачено вивчення відповідних курсів – «Основи охорони праці» і «Охорона праці в галузі». Надбані знання студент-дипломник повинен реалізувати на етапі розробки й захисту дипломного проекту.

Метою методичних вказівок є представлення для студентів-дипломників змiсту й обсягу роздiлу "Охорона працi" в дипломному проекті. Цей роздiл, як частина розрахунково-пояснювальної записки дипломного проекту, повинен включати в себе текстову частину, розрахунки, таблицi, схеми, перелік використаної літератури. Обсяг роздiлу орієнтовно становить 15…20 с. машинописного тексту. Завдання і конкретний зміст розділу "Охорона праці" встановлює консультант, якого призначають із складу викладачів кафедри "Безпека життєдіяльності". Тему розділу «Охорона праці» формулюють після одержання студентом завдання на розробку дипломного проекту від профiлюючої кафедри.

Робота над роздiлом "Охорона працi" є творчою розробкою, яка в результаті повинна показати:

 • вмiння студента-дипломника аналiзувати умови працi на об’єкті проектування;

 • виявляти небезпечнi й шкiдливi виробничi фактори;

 • розробляти комплекс органiзацiйних заходiв і технiчних засобів, реалізація яких забезпечить безпечнi й нешкiдливi виробничi умови праці.

Розробка кожного з положень розділу повинна бути пiдтверджена необхiдними посиланнями на відповідні законодавчі чи нормативно-технічні документи чи обґрунтована розрахунками. В текстовій частині необхідно приводити конкретнi організаційні чи технiчнi рішення з охорони праці, прийнятi на основi нормативної документації, без викладення загальних чи загальновiдомих теоретичних положень. Кожне технічне рішення повинне мати посилання на використану законодавчу базу, нормативну документацію, технічну чи науково-технiчну лiтературу.

Використану лiтературу вказують у загальному списку лiтератури до пояснювальної записки дипломного проекту.


^ 1. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД РОЗДIЛОМ «ОХОРОНА ПРАЦI»


Виконання роздiлу "Охорона працi" починають пiсля одержання студентом-дипломником завдання на кафедрi "Безпека життєдіяльності" (БЖД). Завдання, як правило, вiдноситься до конкретної частини об’єкта дипломного проекту (цеху, дільниці, технологiчного процесу i т. iн).

Пiд час роботи студент, керуючись цими методичними вказiвками, виконує чорновий рукопис роздiлу в який включає теоретичний матерiал, конкретнi розробки з охорони працi за завданням, розрахунковi обґрунтування окремих рiшень, запропонованих консультантом розділу. При необхідності виконані розрахункові рішення повинні ілюструватися відповідними рисунками чи схемами.

У процесi роботи над розділом студент одержує необхiднi консультації на кафедрi БЖД.

Згiдно з встановленими строками, чорновий варiант рукопису повнiстю виконаного роздiлу студент подає консультанту кафедри БЖД для рецензування. При виявленнi помилок, недостатній проробці матерiалу роздiлу рукопис повертається студенту для доробки. Якщо матерiал роздiлу вiдповiдає встановленим вимогам, консультант підписує чорновий рукопис, а студент-дипломник оформляє його в чистовому варiантi. Після ознайомлення з правильністю оформлення розділу, консультант підписує титульну і сторінку завдання на дипломний проект, які є складовими в пояснювальній записці.

При вiдсутностi пiдпису консультанта на титульній чи сторінці завдання пояснювальної записки проекту студента не допускають до захисту дипломного проекту.

^ 2. СТРУКТУРА І ЗМIСТ РОЗДIЛУ "ОХОРОНА ПРАЦI"


Матеріал роздiлу "Охорона працi" повинен бути органiчно пов’язаний з темою дипломного проекту. Розділ повинен мати таку структуру (Рис.1).


2.1. Завдання в областi охорони працi


У цьому підрозділі, базуючись на законодавчiй і нормативно-технiчнiй документації з охорони праці, коротко викладають загальнi завдання, що стосуються реалізацій охорони праці в галузі. В кінці підрозділу формулюють завдання роздiлу, яке поставлене консультантом.

Приклади iндивiдуальних завдань до роздiлу " Охорона працi " наведені в дод. 1.


2.2. Коротка характеристика, описання об’єкта дипломного проектування,

вибір дільниці для розробки заходів з охорони праці


Змiст цього пiдроздiлу повинен містити в собі коротку технiчну характеристику об’єкта проектування, особливостi його розташування, експлуатації, клiматичнi характеристики, специфiчнi вимоги, якi необхiдно враховувати при проектуваннi заходів з охорони праці.

Обґрунтовують і визначають конкретну технологiчну дiльницю дипломного проекту, що встановлюють, як об’єкт проектування заходів з охорони праці.


2.2.1. Опис робіт, що виконують на об’єкті проектування заходів з охорони праці


Рис. 1 - Структура розділу «Охорона праці» в дипломному проекті

В підрозділі наводять опис робіт, операцій, що виконуються на обраному об’єкті проектування. Описують характерні особливості робіт, що негативно впливають на умови праці.


2.3. Аналiз умов працi, виявлення небезпечних і шкідливих

виробничих факторiв на об’єкті проектування


У цьому підрозділі, на основi вище наведеного опису робіт проводять детальний аналiз виробничого процесу, виявляють небезпечнi й шкiдливi фактори, що можуть супроводжувати технологiчнi операції i тим самим негативно позначатися на формуваннi умов працi, впливати на здоров’я працюючих.

Негативнi виробничi фактори видiляють на основi вивчення і порiвняльного аналiзу конкретних умов праці з небезпечними та шкідливими виробничими факторами, згідно до класифікації, наведеної в ГОСТ 12.0.003-74* «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» (Витяг з вказаного ГОСТ наведений у дод. 2).

Виявлені негативні фактори, що можуть бути присутнi у виробничому середовищi, виписують з вказаної класифікації, пiсля назви кожного фактора дають обґрунтування причини його появи.


2.4. Розробка органiзацiйних заходiв з охорони праці

На основі перелiку небезпечних і шкiдливих виробничих факторiв, що виявлені в п. 2.3, у цьому пiдроздiлi виконують творчу розробку комплексу необхідних органiзацiйних заходів з охорони праці.

При цьому висвiтлюють такi головнi напрямки розробки:

1) органiзацiйнi заходи, спрямовані на вирішення наступних питань:

 • забезпечення необхiдними знаннями з охороні праці працюючих на конкретному робочому мiсцi;

 • правильна органiзація безпечного і нешкідливого виконання робіт в електричних установках;

 • встановлення квалiфiкацiйних вимог до персоналу;

 • перелік і правильне використання необхідних попереджувальних та забороняючих надписiв, плакатiв і т. ін.

2.5. Вибір та розрахунок параметрів колективних засобів захисту (методів

захисту в електроустановках), підбір індивідуальних

засобів захисту працюючих


У цьому підрозділі вирішують такі завдання:

1) Вибір необхідних колективних технiчних заходів, застосування яких дає змогу забезпечити безпечнi й нешкiдливi умови працi в електроустановках. Як правило, цей напрямок розробки містить обґрунтування, опис і розрахунок параметрів використовуваних колективних методів захисту працюючих в електроустановках.

2) Підбір необхідних технiчних засобів захисту працюючих, що забезпечують охорону працi кожного з працюючих на конкретному робочому мiсцi. До цієї категорії вiдносяться iндивiдуальнi заходи і засоби захисту працюючих, основні й допомiжні засоби захисту, необхідні при виконанні конкретних робіт, попереджувальні та забороняючі плакати i надписи.

Основні технiчні рішення, розроблені в цьому пiдроздiлi, студент-дипломник обґрунтовує відповідними розрахунками. Завдання з таких розрахунків видає консультант розділу дипломного проекту на кафедрi БЖД. Розрахунку можуть пiдлягати параметри захисного заземлення, занулення електроустановок, систем штучного освiтлення виробничих примiщень i т. iн.

В кiнці цього підрозділу наводять результуючу таблицю, що являє підсумки розробки з охорони праці, що описані в кожному з підрозділів (табл.1).

Таблиця 1 - Заходи та засоби з охорони працi при………(назва робiт, технологічної дiльницi, аналiз яких є завданням пiдроздiлу «Охорона працi» дипломного проекту)


Небезпечний чи шкiдли- вий фактор виробничого середовища

Мiсце дії небезпечного чи шкiдливого виробничого

фактора

Заходи і засоби

захисту працюючих


2.6. Долікарська допомога потерпілим при нещасних випадках


Як виходить із назви підрозділу, в ньому наводять опис долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві. Відповідно з тематикою розділу консультант встановлює конкретну тему: долікарська допомога потерпілому при ураженні електричним струмом, при травмуванні чи отруєнні.

2.7. Забезпечення пожежної безпеки


Цей пiдроздiл будують за аналогією з пiдроздiлами 2.3., 2.4. і 2.5. Як вихідниі дані в пiдроздiлi вказують ті елементи робочої зони, які потенційно можуть становити пожежну чи вибухову небезпечність. Це можуть бути речовини, матеріали, устаткування і т. ін. Вказують показники їх пожежонебезпечних властивостей (температура спалаху, схильність до займання тощо). На основі цих даних визначають категорiю виробничих примiщень, зон з пожежовибухонебезпеки, класи приміщень і виробничих зон з вибухо- та пожежонебезпеки.

Використовуючи таку iнформацiю, разом з аналiзом виробничого процесу з точки зору вiрогiдностi виникнення пожежi чи вибуху, визначають сукупнiсть можливих пожежовибухонебезпечних факторiв згiдно з положеннями ГОСТ 12.1.004-91 (дод. 3).

Одержану iнформацiю використовують для розробки органiзацiйних і технiчних протипожежних заходiв. У підрозділі наводять технічні рішення систем запобігання пожеж і технічні рішення систем протипожежного захисту, виконують пiдбір типу та кiлькостi необхідних первинних засобiв пожежогасіння згiдно з iснуючими положеннями.

Особливу увагу придiляють забезпеченню пожежної безпеки у фарбувальних вiддiленнях, цехах, технологiчнi процеси в яких протiкають з використанням горючих і вибухонебезпечних речовин, джерел збiльшеної теплової енергiї, супроводжуються видiленням пилу чи газу. В таких випадках обов’язковим є також вибір типу свiтильникiв для системи штучного освiтлення виробничого примiщення, забезпечення належного рiвня вентиляції й т. iн.

ВисновкиУ цьому пiдроздiлi наводять пiдсумок з виконаних розробок у роздiлі «Охорона праці». Коротко вказують напрямок розробок, дають оцiнку досягнутим результатам щодо забезпечення нешкiдливих і безпечних умов працi, пожежної безпеки на об’єкті проектування.


^ 3. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»

В МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ


В магістерських дипломних проектах у підрозділі 2.4. Розробка органiзацiйних заходiв з охорони праці, на додаток до основних вимог, студент-дипломник повинен висвітлити причини, з яких викликана необхідність застосування пропонованих ним організаційних заходів при виконанні робіт в електроустановках.

У підрозділі ^ 2.5. Вибір і розрахунок параметрів колективних засобів захисту (методів захисту в електроустановках), підбір індивідуальних засобів захисту, в доповнення до основних вимог, студенту-дипломнику необхідно описати принцип дії використовуваного методу захисту в електроустановках, та обґрунтувати вибір методики розрахунку його параметрів.


^

СПИСОК ЛIТЕРАТУРИ


 1. Князевский Б.А. Охрана труда в электроустановках. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

 2. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

 3. Сєріков Я.О. Основи охорони праці. Навч посібник. – Харків, ХНАМГ, 2007 р. – 237 с.

 4. Техника безопасности в электроэнергетических установках: Справочное пособие / Под ред. П.А. Долина. - М.: Энергоатомиздат, 1988.

 5. Справочная книга по технике безопасности в энергетике. В 2-х книгах / Сост.: Гаджиев Р.А., Долин П.А., Симочатов Н.П. // Под ред. П.А.Долина. - М.: Энергия, 1978.

 6. Техника безопасности в электроэнергетических установках: Справочное пособие / Под ред. П.А. Долина. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

 7. Долин П.А. Справочник по технике безопасности. М.: Энергоатомиздат, 1985.

 8. Інженерні рішення з охорони праці /За ред.. В.В. Сафонова. – К.: Основа, 2000. - 327 с.

 9. Электробезопасность на промышленных предприятиях: Справочник / Р.В. Сабарно, А.Г. Степанов и др. – К.: Техника, 1985.

 10. Техника безопасности при строительно-монтажных работах в энергетике: Справочное пособие / Сост.: П.А. Долин и др. // Под ред. П.А. Долина. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

 11. Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина, 1988.

 12. Пожарная безопасность в строительстве: Справочник / В.В. Денисенко, В.Г. Точилкина. – К.: Будивельник, 1987.

 13. Точилкина В.Г. Требования пожарной безопасности к проектам зданий и сооружений. – К.: Будивельник, 1983.

 14. Смелков Г.И., Пехотиков В.А. Пожарная безопасность светотехнических изделий. - М.: Энергоатомиздат, 1991.

 15. Максименко Г.Т., Покровский В.М. Техника безопасности при применении пожароопасных, взрывоопасных и токсических материалов. - К.: Техніка, 1987.

 16. Корнилович О.П. Техника безопасности при электромонтажных и наладочных работах. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

 17. Кашолкин Б.И. и др. Тушение пожаров в электроустановках. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

 18. Айзенберг Ю.Б. Справочная книга по светотехнике. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

 19. Правила устройства электроустановок. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

 20. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей М.: Энергоатомиздат, 1986.

 21. ДНАОП 1.1.10-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок. К.: 2000.

 22. ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. К.: 2001.

 23. НОП 1.1.10-1.04-85 Правила безпеки при роботі з інструментом і пристосуваннями. К.: 2000.

 24. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

 25. ГОСТ 12.3.003-75. ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности.

 26. ГОСТ 12.3.005-84. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.

 27. ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

 28. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация.

 29. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

 30. ГОСТ 12.4.011-75. ССБТ. Средства защиты работающих. Классификация.

 31. ГОСТ 12.4.034-78. ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация.

 32. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

 33. ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

 34. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

 35. ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжения прикосновения и токов.

 36. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

 37. СН 275-71. Санитарные нормы проектирования промпредприятий.

 38. ВСН 294-72. Инструкция по монтажу электрооборудования пожароопасных электроустановок.

 39. ВСН 332-74. Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон.

Додаток 1
^

IНДИВIДУАЛЬНI ЗАВДАННЯ ДО РОЗДIЛУ «ОХОРОНА ПРАЦI»Завдання 1.Органiзацiя безпечних і нешкiдливих умов працi на технологiчнiй дiльницi.

Характеристика основного та допомiжного обладнання. Аналiз умов працi і виявлення небезпечних та шкiдливих факторiв виробничого середовища.

Розрахунок параметрів системи захисного заземлення чи занулення, системи штучного рiвномiрного освiтлення.

Розробка локальної інструкції з безпеки праці для конкретного виду робiт.


Завдання 2.Органiзацiя працi при виконаннi робiт у диспетчерській системи електропостачання.

Умови працi, що впливають на самопочуття і працездатнiсть диспетчера. Визначення класу зорових робіт. Органiзацiя робочого мiсця, забезпечення нормативних умов працi. Нормування параметрiв мiкроклiмату.

Розрахунок системи занулення, системи комбінованого штучного освiтлення робочої зони.

Розробка локальної інструкції з охорони праці при виконанні робіт у диспетчерській.


Завдання 3. Органiзацiя безпечних умов працi при монтажі силового трансформатора підстанції.

Вибiр механізмів, необхідних для монтажу силового трансформатора, визначення небезпечної зони. Врахування параметрiв мікроклімату робочої зони для забезпечення комфортних умов праці монтажників. Вимоги до персоналу. Роботи на висотi. Охорона праці при випробовуванні силового трансформатора.

Розрахунок захисного заземлення, грозозахисту підстанції.

Розробка локальної інструкції з охорони праці для монтажників силового трансформатора.

Завдання 4.Органiзацiя безпечного виконання робiт при прокладанні кабельних ліній.

Переміщення вантажів. Механізми, що використовують при прокладанні кабелів у ґрунті. Врахування параметрiв мікроклімату робочої зони для забезпечення комфортних умов праці. Випробування кабелів.

Розрахунок захисного заземлюючого пристрою та системи грозозахисту підстанції.

Розробка локальної інструкції з охорони праці при прокладанні кабельних ліній.


Завдання 5. Органiзацiя безпечного виконання робiт при ремонті кабельних ліній. Параметри мікроклімату робочої зони, земляні роботи.

Виявлення ушкодженого кабелю. Вимоги електробезпеки при ремонті кабельних ліній.

Розрахунки виконують згідно з завданням консультанту розділу «Охорона праці» дипломного проекту.

Розробка локальної інструкції з охорони праці при ремонті кабельних ліній.


Завдання 6. Органiзацiя безпечного виконання робiт при ремонті кабельних муфт. Шкідливі речовини при виконанні робіт. Параметри мікроклімату робочої зони. Вимоги виробничої санітарії при виконанні робіт. Розробка локальної інструкції з охорони праці при ремонті кабельних муфт.

Розрахунки здійснюють згідно з завданням консультанту розділу «Охорона праці дипломного проекту.


Завдання 7. Виконання робіт на кабельних лініях у колодязях чи тунелях. Загазованість повітря робочої зони. Класифікація робочої зони за небезпечністю ураження людини електричним струмом. Безпечна величина напруги. Вимоги виробничої санітарії та електробезпеки при виконанні робіт.

Розрахунок системи вентиляції, захисного заземлення. Розробка локальної інструкції з охорони праці при виконаннi робiт на кабельних лініях у колодязях чи тунелях.

Завдання 8. Охорона працi при виконаннi проектно-конструкторських робiт.

Умови працi, що впливають на самопочуття і працездатнiсть працюючих. Органiзацiя робочого мiсця. Забезпечення нормативних умов праці при виконанні робіт з використанням комп’ютерної техніки.

Параметри мiкроклiмату робочої зони. Освiтлення робочого мiсця. Вентиляцiя і кондицiювання повiтря. Заходи щодо зменшення рiвня шуму. Електробезпека. Характеристика примiщення за електронебезпекою. Пожежна безпека.

Розрахунки виконують згідно з завданням консультанту розділу дипломного проекту.


Завдання 9. Охорона праці при монтажі повітряних ліній електропередач.

Мікроклімат робочої зони, органiзацiя робочого мiсця, організаційні заходи та вимоги електробезпеки при виконанні робіт.

Розрахунки виконують згідно з завданням консультанту дипломного проекту.


Додаток 2


^ НЕБЕЗПЕЧНI І ШКIДЛИВI ВИРОБНИЧІ ФАКТОРИ, СПЕЦИФIЧНI В ГАЛУЗI ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА ВИКОНАННЯ РОБIТ ЗА СПЕЦIАЛЬНIСТЮ

«ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»

(згiдно з положеннями ГОСТ 12.0.003-74*)


1. ФИЗИЧЕСКИЕ опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования;

- передвигающиеся изделия;

- разрушающиеся изделия;

- падающие предметы;

- острые кромки, заусенцы на поверхности заготовок, оборудования;

- расположение рабочего места на значительной высоте;

- повышенная запыленность воздуха;

- повышенный уровень шума;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

- повышенный уровень ультразвука;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная подвижность воздуха;

- повышенный уровень ионизирующих излучений;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- отсутствие или недостаток естественного света;

- повышенная яркость света;

- пониженная контрастность;

- повышенная пульсация светового потока;

- повышенный уровень инфракрасной радиации;

- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

2. ХИМИЧЕСКИЕ опасные и вредные производственные факторы:

- общетоксические (окись углерода, сероводород, метиловый спирт, краски на основе сурика, бензин и др.);

- раздражающие (хлор, аммиак, скипидар, известь и др.);

- сенсибилизирующие - повышающие реакционную способность клеток (растворители и краски на основе нитросоединений);

- канцерогенные - вызывающие онкологические заболевания (никель и его соединения, окислы хрома, асбест, нефтяные битумы, каменноугольные смолы и др.)

- мутагенные - приводящие к изменению наследственной информации клеток организма человека (свинец, марганец, радиоактивные вещества и др.);

- влияющие на репродуктивную функцию (ртуть, свинец, марганец, стирол, радиоактивные вещества и др.).

3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ вредные производственные факторы:

- микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие);

- макроорганизмы (растения и животные).

4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ вредные производственные факторы:

- физические перегрузки (статические, динамические, гиподинамические);

- нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда).


Додаток 3
^

ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНI ФАКТОРИ- вiдкритий вогонь та iскри;

- пiдвищена температура повiтря, предметiв, обладнання;

- токсичнiсть продуктiв згорання;

- дим;

- знижена концентрацiя кисню;

- вибух.


^

ЗМIСТ Стор.


Загальнi положення 3

 1. Методика роботи над роздiлом "Охорона працi" 4

 2. Структура та змiст роздiлу "Охорона працi" 5

  1. Завдання в областi охорони працi 5

2.2. Коротка характеристика, описання об’єкта дипломного

проектування, вибір дільниці для розробки заходів

з охорони праці 5

  1. Аналiз умов працi, виявлення небезпечних та шкiдливих

виробничих факторiв на об’єкті проектування 5

2.2.1. Опис робіт, що виконують на об’єкті проектування заходів

з охорони праці 6

2.3. Аналiз умов працi, виявлення небезпечних та шкідливих

виробничих факторiв на об’єкті проектування 7

2.4. Розробка органiзацiйних заходiв з охорони праці 7

2.5. Вибір і розрахунок параметрів колективних засобів захисту

(методів захисту в електроустановках), підбір індивідуальних

засобів захисту працюючих 8

2.6. Долікарська допомога потерпілим при нещасних випадках 9

2.7. Забезпечення пожежної безпеки 9

Висновки 10

3. Додаткові вимоги до розділу «Охорона праці»

в магістерських дипломних проектах 10

Список лiтератури 11

Додаток 1. Iндивiдуальнi завдання до роздiлу "Охорона працi" 13

Додаток 2. Небезпечнi і шкiдливi виробничі фактори, специфiчнi

в галузi проектування об’єктів та виконання робiт за спецiальнiстю

^ «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»

(згiдно з положеннями ГОСТ 12.0.003-74*) 16

Додаток 3. Пожежонебезпечнi фактори 18

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичнi вказiвки до роздiлу «Охорона праці» в дипломних проектах (для студентiв-дипломникiв спец. 7. 090603 - «Електротехнічні системи електроспоживання» , 8. 090603 - «Електротехнічні системи електроспоживання»).


Укладач: Яків Олександрович Сєріков


Редактор: З.М. Москаленко


План 2008, поз. 202 М

____________________________________________________________________

Підп. до друку 30.03.08 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на різографі. Умовн.-друк. арк. 0,8 Обл.– вид.арк. 1,3

Замовл. № Тираж 600 прим.

____________________________________________________________________

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

______________________________________________________________

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом iconМетодичнi вказiвки до курсового проекту з дисципліни: «Моделювання та прогнозування стану довкілля»
Методичнi вказiвки до курсового проекту з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентiв спецiальностi 0708...
Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом iconМiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу "Економічний ризик та методи його вимiрювання" / для студентiв усiх форм навчання...
Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом iconМетодичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни «мікробіологія»
Методичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни "Мiкробiологiя" для студентiв 4, 5 курсів заочної форми...
Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом iconМетодичнi вказiвки
Міське будівництво І господарство”. Укл. Линник І. Е. Харків: хнамг, 2007. – 31с
Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом iconМетодичнi вказiвки
Санітарне очищення міста” (для студентiв денної І заочної форм навчання та екстернів спецiальностi 092103  “Міське будівництво та...
Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом iconМетодичнi вказiвки
Мiкробiологiя" для студентiв 4, 5 курсів денної І заочної форм навчання напряму 0926 – «Водні ресурси» спецiальностi 092600 "Водопостачання...
Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом iconМетодичнi вказiвки
Гордієнко С. М., Чепурна С. М. Методичні вказівки до самостійної роботи І виконання курсового проекту з дисципліни «Міський транспорт»...
Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом iconМетодичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу
Дiяльнiсть пiдприємств в умовах ринкових вiдносин нерозривно зв'язана з економічним ризиком, а звідси, виникає неяснiсть в одержаннi...
Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом iconМетодичнi вказiвки
Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни " інтелектуальні системи " на тему "Основні можливості системи...
Я. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу \"охорона працi\" в диплом iconЯ. О. Сєріков, І. О. Мікуліна програма І робоча програма навчальної дисципліни „охорона праці в галузі”
Програма І робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи