Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р icon

Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р
Скачати 79.87 Kb.
НазваНаказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р
Дата30.05.2012
Розмір79.87 Kb.
ТипНаказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З


“ 24 ” _____10________2011 р. № ___244____

м. Вінниця


Про підготовку та проведення

зимової заліково-екзаменаційної

сесії 2011/2012 н.р.


З метою своєчасної підготовки та успішного проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії у 2011/2012 н.р. для студентів денної та заочної форм навчання


Н А К А З У Ю :


1.Зимову заліково-екзаменаційну сесію із студентами денної та заочної форм навчання провести в терміни, які визначені графіком навчального процесу.

2. Директорам інститутів і деканам факультетів:

2.1. До 04 листопада 2011 року на засіданнях Вчених рад інститутів і факультетів розглянути питання про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії.

2.2. За місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії скласти розклади проведення диф.заліків і екзаменів та завчасно довести їх до викладачів і студентів.

2.3. Для студентів усіх курсів денної та заочної форм навчання планувати в розкладі диф.заліки кожний день, а екзамени через день, включаючи вихідні дні. Планувати приймання заліків з дисциплін на останньому тижні теоретичного триместру (до початку проведення екзаменаційної сесії).

2.4. До складання заліків, диф.заліків та екзаменів допускати всіх студентів, незалежно від стану їх справ з інших дисциплін, за умов виконання навчального плану з дисципліни.

2.5. Заборонити викладачам приймати заліки, диф.заліки та екзамени без заліково-екзаменаційних відомостей (листків) і залікових книжок студентів.

2.6. Зобов’язати викладачів:

 1. Оголошувати студентам денної форми навчання отримані бальні оцінки з дисципліни за КМС на останньому тижні перед заліково-екзаменаційною сесією під час практичних, семінарських, лабораторних занять або консультацій в присутності всієї групи.

 2. Приймати у студентів заліки, диф. заліки та екзамени лише в аудиторіях та в терміни, визначені розкладом заліково-екзаменаційної сесії в присутності асистента, призначеного завідувачем кафедри для проведення заліку, диф. заліку чи екзамену, із числа викладачів, аспірантів або працівників навчально-допоміжного персоналу кафедри, які мають вищу освіту.

 3. Заліково-екзаменаційну відомість екзамену чи диф. заліку особисто повертати в деканат не пізніше 10.00 год. наступного дня, а заліково-екзаменаційну відомість заліків повертати до початку заліково-екзаменаційної сесії.

 4. Студентам, які не планують покращувати оцінку під час диф. заліку чи екзамену, проставляти отриману оцінку у відповідну колонку заліково-екзаменаційної відомості та залікову книжку, подану особисто студентом або старостою цієї групи, з дотриманням вимог п. 2.6.2.

 5. Після приймання академічної заборгованості повернути особисто в деканат видані студентам заліково-екзаменаційні листки.

2.7. Студентам державної та контрактної форм навчання, які за результатами триместрового контролю та складання екзаменаційних сесій отримали не більше двох незадовільних оцінок з дисциплін, надавати можливість для їх перескладання протягом двох тижнів після завершення поточної заліково-екзаменаційної сесії (в тому числі під час виробничої практики) у другій половині дня.

  1. Кожне перескладання екзамену, диф. заліку чи заліку здійснювати лише за направленням, підписаним директором інституту або деканом факультету.

  2. Повідомити студентів, що перескладання незадовільної оцінки з дисципліни, дозволяється два рази (другий раз – комісії, призначеній директором інституту/деканом факультету).

  3. Студентам державної та контрактної форм навчання, які не склали заліки, диф. заліки чи екзамени в установлені терміни через хворобу або з інших поважних причин (документально підтверджених), з урахуванням здатності студента виконувати навчальний план, в установленому порядку надавати індивідуальний графік терміном до 2 тижнів, але не пізніше, ніж до початку 7-го тижня після завершення поточної заліково-екзаменаційної сесії, для складання заліків і екзаменів (в тому числі під час виробничої практики) у другій половині дня.

2.11 Якщо студент державної форми навчання не ліквідував академічну заборгованість у визначені індивідуальним графіком терміни, то він підлягає відрахуванню з університету.

2.12. Скласти графік ліквідації академічних заборгованостей, представити його до навчального відділу по закінченню заліково-екзаменаційної сесії та ознайомити з ним викладачів і студентів.

2.13. Заборонити викладачам самостійно переносити екзамени (диф.заліки), які заплановані в розкладі чи в графіку ліквідації академічної заборгованості, на інші дні чи години без погодження з начальником навчального відділу, директором інституту та деканом факультету.

2.14. Якщо через хворобу або з інших поважних причин (документально підтверджених) студент не зміг в установлені терміни скласти екзамен або покращити оцінку з певних дисциплін, а склав екзамен чи покращив оцінку після заліково-екзаменаційної сесії в межах установленого індивідуального графіка, то йому призначається стипендія, згідно з відповідним Положенням.

2.15. Контролювати хід приймання заліків, екзаменів (диф.заліків) та ліквідацію академзаборгованості викладачами кафедр, згідно з вимогами даного наказу.

2.16. Студентів державної та контрактної форм навчання, які за результатами триместрового контролю і складання заліково-екзаменаційної сесії отримали три і більше незадовільних оцінок, відраховувати з університету.

3. Зав. кафедрами:

3.1. Не пізніше, ніж за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії визначити форму проведення екзамену чи диф.заліку (письмова чи усна) і повідомити про це студентів, відповідний інститут (деканат) і навчальний відділ.

3.2. Екзаменаційні білети та завдання для письмових робіт скласти з урахуванням чинних робочих навчальних програм дисциплін і затвердити (перезатвердити) їх на засіданнях кафедр не пізніше ніж за місяць до початку заліково-екзаменаційної сесії.

3.3. До 04 листопада 2011 року розглянути питання про стан впровадження та використання викладачами КМС у навчальному процесі. Звернути увагу на те, що при оцінюванні знань, умінь і навичок студентів у період підведення підсумків заліково-екзаменаційної сесії слід обов’язково дотримуватись Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у ВНТУ.

3.4. Організувати проведення державної атестації (складання державних екзаменів і захист дипломних проектів (робіт)) для студентів 5-го курсу заочної форми навчання, що навчаються за ОПП «Бакалавр» у терміни, визначені графіком навчального процесу.

3.5. Посилити контроль за виконанням розкладу заліково-екзаменаціної сесії та графіку ліквідації академзаборгованості.

4. Професорсько-викладацькому складу:

4.1. На останньому тижні триместру для студентів денної форми навчання визначити бальні оцінки з дисциплін та проставити їх в інститутський журнал успішності студентів.

4.2.Суворо дотримуватись виконання «Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою у ВНТУ» та пункту 2.6. даного наказу.

4.3. Надавати студенту можливість підвищити оцінку, отриману за КМС, тільки в період складання заліку (останній тиждень теоретичного триместру) або заліково-екзаменаційної сесії.

  1. Якщо студент не з’явився в день складання екзамену (диф. заліку) чи заліку та не передав залікову книжку старості групи, який подає її викладачеві для виставлення оцінки, оголошеної на останньому тижні теоретичного триместру, у заліково-екзаменаційну відомість виставляти бальну оцінку та писати «не з'явився».

  2. Якщо під час екзамену (диф. заліку) студенту не вдалося набрати необхідну кількість балів для позитивної оцінки або він отримав незадовільну оцінку за КМС з дисципліни, з якої складається екзамен, то йому виставляється оцінка «незадовільно» за чотирибальною шкалою та оцінка FХ за шкалою ECTS.

  3. Студенти, які виконали навчальний план дисципліни, що передбачає обов’язкове позитивне оцінювання всіх передбачених навчальним планом дисципліни лабораторних робіт, практичних та семінарських занять, індивідуальних завдань тощо, та набрали кількість балів у межах FX, допускаються до екзамену з необхідністю додаткового вивчення програмного матеріалу з дисципліни.

  4. Студентам, які не виконали навчальний план з дисципліни, в заліково-екзаменаційній відомості зазначається “не допущений”, а за шкалою ECTS - оцінка FХ. Залік, екзамен або диф. залік ці студенти складають після повного виконання навчального плану з дисципліни.

  5. З дисциплін, які не мають триместрового контролю (екзамену або заліку), виставляти бальні оцінки, які враховувати у наступному триместрі.

  6. Не приймати екзамени (диф. заліки, заліки) і академічні заборгованості без заліково-екзаменаційних відомостей (заліково-екзаменаційних листків) і залікових книжок у дні, які не визначені розкладом і графіком ліквідації академічних заборгованостей.

5. Начальнику навчального відділу Савчук Т.О. здійснювати контроль за виконанням розкладів заліково-екзаменаційної сесії, порядком приймання екзаменів і ліквідацією академзаборгованос

тей на підставі інститутських (деканатських) графіків.

6. Методико-диспетчерським центрам інститутів (деканатів) разом з диспетчерською службою університету скласти розклади проведення заліково-екзаменаційної сесії відповідно до п.2.3. У разі неможливості виконання цих умов, за дозволом навчального відділу, передбачити проведення диф.заліків з окремих дисциплін на останньому тижні теоретичного триместру (до початку проведення екзаменаційної сесії).

7. Директору науково-технічної бібліотеки Савчук Т.С. на період проведення заліково-екзаменаційної сесії встановити такий порядок роботи:

робочі дні - з 9.00. до 18.00,

субота - з 10.00. до 17.00,

неділя - з 10.00. до 16.00.

9. Проректору Ковальчуку В.І. під час проведення заліково-екзаменаційної сесії забезпечити безперебійну роботу буфетів.

10. Директорам інститутів, деканам факультетів і зав. кафедрами наказ довести до викладачів, студентів та навчально-допоміжного складу.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Романюка О.Н.


Ректор В. В. Грабко


Проект наказу внесений Узгоджено:

начальником навчального відділу


Т.О.Савчук Перший проректор з науково-педагогічної

роботи по організації навчального процесу

та його науково-методичного забезпечення


О.Н. Романюк


Директор ГЦ ОМЗН


Г. Л. Лисенко

Проректор з науково-педагогічної роботи

по організації виховного процесу

А.В. Писклярова


Проректор з науково-педагогічної роботи . по інтеграції навчання з виробництвом та

міжнародній інтеграції

В.М. Мізерний


Директор науково-технічної бібліотеки


Савчук Т.С.

Проректор з науково-педагогічної роботи

по матеріально-технічному забезпеченню

навчального та наукового процесів


В.І.Ковальчук


Начальник юридичного відділу


О.Б. Андрощук


Схожі:

Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р iconПро організацію І проведення семестрових іспитів, диферен- ційованих заліків І заліків під час зимової екзаменаційної сесії
Згідно з діючими навчальними планами, відповідно до чинних законодавчих І нормативних документів, з метою поліпшення організації...
Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р iconРозклад зимової заліково-екзаменаційної сесії для студентів II курсу денної форми навчання на 2011/2012 н р

Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та підготовку до літньої екзаменаційної сесії 2005/2006 навчального року
Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки зимової екзаменаційної сесії та підготовку до літньої екзаменаційної сесії 2007/2008 навчального року
Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р iconНаказ №278 Про терміни проведення зимової заліково екзаменаційної сесії, завершення осіннього та заходи щодо підготовки до весняного семестру 2012 2013 н р
Згідно з навчальними планами встановити наступні терміни завершення підсумкового контролю для студентів, які навчаються за кредитно-модульною...
Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р iconЗатверджую ректор А. Ф. Павленко
Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2009/2010 навчального року та підготовку до зимової екзаменаційної сесії 2010/2011 навчального...
Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р iconГрафік проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р. у Кф сну ім. В. Даля
Проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р у Кф сну ім. В. Даля
Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р iconГрафік проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р. у Кф сну ім. В. Даля
Проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011-2012 н р у Кф сну ім. В. Даля
Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р iconРозпорядження 2 січня 2008 р м. Ніжин №1 Про профілактику негативних явищ під час зимової екзаменаційної сесії 2007/2008 навчального року
З метою забезпечення належного контролю за проведенням зимової заліково-екзаменаційної сесії 2007-2008 навчального року, упередження...
Наказ №244 м. Вінниця Про підготовку та проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012 н р iconРозклад зимової заліково-екзаменаційної сесії для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання факультету фізичного виховання та спорту ( 2012-13 навчального року) дата

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи