Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр icon

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр
Скачати 31.91 Kb.
НазваАрутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр
Дата29.05.2012
Розмір31.91 Kb.
ТипДокументи

Лінгвістика тексту

Лінгвістика тексту — це напрямок лінгвістичних досліджень, об’єктом яких є правила побудови зв’язного тексту та його смислові категорії, що виражаються за цими правилами. Ця мовознавча дисципліна займається аналізом мовних закономірностей, які виходять за межі одного речення. Її мета виявити конститутивні ознаки тексту як одиниці мовлення.

Мета курсу — ознайомити студентів з основними напрямками розвитку сучасної лінгвістики тексту; розкрити сутність тексту як об’єкта лінгвостилістичного дослідження; виявити типологію текстів та їх компонентів; висвітлити різноманітні підходи до опису тексту; виявити основні ознаки та функції тексту, його комунікативну структуру та когнітивні аспекти.

^ Завданням курсу є навчити студентів: ідентифікувати об’єкт (текст); давати його опис; вказувати на характерні ознаки; встановлювати закономірне співвідношення між планом вираження та планом змісту в межах тексту як мовленнєвого витвору.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен вільно володіти спеціальною термінологією, засвоїти відповідні поняття і характеристики й оволодіти навичками самостійного аналізу текстів різної функціонально-стильової приналежності: науково-технічного, офіційно-ділового, газетного, публіцистичного, художнього.

^ Практичне значення курсу: засвоєння теоретичних знань з лінгвістики тексту, набуття практичних навичок та умінь теоретично обгрунтованого аналізу текстів та їх компонентів сприятиме підготовці студентів-філологів до плідної творчої роботи у навчальних закладах різних типів.

Рекомендована література:

 1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – 2-е изд., испр. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1999. – I-XV, 896 с.

 2. Бублейник Л.В. Особливості художнього мовлення: Навчальний посібник зі спецкурсу. – Луцьк: Вежа, 2000. – 179 с.

 3. Булыгина Т.В. О границах и содержании прагматики // Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и языка. – 1981. – Т. 40, № 4. – С. 333-342.

 4. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997. – 576 с.

 5. Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие. – М.: Логос, 2003. – 280 с.

 6. Воробьева О.П. Текстовые категории и фактор адресата. – К.: Вища школа, 1993. – 200 с.

 7. Гаибова М.Т. Прагматический анализ художественного текста. – Баку: Изд-во АГУ, 1986. – 88 с.

 8. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1998. – 768 с.

 9. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв В.М. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О.А.Галича. – Київ: Либідь, 2001. – 488 с.

 10. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 139 с.

 11. Гореликова М.И., Магомедова Д.М. Лингвистический анализ художественного текста. – М.: Русский язык, 1989. – 152 с.

 12. Гюббенет И.В. Основы филологической интерпретации литературно-художественного текста. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 205 с.

 13. Дейк ван Т.А., Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка. – М.: Наука, 1988. – Вып. 23. – С. 153-211.

 14. Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Сост. В.В.Петров, ред. В.И.Герасимов. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.

 15. Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти: Колективна монографія / За ред. К.Я.Кусько. – Львів: Світ, 1998. – 294 с.

 16. Каменская О.Л. Текст и коммуникация. – М.: Высшая школа, 1990. – 152с.

 17. Колегаева И.М. Текст в системе научной и художественной коммуникации (на материале англоязычной прозы): Автореф. дис. ... докт. филол. наук: 10.02.04 / КГУ. – К., 1992. – 26 с.

 18. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філол. спеціальностей вищих закладів освіти. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 288 с.

 19. Курьянова И.С. Категория когезии в сопряженности с категорией информативности в художественном тексте: Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Моск. гос. лингв. ун-т. – М., 1991. – 24 с.

 20. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1988. –192 с.

 21. Москальская О.И. Грамматика текста. – М.: Высшая школа, 1981. – 183 с.

 22. Мороховский А.Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. — К.: Вища шк., 1991. — 272 с.

 23. Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие. – Свердловск: Изд-во Уральск. ун-та, 1991. – 172 с.

 24. Николаева Т.М. Лингвистика текста // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 267-268.

 25. Николаева Т.М. От звука к тексту. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 680 с.

 26. Тураева З.Я. Лингвистика текста: (Текст: структура и семантика). – М.: Просвещение, 1986. – 127 с.

 27. Филиппов К.А. Лингвистика текста: курс лекций. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. – 336 с.

 28. Beaugrande R.-A. de, Dressler W.U. Introduction to Text Linguistics. – L.; N.-Y.: Longman, 1981. – XVI., 270 p.

 29. Bellert I. On a Condition of Coherence of Texts // Semiotica. – 1970. – № 2. – P. 335-363.

 30. Daneљ F. Zur semantischen und thematischen Struktur des Kommunikats // Studia Grammatica. Probleme der Textgrammatik I / Hrsg. von F.Daneљ, D.Viehweger. – Band XI. – Berlin: Akademie-Verlag, 1976. – S. 29-40.

 31. Dijk T.A. van, Kintsch W. Strategies of Discourse Comprehension. – N.-Y.: Academic Press, 1983. – 418 p.

 32. Halliday M.A.K., Hasan R. Cohesion in English. – London: Longman, 1976. – 374 p.

 33. Heinemann W., Viehweger D. Textlinguistik. Eine Einfьhrung. – Tьbingen: Niemeyer, 1991. – 310 S.

 34. Searle J.R. Speech Acts. – Cambridge: Cambridge University Press, 1985. – XI, 227 p.

Оцінювання: залік.

Схожі:

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учебник для высших учебных заведений физ культуры / А. С. Солодков,...
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учебник для высших учебных заведений физ культуры / А. С. Солодков,...
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр iconВладимира Дмитриевича Аракина одного из замечательных лингвистов России предисловие настоящая книга
Практический курс английского языка. 2 курс : учеб для студентов вузов / (В. Д. Аракин и др.); под ред. В. А. Аракина. — 7-е изд,...
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр iconУчебник для вузов физ культуры / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. 2-е изд., испр и доп. М.: Олимпия Пресс, 2005. 528 с.: ил
move to 0-16585923
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр iconМіністерство освіти І науки україни
Современный испанский язык. Современный португальский язык: Для студ романо-германского отделения филолог фак. Мгу. – М.: Изд-во...
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр iconОкружающий человека материальный мир в значительной части создан руками самого человека
Кпд. Происходящее является естественным результатом научно – технического прогресса, помогающим человеку в дальнейшем освоении и...
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр iconУчебник для вузов. Изд. 4-е, испр. М: Академический Проект, 2001. 314 с. Isbn 5-8291-0115-7
Охватывает связи между людьми как некая
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр iconPulmonary pathophysiology michael A. Grippi, M. D. Associate Professor of Medicine
Патофизиология легких, изд. 2-е испр. — М.; Спб.: Зао «Издательство бином», «Нев­ский Диалект», 1999. — 344 с., ил
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр iconФизиология человека. В 3-х томах. Т. Пер с англ./ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир, 1996. 313 с
Физиология человека: в 3-х томах / пер с англ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир. 1996.]
Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр iconФизиология человека. В 3-х томах. Т. Пер с англ./ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. М.: Мир, 1996. 198 с
Физиология человека: в 3-х томах / пер с англ под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир. 1996.]
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи