Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету icon

Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету
Скачати 104.39 Kb.
НазваВитяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету
Дата13.07.2012
Розмір104.39 Kb.
ТипДокументи

Витяг з правил

внутрішнього розпорядку Національного університету

"Львівська політехніка"


Правила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка" (надалі Львівська політехніка) опрацьовані на підставі чинного законодавства України, Статуту Львівської політехніки і типових правил внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України.

Правила внутрішнього розпорядку діють на території Львівської політехніки і є обов'язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються або перебувають на території Львівської політехніки.

Територія Львівської політехніки визначається її територіальним планом. На території Львівської політехніки розташовані такі об'єкти: будівлі, наземні та підземні споруди, спортивні та рекреаційні зони, малі архітектурні форми, елементи благоустрою. Частина вказаних об'єктів і територій є заповідною та охороняється державою.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Правила внутрішнього розпорядку (надалі Правила) вводяться з метою підвищення ефективності праці та зміцнення дисципліни.

 2. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішує адміністрація відповідно до чинного законодавства України та Статуту Львівської політехніки в межах наданих їй повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - спільно з профспілковими комітетами.

Адміністрація - це адміністративно-виконавчий орган, який здійснює управління Університетом в межах наданих йому прав. До складу адміністрації входять Ректор, проректори, директори інститутів. Свої функціональні обов'язки адміністрація здійснює через керівників підрозділів.

1.3. На території окремих підрозділів Львівської політехніки можуть діяти додаткові до даних правила внутрішнього розпорядку, які мають бути узгоджені з цими Правилами і затверджені Ректором.

 1. Правила внутрішнього розпорядку Львівської політехніки, зміни та доповнення до них приймаються згідно зі Статутом Львівської політехніки.

 2. Ознайомлення з Правилами працівників під час прийняття їх на роботу або осіб, які зараховуються на навчання, є обов'язковим. Правила та витяги з них вивішуються в приміщеннях Львівської політехніки.


^ 2. НАЙМАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ


2.14. Зарахування студентів, переведення з інших навчальних закладів здійснюється згідно з «Правилами прийому до Львівської політехніки».

^ 3. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

3.2.4. Студенти Львівської політехніки зобов'язані:

 • систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за вибраною спеціальністю;

 • відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни всі види завдань, передбачені навчальним планом і програмами;

 • брати активну участь у роботі органів студентського самоврядування, а також у спортивному житті;

 • берегти і раціонально використовувати майно Львівської політехніки;

 • підтримувати чистоту і порядок у навчальних приміщеннях та на території Львівської політехніки.

^ 4. РОБОЧИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

4.1. Для працівників деканату заочного навчання ІДН Львівської політехніки встановлено шестиденний робочий тиждень з таким графіком робочого дня:

1. Понеділок – п’ятниця:

 • початок роботи о 9 год 00 хв;

 • обідня перерва від 13 год 00 хв до 14 год 00 хв;

 • закінчення робочого дня о 17 год 00 хв.

2. Субота:

 • початок роботи о 9 год 00 хв;

 • закінчення робочого дня о 14 год 00 хв.

3. У передсвяткові дні - закінчення робочого дня о 16 год 00 хв.

Прийом студентів працівниками деканату заочного навчання відбувається згідно наступного графіку:

1. Понеділок – п’ятниця: від 11 год 00 хв до 13 год 00 хв; від 14 год 00 хв до 16 год 00 хв.

2. Субота: від 10 год 00 хв до 13 год 00 хв.

4.3. Навчальні дні визначаються навчальним графіком.

4.4. Графік робочого дня викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими робочим планом викладача. Час і місце виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, затверджує завідувач кафедри, директор інституту або Ректор.

4.11. Забороняється відволікати студентів та викладачів від аудиторних навчальних занять, консультацій та контрольних заходів, передбачених розкладом.

4.14. Аудиторні навчальні заняття проводяться парами по дві академічні години з 5-хвилинною перервою між ними. Академічна година становить 45 хвилин. Перерва між парами становить 15 хвилин, а після третьої пари перерва становить 30 хвилин.


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


5.1. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу, є навчальний план, який затверджується Ректором. Організація навчального процесу базується на законі України "Про освіту", державних стандартах освіти, інших актах України з питань освіти.

5.2. Організація начального процесу здійснюється навчальними підрозділами - інститутами, кафедрами, відділеннями у таких формах

 • аудиторні навчальні заняття;

 • виконання індивідуальних занять;

 • самостійна робота студентів;

 • практична підготовка;

 • контрольні заходи.

Навчальні заняття включають: лекцію, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультацію.

5.5. Розклад аудиторних занять і консультацій викладачів формується кафедрою на підставі розкладу аудиторних занять і консультацій, розроблених навчально-методичним управлінням. Розклад має бути доведений до відома викладачів відповідної кафедри за тиждень перед початком занять у семестрі.

5.6. Самостійна робота студентів у приміщеннях Львівської політехніки додатково регламентується:

 • у бібліотеках - правилами користування бібліотекою;

 • у методичних кабінетах, навчальних і наукових лабораторіях, комп'ютерних класах тощо

- правилами техніки безпеки, охорони праці і санітарної гігієни, а також інструкціями, затвердженими для цих приміщень.

5.7. Контрольні заходи включають:

 • поточний контроль рівня знань студентів під час аудиторних занять:

 • семестровий контроль у формі заліків та екзаменів;

 • вихідний контроль у формі державних екзаменів та захисту дипломних проектів і робіт, магістерських наукових робіт

5.9. Розклад екзаменів складається навчально-методичним управлінням на підставі подання

декана з урахуванням пропозицій кафедр та органів студентського самоврядування (пропозиції подаються не пізніше як за місяць до початку сесії) і затверджується Ректором. Розклад екзаменів доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

 1. Розклад державних екзаменів та графік захисту дипломних проектів (робіт) і магістерських наукових робіт складає навчально-методичне управління за поданням завідувача кафедри і погодженням з директором інституту. Вказані розклад та графік затверджуються Ректором та доводяться до відома студентів не пізніше ніж за місяць до їх початку.

 2. Внесення змін до затвердженого розкладу екзаменів проводиться за поданням декана

до навчально-методичного управління і затверджується Ректором.

 1. Під час занять у всіх навчальних та прилеглих до них приміщеннях мають дотримуватись належні тиша та порядок. Забороняється переривати аудиторні навчальні заняття, виходити з навчального приміщення під час академічної години. В окремих випадках викладач може дозволити студентові в цей час увійти або вийти з навчального приміщення.

 2. Допускається вільне відвідування лекційних занять (для студентів 4-5 курсів). Відвідування інших видів аудиторних занять є обов'язковим для студентів або вільне тільки для студентів, яким рішенням відповідної кафедри надано право на індивідуальний графік підготовки.

 3. У разі неявки на заняття з поважних причин студент зобов'язаний протягом одного тижня повідомити про це деканат, а протягом тижня після закінчення дії поважної причини - подати відповідні документи про причини пропуску занять у деканат. У разі хвороби студент подає деканові довідку встановленого взірця. У день подання довідки в деканат здійснюється її реєстрація в журналі деканату.

У разі невиконання студентом вказаних вище вимог документи про причини пропусків занять не приймаються.


^ 7. НОРМА ПОВЕДІНКИ

7.1. Нормою поведінки для осіб, які перебувають на території Львівської політехніки, є дотримання таких засад:

 • взаємна доброзичливість, вимогливість та повага між людьми, шанування особистої гідності людини, її національних і релігійних почуттів, доброго імені Львівської політехніки;

 • повага до культурно-національних, духовних та історичних цінностей України;

 • сумлінне ставлення до навчання та праці;

 • дбайливе ставлення до об'єктів, території та майна: дотримання законності та правопорядку, встановлених державою, Статутом Львівської політехніки, іншими Правилами та іншими нормативними документами.

7.2. Порушеннями норми поведінки є вчинки, які суперечать засадам, окресленим в п.7.1, а також

 • використання приміщень з метою, не передбаченою їх функціональним призначенням;

 • пошкодження та забруднення об'єктів, території та майна;

 • вживання спиртних напоїв;

 • куріння в приміщеннях;

 • участь в азартних іграх, а також гра в карти на території Львівської політехніки;

 • бешкетування та нецензурні висловлювання;

 • продаж речей у невідведених для цього місцях або без дозволу адміністрації;

 • перебування чоловіків у приміщеннях в головних уборах;

 • перебування в навчальних та службових приміщеннях у верхньому одязі;

- перебування в нетверезому стані.

^ 8. ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ


8.4. Студенти Львівської політехніки можуть бути заохочені за успіхи у навчанні так:

 • призначенням підвищеної стипендії:

 • призначенням іменної стипендії інституту:

 • призначенням іменної стипендії Львівської політехніки:

 • призначенням стипендії, утвореної окремими організаціями або фондами;

 • призначенням Державної іменної стипендії;

 • спрямуванням для навчання в навчальні та наукові заклади за межами України;

 • наданням пільг у працевлаштуванні та для продовження навчання в магістратурі, аспірантурі.

Призначення відповідних стипендій здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про стипендії.

8.5. Студенти Львівської політехніки можуть бути відзначені за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі так:

 • оголошенням подяки;

 • нагородженням почесним дипломом або медаллю;

 • преміюванням або нагородженням іменним подарунком.

8.6. Заохочення застосовуються Ректором або уповноваженою особою за погодженням із відповідним профспілковим комітетом. Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення.

^ 9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

9.1. Контроль за дотриманням Правил здійснює керівник підрозділу та адміністрація Львівської політехніки.

9.2. За порушення Правил Ректор може застосовувати одне із таких покарань:

 • догану;

 • відрахування студента.

 1. Стягнення за порушення Правил оголошуються у відповідному наказі Ректора.

 2. Підставою для накладання відповідного стягнення є подання про порушення Правил, складене особами, перерахованими в п.9.1, та письмове пояснення особи, щодо якої складене подання. Відмова особи, яка порушила Правила, дати письмове пояснення оформляється актом і не може бути перепоною для накладення стягнення.

9.5. Стягнення за порушення Правил накладається безпосередньо після порушення, але не пізніше від одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування у відпустці особи, яка порушила Правила. Стягнення не може бути накладене пізніше від шести місяців від дня порушення. За кожне порушення Правил може бути накладене лише одне стягнення, не вра­ховуючи відшкодування нанесених збитків.

 1. Наказ про накладання стягнення на особу, яка порушила Правила, обов'язково доводиться до її відома під розписку та до відома студентів відповідної академічної групи.

 2. Кожний працівник Львівської політехніки зобов'язаний дотримуватись цих Правил та робити зауваження особі, яка їх порушила. У разі, якщо особа, яка допустила порушення, виявляє грубість або не реагує на зауваження, то працівник повинен зробити спробу встановити особу порушника та повідомити адміністрацію про цей факт. Адміністрація Львівської політехніки зобов'язана здійснювати всебічну допомогу та сприяння у виявленні таких фактів та вжиття заходів, для покарання винних.

9.8. Матеріальні збитки, зумовлені порушенням Правил, відшкодовуються винуватцем добровільно або у встановленому порядку.


Схожі:

Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету iconЛьвівського національного університету
Зобов’язуюся дотримуватись правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку І своєчасно вносити оплату за проживання у студентському гуртожитку...
Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету iconПравил а внутрішнього розпорядку в гуртожитках Київського національного університету технологій та дизайну (далі «Правила»)
Поселення студентів, аспірантів, докторантів денної форми навчання, абітурієнтів, слухачів підготовчого відділення здійснюється на...
Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету iconПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
Правила внутрішнього розпорядку діють на території Львівської політехніки І є обов'язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються...
Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету iconПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
Правила внутрішнього розпорядку діють на території Львівської політехніки і є обов'язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються...
Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету iconЛьвівського національного університету імені Івана Франка
Зобов’язуюся дотримуватись правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку І своєчасно вносити оплату за проживання у студентському гуртожитку...
Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету iconНаказ №418 Про поселення
Університету, дотримання правил внутрішнього розпорядку, ефективного використання житлових площ
Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету iconПравила внутрішнього трудового розпорядку студентського містечка нуфвсу. І. Загальні положення 1
«Про відпустки» та інших нормативно-правових актів. Мета правил внутрішнього трудового розпорядку полягає в регулюванні трудових...
Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету iconПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
move to 0-1268900
Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету iconНаказ №418 Про поселення у гуртожитк и нму імені О. О. Богомольця в 2013 / 2014 навчальному році
Університету, дотримання правил внутрішнього розпорядку, ефективного використання житлових площ
Витяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету iconВідділу кадрів Ректорові до наказу від Національного університету
З правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи