Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література icon

Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література
Скачати 35.63 Kb.
НазваДомашнє читання (3 курс, стаціонар) Література
Дата29.05.2012
Розмір35.63 Kb.
ТипДокументи

Домашнє читання (3 курс, стаціонар)

Література W.S.Maugham “Theatre”, P.G. Wodehouse “Jeeves Takes Charge", T.Macy “Brass Teapot”.


Метою курсу є детальне ознайомлення студентів із творчим доробком авторів – класиків та сучасників – англійської та американської літератури та шляхом опрацювання зазначених матеріалів поповнення ними особистого словникового запасу, розширення граматичної бази та загальнокультурного рівня.


Спецкурс «Новітні техрології навчання іноземних мов» (4 курс, стаціонар, заочне відділення)


Метою курсу є ознайомлення студентів з новітніми тенденціями розвитку сучасної мовної освіти та інноваційними педагогічними технологіями. Курс передбачає висвітлення таких питань як втілення рішень Болонського процесу у мовну освіту навчальних закладів України, Європейський Мовний Портфель, проектна технологія, дистанційна освіта, інформаційні технології навчання іноземних мов.


Література:


 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К.: Либідь, 1998. – 524 с.

 2. Андреев А.А. Педагогика высшей школы: В 2 ч. Прикладная педагогика. – М., 2000. – Ч. 1. – 141 с.; Ч.2. – 156 с.

 3. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности, основы и методы. – М., 1980. – 388 с.

 4. Бігич О.Б. Система контролю процесу й результату методичної освіти майбутніх учителів іноземних мов початкової школи // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2004. – Вип. 7. – С. 289-303.

 5. Бігич О.Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: Автореф. дис. ... докт. пед. наук .: 13.00.02 / Київськ. нац. лігв. унів. – К., 2005. – 36 с.

 6. Брейгина М.Е. О самоконтроле в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. – 2000. – №1,2. – С. 23–28, 10-15.

 7. Гальскова Н.Д. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в области изучения иностранных языков // Иностранные языки в школе. – 2000. – №5. – С. 6–11.

 8. Гальскова Н.Д., Ирисханова К.М., Стрелкова Г.В. Языковой портфель – инструмент оценки и самооценки уровня владения современными языками в XXI столетии (к 70-летию Московского государственного лингвистического университета) // Дидакт. – 2000. – №3. – С. 14–29.

 9. Гудыма А.П. Усиление обучаю ще-развивающих возможностей текущего контроля знаний студентов: Автореф. дис. ... канд.пед.н.: 13.00.02./Казанський гос. унив. – Казань, 1981. – 25 с.

 10. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 11. Духавнева А.В. Активные методы обучения // Педагогические технологии: Учеб. пособие для студ. пед. спец. Серия: Педагогическое образование / Под ред. В.С. Кукушина. – Ростов н/Дону: Издательский центр «Март», 2002. – С. 93-121.

 12. Духавнева А.В., Кукушин В.С. Классификация педагогических технологий // Педагогические технологии: Учеб. пособие для студ. пед. спец. Серия: Педагогическое образование / Под ред. В.С. Кукушина. – Ростов н/Дону: Издательский центр «Март», 2002. – С. 31-45.

 13. Европейский Языковой Портфель: предложения по разработке / И. Крист, Ф. Дебюзер, А. Добсон, Р. Шерер, Дж. Шнайдер и др.: Пер. с англ. – М.: Еврошкола, 1998. – 155 с.

 14. Есипович К.Б. Управление познавательной деятельностью учащихся при изучении иностранных языков в средней школе: Учеб. пособие по спецкурсу для студ. пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.» – М.: Просвещение, 1988. – 191 с.

 15. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту». – К.,1996. – 36с.

 16. Ирисханова К.М., Стрелкова Г.В., Тимофеева И.А. Русский язык. Пороговый уровень / Руков. проекта М.М. Абовьян. – В 2 т. – Т.2. Профессиональное общение. – Страсбург: Совет Европы Пресс, 1996. – 136 с.

 17. Кабинет иностранного языка / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 208 с.

 18. Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе: Книга для учителя: из опыта работы / Ред..-сост. В.А.Слободчиков. – М.: Просвещение, 1986. – 110 с.

 19. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: Пособие для учителей. – М.: Аркти, 2002. – 175 с.

 20. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 486 с.

 21. Мусницкая Е.В. Сто вопросов у себе и к ученику. Контроль в обучении иностранному языку: Книга для учителя. – М.: Дом педагогики, 1996.– 192 с.

 22. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.И. Петров / Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.

 23. Ситаров В.А. Дидиктика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –368 с.

 24. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 2005. – 239 с.

 25. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К.: «Академвидав», 2006. – 352 с.

 26. Ягельська Н.В. Методика організації самостійної роботи студентів над англійською мовою з використанням професійного мовного портфеля: Дис. ... канд. пед. наук .: 13.00.02. – К., 2005. – 311 с.

 27. Common European Framework of Reference For Languages: Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 260 p.

 28. Burch C.B. Finding out What’s in their Heads: Using Teaching Portfolios to Access English Education Students – and Programs // Situating Portfolios: Four Perspectives / Ed. by K.B. Yancey, I. Weiser. – Logan: Utah State University Press, 1997. – P. 263-277.

 29. Developing Communicative Competence in a Second Language. Ed. by R.C. Scarcella, E.S. Andersen, S.D. Krashen. – Boston, Massachusetts: Heinle & Heinle Publishers, 1990. 356 p.

 30. Huot B., Williamson M. Rethinking Portfolios for Evaluating Writing: Issues of Assessment and Power // Situating Portfolios: Four Perspectives / Ed. by K.B. Yancey, I. Weiser. – Logan: Utah State University Press, 1997. – P. 43-56.

 31. Insights from the Common European Framework / Edited by K. Morrow. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – 143 p.

 32. Little D., Perclova R.. European Language Portfolio: Guide for Teachers and Teacher Trainers. – Strasbourg: Council of Europe, 2001. – 106 p.

 33. Paulson P.R., Paulson F.L. A Different Understanding // Situating Portfolios: Four Perspectives / Ed. by K.B. Yancey, I. Weiser. – Logan: Utah State Univ. Press, 1997. – P. 278-292.

 34. Philion T. Portfolios and Flow // Situating Portfolios: Four Perspectives / Ed. by K.B. Yancey, I. Weiser. – Logan: Utah State Univ. Press, 1997. – P. 176-181.

 35. Principles of Language Learning and Teaching. D. Brown.-3rd Ed. Prentice Hall Regents, Englwood Cliffs, NJ, 1994. 347 P.

 36. Smaley R., Ruetten M. Refining Composition Skills. – Paris: Heinle & Heinle Publishers, 1995. – 493p.

 37. Strategic Communication/ Ed. By D.O’Hair, G.W.Friedrich, L.D. Shaver. – Geneva, IL: Houghton Mufflin Company, 1995. 487 p.

 38. Teaching English as a Foreign Language.-2nd Ed. Ed. By Marianne Celce-Murcia.-Boston,MA:Heinle & Neinle Publishers. 1994. 567 P.

Weiser I. Revising Our Practices: How Portfolois Help Teachers Learn // Situating Portfolios: Four Perspectives / Ed. by K.B. Yancey, I. Weiser. – Logan: Utah State Univ. Press, 1997. – P. 293-301.

Схожі:

Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література iconНаказ №137 від 10. 08. 2011. Стаціонар, 1 курс, держзамовлення

Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література iconШвець Г. В. „Про життєва” література як спосіб заохочення до читання
Обґрунтовується доцільність використання „про життєвої” літератури як засобу заохочення до читання
Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література icon1-й курс Модуль1 Тема: Студент та його оточення
Черепанова С. Б., Узморська С. В. Навчальний посібник з читання англійської та американської літератури для студентів І курсу спеціальності...
Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література iconЛекція Теоретичні основи процесу читання
Зміст понять: швидке, динамічне, інтенсивне, раціональне читання. Правильна стратегія смислового сприймання тексту, оптимальність,...
Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література iconРекомендована література основна
...
Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література iconІсторія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби...
Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література iconПрограма Дисципліни Виразне читання
Спеціальність: Рос Англ 09 «Російська (або англійська, або німецька) мова І література»
Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література й мова та література англійська»
Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література iconЛекція Предмет і завдання курсу методики читання. Методика читання з історичної точки зору (2 год.)

Домашнє читання (3 курс, стаціонар) Література icon«Література рідного краю» 2 курс Зміст курсу
Викладання курсу «Література рідного краю» невід’ємна частина підготовки фахівців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи