Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків”
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків”
Сторінка1/2
Дата12.07.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ”


(для студентів денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.050100   „Облік і аудит”)


ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Система національних рахунків” (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.050100 — “Облік і аудит”).  — Укл.: Левченко Н.А. Харків: ХНАМГ, 2007. — 32 с.


Укладач: ст. викл. Н.А.Левченко


Рецензент : проф., канд.екон.наук Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол № 18 від 29.06. 2007р.


Тема 2. Етапи розвитку міжнародної системи національних рахунків


Практичне заняття №1

(Семінарське заняття)


1. Баланс народного господарства

2. Ідея національного рахівництва

3. Втілення потреб глобалізації економіки в СНР.


Тема 3. Загальна характеристика СНР ООН - 1993


ВВП є основним макроекономічним показником результатів функціонування економіки в статистиці багатьох країн, а також міжнародних організацій. Це один з основним показників СНР, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць - резидентів.

ВВП – ринкова вартість усіх товарів і послуг, що вироблені резидентами за певний період для кінцевого використання у ринкових цінах.

ВВП може розраховуватись на кожній стадії відтворювального циклу відповідним методом:

виробничим методом – на стадії виробництва товарів і послуг;

розподільним методом – на стадії розподілу;

методом кінцевого використання – на стадії кінцевого використання.

^ Виробничий метод

ВВП розраховується як сума валової доданої вартості галузей або секторів економіки. Розрахунок ВВП у ринкових цінах кінцевого споживача на підставі валової доданої вартості базується на моделі кругообороту продукту, доходів і витрат, що може бути представлена як:


^ Витрати споживачів на придбання товарів і послуг в даному періоді = Доходи, що отримані виробником цих товарів і послуг.


Якщо оцінка випуску товарів і послуг надається в основних цінах, взаємозв’язок між ВВП і сумарною доданою вартістю галузей або секторів економіки може бути визначений так:


ВВП = ? ВДВ + П – С , (1)

де ?ВДВ   сума валової доданої вартості в основних цінах всіх галузей або секторів економіки;

П   податки на продукти та імпорт;

С   субсидії на продукти та з імпорту.


Якщо, випуск товарів і послуг наданий в цінах виробника, взаємозв’язок матиме вигляд:


ВВП = ? ВДВ + ПДВ +ЧПі, (2)

де ? ВДВ   сума валової доданої вартості в цінах виробника;

ПДВ   податок на додану вартість;

ЧПі   чисті податки на імпорт.


^ Розподільний метод

ВВП визначається як сума первинних доходів, розподілених виробничими одиницями – резидентами серед безпосередніх учасників процесу виробництва товарів і послуг (як сума витрат виробників - резидентів на оплату праці найманих робітників – резидентів та нерезидентів, виплачених чистих податків на виробництво і імпорт, а також валового прибутку і змішаних доходів.

Формула розрахунку ВВП має вигляд:


ВВП = ОП +ЧПв + ЧПі + ВП + ЗД, (3)

де ОП – оплата праці найманих працівників;

ЧПв – чисті податки на виробництво;

ВП – валовий прибуток;

ЗД – змішані доходи.


^ Метод кінцевого використання

ВВП розраховується як сума кінцевого споживання товарів і послуг і валового нагромадження з урахуванням сальдо експорту і імпорту товарів і послуг, що можна виразити наступною формулою:


ВВП = КС +ВН + (Е –І), (4)

де КС – кінцеве споживання товарів і послуг;

ВН – валове нагромадження ;

(Е – І) – сальдо експорту і імпорту товарів і послуг.


Практичне заняття №2

Завдання 3.1

Таблиця 2.1

Вихідні дані:

Показники

Сума, у.о.

Обсяг випуску виробництва товарів в основних цінах

2072,4

Обсяг випуску виробництва послуг в основних цінах

1763,1

Проміжне споживання товарів у ринкових цінах

1125

Проміжне споживання послуг у ринкових цінах

674,3

Послуги фінансового посередництва, що вимірюються як непрямі

5,2

Податки на продукти

265,1

Субсидії на продукти

95,9

Валовий прибуток економіки і валові змішані доходи

890,3

Оплата праці найманих працівників

1032,5

Податки на виробництво і імпорт

376,7

Субсидії на виробництво і імпорт

99,3

Витрати на кінцеве споживання

1574,6

Валове накопичення

496,1

Експорт товарів і послуг

531,5

Імпорт товарів і послуг

444,7


Визначити виробничим методом, методом розподілу, методом кінцевого використання валову додану вартість, валовий внутрішній продукт, випуск в основних цінах для економіки в цілому, проміжне споживання для економіки в цілому, дати висновок про кількісну оцінку ВВП, зроблену на підставі різних методів.


Самостійна робота

Завдання 3.2

Визначити ВВП у ринкових цінах на підставі даних:

Таблиця 2.2

Галузі

Показники, млн.грн.

Випуск

Проміжне споживання

Валова додана вартість

Сільське господарство, мисливство й лісове господарство

66,0

36,4
Видобувна промисловість

24,9

16,1
Обробна промисловість

183,4

138,5
Виробництво електроенергії, газу, води

30,0

17,3
Будівництво

18,7

11,1
Оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту

43,1

21,3
Транспорт і зв’язок

43,7

17,9
Освіта

13,4

4,1
Охорона здоров’я і соціальна допомога

11,1

5,3
Інші види економічної діяльності

52,3

21,7
Оплата послуг фінансових посередників

*

3,1
Всього в основних цінах


Податки за винятком субсидій на продукти

27,2

*
ВВП (у ринкових цінах)

*

*


^ Тема 4. Поточні рахунки


Рахунок виробництва

У ресурсній частині рахунку виробництва по сектору або галузі надають випуск товарів і послуг в основних цінах, який є сумарною вартістю всіх товарів і послуг як результату виробничої діяльності господарчих одиниць – резидентів протягом певного періоду.

Обсяг випуску товарів і послуг охоплює реалізовану продукцію ( що включає передану іншим підрозділам даного підприємства, а також видану робітникам як оплату праці в натуральному вигляді), зміну запасів готової продукції, напівфабрикатів власного виготовлення і незавершеного виробництва.

Формулу визнання випуску товарів і послуг в розгорнутому вигляді можна подати так:

В = Р + Б + ОПН + З + ∆ ГП + ∆НЗВ, (5)

де Р – реалізовані товари й послуги покупцям і замовникам;

Б – товари й послуги, що обмінюються за бартером на інші товари й послуги або активи;

ОПН – оплата праці робітників у натуральному вигляді;

З – товари і послуги, передані підрозділом підприємства іншому підрозділу;

∆ ГП – зміна запасів готової продукції;

∆ НЗВ – зміна незавершеного виробництва.

Випуск товарів і послуг в СНР визначається в цінах виробника і в основних цінах. До ціни виробника включаються податки на продукти, за винятком ПДВ і податку на імпорт, і не включаються субсидії на продукти. Взаємозв’язок між основною ціною і ціною виробника відображається як:

ОЦ = ЦВ – ПП + СП, (6)

де ОЦ – основна ціна;

ЦВ – ціна виробника;

ПП – податки на продукти, включені до ціни виробника за виключенням ПДВ і податків на імпорт;

СП – субсидії на продукти.

У розділі „Використання” відображають проміжне споживання товарів і послуг, під яким розуміється вартість використаних у процесі виробництва товарів (за винятком основного капіталу) і ринкових послуг протягом даного періоду.

Проміжне споживання включає такі основні елементи: матеріальні витрати, оплату нематеріальних послуг, витрати на відрядження.

Проміжне споживання не включає споживання основного капіталу та інші витрати, що в СНР трактуються як нагромадження основного капіталу, або як витрати на кінцеве споживання , або як доходи від власності.

Балансуюча стаття рахунку – валова додана вартість визначається як різниця між випуском товарів і проміжним споживанням.


^ Рахунок утворення доходів

Ресурсну частину рахунку утворює валова додана вартість, що переноситься з рахунку виробництва.

У розділі „Використання” наводять витрати виробників: оплату праці найманих робітників, податки на виробництво і імпорт (без субсидій на виробництво і імпорт).

Балансуюча стаття рахунку – валовий прибуток, одержаний виробниками, і валовий змішаний доход - для відповідних секторів.


^ Рахунок первинного розподілу доходів

У ресурсну частину рахунку з рахунку утворення доходів переноситься його балансуюча стаття – валовий прибуток (валовий змішаний доход).

У розділі „Використання” наводять доходи від власності, виплачені відповідними секторами: дивіденди за акціями, відсотки по вкладах, позиках, кредитах, рента за користування землею, плата за розробку запасів корисних копалин, лісових та рибних угідь.

Балансуюча стаття рахунку – сальдо валових первинних доходів (сума первинних доходів, що залишаються у кожного сектора після того, як враховані всі витрати, пов’язані з виробництвом).


^ Рахунок вторинного розподілу доходів

Первинні доходи (оплата праці, прибуток, змішаний доход, податки на виробництво та імпорт, доходи від власності) розглядаються в СНР як доходи, отримані інституційними одиницями як винагорода за їх участь у процесі виробництва. При подальшому перерозподілі отриманих доходів формуються наявні (кінцеві) доходи.

Для відображення перерозподільчих операцій складають рахунок вторинного розподілу доходів. У даному рахунку відображають поточні трансферти, що передаються від одного сектора іншому.

Балансуюча стаття рахунку - валовий наявний доход, що визначається як сальдо первинних доходів сектору плюс сальдо поточних трансфертів, отриманих і переданих сектором внаслідок перерозподільчих операцій.


^ Рахунок використання наявного доходу

Наявний доход може бути використаний або на кінцеве споживання, або на заощадження. Під кінцевим споживанням розуміють витрати інституціональних одиниць на товари і послуги для задоволення поточних індивідуальних та колективних потреб людей. Заощадження як категорія СНР розуміється під вкладенням отриманих доходів в капітальне будівництво, придбання основних засобів, матеріальних оборотних засобів, нематеріальних активів і коштовностей.

Різниця між валовим наявним доходом і витратами на кінцеве споживання є балансуючою статтею рахунку і має назву валове заощадження.

Нефінансові підприємства й фінансові установи не роблять витрат на кінцеве споживання.

Практичне заняття №3

^ Таблиця 4.1  Вихідні дані для наскрізної задачі:

Показники

Сума, у.о.

Підприємства, які виробляють товари, отримали виручку від їх реалізації

400

в т.ч. ПДВ

80

Підприємствами сплачено експортне мито в сумі

5

Відшкодування підприємствам із державного бюджету збитків, пов’язаних з встановленням цін на окремі види продукції нижче собівартості

3

Залишки незавершеного виробництва:
на початок року

8

на кінець року

9

Залишки готової продукції:
на початок року

50

на кінець року

60

Залишки виробничих запасів :
на початок року

50

на кінець року

60

Підприємства, які надають ринкові нефінансові послуги, отримали виручку від їх реалізації у розмірі

150

в т.ч. ПДВ

30

Витрати підприємств, які виробляють товари і ринкові нефінансові послуги, склали, в т.ч.:

230

ПДВ

27

основна заробітна плата

80

премії робітникам

10

дотації на харчування робітників

5

оплата туристичних путівок

3

обов’язкові відрахування роботодавців у фонди соціального страхування

10

доплати до пенсій

2

орендна плата за обладнання

8

орендна плата за землю

7

податки на майно підприємств

15

витрати на рекламу

9

послуги зв’язку

6

послуги страхування

2

відсотки за кредит

2

амортизація

50

сплачені штрафи

4

податок на прибуток

20

Дивіденди, виплачені робітникам підприємств

3

Відсотки, отримані по банківських рахунках

7

Компенсації , отримані роботодавцями із державного бюджету у зв’язку з використанням праці інвалідів

1

Отримані підприємствами страхові відшкодування

6

Отримані штрафи

3

Страхові премії

8

Засоби, що надійшли на капітальні вкладення із державного бюджету

40

Витрати на капітальне будівництво

15

Витрати на обладнання

25

Завдання 4.1

1. На підставі даних наскрізної задачі визначити випуск товарів і послуг сектора „нефінансові підприємства” в основних цінах і цінах виробника. Показати перехід від цих показників у різних цінах.

2. Визначити проміжне споживання цього сектора.

3. Побудувати рахунок виробництва сектора „нефінансові підприємства”.

4. Визначити показники рахунку утворювання доходів сектора „нефінансові підприємства”.

5. Побудувати рахунок утворення доходів сектора „нефінансові підприємства”.

6. Визначити показники рахунку первинного розподілу доходів сектора „нефінансові підприємства”.

7. Побудувати рахунок первинного розподілу доходів сектора „нефінансові підприємства”.

8. Визначити показники рахунку вторинного розподілу доходів сектора „нефінансові підприємства”.

9. Побудувати рахунок вторинного розподілу доходів сектора „нефінансові підприємства”.

10. Визначити показники рахунку використання наявного доходу сектора „нефінансові підприємства”.

11. Побудувати рахунок використання наявного доходу сектора „нефінансові підприємства”.


Самостійна робота


Завдання 4.2

За даними звіту про використання кошторису витрат бюджетної установи її витрати склали:

Таблиця 4.2

Показники

Сума, у.о.

Оплата праці

220

Нарахування на заробітну плату

55

Матеріали, предмети постачання

30

Транспортні послуги

25

Послуги зв’язку

20

Комунальні послуги

25

Амортизація

35

Визначити обсяг випуску послуг сектора державних установ.


Завдання 4.3

Виробнича діяльність домашніх господарств характеризується такими даними:

Таблиця 4.3

Показники

Сума, у.о.

Виручка від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва

50

Споживання сільськогосподарської продукції власного виробництва

30

Вартість послуг проживання у власному житлі

10


Визначити обсяг випуску товарів і послуг сектора „домашні господарства”.


Завдання 4.4

Визначити показники фактичного кінцевого споживання домашніх господарств і державних установ, якщо:

Таблиця 4.4

Показники

Сума, у.о.

Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств

1081,5

Витрати на кінцеве споживання державних установ, з них:

445,7

на індивідуальні товари і послуги (соціальні трансферти в натуральній формі)

208,3

на колективні послуги

237,4

Витрати на кінцеве споживання некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

47,4

  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять, виконання самостійної роботи та графічної роботи з курсу
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства автоматика І квп
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання контрольної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облікова політика підприємства"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Облікова політика підприємства" (для студентів...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „система національних рахунків” iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності”
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік туристичної діяльності” (для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи