Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка4/8
Дата13.07.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 2.1.5 Показники рівня ефективності господарської діяльності підприємства

Кінцевий результат роботи підприємства оцінюється рівнем ефективності його господарської діяльності: загальним обсягом одержаного прибутку та в розрахунку на одиницю ресурсів. Прибуток та відносний показник прибутку — рентабельність — є основними показниками ефективності роботи підприємства, що характеризують інтенсивність господарювання. Життєдіяльність підприємства багато в чому залежить саме від того, якою мірою забезпечена фінансова віддача ресурсів та наскільки досягається рівень прибутковості в процесі формування витрат. Співвідносити витрати і доходи є головним завданням кожного учасника господарської діяльності.

Водночас абсолютна сума прибутку не характеризує рівень ефективності господарської діяльності. Щоб зробити висновок про рівень ефективності господарювання, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами або активами, які забезпечують підприємницьку діяльність.

Рентабельність — це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках:


(2.9)


де ^ Р — рентабельність, %; П — прибуток; В (А, К) — витрати (активи, ресурси, капітал).

Показник рентабельності показує, скільки копійок прибутку одержує підприємство при понесених витратах (вкладених активах, ресурсах) у процесі його господарської діяльності в розмірі 1 гривні.

Прибуток підприємства для розрахунку показників ефективності його господарської діяльності може визначатися за величиною:

а) чистого прибутку — прибутку, що залишається підприємству для самостійного використання його власниками (Ф. 2 ряд. 220 або 225);

б) створеного прибутку — прибутку без урахування витрат на виплату податків та відсотків за кредит [Ф. 2 (ряд. 170 або 175) + ряд. 200 — ряд. 205+ряд. 140];

в) прибутку за наслідками господарської (звичайної та надзвичайної) діяльності (Ф. 2 ряд. 170 або 175 + ряд. 200 — ряд. 205).

При аналізі ефективності господарської діяльності за показниками фінансової звітності ставлять такі основні завдання: вивчити обсяг і структуру абсолютної величини чистого прибутку підприємства; визначити показники відносної прибутковості або рентабельності, які можна поділити на дві групи: показники прибутковості вкладених коштів (ресурсів) у підприємницьку діяльність (активи підприємства) та прибутковості понесених підприємством витрат у процесі господарювання. Дослідження цих показників разом дає змогу комплексно оцінити ефективність господарської діяльності підприємства (таблиця 2.7).

^ Таблиця 2.7 - Методика розрахунку показників для оцінки рівня ефективності господарської діяльності підприємства

Найменування показника

Формула розрахунку

Оцінка показника

за норма­тивним значенням

за динамікою

1

2

3

4

1 Валова рентабельність (прибутковість) виробничих витрат

Ф. 2 (ряд. 050 або 055) : (ряд. 040) х 110

за планом

збіль­шення

2 Коефіцієнт окупності виробничих витрат

Ф. 2 (ряд. 040) : (ряд. 050 або 055)

за планом

змен­шення

3 Коефіцієнт окупності чистого доходу

Ф. 2 (ряд. 035) : (ряд. 050 або 055)

за планом

збіль­шення

4 Рентабельність (прибутковість) основної діяльності

Ф. 2 (ряд. 100 або 105) : (сума ряд. 040 + 070 + 080) х 100

за планом

збіль­шення

5 Рентабельність (прибутковість) операційної діяльності

Ф. 2 (ряд. 100 чи 105) : (сума ряд. 040 + 070 + 080 + 090) х 100

за планом

збіль­шення

6 Рентабельність (прибутковість) іншої операційної діяльності

Ф. 2 (ряд. 060 -ряд. 090) : (ряд. 090) х 100

за планом

збіль­шення

7 Рентабельність (прибутковість) звичайної діяльності

Ф. 2 (ряд. 170 або 175) : (сума ряд. 040, 070, 080, 090) х 100

за планом

збіль­шення

8 Рентабельність (прибутковість) господарської діяльності

Ф. 2 (ряд. 170 або 175 + ряд. 200 -1 ряд.205) : (сума ряд. 040. 070, 080, 090) х 100

за планом

збіль­шення

9 Рентабельність (прибутковість) підприємства

Ф. 2 (ряд. 220 або 225) : (сума ряд. 040, 070, 080. 090) х 100

за планом

збіль­шення

10 Валова рентабельність (прибутковість) виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф.2 (ряд. 050 або 055) : (ряд. 035) х 100

за планом

збіль­шення

11 Чиста рентабельність (прибутковість) виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг

Ф.2 (ряд. 220 або 225) : (ряд. 035) х 100

за планом

збіль­шення

Продовження табл.2.7

1

2

3

4

12 Рентабельність активів

Ф.2 (ряд. 220 чи 225) : Ф.1 (ряд. 280 графа 3 + 4) х 0,5 x 100

за планом

збіль­шення

13 Рентабельність (прибутковість) виручки від операційної діяльності

Ф.2 (ряд. 100 або 105) : (ряд. 035 + ряд. 060) х 100

за планом

збіль­шення

14 Рентабельність фінансових інвестицій

Ф.2 (ряд. 110 -ряд. 150): Ф.1 (сума ряд. 040, 045 графа 3 + 4) х 0,5x100

за планом

збіль­шення

15 Коефіцієнт покриття виробничих витрат

Ф.2 (ряд. 040) : (ряд. 035)

за планом

змен­шення

16 Коефіцієнт окупності виробничих витрат

Ф.2 (ряд. 035) : (ряд. 040)

за планом

збіль­шення

17 Коефіцієнт покриття витрат операційної діяльності

Ф.2 (сума ряд. 040, 070, 080, 090) : (ряд. 035 + ряд. 060)

за планом

змен­шення

18 Коефіцієнт окупності витрат операційної діяльності

Ф.2 (ряд. 035 + ряд. 060) : (сума ряд. 040, 070, 080, 090)

за планом

збіль­шення

19 Коефіцієнт фінансових втрат

а) Ф.5 (ряд. 470 графа 4) : Ф.2 (ряд. 035)

0

змен­шення

б) Ф.5 (ряд. 470 графа 4) : Ф.2 (ряд. 220 або 225)

20 Коефіцієнт покриття адміністративних витрат

Ф.2 (ряд. 070) : (ряд. 035)

за планом

змен­шення

21 Коефіцієнт покриття витрат на збут

Ф.2 (ряд. 080) : (ряд. 035)

за планом

змен­шення

22 Коефіцієнт окупності адміністративних витрат

Ф.2 (ряд. 035) : (ряд. 070)

за планом

збіль­шення

23 Коефіцієнт окупності витрат на збут

Ф.2 (ряд. 035) : (ряд. 080)

за планом

збіль­шення

24 Співвідношення адміністративних витрат і собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф.2 (ряд. 070) : (ряд. 040)

за планом

змен­шення

25 Співвідношення витрат на збут і собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф.2 (ряд. 080) : (ряд. 040)

за планом

змен­шення


Продовження табл.2.7

1

2

3

4

26 Частка адміністративних витрат у структурі операційних витрат

Ф.2 (ряд. 070) : (ряд. 280)

за планом

змен­шення

27 Частка витрат на збут у структурі операційних витрат

Ф.2 (ряд. 080) : (ряд. 280)

за планом

змен­шення

28 Коефіцієнт покриття активів

Ф.1 (ряд. 280 графа 3 + 4) х 0,5 : Ф.2 (ряд. 035)

за планом

змен­шення

29 Коефіцієнт окупності активів

Ф.2 (ряд. 035) : Ф.1 (ряд. 280 графа 3 + 4) х 0,5)

за планом

збіль­шення

30 Коефіцієнт покриття власного капіталу

Ф.1 (ряд. 380 графа 3 + 4) х 0,5 : Ф.2 (ряд. 035)

за планом

змен­шення

31 Коефіцієнт окупності власного капіталу

Ф.2 (ряд. 035) : Ф.1 (ряд. 380 графа 3 + 4) х 0,5

за планом

збіль­шення

32 Загальна економічна рентабельність

Ф.2 (ряд. 170 (175) + ряд. 200 - ряд. 205 + ряд. 140) х 100 : (Ф.1 ряд. 280 (гр. 3 + 4) х 0,5)

за планом

збіль­шення

33 Комерційна рентабельність

Ф.2 (ряд. 170 (175) + ряд. 200 -ряд. 205 + ряд. 140) х 100 : Ф.2 ряд. 035

за планом

збіль­шення

34 Ставка рентабельності позиченого капіталу

Ф.2 (ряд. 140) : Ф.1 (сума ряд. 440, 500 графа 3 + 4) х 0,5 х 100

за планом

змен­шення

Абсолютний показник, який найповніше характеризує ефективність роботи підприємства для власника, — це сума чистого прибутку (прибуток-нетто), який визначається як різниця між фінансовим результатом від звичайної і надзвичайної діяльності та податком на прибуток, який зменшує створений прибуток. Проте прибуток підприємства хоч і є результатом господарювання, сам по собі не характеризує міру ефективності роботи та ступінь використання майна. Тому, для більш повної оцінки роботи підприємства, застосовують відносні показники прибутковості — рентабельність.

Показники прибутковості господарської діяльності можна визначати на підставі даних прибутку-брутто. У цьому випадку вони характеризуватимуть ефективність господарювання прибутком, який залишається власнику, враховуючи діючу систему оподаткування в тій частині, джерелом покриття якої є прибуток.

Для оцінки ефективності господарської діяльності підприємства насамперед розраховують співвідношення за показниками чистого доходу, собівартості реалізованої продукції та валового прибутку.

Коефіцієнти співвідношень між валовим прибутком і собівартістю реалізованої продукції та чистим доходом характеризують відповідно валову рентабельність виробничих витрат та чистого доходу (виручки).

Основним показником, який характеризує валовий прибуток, є валова рентабельність. Цей показник визначає рівень, на який підприємство може збільшити операційний прибуток шляхом зниження адміністративних витрат і витрат на збут. Якщо, наприклад, валова рентабельність становить 50 %, то можна зробити висновок, що ціна реалізації вдвічі більша, ніж виробнича собівартість. У процесі аналізу слід розраховувати валовий прибуток на одиницю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в асортиментному розрізі продукції, що реалізовується.

За показником валової рентабельності можна моделювати рівень беззбитковості підприємства. Власники і керівники підприємства завжди повинні знати, як вести господарську діяльність, щоб не мати збитків, і які завдання потрібно вирішувати, щоб одержувати прибуток.

Відношення собівартості реалізованої продукції до чистого доходу і валового прибутку визначають відповідно рівень покриття виробничих витрат та їх окупність. Водночас відношення чистого доходу до собівартості реалізованої продукції і валового прибутку характеризують відповідно окупність виробничих витрат і чистого доходу.

Прибутковість господарської діяльності характеризується загальним показником рентабельності, який визначається як відношення прибутку-брутто або чистого прибутку до всіх витрат, що брали участь у створенні цього прибутку. Цей показник свідчить, яка сума прибутку створюється на підприємстві в розрахунку на одну гривню витрат, здійснених для одержання прибутку.

Рентабельність витрат основної діяльності визначається як відношення прибутку, одержаного від продажу об'єктів підприємницької діяльності, до виробничої собівартості, а також адміністративних витрат та витрат на збут. Цей показник розкриває взаємозв'язок чистого доходу, прибутку та собівартості проданої продукції і показує розмір прибутку, одержаного підприємством у розрахунку на одну гривню витрат, вкладених у формування собівартості.

Рентабельність іншої операційної діяльності та операційної діяльності загалом, а також звичайної діяльності характеризується розміром прибутку, що одержує підприємство на 1 грн здійснених витрат у процесі відповідної діяльності.

Чиста рентабельність виручки показує, скільки прибутку надходить підприємству в кожній гривні від продажу продукції (товарів, робіт, послуг). Цей показник, як правило, характеризує прибутковість торговельної діяльності, в той самий час його доцільно використовувати і при аналізі виробничих підприємств. Його зростання може бути наслідком однієї з двох причин. По-перше, може свідчити про зменшення витрат на виробництво і продаж або зниження цін на придбання ресурсів. По-друге, може бути результатом зростання цін на продану продукцію (товари, роботи та послуги). Окремо розраховується рентабельність виручки від певних видів діяльності.

До показників прибутковості підприємства відносять рентабельність активів, що характеризує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривню активів підприємства, які постійно знаходяться на його балансі. Прибутковість усіх активів можна розглядати як показник ефективності управління підприємством.

Для характеристики прибутковості активів підприємства в цілому і частки, що належить власникам з урахуванням рівня оподаткування підприємницької діяльності, показник рентабельності активів можна визначити на підставі прибутку-брутто і прибутку-нетто, тобто з тієї частини прибутку, що залишається на підприємстві після всіх відрахувань до бюджету.

Крім того, рентабельність господарської діяльності підприємства можна розрахувати за показником створеного прибутку, тобто з урахуванням його величини до сплачених відсотків за кредит.

Загальна економічна рентабельність характеризує ефективність господарської діяльності підприємства на основі створеного прибутку та активів, що брали участь у формуванні фінансового результату.

Підприємство може мати корпоративні права — право власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) іншої юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частку активів у разі її ліквідації.

По корпоративних правах підприємство має одержувати дивіденди — платіж, який здійснюється юридичною особою на користь власника корпоративних прав у зв'язку із розподілом частини прибутку. Рентабельність корпоративних прав показує ефективність і доцільність вкладення активів підприємства в господарську діяльність інших суб'єктів господарювання.

Важливими показниками, що співвідносять витрати і доходи підприємства, є коефіцієнти окупності та покриття витрат. Коефіцієнт покриття визначається як відношення витрат підприємства, які формують собівартість проданої продукції, до суми продажу, одержаної підприємством, і показує, скільки витрат здійснює підприємство, щоб одержати одну гривню від продажу. Відношення чистого доходу до витрат характеризується коефіцієнтом окупності витрат підприємства.

У процесі господарювання підприємство може втрачати певні кошти (виручку) в результаті штрафів, пені, неустойки, а також списання заборгованості покупців, термін позовної давності якої минув.

Ці втрати зменшують ефективність господарювання, їх рівень досліджують за допомогою розрахунку коефіцієнта фінансових втрат, що характеризує суму втрат підприємства в розрахунку на одну гривню чистого доходу або прибутку.

Оцінка ефективності формування витрат у сфері управління суб'єктом господарювання та збуту продукції здійснюється за коефіцієнтами їх окупності та покриття.

Коефіцієнт покриття характеризує рівень адміністративних витрат або витрат на збут на 1 грн чистого доходу підприємства.

Коефіцієнт окупності показує, скільки чистого доходу формує 1 грн витрат, пов'язаних з управлінням підприємством або збутом продукції.

Інша група показників, що може бути використана для оцінки вищенаведеної моделі ефективності, відображає співвідношення адміністративних витрат і витрат на збут з виробничою собівартістю реалізованої продукції та їх частку в операційних витратах.

Ці показники показують, відповідно, ефективність системи управління підприємством та збутом продукції, тобто скільки витрат на управління або збут витрачає підприємство (коп.) в розрахунку на 1 грн виробничих витрат, а також питому вагу адміністративних (загальногосподарських) і комерційних витрат підприємства в операційних витратах.

Рівень ефективності господарської діяльності у сфері оптимізації активів підприємства визначається за показниками покриття та окупності активів загалом, а також тієї частини, яка формує власний капітал.

Кожне підприємство здійснює свою діяльність за участі позиченого капіталу. Ефект від залучення в господарську діяльність позиченого капіталу виникає в тих випадках, якщо рентабельність активів підприємства вища кредитного відсотка (фінансових витрат із обслуговування зобов'язань).

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи