Київський національний економічний університет icon

Київський національний економічний університет
Скачати 27.16 Kb.
НазваКиївський національний економічний університет
Дата13.07.2012
Розмір27.16 Kb.
ТипДокументи
1. /C-+ш-/new/LїLT-.doc
2. /C-+ш-/new/R_1.doc
3. /C-+ш-/new/R_10.doc
4. /C-+ш-/new/R_11.doc
5. /C-+ш-/new/R_12.doc
6. /C-+ш-/new/R_13.doc
7. /C-+ш-/new/R_14.doc
8. /C-+ш-/new/R_15.doc
9. /C-+ш-/new/R_16.doc
10. /C-+ш-/new/R_17.doc
11. /C-+ш-/new/R_2.doc
12. /C-+ш-/new/R_3.doc
13. /C-+ш-/new/R_4.doc
14. /C-+ш-/new/R_5.doc
15. /C-+ш-/new/R_6.doc
16. /C-+ш-/new/R_7-8.doc
17. /C-+ш-/new/R_9-1.doc
18. /C-+ш-/new/R_9-2.doc
19. /C-+ш-/new/флёсLлм 1.doc
20. /C-+ш-/new/ц-фргхіьър.doc
21. /C-+ш-/staroe/R-10.doc
22. /C-+ш-/staroe/R-11.doc
23. /C-+ш-/staroe/R_ 7-8.doc
24. /C-+ш-/staroe/rozd-1.doc
25. /C-+ш-/staroe/rozd-13.doc
26. /C-+ш-/staroe/rozd-14.doc
27. /C-+ш-/staroe/rozd-16.doc
28. /C-+ш-/staroe/rozd-17.doc
29. /C-+ш-/staroe/rozd-2.doc
30. /C-+ш-/staroe/rozd-3.doc
31. /C-+ш-/staroe/rozd-4.doc
32. /C-+ш-/staroe/rozd-5.doc
33. /C-+ш-/staroe/rozd-6.doc
34. /C-+ш-/staroe/rozd15.doc
35. /C-+ш-/staroe/rozd_12.doc
36. /C-+ш-/staroe/rozd__4.doc
37. /C-+ш-/staroe/~$чфъя 9-2.doc
38. /C-+ш-/staroe/г-чф_я 1.doc
39. /C-+ш-/staroe/г-чфъя 9-1.doc
40. /C-+ш-/staroe/г-чфъя 9-2.doc
41. /C-+ш-/staroe/ц-фргхіьър.doc
42. /C-+ш-/staroe/чю_ці.doc
43. /C-+ш-/staroe/шлїїї/г-чф_я 3.doc
44. /гї-.,Lсэ-/Lсэ5-8.doc
45. /гї-.,Lсэ-/Ris_2-1.doc
46. /гї-.,Lсэ-/ris-81-86.doc
47. /гї-.,Lсэ-/гї--4-1.doc
48. /гї-.,Lсэ-/гї--4-5.doc
49. /гї-.,Lсэ-/гї--41-39-37.doc
50. /гї-.,Lсэ-/гї--8-4.DOC
51. /гї-.,Lсэ-/гї-46-LL.doc
52. /гї-.,Lсэ-/гї-53-LL.doc
53. /гї-.,Lсэ-/ісэ--8_4.doc
54. /гї-.,Lсэ-/ісэ-_11.doc
55. /гї-.,Lсэ-/ісэ-_3Ver.doc
56. /іTм-L Lї-..doc
Київський національний економічний університет
Частина І загальні питання організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу
Особливості організації обліку
Особливості організації робіт
Частина IV організація роботи виконавців облікових, контрольних та аналітичних служб
Та розроблення організаційних регламентів
І їхнього розвитку р 14 15
Організація інформаційного
Організація нормативно-правового
Організація розвитку
Предмет І метод організації
3 озділ організація бухгалтерського облікового процесу р 4
Особливості організації
Контрольна операція
Організація аналітичного процесу загальна організаційна побудова аналітичного процесу
На окремих ділянках р 9 озділ загальні питання організації обліку на окремих ділянках р 8
Особливості організації
9 Організація обліку вексельних операцій
2. Організація бухгалтерського обліку (служби) Види діяльності, які підлягають обліку
Зміст частина І
Розділ 10
Розділ 11
Частина III
Розділ 1 основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством
Організаційних регламентів 13 Загальні положення
Розділ 14 організація проектування І впровадження системи обліку, контролю та аналізу за умов застосування пк
Розділ 16
Розділ 17
Предмет І метод організації
Організація облікового, контрольного
Розділ 4 особливості організації облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації
Організація контрольного процесу загальна організаційна побудова контрольного процесу
Розділ 6 організація аналітичного процесу
Організація інформаційного
Розділ 12 організація праці працівників — людей зайнятих бухгалтерським обліком, конррлем та аналізом
Розділ 4 особливості організації облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації
Розділ 1 основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством
9 Загальні положення 1 Визначення активів як об’єктів організації
9 Особливості організації обліку розрахункових операцій
Зміст частина  загальні питання організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу розділ  Основи організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в системі управління підприємством
Організаційний зміст наказу про облікову політику підприємства зміст
Організація облікового, контрольного
Таблиця 8
Рис. Технологічна структура бухгалтерського обліку, контролю та аналізу як процесу І об’єкта організації Рис. 1
Рис. Класифікація організаційних регламентів з обліку, контролю І аналізу
Рис. Технологічний процес реєстрації первинної інформації з використанням штрихових кодів Рис. 6
Схема документообігу для контролю вірогідності даних руху деталей з цеху (дільниці) на склад готової продукції
Індивідуальний графік роботи старшого бухгалтера з обліку праці І заробітної плати
План заходів щодо впровадження нормативного методу обліку витрат на виробництво І калькуляції собівартості продукції на основі системи прогресивних норм І нормативів на 1999—2003 рр
Таблиця 9
Виробничі запаси

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТПідручник

Допущено
Міністерством освіти і науки України


ББК 65.052

С 64


Рецензенти:

В. Г. Горелкін, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний торгово-економічний університет)


Ю. І. Осадчий, д-р екон. наук, проф.
(Міжрегіональний інститут післядипломної освіти)


Ф. Ф. Бутинець, д-р екон. наук, проф.
(Житомирський інженерно-технологічний інститут)Допущено Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/2-18 від 15.12.04
Редакційна колегія обліково-економічного факультету

Голова редакційної колегії B. I. Єфіменко, канд. екон. наук, проф.

Секретар редакційної колегії М. Г. Кірданов, канд. екон. наук, старш. викл.

Члени редакційної колегії М. В. Кужельний, д-р екон. наук, проф.

Ю. А. Кузьмінський, д-р екон. наук, проф.

В. Я. Савченко, канд. екон. наук, проф.

М. Г. Чумаченко, д-р екон. наук, проф.

В. М. Добровський, канд. екон. наук, проф.


Сопко В. В., Завгородній В. П.

С 64 Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 411 с.

ISBN 966–574–730–4

У підручнику розглядаються об’єкти організації бухгалтерського обліку, економічного контролю й аналізу за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються предмет і метод організації, особливості технології облікового, контрольного та аналітичного процесів, питання організації обліку на окремих ділянках обліку й праці людей, зайнятих бухгалтерським обліком на підприємстві, а також забезпечення (інформаційне, нормативно-правове, технічне, ергономічне тощо) процесів обліку, контролю та аналізу як функції управління в разі автоматизації обробки інформації.

ББК 65.052

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено


© В. В. Сопко, В. П. Завгородній, 2004

ISBN 966–574–730–4 © КНЕУ, 2004

Навчальне видання

СОПКО Василь Васильович
ЗАВГОРОДНІЙ Віктор Петрович

організація бухгалтерського
обліку, економічного
контролю та аналізу

Підручник


Редактор О. Цимбалюк

Художник Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор А. Голуб

Верстка О. Дворнік

Підп. до друку 23.12.04. Формат 60Ч84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 26,27.
Обл.-вид. арк. 28,67. Наклад 1600 пр. Зам. № 03-2719.

Київський національний економічний університет
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс: (044) 458-00-66; 456-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Схожі:

Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)
Київський національний економічний університет iconКиївський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі банківських інвестицій двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Роботу виконано на кафедрі менеджменту у двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад „київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі маркетингу двнз „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Робота виконана на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів двнз «Київський національний економічний університет...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародної торгівлі двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Двнз «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» ( далі -університет)
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наказ
Двнз «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» ( далі -університет)
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Радько Вікторія Миколаївна
Робота виконана на кафедрі економіки підприємств двнз «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Корнилюк Роман Васильович
Робота виконана на кафедрі банківської справи двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман» Міністерства...
Київський національний економічний університет iconПоложення про науково-експертну раду двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Науково-експертна рада двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Університет) є дорадчим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи