Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності icon

Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
НазваПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Дата13.07.2012
Розмір63.8 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ

для складання кандидатського іспиту зі спеціальності

19.00.09 – “Психологія діяльності в особливих умовах”


1. Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень.

2. Теоретичні та практичні аспекти психології діяльності в сучасних особливих умовах.

3. Стратегії та методи психології діяльності в особливих умовах.

4. Психолого-педагогічна сутність і зміст підготовки особистості та груп людей до діяльності в особливих умовах і в умовах ризику.

5. Психологічні основи професійного навчання та виховання.

6. Основні методологічні принципи психології діяльності в особливих умовах, сфери застосування, суспільна значущість.

7. Психологічні проблеми співвідношення “психологічного” та “фізіологічного” у професійній діяльності людини.

8. Діяльність як активність індивіда.

9. Нейрофізіологічні, біологічні, біохімічні, енерго-інформаційні та інші механізми психологічної активності.

10. Вимоги до сенсорних систем людини та вплив останніх на результати діяльності особистості в особливих умовах.

11. Психомоторика. Зв’язок інтелекту та моторики людини.

12. Психофізіологічні проблеми відбору та підготовки особистості до діяльності в особливих умовах.

13. Психологічні засади успішності діяльності груп людей (персоналу, загону, підрозділу) в умовах екстремальності.

14. Взаємозв’язок психічних та фізіологічних станів, процесів людини в ситуаціях особливо напруженої діяльності.

15. Вимоги до розробки психологічних і психотехнічних засобів забезпечення надійності оперативної діяльності.

16. Фактори, що детермінують особливі умови діяльності.

17. Фактори сучасного бою та їх психологічний вплив на особистість.

18. Психологічна структура діяльності особистості військового фахівця.

19. Процеси інтеріоризації, екстеріоризації в структурі діяльності людини в особливих умовах.

20. Порівняльна характеристика процесів мислення, пам’яті, уяви особистості у нормальних та екстремальних умовах життєдіяльності.

21. Воля й емоційно-вольова стійкість особистості в особливих умовах діяльності.

22. Особливості вияву емоційно-вольової сфери людини в умовах нормативної, екстремальної діяльності.

23. Індивідуальні відмінності в поведінці людей в особливих умовах.

24. Вияв темпераменту, характеру, здібностей особистості в умовах екстремальної діяльності.

25. Психологічна готовність особистості до діяльності в особливих умовах. Її мотиваційний, когнітивний, операційно-процесуальний, емоційно-вольовий компоненти.

26. Сутність діяльності в особливих умовах та її психологічна характеристика.

27. Психологія управлінської діяльності в умовах підвищеної відповідальності та розвитку. Соціально-психологічні параметри управління.

28. Проектування і моделювання індивідуальної та групової поведінки і діяльності в особливих умовах.

29. Нормативне та ненормативне спілкування. Психологічні засади міжособистісних взаємин в особливих умовах діяльності.

30. Проблеми спілкування людей в умовах екстремальної діяльності.

31. Конфлікт як соціально-психологічне явище та шляхи його розв’язання в особливих умовах діяльності.

32. Психологія управлінського професіоналізму. Психологічна готовність керівника до виконання службових обов’язків в особливих умовах.

33. Психопрофілактика та психокорекція негативних психічних станів людей, що виявляються в особливих умовах діяльності.

34. Сутність страху людини та його динаміка в екстремальних умовах діяльності.

35. Методи та засоби психологічного забезпечення й оптимізації управлінської та організаційної діяльності в особливих умовах.

36. Формування психологічної готовності до діяльності в особливих умовах.

37. Психологічна підготовка особистості до дій в особливих умовах діяльності.

38. Критерії та рівні оцінки підготовленості особистості до екстремальної діяльності.

39. Психологічні засади професійного вдосконалення та самовдосконалення особистості, яка виконує обов’язки в особливих умовах.

40. Поняття про методи дослідження в галузі психології діяльності в особливих умовах.

41. Сутність, зміст і характеристика методу психологічних спостережень та методу вивчення документальних джерел.

42. Сутність, зміст і характеристика методу опитування та методу експертних оцінок діяльності особистості в особливих умовах.

43. Сутність, зміст і характеристика методу соціометрії, методу психологічного експерименту.

44. Сутність, зміст і характеристика етапу обґрунтування проблеми (теми) дослідження та вибору об’єкта і предмету дослідження.

45. Сутність, зміст мети та завдань дослідження й особливості вивчення стану теорії та практики з проблем, що досліджуються (за науковими роботами і даними практичного досвіду).

46. Методи теоретизації предмету дослідження.

47. Сутність, зміст, постановка завдань дослідження і розробка гіпотези дослідження.

48. Розробка програми та методики експериментального дослідження.

49. Проведення дослідно-експериментального дослідження та обробка й аналіз результатів дослідження.

50. Узагальнення результатів дослідження та розробка методичних рекомендацій щодо їх впровадження в практику.

51. Складання й оформлення наукового звіту (дисертації, методичних матеріалів, публікацій).

52. Методи обробки результатів дослідження: групування, зведення результатів у таблиці, графіки, типологізація, її типи; виявлення кореляційних взаємозв’язків між змінними даними.

53. Методи обробки: статистичні, математико-статистичні, графічні, економіко-математичні.

54. Аналіз наукової літератури та його роль у науковому дослідженні.


список основних джерел


Аболин Л. М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека / Под ред. В. В. Давидова. Казань: КГУ, 1987.

Александровский Ю. А., Лобастов А. С., Спивак Л. И. и др. Психогении в экстремальных условиях. – М.: Медицина, 1991.

Бондаренко А. Ф. Социальная психотерапия личности. – К.: Вища школа, 1994.

Броневицкий Г. А. Управление психическими состояниями моряков в походах. – М.: Воениздат, 1984.

Волович В. Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М.: Мысль, 1983.

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. – Минск: БГУ, 1976.

Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А., Пономаренко В. А. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. – Минск: Университетское, 1985.

Забордин Ю. М., Зазыкин В. Г. Психологические проблемы деятельности в особых условиях. – М.: Наука, 1985.

Конопкин О. А. Психологические механизмы регуляции деятельности. – М.: Наука, 1980.

Космолинский Ф. П. Эмоциональный стресс при работе в экстремальных условиях. – М.: Медицина, 1976.

Леонова А. Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М.: МГУ, 1984.

Ломов Б. Ф., Васильева А. А. и др. Военная инженерная психология. – М.: Воениздат, 1980.

Максименко С. Д. Теорія і практика психологічного дослідження. – К.: МДІП, 1990.

Медведев В. И. Устойчивость физиологических и психологических функций человека при действии экстремальных факторов. – Л.: Наука, 1982.

Основи військової психології: Навчальний посібник / За ред. Б. М. Олексієнко, С. Д. Максименко та ін. Хмельницький: НАПВУ, 2002.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2001.

Савчин М. В. Соціальна психологія: Підручник для студентів ВНЗ. – Дрогобич: Відродження, 2000.

Соціально-психологічне вивчення прогнозування і корекція поведінки військовослужбовця / В. І. Вітер, Ю. М. Доленко, А. Р. Охріменко та ін. – К.: МІАИ МО України, 1994.

Томчук М. І. Методологічні основи виховання воїнів Збройних Сил України. – К.: Варта, 1998.

Томчук М. І. Психологічні основи підготовки учнів до військової служби. – К.: Освіта, 1993.

Черепанова Е. М. Саморегуляция и самопомощь при работе в экстремальных условиях. М.: Наука, 1995.

Яковенко С. І., Яковенко Т. М. Психічна стійкість військовослужбовців до впливу екстремальних чинників // Методичні рекомендації. – К.: КВГІ, 1997.

Яценко Т. С. Психологічні основи групової психології. – К: Либідь, 1996.

Схожі:

Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Вимоги, якими потрібно керуватись при організації військово-педагогічного процесу
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Основні поняття І категорії педагогічної та вікової психології: учіння, научіння, навчання, виховання, розвиток, формування, знання,...
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), шляхи його впровадження у практику й організаційно-педагогічні засади...
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту з філософії
Філософія національної ідеї – М. Костомаров, М. Драгоманов, М. Грушевський, Д. Донцов, В. Липинський
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconПрограмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності 19. 00. 09 – «Психологія діяльності в особливих умовах»
Психологія діяльності в особливих умовах як наука. Основні її розділи та напрямки досліджень
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
move to 1812-11301
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconФілософія (для підготовки до кандидатського іспиту)
Мета курсу – допомогти аспірантам підготуватися до складання кандидатського іспиту, передусім шляхом консультаційно-експертної підтримки....
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconНаказ №189-5-05 Про допуск до складання кандидатського іспиту зі спеціальності 05. 24. 04
Додатково до наказу по університету №146-5-05 від 20. 04. 2011 р. «Про допуск до складання кандидатських іспитів зі спеціальності...
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconБілети для складання кандидатського іспиту із спеціальності 19. 00. 01 загальна психологія та історія психології Білет №1
move to 1812-11304
Програмні питання для складання кандидатського іспиту зі спеціальності iconБілети для складання кандидатського іспиту зі спеціальності
Загальна характеристика гуманістичних педагогічних систем (М. Монтесорі, С. Френе, Р. Штайнер)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи