Ппаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя icon

Ппаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя
Скачати 331.18 Kb.
НазваПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя
Дата13.07.2012
Розмір331.18 Kb.
ТипДокументи

ППААММ’ЯЯТТККАА ССППООШШУУККУУВВААЧЧУУ

ВВЧЧЕЕННООГГОО ЗЗВВААННННЯЯ

Після узгодження із завідувачем кафедри та при наявності всіх

необхідних умов для представлення до вченого звання згідно з вимогами МОНмолодьспорт України, необхідно подати Вченому секретарю:

1. Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відкритого лекційного заняття, проведеного здобувачем вченого звання. Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість за штатним розписом. Витяг підписують завідувач кафедри і секретар;


2. ^ Витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацією щодо присвоєння вченого звання. Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість за штатним розписом; результати обговорення претендента на вчене звання і рішення про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання за результатами таємного/відкритого голосування. Протокол підписують завідувач кафедри і секретар;


3. ^ Висновок профілюючої кафедри з рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання; Висновок оформляється у вигляді звіту здобувача вченого звання і повинен містити результати обговорення претендента та рішення про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання за результатами голосування.


4. ^ Список наукових та навчально-методичних праць (наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації; наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації; основні навчально-методичні роботи, за період науково-педагогічної діяльності) За формою11; Список праць подають разом із ксерокопіями праць, опублікованих після захисту дисертації та основних навчально-методичних робіт, за період науково-педагогічної діяльності. Ксерокопії праць вчений секретар звіряє з оригіналами;


5. ^ Заява, адресована на ім’я Голови Вченої ради, ректора;


6. Витяг з протоколу засідання науково-методичної комісії (ради) за напрямом спеціальності. Витяг із протоколу засідання науково-методичної комісії повинен містити підтвердження про відповідність наукових і навчально-методичних праць, опублікованих здобувачем, профілю кафедри, напрямку підготовки та рекомендацію на цій основі кандидатури здобувача  щодо присвоєння вченого звання. Витяг підписується головою науково-методичної комісії (ради) та одним з експертів комісії.


7. ^ Витяг з трудової книжки з інформацією про педагогічний стаж у вищий школі;


8.Ксерокопія трудової книжки;


9. Довідка (її проект за відповідною формою Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту) оформляється претендентом. Уся інформація, що подається про здобувача в довідці, повинна бути відображена у поданих атестаційних документах;


10. ^ Копії дипломів і атестатів про наукові ступені і вчені звання або копії документів, що засвідчують наявність державних почесних звань;


11. Документи, що засвідчують підготовку претендентом кандидатів чи докторів наук (для пошукувачів вченого звання професора), можуть бути подані у формі довідки з відділу аспірантури або – автореферати захищених дисертацій, де зазначено прізвище наукового керівника чи консультанта.

1 прим.


1 прим.


2 прим.


2 прим.


1 прим.


1 прим.


2 прим.


1 прим.


3 прим.


2 прим.


Придбати два швидкозшивачі (без зав’язок), в які вкладаються документи атестаційної справи.

Усі документи атестаційної справи друкуються 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1, і зброшуровані без нумерації сторінок, не скріплені скобами у двох швидкозшивачах подаються Вченому секретареві заздалегідь.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № ____

засідання кафедри __________________________

(назва кафедри)

Тернопільського національного економічного університету

від ____________ 20____ року


Голова – _______________

Секретар – _______________


Усього членів кафедри – ____

Присутні – ____СЛУХАЛИ:


обговорення відкритої лекції доцента кафедри ___________

___________________________________________________

(назва кафедри)

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача – у Д. в.)


ВИСТУПИЛИ:


1. (ПІБ члена кафедри, науковий ступінь, посада), повідомив(ла), що …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

2. (ПІБ члена кафедри, науковий ступінь, посада), зазначив(ла), що …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

3. (ПІБ члена кафедри, науковий ступінь, посада), зауважив(ла), що …

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

(3-5 виступів членів кафедри з характеристикою відкритої лекції і педагогічної компетентності здобувача).УХВАЛИЛИ:


відкриту лекцію (ПІБ здобувача – у Р.в.) вважати проведеною на належному науково-педагогічному та фаховому рівні, що відповідає вимогам викладання у вищій школі.


Зав. кафедри,

(науковий ступінь, вчене звання) підпис ПІБ

Секретар підпис ПІБ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № ___

засідання кафедри __________________________

(назва кафедри)

Тернопільського національного економічного університету

від ____________ 20____ року


Голова – _______________

Секретар – _______________


Усього членів кафедри – ____

Присутні – ____


СЛУХАЛИ:


про надання рекомендації щодо присвоєння вченого звання доцента кандидатові _______________________ наук кафедри

______________________________________________________ ______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача – у Д. в.)


ВИСТУПИЛИ:


1. (ПІБ члена кафедри, науковий ступінь, посада), зауважив(ла), що (ПІБ здобувача) є …………...

2. (ПІБ члена кафедри, науковий ступінь, посада), вважає, що (ПІБ здобувача) .…………...

3. (ПІБ члена кафедри, науковий ступінь, посада), зазначив(ла), що (ПІБ здобувача) є …………...

(2-3 виступи членів кафедри з характеристикою науково-педагогічної діяльності здобувача).

Проводиться відкрите голосування членів кафедри про надання рекомендації здобувачеві щодо присвоєння вченого звання доцента.


УХВАЛИЛИ:


за результатами відкритого голосування (за – __, проти – ___, утримались – ___) рекомендувати членам Вченої ради Тернопільського національного університету розглянути питання про присвоєння вченого звання _______ кандидату _______ наук (ПІБ здобувача – у Д. в.).Зав. кафедри,

(науковий ступінь, вчене звання) підпис ПІБ


Секретар підпис ПІБ

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № ____

засідання науково-методичної комісії

___________________________________

(назва комісії)

від ___________ 20___ року


Голова – _________________________

Члени комісії: ___________________________________________

Секретар: ________________________СЛУХАЛИ:


про відповідність наукових і навчально-методичних праць, опублікованих (ПІБ здобувача – в О. в.), профілю кафедри ____________________________________________________, напрямку підготовки «_______________________________» та рекомендацію на цій основі кандидатури (ПІБ здобувача  в Р.в.) щодо присвоєння вченого звання доцента.


УХВАЛИЛИ:

наукові і навчально-методичні праці, опубліковані (ПІБ здобувача – в О. в.), відповідають профілю кафедри ____________________________________________________, напрямку підготовки «________________________________» і використовуються претендентом на присвоєння вченого звання доцента в навчальному процесі при викладанні відповідних лекційних курсів.Голова науково-методичної комісії,

(посада, науковий ступінь, вчене звання) підпис ПІБ

В И С Н О В О К

кафедри про рекомендацію (Прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

щодо присвоєння вченого звання доцента

кафедри (назва кафедри)

Основні вимоги та обов’язкові складові висновку кафедри про навчально-методичну та науково роботу претендента на вчене звання:


1. Прізвище, ім’я, по батькові.

2. Рік народження.

3. Освіта.

4. Спеціальність за дипломом.

5. Стаж науково-педагогічної роботи.

6. Місце роботи, посада.

7. Науковий ступінь, вчене звання.

8. Навчально-методична робота протягом 5-ти останніх років і, зокрема, за період перебування на посаді доцента.

9. Наукова робота.

10. Характеристика якості виконання посадових обов'язків, результативності навчально-виховної, наукової роботи, загальної і професійної культури.

11. Інформація про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.

12. Зауваження кафедри. Рекомендації щодо покращення якості роботи.

13. Дата, № протоколу засідання кафедри, на якому заслуховувався звіт здобувача про науково-педагогічну діяльність.

14. Підпис завідувача кафедри.

15. Погодження висновку щодо питань дотримання норм навчального навантаження і методичного забезпечення дисциплін у проректора з науково-педагогічної (навчальний процес) роботи.

16. Погодження висновку щодо питань науково-дослідної роботи та одержання рівня вищої кваліфікації у проректора з наукової роботи.

^ Зразок див. далі.

В И С Н О В О К

кафедри (назва кафедри) про рекомендацію

(Прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

щодо присвоєння вченого звання доцента


Прізвище, ім’я, по батькові (ПІП) 19__року народження, українець, освіта вища. У ___ році закінчив (назва ВНЗ) __________факультет, спеціальність______________.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у ___ році в (назва ВНЗ)___. З вересня ____р. до серпня _____р. працював викладачем кафедри__(назва кафедри та ВНЗ).

З липня _____р. до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри_______.

З листопада ______р. до листопада ______р. підвищував свій професійний та науковий рівень в аспірантурі з відривом (без відриву) від виробництва при (назва ВНЗ)___ за спеціальністю шифр спеціальності назва спеціальності. ___грудня _____ року захистив дисертаційну роботу на тему: «_______»у Спеціалізованій вченій раді шифр ради, назва ВНЗ (у Р.в.).

Стаж науково-педагогічної роботи складає ___ років та ___ місяці.

^ Навчально-методична робота. За звітний період ПІП виконував навчальне навантаження у повному обсязі.

За період діяльності на кафедрі здобувач проводив лекційні заняття з навчальних дисциплін: «____» (лекції – __ год.), «____» (практичні заняття –____год.), керівництво дипломними, магістерськими роботами –___години.

Розробив методичне та лекційне забезпечення зі вказаних дисциплін, в тому числі навчально-методичні посібники з дисциплін: «____» і «___», модульні та тестові завдання для практичних занять, індивідуальні науково-дослідні завдання для самостійної роботи студентів.

Відповідно до індивідуального плану роботи ПІП проводить на високому рівні відкриті заняття, вивчає досвід висококваліфікованих колег кафедри.

Відкрита лекція на тему «_________» була проведена для студентів ____ курсу ____факультету 15 вересня _____ року. Лекція була обговорена на засіданні кафедри __(назва кафедри і позитивно оцінена колективом науковців кафедри. Протокол № __від 24 вересня 2010 року.

^ Науково-дослідна робота. ПІП опублікував __ науково-методичних праць, у тому числі __статей опублікованих у провідних фахових виданнях України та __ навчально-методичного характеру.

Після захисту дисертації здобувач вченого звання опублікував __ науково-методичних праць, з них: __ статей у провідних фахових виданнях України, __ – методичних праць.

Під час роботи на посаді доцента видано __ друкованих праць, з них: __ наукових, у тому числі __ статей опублікованих у провідних фахових виданнях, __ навчально-методичних праць.

ПІП бере участь у виконанні комплексної науково-дослідної теми кафедри __(назва кафедри «_______» (номер державної реєстрації______) щодо розділу «______», а також є дослідником держбюджетної теми «________», яка виконується за державні кошти.

ПІП за період роботи на кафедрі зарекомендував себе з позитивної сторони як дисциплінований і відповідальний працівник. Принциповий і вимогливий у виконанні своїх обов’язків. Користується повагою та має високий авторитет серед колег по роботі.

Добросовісно відноситься до своїх обов’язків як куратора групи, приймає активну участь у наукових і методичних семінарах та науково-практичних конференціях, активний у громадському житті.

Враховуючи досвід науково-дослідної та навчально-методичної роботи викладача, а також прагнення надалі працювати в галузі освіти і науки, колектив кафедри __(назва кафедри рекомендує Вченій раді Тернопільського національного економічного університету кандидатуру ПІП на присвоєння вченого звання доцента.

Звіт про науково-педагогічну діяльність ПІП заслухано на засіданні кафедри __(назва кафедри від __ жовтня ____ року, протокол № __.


Завідувач кафедри

__(назва кафедри

д-р екон. наук, професор


ПОГОДЖЕНО:


Проректор з науково-

педагогічної роботи

канд.фіз.-мат.наук, доцент


Проректор з наукової роботи

д-р екон. наук, професорПІП


М.І. Шинкарик


З.-М. В. Задорожний^ Зразок заяви про розгляд подання
щодо присвоєння вченого званняГолові Вченої ради Тернопільського

національного економічного університету

Ректору ТНЕУ проф. Юрію С. І.

доцента кафедри ____________

____________________________(ПІП)


Заява

Прошу розглянути на черговому засіданні Вченої ради Тернопільського національного економічного університету питання щодо присвоєння мені вченого звання доцента по кафедрі ____________________.


Про седе повідомляю:

  • Освіта;

  • Спеціальність;

  • Посада і місце роботи;

  • Науково-педагогічний стаж;

  • Педагогічний стаж;

  • Науковий ступінь, вчене звання;

  • Кількість опублікованих праць і зокрема фахових після захисту дисертації.

_______ _______________ _________ р. _________________

(підпис)


Примітка: заява пишеться здобувачем власноруч.

БЮЛЕТЕНЬ

для таємного голосування

при присвоєнні вченого звання доцента кафедри

_______________(назва кафедри)__________

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету Засідання ______20__ року, протокол №__

Прізвище, ім'я та

ім’я по батькові


^ Характер атестації


Результати балотування*


Прізвище, ім’я, по батькові здобувача

присвоєння вченого звання доцента


ЗАПРОТИ

* Непотрібне викреслити

Назва міністерства (відомства)
Назва навчальної або наукової установи
^ АТЕСТАЦІЙНА СПРАВАдоктора (кандидата) _______________________ наук
(яких)

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

щодо присвоєння вченого звання професора (доцента) кафедри (зі
спеціальності)_______________________– 20__
(назва міста) ( рік)


Форма 13

Опис

документів атестаційної справи
(для кандидата наук)

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

п/п

Назва документів

Сторінки

1

Супровідний лист
2

Довідка про здобувача
3

Протокол лічильної комісії
4

Висновок кафедри
5

Список наукових та навчально-методичних праць
6

Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу
7

Копія диплома кандидата наук, указу про присвоєння державного почесного звання
8

Копія атестата доцента або старшого наукового співробітника
9

Реєстраційно-облікова карткаВчений секретар О. В. Блашків (0352)47-50-62Дата

п/п

Назва документу

Сторінки
Ксерокопія першої сторінки паспорта
1

Супровідний лист
2

Довідка про здобувача
3

Протокол лічильної комісії
4

Висновок кафедри
5

Список наукових та навчально-методичних праць
6

Копії листів МОН України про присвоєння грифу
7

Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу здобувача
8

Копія диплома кандидата наук
9

Копія атестата доцента
10

Копія диплома доктора наук
11

Реєстраційно – облікова картка

1 шт.
Форма 13

^ ОПИС

документів атестаційної справи

(для доктора наук)

(прізвище, ім’я та по батькові)


Вчений секретар О.В. Блашків

(0352) 47-50-62


^ Дата


Примітка: зразок опису1-ї папки справи

Опис

документів атестаційної справи

доктора (…..) наук

(прізвище, ім’я та по батькові)


з/п
^

Назва документу


СторінкиКсерокопія першої сторінки паспорту

1.

Супровідний лист

1

2.

Довідка про здобувача

2-6

3.

Протокол лічильної комісії

7

4.

Список наукових та навчально-методичних праць

8-18

5.

Висновок кафедри про рекомендацію

19-20

6.

Витяг про відкрите лекційне заняття

21

7.

Витяг науково-методичної комісії

22

8.

Витяг з трудової книжки

23-24

9.

Копія трудової книжки

25-39

10.

Копія диплома кандидата наук

40

11.

Копія диплома доктора наук

41

12

Копія атестата доцента

42

13

Реєстраційно-облікова картка

1 шт.


Вчений секретар О.В. Блашків

………. 20… року


^ Примітка: зразок опису2-ї папки справи

Ксерокопія першої сторінки паспорту


Міністерство освіти і науки України,

Департамент роботи з персоналом

Та керівними кадрами

_______________________________

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10


Надсилаємо атестаційну справу кандидата економічних наук Прізвище, імя, по батькові (у Р.в.) щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри (назва) .


^

Ректор С. І. Юрій
Вчений секретар

Блашків Ольга Володимирівна

тел. (0352) 47-50-62

Форма 7

Шифр А


Тернопільський національний економічний університет


Д О В І Д К А


про присвоєння ________________________________________________

(прізвище ,ім’я та по батькові згідно з паспортом, у

давальному відмінку)

вченого звання ____________ кафедри* _______________


Реєстр. № ___________**


І. Подання


Призначений на посаду ____________________ кафедри ___________ (професора, доцента)

з “___” ______________200___р. Наказ № _____ від “___”

________________200___р.

При розгляді подання “___” _______________200___р. Вчена рада

__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу, наукової установи)

у складі _______ осіб(и)з _________ членів ради голосувала за присвоєння вченого звання: “за” – _______, “проти” – ________, недійсних бюлетенів – _________.


(Протокол засідання № _______ від “___” __________________ 200___р.).


ІІ. Основні дані про здобувача


1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження.

2. Рік закінчення вищого закладу освіти, його повне найменування,

спеціальність за дипломом.

3. Кандидат _________________ наук з _______ року.

Дисертацію захистив “___” ___________________р. у спеціалізованій

раді ______________________________________________________________,

номер диплома ____________________.

(серія, номер)

Вчене звання доцента кафедри ______________________ (або старшого наукового співробітника зі спеціальності )______________________________

(шифр та назва спеціальності)

присвоєно у _______ році. Номер атестата _____________________________.

Доктор _____________________ наук з _______ року. Дисертацію захистив “___” ________________ р. у спеціалізованій раді

__________________________, номер диплома ______________(серія, номер).

4. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації _____ років, в т.ч. у даному навчальному закладі ________ років.

5. Основні етапи педагогічної діяльності (науково-педагогічної діяльності – для професора зі спеціальності) у вищих закладах освіти ІІІ- ІV рівня акредитації: місце роботи та посада.

Наприклад(зразок оформлення):

01.09.1999 р.-31.08.2000 р. – асистент кафедри ____________________;

01.09.2000 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри ________________.

Навчання у ВНЗ, аспірантурі і докторантурі для професорів і доцентів кафедри у педагогічний стаж не зараховується.

6. Основні навчальні курси, які веде здобувач, (з виділенням лекційних годин), керівництво курсовим, дипломним проектуванням, семінарськими, лабораторними заняттями. Методичне забезпечення основних навчальних курсів.

7. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Підготував кандидатів (докторів) наук ____________________________

(прізвища і найменування спеціальностей,__________________________

дата присудження наукових ступенів)

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів: (кількість, прізвища та ініціали).

8. Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних та технічних рад.


ІІІ. Основні навчально-методичні та наукові публікації


Здобувач має _____ публікацій, з них ______ наукових та __навчально-методичного характеру. Є співавтором (автором) навчального посібника (підручника, монографії) для студентів вищих навчальних закладів затвердженого МОН України (лист №_____ від _____________).

Має ______ робіт у фахових виданнях.

Після захисту ________ дисертації опубліковано _____ праць, з них наукових та _____ навчально-методичного характеру.

^ ОСНОВНІ ПРАЦІ:

1. Навчальний посібник затверджений МОН України

__________________________________________________________________

назва посібника, автор, видавництво, рік видання, кількість сторінок

2. _________________________________ (^ Фахове видання)

автор, назва статті, журналу, рік, сторінки

Для доцентів приводиться не більше 5 праць, для професорів не більше 10 праць.

Під час роботи на посаді ________ видано _______ друкованих праць.


ІV. Дані апробації професійної діяльності


Відкрита лекція на тему ____________________ була проведена для студентів ________________ “___” __________________200___р. Лекція (курс, факультет)

обговорювалася на засіданні кафедри ___________________. Дана позитивна

оцінка. Протокол № ____ від _______________р.

Брав(ла) участь у ______ (кількість) конференціях, у тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста та року проведення конференції. За результатами конференцій опубліковані: стаття, тези, доповідь.

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри __________________________. Дана позитивна оцінка. Кафедра рекомендує до присвоєння вченого звання ________________. Протокол № _____ від _________________р.


«___»_________________ 20__ року.


Голова вченої ради С. І. Юрій


Вчений секретар О. В. Блашків


Начальник відділу кадрів О. С. Гродська


^ Гербова печатка


*Примітка:

У дужках під найменуванням кафедри при необхідності уточнюється основний курс, який веде здобувач, або його спеціалізація.

При наявності висновку профільної кафедри дається її найменування робиться запис. Висновок профільної кафедри (найменування навчального закладу, установи) додається.

** Залишається незаповненим для відмітки органу державної атестації.

Якщо людина працює за сумісництвом в поданні вказується:

Призначений на посаду за сумісництвом (на ______ ставки).

Основне місце роботи _______________________.

Довідка повинна бути обсягом не більше 3-х сторінок для доцентів

сторінок для професорів.

Атестаційна справа друкується шрифтом Times New Roman розміру з одиничним інтервалом.

^ ДОВІДКА ПОДАЄТЬСЯ У ТРЬОХ ПРИМІРНИКАХ БЕЗ НУМЕРАЦІЇ СТОРІНОК

Форма 4

Протокол
засідання лічильної комісії


щодо результатів таємного голосування

про присвоєння вченого звання доцента

Лічильна комісія, обрана Вченою радою Тернопільського національного економічного університету на засіданні ^ 10 листопада 2010 року у складі:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові членів лічильної комісії)

На засіданні були присутні ____ з ________ членів Вченої ради.

Вчена рада затверджена 25 серпня 2010 року, наказ № 305-к.

Балотувався (лася) ____________________________________________

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові здобувача)

щодо присвоєння вченого звання ___________________________________

__________________________________________________________________

Роздано бюлетенів: _____________________
Виявилося бюлетенів в урні: _____________________

Результати голосування:

"За" _____________
"Проти" _____________
"Недійсних бюлетенів" _____________Члени лічильної комісії :


(Підписи)

(Прізвища, ініціали)
Підписи членів лічильної комісії
Завіряю:

Вчений секретар О. В. Блашків

Форма 11

^ СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

____________________________________________________

(ПРІЗВИЩЕ, Ім’я, По батькові здобувача – у Р. в.)

з/п
^

Назва роботи
Характер

роботи


Вихідні дані

Обсяг (стор.)


Спів-автори

1

2


3

4

5

6

І. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту дисертації


ІІ. Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту дисертаціїІІІ. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності
______________ 20_____ року


Здобувач підпис ПІБ


Список ЗАВІРЯЮ:


Завідувач кафедри ________________

(науковий ступінь, вчене звання) підпис ПІБ


Вчений секретар підпис О.В. Блашків

Гербова печатка

^ ПРИМІТКИ ДО СПИСКУ

НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ


Пункт 2. Подається повна назва роботи.

Пункт 3. Характер роботи – відповідно проставляється: дипломи і авторські свідоцтва, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти – не характеризуються (робиться прочерк).

Пункт 4. Вихідні дані – конкретизується місце і час публікації видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік їх видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких вміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні, галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напрямку); місце депонування рукопису, № державної реєстрації, рік депонування, видання, де анотовано депоновану роботу; № диплому на відкриття, авторське свідоцтво на винахід, промисловий зразок, рік їх видачі; № реєстрації і рік оформлення патентів, ліцензій, інформаційних карт, алгоритмів, проектів. Вихідні дані записуються

згідно з правилами бібліографічного опису літератури.

Пункт 5. Обсяг – вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця велика (більше 100 стор.) і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – доля автора.

Пункт 6. Співавтори – перераховуються прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів даються прізвища перших трьох осіб, після чого проставляється: та інші, всього ____ осіб.

Список формується за розділами в хронологічній послідовності опублікування робіт; нумерація праць наскрізна: наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту дисертації; наукові та начально-методичні роботи, опубліковані після захисту дисертації; авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід; основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності).

Роботи, що знаходяться у друкові, звіти про проведення науково-дослідних робіт, автореферати та дисертації до списку не додаються. Не належать також до друкованих наукових і науково-методичних робіт статті та інші публікації популярного характеру.


^ ВИТЯГ З ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

Серія _____ № _______

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача – у Р. в.)

про педагогічну роботу

у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації


запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, про переведення на іншу роботу і про звільнення (із зазначенням причин із посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесено запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

(Назва навчального закладу)

(Назва навчального закладу)

Працює до теперішнього часу


Витяг ЗАВІРЯЮ:


Начальник відділу кадрів ТНЕУ (підпис) О.С. Гродська


(місце для печатки)

Диплом кандидата наук


Диплом доктора наук

Атестат доцента


Форма 12

^ РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВА КАРТКА

1. Прізвище, ім’я та по-батькові________________________

2. Рік народження ____________

3. Назва навчальної (наукової) установи Тернопільський національний економічний університет

2. Здобувач якого вченого звання і по якій кафедрі (з якої спеціальності) доцент кафедри________________________

3. Дата ухвали Вченої Ради, № протоколу_______________

4. Дата надходження атестаційної справи __Реєстраційний №

5. Профіль навчальної роботи:_________________________

№ п/п

Присуджено науковий ступінь

№ диплома
Присвоєно вчене звання (який, яке, коли)

№ атестатаПРИМІТКА: Розмір реєстраційно-облікової картки – 13 х 9,5 см. Облікова картка друкується на цупкому папері.

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

Форма 12
^ РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВА КАРТКА
1.П.І.Б. (повністю)

2.1951

3.Тернопільський національний економічний університет

4.3добувач вченого звання професора кафедри (назва кафедри)

5. 3 квітня 2006 року Протокол № 9 від 03.04.2006 року

6. Дата надходження атестаційної справи___Реєстраційний №____

Профіль навчальної роботи: економікаПрисуджено (присвоєно) науковий ступінь Вчене звання (який, яке, коли)

№ диплома (атестата)

1.

Кандидат економічних наук 20.11.1991 року

КДМ 050728

2.

Доктор філологічних наук 08.12.2003 року

ДД №003485

3.

Доцент 14.02.1995року 14.02.1995 року

ДЦ АР №000575

4.

Професор
Схожі:

Ппаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
Ппаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя iconПпаамм’яяттккаа ссппоошшууккууввааччуу ввччееннооггоо ззвваанннняя ддооццееннттаа
Витяг з протоколу засідання кафедри повинен містити інформацію про кількість присутніх на засіданні працівників та їх загальну кількість...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи