Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Скачати 217.49 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Дата28.07.2012
Розмір217.49 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України


Харківська національна академія міського господарства


О.В. Завальний, А.О. Качура, Т.О. Черноносова


Методичні вказівки


до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва


(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092103 – «Міське будівництво і господарство»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092103 – «Міське будівництво і господарство»). Укл. Завальний О.В., Качура А.О., Черноносова Т.О. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 19 с.


Укладачі: О.В. Завальний

А.О. Качура

Т.О. Черноносова


Рецензент: М.П. Бурак


Рекомендовано кафедрою містобудування,

протокол № 9 від 29.06.2007 р.
Зміст


Стор.


 1. Загальні положення……………………………………………………. 4
 1. Формування державної екзаменаційної комісії…………………….... 5
 1. Підготовка до комплексного державного іспиту за фахом…………. 6
 1. Організація і проведення державного іспиту………………………... 7
 1. Підведення підсумків державного іспиту……………………………. 10
 1. Питання до складання комплексного державного іспиту

з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва…..………………. 11


Список літератури……………………………………………………… 17


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Комплексний державний іспит з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва за спеціальністю 6.092103 – «Міське будівництво і господарство» проводиться згідно із стандартами вищої освіти МОН України і навчальними планами Харківської національної академії міського господарства. Він включає такі нормативні дисципліни: «Будівельне матеріалознавство», «Будівельна техніка», «Технологія будівельного виробництва», «Планування міст і транспорт», «Урбаністика», «Садово-паркове та ландшафтне будівництво», «Планування і благоустрій міст», «Комплексне освоєння територій», «Міський транспорт, вулиці й дороги», «Архітектурна реконструкція і реставрація».

 1. формування державної екзаменаційної комісії


Прийом комплексного державного іспиту за фахом здійснюється Державною екзаменаційною комісією.

Державна екзаменаційна комісія формується на період проведення іспиту в межах Державної екзаменаційної комісії за спеціальністю з професорсько-викладацького складу кафедри містобудування і кафедри технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів у кількості трьох осіб на чолі з головою – висококваліфікованим фахівцем у галузі містобудування, будівельного виробництва, який має науковий ступінь або вчене звання.

Персональний склад комісії затверджує ректор академії не пізніше як за місяць до початку державного іспиту.

Голову Державної комісії з комплексного державного іспиту за фахом затверджує ректор академії за узгодженням з деканом, навчальним відділом.

Розклад державного іспиту затверджується першим проректором академії і доводиться до відома студентів не пізніше як за місяць до його початку.

Іспит проводиться за білетами, складеними відповідно до програми комплексного державного іспиту за фахом. Кожний білет складається з чотирьох питань (2 питання – розділ «Технологія будівельного виробництва», 2 питання – розділ «Містобудування»), що дають можливість перевірити знання студентів з дисциплін, наведених в табл. 1. Білети затверджуються на засіданні Вченої ради містобудівельного факультету.

У державну екзаменаційну комісію до початку іспиту подаються такі документи:

 • наказ ректора академії про допуск студентів до державного іспиту;

 • довідка про виконання студентами навчального плану та отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт тощо.
 1. ^ Підготовка до комплексного державного іспиту за фахом


Організаційна підготовка до комплексного державного іспиту за фахом проводиться згідно з розпорядженням ректора академії, випускаючими кафедрами (кафедрою містобудування і кафедрою ТБВіБМ) разом з навчальним відділом, деканатом містобудівельного факультету, включає також підготовку за заздалегідь розробленим планом.

Для підготовки й складання державних іспитів виділяється не менше сіми навчальних днів, протягом яких організуються читання оглядових лекцій обсягом 22 години, проведення групових та індивідуальних консультацій, самопідготовка студентів.

Перелік дисциплін, що виносяться на державний іспит, і норми часу наведені в табл. 1.

Таблиця 1 – Перелік дисциплін і норми часу на консультації

Шифр дисципліни за навчальним планом

Назва дисципліни (за навчальним планом, відповідно навчальному стандарту)

Кафедра, яка веде дисципліну і консультації

Норма часу на консультацію

1

2

3

4

1.3.5

Будівельне матеріалознавство

ТБВіБМ

2

1.3.8

Будівельна техніка

ТБВіБМ

2

1.4.3

Технологія будівельного виробництва

ТБВіБМ

4

1.4.1.2

Планування міст і транспорт

Містобудування

2

2.2.1.3

Урбаністика

Містобудування

2

1.4.1.6

Планування і благоустрій міст

Містобудування

2

2.2.1.6

Садово-паркове і ландшафтне будівництво

Містобудування

2

1.4.1.4

Міський транспорт, вулиці й дороги

Містобудування

2

1.4.1.5

Комплексне освоєння міських територій

Містобудування

2

2.2.1.12

Реконструкція житлових і громадських будинків

Містобудування

2

Разом

22

 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ


До комплексного державного іспиту за фахом допускаються студенти, які закінчили вивчення усіх теоретичних дисциплін, склали всі заліки, іспити, провели навчальну практику відповідно до навчального плану спеціальності 6.092103 - «Міське будівництво та господарство».

Комплексний державний іспит за фахом проводять письмово у формі відповідей на запитання білета. Перелік питань, що входять до білетів, а також література, необхідна для підготовки, наводяться нижче. У процесі підготовки відповідей екзаменований може користуватися програмами дисциплін, що ввійшли до державного іспиту, їх змістом, довідковою, нормативною літературою, в яку не включені приклади розрахунків.

Державний іспит проводять на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів. На засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканатів і громадських організацій академії. Тривалість комплексного державного іспиту за фахом для однієї групи студентів складає не більше трьох годин. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

Рішення щодо оцінки знань студента приймається Державною екзаменаційною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За умов рівності кількості голосів вирішальним є голос голови.

Результати комплексного державного іспиту за фахом визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

«Відмінно» виставляється за наступних умов:

 1. У відповіді мають місце міцні ґрунтовні знання, аргументовані висновки, переконливі й аргументовані власні судження.

 2. Відповідь систематизована, узагальнена, з глибоким аналізом фактів і подій, оцінкою різноманітних містобудівних процесів.

 3. Творчий підхід до засвоєння матеріалу, повнота і правильність виконання завдання, прогнозування результатів прийнятих рішень.

 4. Вміння пов’язати теорію і практику, самостійно приймати проектні рішення, при цьому вміло використовувати здобуті знання.

 5. Вміння ставити й розв’язувати проблему, застосовувати різні принципи й методи в конкретних ситуаціях.

 6. Чітке, послідовне викладання відповіді на папері.

«Добре» виставляється за наступних умов:

 1. Мають місце деякі помилки несуттєвого характеру у викладанні відповідей при повному знанні програмного матеріалу.

 2. У відповідях проводять аналіз, порівняння, обґрунтування, узагальнювання теоретичного матеріалу.

 3. Вміння висловити власну точку зору стосовно різноманітних містобудівних процесів, допускаючи деякі несуттєві смислові й термінологічні помилки.

 4. Вміння пов’язати теорію з практикою, самостійно приймати проектні рішення на достатньому професійному рівні, допускаються деякі неточності.

 5. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на запитання.

 6. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

«Задовільно» виставляється за наступних умов:

 1. Більша частина відповіді не достатньо висвітлює теоретичний матеріал, порушення логічної послідовності, наявність великої кількості неточностей у викладанні матеріалу.

 2. У відповідях на запитання не проведений аналіз, порівняння, обґрунтування, висновки щодо містобудівних процесів.

 3. Переважання логічних підходів перед творчими у відповідях на запитання.

 4. Не завжди правильне прогнозування подій від прийнятих рішень.

 5. Вміння пов’язати теорію з практикою, приймати проектні рішення на елементарному рівні.

 6. Недостатня повнота викладання матеріалу, але при обов’язковому виконанні (можливо з несуттєвими помилками) тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних завдань.

 7. Утруднення при практичному втіленні прийнятих рішень.

«Незадовільно» виставляється за наступних умов:

 1. Відповідь висвітлює частину вивченого матеріалу на елементарному рівні.

 2. При відповіді на запитання студент намагався дати характеристику містобудівному процесу на елементарному рівні, користуючись обмеженим термінологічним та словниковим запасом.

 3. Невміння пов’язати теорію з практикою, приймати проектні рішення на елементарному рівні.

 4. Відсутність знань з більшої частини матеріалу, погане засвоєння принципових положень курсу.

 5. Наявність грубих, принципових помилок при практичному виконанні отриманих завдань.

 6. Невиконання або виконання з великими помилками тих завдань, що пов’язані з розв’язанням практичних завдань.

 7. Неграмотне і неправильне викладання відповідей на папері.

Студентам, які не склали комплексний державний іспит за фахом з поважних причин (підтверджених документально), ректором академії може бути надана можливість складання іспиту під час підготовки до інших державних іспитів, а також захисту дипломної роботи.

Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії з комплексного державного іспиту за фахом, залікові книжки з проставленими в них оцінками підписують голова і члени державної екзаменаційної комісії.

 1. ^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ


Результати комплексного державного іспиту оголошуються випускникам після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії, але не пізніше доби від його закінчення. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відмічаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень теоретичної підготовки студентів.

Після закінчення роботи Державної екзаменаційної комісії з комплексного державного іспиту за фахом її голова складає звіт, в якому зазначаються висновки, зауваження і пропозиції щодо удосконалення навчального процесу, викладання дисциплін професійного спрямування та підвищення якості професійної підготовки фахівців напрямку «Будівництво».

Підсумки державного іспиту за фахом обговорюються на засіданнях випускаючих кафедр (кафедра містобудування і кафедра ТБВіБМ), на засіданні Вченої ради містобудівельного факультету.

Вчена рада містобудівельного факультету, кафедра містобудування, кафедра технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів за підсумками комплексного державного іспиту за фахом розробляють і здійснюють відповідні пропозиції, заходи, спрямовані на подальше удосконалення викладання дисциплін професійного спрямування та підвищення якості підготовки фахівців.

Для продовження навчання за програмами підготовки «Спеціаліст» і «Магістр» студенти зараховуються на конкурсній основі на підставі рейтингу з урахуванням результатів успішності на рівні підготовки «Бакалавр» і результатів держіспиту.

 1. питання до складання комплексного державного іспиту бакалавра будівництва


6.1. Питання з професійних дисциплін за напрямком «Технологія будівельного виробництва»


6.1.1. «Будівельне матеріалознавство», «Будівельна техніка», «Технологія будівельного виробництва»


1. Підготовка будівельного майданчика

2. Призначення і види покрівлі. Основи для покрівлі, вимоги до їх якості.

3. Технологічні процеси влаштування підлоги з паркету і дерев’яних матеріалів.

4. Технологічні операції встановлення конструкції у проектний стан. Способи установлення. Монтажні механізми, використання. Вибір кранів. Розрахункові схеми. Розрахунок машинного часу циклу. Техніка безпеки при виконанні монтажних робіт.

5. Технологічні процеси облицювання поверхонь листовими виробами з природних і штучних матеріалів.

6. Монтаж ємкісних споруд.

7. Організація робіт при виконанні штукатурних внутрішніх помешкань. Склад технологічного процесу. Контроль якості, техніка безпеки виконання робіт.

8. Вибір комплектів машин при зведенні монолітних фундаментів. Розрахунок продуктивності машин.

9. Призначення і види штукатурки. Підготовка поверхонь під штукатурку. Монолітна штукатурка. Структура штукатурного намету. Нанесення і обробка шарів штукатурного намету. Механізми та пристрої.

10. Опалубочні й арматурні роботи при будівництві опускних колодязів. Види тимчасових основ. Влаштування гідроізоляційних стін.

11. Технологічні процеси улаштування покрівлі з штучних матеріалів (покрівельна сталь, азбестоцементні листи). Вимоги до якості. Техніка безпеки виконання робіт.

12. Способи зняття опускних колодязів з тимчасових основ.

13. Технологічні процеси монтажу стінових панелей, майданчиків, перекриттів, покриттів, сходових маршів. Техніка безпеки при виконанні монтажних робіт.

14. Види гідроізоляційних покриттів конструктивних елементів будівель і споруд. Склад технологічного процесу виконання робіт.

15. Види опускних колодязів. Особливості їх заглиблення.

16. Класифікація методів монтажу. Схеми, послідовність виконання робіт.

17. Монтаж металевих опор ЛЕП із закріпленням та без закріплення шеверу за опору.

18. Вимоги до збірних конструкцій. Доставка і зберігання конструкцій при проектній стадії. Розрахунок транспортних засобів. Укрупнена зборка конструкцій.

19. Монтаж металевих башт методом нарощування, підрощування і з використанням противаги.

20. Склад і структура технологічного процесу монтажу. Підготовка будівельного майданчика. Такелажне обладнання і монтажні пристрої.

21. Монтаж металевих опор ЛЕП за допомогою стаціонарного шевра.

22. Спеціальні методи бетонування: вакуумування, торкретування, підводне. Догляд за бетоном, контроль якості, розбирання опалубки.

23.Улаштування монолітного дна ємкісних споруд

24. Технологічні операції при бетонуванні фундаментів, колон, балок, перекриття, стін, арок, тонкостінних конструкцій. Улаштування робочих швів.

25. Механізація транспортних і завантажувально–розвантажувальних робіт. Вибір комплектів машин. Оцінка продуктивності комплектів машин.

26. Види арматури, арматурна сталь, монтаж арматури. Виготовлення бетонної суміші, транспортування її на будівельний майданчик. Способи подавання і ущільнення бетонної суміші у різних конструкціях. Механізація робіт, пристрої.

27. Монтаж ємкісних споруд.

28. Бетонні й залізобетонні роботи. Склад комплексного процесу. Призначення і види опалубки. Вимоги до опалубки форм.

29. Комплексна механізація будівельних процесів. Вибір комплектів машин та механізмів. Оцінка рівня механізації будівельних робіт. Вимоги до машин.

30. Методи зведення цегляної кладки при низьких температурах. Техніка безпеки при виконанні робіт.

31. Механізація транспортних та завантажувально–розвантажувальних робіт. Вибір комплектів машин.

32. Способи організації роботи бригад мулярів. Склад ланок мулярів, операції, які вони виконують. Розрахунок довжини ділянки.

33. Монтаж збірних залізобетонних опускних колодязів. Контроль за якістю робіт.

34. Способи укладання цегли. Організація робочих місць мулярів. Помости і риштування.

35. Призначення, види і матеріали цегляної системи кладки. Перев’язки швів цегляної кладки.

36. Класифікація методів монтажу. Схеми, послідовність виконання робіт.

37. Улаштування набивних паль: трамбованих, часто трамбованих, пневмотрамбованих. Склад процесу, механізми, пристрої.

38. Призначення і види малярних робіт. Структура фарбовочного шару. Фарбувальні суміші. Матеріали для зв′язуючих речовин, пігментів, наповнювачів, розріджувачів.

39. Улаштування пальових підвалин і шпунтових огород. Заглиблення паль і шпунтів забиванням. Склад технологічного процесу. Механізація робіт. Техніка безпеки при виконанні робіт.

40. Підготовка поверхонь під фарбування суміші. Технологія нанесення і обробки шарів фарбувальної суміші. Механізація малярних робіт. Контроль якості. Технологічні операції при виконанні шпалерних робіт. Контроль якості.

41. Розробка ґрунтів вибуховим способом. Методи висаджування ґрунту на віброшування і розпушування. Техніка безпеки при виконанні вибухових робіт.

42. Технологічні процеси влаштування покриттів з лінолеуму і керамічних плиток.

43. Основні способи буріння: механічний, ударний, обертальний. Бурильні пристрої, склад технологічних процесів буріння. Техніка безпеки.

44. Влаштування основи під підлогу. Вимоги якості. Технологічні процеси влаштування монолітних покриттів, бетонних, цементно–піщаних, асфальтобетонних та терцових.

45. Методи розробки ґрунту при низьких температурах. Техніка безпеки при виконанні земляних робіт.

46. Технологічні процеси при штукатуренні фасадів. Механізація робіт.

47. Методи безтраншейної розробки ґрунту. Технологічні процеси проколу, продавлювання, горизонтального буріння.

48. Технологічні процеси скління прорізів. Контроль якості. Техніка безпеки.

49. Гідромеханічні способи розробки ґрунту і намиви насипів.

50. Укладання і ущільнення ґрунтів, технологія процесу, контроль якості.

51. Розробка ґрунту бульдозерами і скреперами. Галузь використання, технологічні схеми способів розробки.

52. Розробка ґрунтів одноковшевими (пряма і зворотня лопата, драглайн) і багатоковшевими екскаваторами. Види екскаваторних забоїв, визначення їх розмірів. Розрахунок транспортних засобів для транспортування грунту.

53. Способи занурювання опускних колодязів. Контроль за якістю робіт.

54. Методи штучного закріплення ґрунтів: силікатизація, цементація, смолизація, замороження, термічний, електричний.

55. Технологічні операції монтажу фундаментів, колон, балок, ферм. Вимоги до якості. Техніка безпеки при виконанні робіт.

56. Способи зниження рівня ґрунтових вод. Зниження рівня ґрунтових вод легкими голкофільтровими установами.

57. Улаштування пальових підвалин і шпунтових огорож. Заглиблення паль і шпунтів забиванням. Склад технологічного процесу. Механізація робіт. Техніка безпеки при виконанні робіт.

58. Види земляних споруд. Ґрунти, їх будівельні властивості.

59. Комплексна механізація закритих способів розробки ґрунтів (прокол, продавлювання, горизонтальне буріння). Техніка безпеки виконання робіт.

60. Нормативна документація будівельного виробництва. Будівельні норми і правила (БНіП) частина III – виробництво будівельних робіт. Будова і зміст. Технологічні карти. Види, будова, зміст.

61. Монтаж радіобашт повзучим краном і башт – підвісним краном.


6.2. Питання з професійних дисциплін за напрямком «Містобудування»


6.2.1. «Планування міст і транспорт». «Урбаністика»


 1. Визначення поняття розселення. Форми розселення.

 2. Типологія 1 класифікація населених місць. Критерії класифікації міст.

 3. Економічна база перспективного розвитку міст чисельності населення.

 4. Особливості забудови центральної частини міста.

 5. Планувальна структура сучасного міста. Основні функціональні зони міста.

 6. Структура міських територій. Основні питання планувальної структури міста. Форми розвитку плану міста.

 7. Зона зовнішнього транспорту. Залізничний транспорт.

 8. Класифікація міського пасажирського транспорту.

 9. Планувальні схеми міст та класифікація вулично–дорожньої мережі.

 10. Розміщення і структура виробничої території міста.

 11. Розміщення і структура сельбищної зони міста. Формування житлового середовища в нових соціально–економічних умовах.

 12. Структурно – планувальна організація житлових утворень. Житловий район.

 13. Мікрорайон (житловий комплекс). Основні вимоги до забудови.

 14. Система культурно – побутового обслуговування житлового району та мікрорайону.

 15. Розміщення і структура сельбищної зони міста. Формування житлового середовища в нових соціально–економічних умовах.

 16. Загальні центри міст, їх значення в забудові міста.


6.2.2. «Планування і благоустрій міст». «Садово-паркове та ландшафтне будівництво»


 1. Проблеми інженерного благоустрою міських територій в галузі організації відпочинку міського населення.

 2. Окремі завдання вертикального планування, що вирішуються в інженерному благоустрої міських територій.

 3. Улаштування та обладнання господарських майданчиків у житловому кварталі.

 4. Улаштування та обладнання дитячих майданчиків відпочинку в житловому кварталі та місцях відпочинку загального користування.

 5. Улаштування і обладнання майданчиків відпочинку в житловому кварталі та місцях відпочинку загального користування.

 6. Шум в місті. Містобудівні заходи зниження шумового режиму в місті.

 7. Класифікація та види зелених насаджень.

 8. Роль зелених насаджень у покращенні навколишнього середовища міста.

 9. Основи ландшафтної архітектури, основні принципи ландшафтної архітектури.

 10. Малі архітектурні форми, їх класифікація, види.

 11. Розташування підземних мереж відносно лінії забудови. Поливальний водопровід, його класифікація, види, конструкції.

 12. Система зелених насаджень в місті.


6.2.3. «Міський транспорт, вулиці й дороги»


 1. Автобусний транспорт, його основні характеристики і роль в пасажироперевезеннях.

 2. Залізничний транспорт, його місце і роль в міських пасажирських перевезеннях.

 3. Трамвайний і тролейбусний транспорт, його основні характеристики і роль в пасажироперевезеннях.

 4. Автомобільний транспорт і проблеми автомобілізації.

 5. Організація місць зберігання автомобілів у містах. Автостоянка й гаражі.

 6. Водний і повітряний транспорт, їх місце й роль в міських пасажирських перевезеннях.

 7. Поздовжній профіль міських вулиць і доріг, його основні елементи й принципи проектування.

 8. Поперечний профіль міських вулиць і доріг, його основні елементи й принципи проектування.

 9. Типи перехрещень міських вулиць і доріг в одному рівні.

 10. Типи перехрещень міських вулиць і доріг в різних рівнях.

 11. Архітектурно – планувальні параметри існуючого житлового фонду.

 12. Типи дорожнього одягу і методи його розрахунку.


6.2.4. «Архітектурна реконструкція і реставрація»


 1. Умови безпеки житлового середовища.

 2. Планувальні й конструктивні особливості будинків 1920-1940, 1941-1956 рр.

 3. Класифікація опорного житлового фонду за періодом будування, первісним призначенням, історико-архітектурною цінністю, формою власності.

 4. Основні ознаки коридорних і галерейних систем. Особливості їх реконструкції.

 5. Типи і форми планів будинків дореволюційного періоду будівництва.

 6. Класифікація існуючого житлового фонду.

 7. Якість житлової забудови.

 8. Критерії комфортності житлових будинків.

 9. Стратегія і методи модернізації будинків різних типів.

 10. Умови безпеки житлового середовища.

 11. Конструкції стін і стовпів у будинках, що підлягають реконструкції. Методи підсилення стін і стовпів.

 12. Конструкції фундаментів у будинках дореволюційної забудови.

 13. Несучі конструкції перекриттів у будинках дореволюційної забудови.

 14. Реконструкція як форма розвитку міста.


6.2.5. «Комплексне освоєння міських територій»


 1. Організація відведення поверхневих вод у містах.

 2. Розрахунок зливової каналізації.

 3. Затоплення міських територій. Причини, способи боротьби із затопленням.

 4. Підтоплення міських територій. Причини, способи боротьби з підтопленням.

 5. Дренажі. Класифікація, трасування, розрахунок міських дренажів.

 6. Зрощення міських територій.

 7. Боротьба з ярами та яругоутворенням.

 8. Карсти та просадні явища.

 9. Зсуви та зсувні явища. Класифікація, способи боротьби із зсувами.

 10. Особливості інженерної підготовки в сейсмічних районах.

 11. Захист міських територій у гірських районах від осипів, селів, лавин.

 12. Принципи, завдання та методи вертикального планування міських територій.

 1. СПИСОК літературИ

7.1. Література з професійних дисциплін за напрямком «Технологія будівельного виробництва»


7.1.1. «Технологія будівельного виробництва»


1. Литвинов О.О., Беляков Ю.И. 1. Технология строительного производства. -К.: Вища школа, 1985.

2. Ярмоленко М.Г., Романушко Є.Г.Технологія будівельного виробництва. – К.: Вища школа, 2005.

3. Черненко О.І. Технологія будівельного виробництва. - К.: Вища школа, 2000.


7.1.2. «Будівельне матеріалознавство»


1. Микульский В.Г. Строительные материалы. - М.: Высшая школа,, 2000.

2. Гоц В.І. Бетони і будівельні матеріали. - К., Вища школа, 2003.

3. Попов А.Г., Каддо М.Д. Строительные материалы. - М.: Стройиздат, 2003.


7.1.3. «Будівельна техніка»


1. Онищенко О.Г., Помазан В.М. Будівельна техніка: Навч. посібник. - К.: Урожай, 1999.

2. Фидилев А.С. Строительные машины зарубежных стран. - К.: ВДІІ, 1986.

3. Станевский В.П. Строительные краны: Справочник. – К.: Будівельник. 1989.

4.Добронравов С.С., Дронов В.Г. Машины для городского строительства. - М: Высш. шк., 1989.


  1. Література з професійних дисциплін за напрямком «Містобудування»


7.2.1. «Планування міст і транспорт». «Урбаністика»


1. О.С. Безлюбченко, С.М. Гордієнко. Планування міст і транспорт. – Харків: ХНАМГ, 2006.

2. О.С. Безлюбченко, О.В. Завальний. Урбаністика. – Харків: ХНАМГ, 2003.

3. В.А. Сосновский. Планировка городов - М.: Высш. шк., 1988.

4. М.И. Тосунова. Планировка городов и населенных мест - М.: Высш. шк., 1986.


7.2.2. «Планування і благоустрій міст». «Садово-паркове та ландшафтне будівництво»

 1. ДБН 360-92*. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.-К., 1992.

 2. Бакутис В.Э. Инженерное благоустройство городских территорий. - М.: Стройиздат, 1979.

 3. Горохов В.А., Расторгуев О.С.. Инженерное благоустройство городских территорий и населенных мест.- М.: Стройиздат, 1994.

 4. Пономарев И.П. Инженерное благоустройство городских территорий.- К.: УМК ВО. 1989.


7.2.3. «Міський транспорт, вулиці і дороги»


1. О.С. Безлюбченко, С.М. Гордієнко. Планування міст і транспорт. – Харків: ХНАМГ, 2006.

2. Сильсков В.В. Теория транспортных потоков в проектировании и организации дорожного движения. - М.: Транспорт, 1977.

3. І.В. Русекова, Б.С. Посацький. Транспорт у містобудівній організації міста – К.: НМК ВО, 1991.


7.2.4. «Реконструкція житлових та громадських будинків»


1. Кутузов В.Н. Реконструкция зданий. - М.: Высш. шк., 1981.

2. Миловидов Н.Н. и др. Реконструкция жилой застройки - М.: Высш. шк, 1980.


7.2.5. «Комплексне освоєння міських територій»


1. І.Е. Линник. Утримання і ремонт міських вулиць та доріг. – Харків: ХДАМГ, 2001.

2. Евтушенко. Инженерная подготовка территорий населенных мест – М: Стройиздат, 1982.

3. І.Е. Линник. Інженерна підготовка територій населених місць. – Харків: ХДАМГ, 2004.


Навчальне видання


Методичні вказівки до підготовки і складання державного іспиту з присвоєння кваліфікації бакалавра будівництва (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092103 – «Міське будівництво і господарство»)


Укладачі: ^ Завальний Олександр В’ячеславович,

Качура Алла Олексіївна,

Черноносова Тетяна Олександрівна


Відповідальний за випуск: Жидкова Тетяна Володимирівна


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 426М


Підп. до друку 7.03.2008 р. Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 0,8 Обл.-вид.арк. 1,0

Замовл. № Тираж 75 прим.


61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи