Міністерство охорони здоров’я України icon

Міністерство охорони здоров’я України
НазваМіністерство охорони здоров’я України
Сторінка1/15
Дата21.06.2012
Розмір1.67 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинська державна медична академія
Нації вмирають не від інфаркту. –

Спочатку їм відбирає мову.

Ліна Костенко
Ділова українська мова

Навчально-методичний посібник

для студентів вищих медичних навчальних

закладів освіти І – ІV рівнів акредитації


Чернівці, 2007

Укладачі:


канд. філол. наук, доцент кафедри суспільних наук та українознавства Л.Б. Шутак;

викладач кафедри суспільних наук та українознавства А.В. Ткач.


Рецензенти:

канд. філол. наук, доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича В.Д. Шинкарук;

канд. філол. наук, професор кафедри іноземних мов БДМА Н.М. Соловйова.

Зміст

Вступ........................................................................................................................

Тема 1. Мова та професія. Функції та значення української мови в нашому суспільстві, її державотворча роль..........................................................

Тема 2. Історія становлення та розвитку сучасної української літературної мови як національної мови світу.............................................................

Тема 3. Стилі та жанри сучасної української літературної мови......................

Тема 4. Терміни та термінологія. Розвиток української медичної термінології................................................................................................

Тема 5. Комунікативні ознаки культури мовлення. Мовлення як вид пізнавальної діяльності людини..............................................................

Тема 6. Культура мовлення лікаря. Мовленнєвий етикет. Діалог лікаря з хворим........................................................................................................

Тема 7. Основні труднощі слововживання у діловому та професійному мовленні. Синтаксичні особливості фахового медичного тексту........

Тема 8. Основні труднощі словозміни у діловому мовленні. Велика літера у власних назвах. Особливості перекладу російських прізвищ на українську мову.........................................................................................

Тема 9. Культура ділового мовлення. Документ як основний вид ділового мовлення.....................................................................................................

Тема 10. Усні та писемні різновиди ділового мовлення. Культура публічного виступу...................................................................................

Словничок труднощів російсько-українського перекладу.................................

Документи різних видів: вимоги до оформлення...............................................

Бібліографічний покажчик....................................................................................

Вступ

Кожна мова – це феномен, у якому генетично записані історія і культура народу. Саме мова забезпечує людині співжиття в суспільстві, зумовлює формування її духовної сутності. Вона не тільки засіб спілкування між людьми, а й засіб інтелектуального й естетичного освоєння світу, одна з основних прикмет творення, формування нації. Функціонування мови як життєтворчого ферменту нації є однією з найважливіших умов справді вільного й широкого розвитку її духовного й екологічного потенціалу. Це феномен, який певним чином сполучає клітинний і духовний рівні, є своєрідним симбіозом матеріального та ідеального.

Український народ віками витворював собі мову. Від звука, слова – до пісні. Триста тисяч пісень склала Україна українською, своєю мовою. Українське слово зажило визнання і шани серед близьких і далеких народів. Україна створила мистецтво, визнане в усьому світі і дала людству геніальних мислителів, поетів. Українська нація – сформована, цивілізована, працьовита, талановита. Саме мова є передумовою зростання й змужніння особистості, засобом пізнання світу і збагачення досвідом попередніх поколінь. Вона – той ланцюжок, що єднає сучасне покоління з минулим і майбутнім, що об’єднує людей у народ, а народ представляє нацією.

Мова є засобом саморозвитку й самовираження особистості. Те, як людина говорить, створює образ її душі та інтелекту, вихованості, оскільки інакше як через мову практично ці якості не виявляються. Мовлення кожного – це його духовний, інтелектуальний портрет. Заговорить людина – і виявить не тільки рівень своєї освіченості, а й міру вихованості, гостроту розуму, образність уяви, точність спостережень, жвавість натури. Тисячоліттями український народ творив високорозвинену літературну мову. Вона до послуг кожного з нас, її треба свідомо й активно вивчати, осягати, оволодівати виражальними засобами.

Володіння правилами і нормами української літературної мови, мовна культура є необхідним складником особистості лікаря. Від мистецтва лікаря спілкуватися залежать результати лікування, адже медична практика доводить, що слово може не тільки викликати функціональні зміни в організмі, але і вбити людину в буквальному сенсі слова. Тому лікар має володіти культурою мовлення: вміти добирати мовностилістичні засоби і прийоми відповідно до умов і цілей спілкування, передаючи певний психокультурний контекст. Саме це є стрижнем, на який нанизуються професійні знання та вміння фахівця. Тому цілком закономірним є уведення 1994 року до навчальних планів закладів вищої школи практичного курсу сучасної української мови, названого “Ділова українська мова”, який в ідеалі не мав би дублювати шкільний курс української мови, але повинен базуватися на ньому. Тому дисципліна, що вивчається у вищих навчальних закладах, зокрема, у вищих медичних навчальних закладах, не повинна обмежуватися лише ознайомленням з особливостями офіційно-ділового стилю та формулярами документів.

Практичний курс “Ділова українська мова” покликаний насамперед формувати мовну особистість спеціаліста, здатну до розв’язання різноманітних комунікативних завдань у всіх актуальних сферах спілкування (науково-навчальній та офіційно-діловій). Будь-якому фахівцеві, зокрема лікареві, крім умінь складати і сприймати (читати) різноманітні документи (у тому числі професійні), треба: 1) володіти культурою конструктивного діалогу та полілогу; 2) вміти сприймати, відтворювати готові та створювати наукові фахові тексти; 3) володіти прийомами підготовки і виголошення публічного виступу; 4) вміти застосовувати фахову українську термінологію у різноманітних комунікативних процесах; 5) вміти користуватися словниками. Тому перед майбутніми медиками постає невідкладне завдання: вчитися української мови, засвоювати основні поняття культури мови і культури мовлення, опанувати мову на рівні фахового спілкування для розширення лексичного і термінологічного запасу з метою подальшого використання у навчанні та практичній діяльності. Даний навчально-методичний посібник покликаний надати студентам необхідну допомогу у вирішенні цих завдань.

Він охоплює такі теми: “Походження і основні етапи розвитку сучасної української літературної мови”, “Мова і мовлення в житті людини”, “Функціональні стилі сучасної української літературної мови”, “Терміни та термінологія. Етапи розвитку української медичної термінології”, “Комунікативні ознаки культури мовлення”, “Культура ділового мовлення. Документ як основний вид ділового мовлення”, “Культура мовлення медика”, “Труднощі слововживання у діловому мовленні”. Посібник призначено як для самостійного опрацювання, так і для роботи в аудиторії.

У посібнику наведено основні питання до кожної теми, літературу, вправи і методичні поради студенту для самостійної позааудиторної роботи, а також запитання для самоперевірки. Крім того, наведено основні зразки оформлення ділових документів, “Словничок труднощів російсько-українського перекладу”.

Отже, даний навчально-методичний посібник сприятиме ґрунтовному та послідовному розвиткові професійних якостей майбутніх медичних фахівців, стане запорукою вільного самовираження особистості у науково-навчальній та офіційно-діловій сферах спілкування. А вивчення дисципліни “Ділова українська мова” у вищих навчальних медичних закладах України сприятиме піднесенню престижу літературної мови як культурного надбання нації.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я України iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи