Чисельність співробітників кафедри 33 icon

Чисельність співробітників кафедри 33
НазваЧисельність співробітників кафедри 33
Сторінка1/3
Дата29.05.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипПрактикум
  1   2   3

Звіт кафедри англійської мови


Заліковий рік: 2004

Чисельність співробітників кафедри - 33


п/п
Бібліографічний перелік публікацій
Кількість сторінок

Друкованих

аркушів


До якої теми від­носиться публі­кація (кафедраль­на, д/б №,госпд.)


1

Монографії, підручники, навчальні посібники


Практикум з інтерпретації англомовного худож­нього тексту. Частина І: Навчальний посібник / Укл.: І.М. Микитюк. - Чернівці: Рута, 2004. - 95 с.
кафедральнаПрактикум з інтерпретації англомовного худож­нього тексту. Частина П: Навчальний посібник / Укл.: І.М. Микитюк. -Чернівці: Рута, 2004. - 95 с.
кафедральнаA Reader in Discourse = Хрестоматія з дискурсу: Навчальний посібник / Укл. В.В.Михайленко, І.М.Микитюк. - Чернівці: Рута, 2003. - 136 с.
кафедральнаIntroduction to Literary Discourse = Вступ до літературного дискурсу: Навчальний посібник / Укл. В.В.Михайленко, І.М.Микитюк. - Чернівці: Рута, 2003. - 120 с.
кафедральна

2

Публікації в закордонних журналах, патенти
3

Публікації у вітчизняних журналах
4

Методичні роботи
5

Матеріали міжнародних конференцій


BYALYK V. Neologisms in Anthropocentric Language Worldview Messages, sages and ages : proceedings of the 1st International Conference on British and American Studies : Suceava University / ed.: Evelina Graur, Cornelia Macsiniuc, Alexandra Diaconescu. - Suceava: Editura Universitacii din Suceava, 2004. - p.325-333.
кафедральнаGRYZHAK L. Linguistic Means of Expressing Definiteness in the
English Language Messages, sages and ages: proceedings of the 1st International Conference on British and American Studies: Suceava University / ed.: Evelina Graur, Cornelia Macsiniuc, Alexandra Diaconescu. - Suceava: Editura Universitacii din Suceava, 2004. - 367-379.
кафедральнаMykhaylenko V. MULTIPLE INTELLIGENCE IN MULTIMEDIA FORMAT Сучасні тенденції комп'ютерізації процесу навчання іноземних мов: Збірник наукових праць (матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції 26 травня 2004 року) / За заг. ред. доц., канд. пед. наук Краснопольського В.Е. - Луганськ." Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2004. – C.34-36.
кафедральнаMYKHAYLENKO V. The Pragmatic Component of Discourse Messages, sages and ages: proceedings of the 1st International Conference on British and American Studies: Suceava University / ed.: Evelina Graur, Cornelia Macsiniuc, Alexandra Diaconescu. - Suceava: Editura Universitacii din Suceava, 2004. - 405-413.
кафедральнаPanaskov A. V. Semantic transformations of civil law terms //Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.220-222.
кафедральнаPerminova V.A., Smushenko I.A., Sikalyuk A.I. THE ROLE OF COMPUTERS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. INTERNET RESOURSES AS AN ESSENTIAL PART OF THE PROCESS OF LEARNING Сучасні тенденції комп'ютерізації процесу навчання іноземних мов: Збірник наукових праць (матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції 26 травня 2004 року) / За заг. ред. доц., канд. пед. наук Краснопольського В.Е. - Луганськ." Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2004. – C.36-38.
кафедральнаSapozhnyk I.V. Semantics as a Study of Discourse in LSP Format//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С. 254-255
кафедральнаБеженар Ірина. Есе самооцінки як основний компонент портфоліо // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і Освіта '2004" Том 20. Методика викладання мови та літератури. -Дніпропетровськ; Наука і Освіта. - 2004. – С.10-11.

Б’ялик В.Д. Роль семантичного неологізму у процесі збагачення лексичного складу мови//Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2004”. Том 19. Проблеми дослідження мови. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. –С. 8 -10.

кафедральнаБялик В.Д. Етномовний конституент національної мовної картини світу в художніх творах Юрія Федьковича//Матеріали Міжнародної наукової конференції “Творчість Юрія Федьковича в контексті української та світової літератури” (6-8 жовтня 2004). – Чернівці, 2004. – С.
кафедральнаБ'ялик В.Д. Лексичний квантор як конституент мовної кар­тини світу//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С. 21-23
кафедральнаБялик В.Д. Мовна картина світу та проблеми перекладу лексичного у квантора//Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конфе­ренції "Наука і освіта '2004" .Том 25. Актуальні проблеми перекладу. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.13-14.
кафедральнаБялик В.Д. Роль лексического квантора в воссоздании языковой картины мира//Сборник научных докладов ХІ Международной конференции по функциональной лингвистике «Функциональное описание естественного языка и его единиц» (4-8 октября 2004г.) – Ялта: Таврический национальный університет им. В.И. Вернадського, 2004. – С. 53-55.

Б'ялик В.Д., Візнюк О.В. Абревіація як засіб утворення нео­логізмів//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.23-24
кафедральнаБялик Василий Дмитриевич. Соотношения лек­сического темпорального квантора в языке оригинала и перевода//Материалы Международной конференции “Крым и мировая литература 2004” (12-16 сентября 2004р.).- Алупка: Таврический национальный університет им. В.И. Вернадського, 2004.
кафедральнаБ'ялик В.Д. Неологізми в ситуативній моделі перекладу//Матеріали Міжнародної наукової конференції “Проблеми розвитку філології в Україні у контексті світової культури” (23-24 жовтня 2003). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003.
кафедральнаБ'ялик В.Д. Міжкультурний конституент у моделі перекладу//ХVІ Міжн. наук, конференція ім. проф. Сергія Бураго
(28.06-2.07.2004). - Київ, 2004. - С.54-59.

Б’ялик В.Д. Перевод лексического квантора в художественном тексте//
Научно-практ. конференция "Перспективные разработки науки и
техники" 11-12 октября 2004 г. Белгород, 2004 - 5 стр.

5


Гнатковська О.М. Займенники звертання в англомовному художньому дискурсі//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.49-51
кафедральнаГнатковська О.М. Передача функціональних значень мовця у перекладі//Матеріали Міжнародної наукової конференції “Проблеми розвитку філології в Україні у контексті світової культури” (23-24 жовтня 2003). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003.
кафедральнаГнатковська О.М Референція та прагматичні функції займенника "ми" у дискурсі. Матеріали VII Мжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004" 10-25 лютого 2004 року. - Том 26 Мова, мовлення, мовна комунікація. - Дніпропетровськ: Наука і освіта 2004, с 19-21

Грижак Л.М. Ознаки авторського стилю у способі вживання неозначеного артикля у романі Джейн Остін “Pride and Prejudice”//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.62-64
кафедральнаГрижак Л.М., Ніколаєва Т. Детермінація та індикація в системі англійської мови//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.64-66
кафедральнаКоломієць З.Г. Поняття «мовна особистість» в лінгвокульту­рологічному трактуванні//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.126-128
кафедральнаКуконіна Н.А. Зіставлення семантичних характеристик слов­ників автора та перекладачів//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.144-145
кафедральнаКуконіна Н.А. Характеристика образу Гамлета у різних інтерпретаціях//Матеріали Міжнародної наукової конференції “Проблеми розвитку філології в Україні у контексті світової культури” (23-24 жовтня 2003). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003.
кафедральнаКуконіна Н.А. Шекспірівські мотиви в перекладах Юрія Федьковича//Матеріали Міжнародної наукової конференції “Творчість Юрія Федьковича в контексті української та світової літератури” (6-8 жовтня 2004). – Чернівці, 2004. – С.
кафедральнаКравченко О.В. Лінгвокультурологічний компонент значення і формування культурологічної компетенції. //Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.138-139.

Лопатюк Н.І. Особливості вираження мовної категорії якості в синтаксичному плані//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.161-163
кафедральнаЛукащук М.В. Вираження оцінки дієсловами мовлення в дискурсі. //Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Загальні питання філології”. Том ІІ. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 117-119.
кафедральнаЛукащук М.В. Вираження оцінки дієсловами мовлення в дискурсі//Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Загальні питання філології”. Том ІІ. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 117-119.
кафедральнаЛукащук М.В. Центр і периферія лексико-семантичного поля дієслів мовлення//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.164-166
кафедральнаЛьвова Н.Л. Вплив етимології слів на вживання звукосимволіч­них сполучень у сучасній англійській мові//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С. 167-168
кафедральнаМазуряк Л.Т. Гендерні зсуви у структурі дискурсу: шляхи перекладу//Матеріали Міжнародної наукової конференції “Проблеми розвитку філології в Україні у контексті світової культури” (23-24 жовтня 2003). – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2003.

??????

кафедральнаМазуряк Л.Т. Патерналістська лексика у творчості Юрія Федьковича//Матеріали Міжнародної наукової конференції “Творчість Юрія Федьковича в контексті української та світової літератури” (6-8 жовтня 2004). – Чернівці, 2004. – С.
кафедральнаМазуряк Л.Т. Гендерні особливості англійських прислів'їв і приказок: труднощі перекладу//Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конфе­ренції "Наука і освіта '2004" .Том 25. Актуальні проблеми перекладу. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.36-38.
кафедральнаМикитюк І.М. Когнітивні аспекти номінації//Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”: Мова, мовлення, мовна комунікація. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – Том 26. – С.59-61.
кафедральнаМикитюк І.М. Text Interpretation in ESP Teaching//Матеріали міжнародної науково-практичної конференці “Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов”. – Тернопіль: ТДПУ. – 2004. – С.153-154.
кафедральнаМикитюк І.М., Герліб Т.В. Дериватив як компресоване вислов­лювання у дискурсі//Aктуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004 року). – Чернівці: Рута, 2004. – С.184-185
кафедральнаМихайленко В. В. Функциональный аспект темпоральности//Сборник научных докладов ХІ Международной конференции по функциональной лингвистике «Функциональное описание естественного языка и его единиц» (4-8 октября 2004г.) – Ялта: Таврический национальный університет им. В.И. Вернадського, 2004. – С.240-242.

Михайленко В.В. Алгоритм інтро-перекладацьких стратегій у мультимедійному форматі//Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конфе­ренції "Наука і освіта '2004" .Том 25. Актуальні проблеми перекладу. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.38-39.
кафедральна
  1   2   3

Схожі:

Чисельність співробітників кафедри 33 iconКафедра Заліковий рік: 2013 р Чисельність співробітників кафедри

Чисельність співробітників кафедри 33 iconЧисельність співробітників кафедри 25
Михайленко В. В. Дискурс іноземномовної комунікації (колективна монографія). Львів: Видавництво лну, 2003. – С. 147-151
Чисельність співробітників кафедри 33 iconКафедра Додаток 2 Заліковий рік: 2007 Чисельність співробітників кафедри
Публікації у міжнародних журналах (вказати № відповідно переліку Lista filadelfijsca), патенти
Чисельність співробітників кафедри 33 iconЧисельність співробітників кафедри 35
Львова Н. Л. Вивчення фоносемантичних зв'язків у текстах з позитивною та негативною конотацією // Studia Germanica Et Romanica: Іноземні...
Чисельність співробітників кафедри 33 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 33 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 33 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 33 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 33 iconНаукові розробки кафедри
О. М. Пшiнько, М. I. Нетеса, А. В. Радкевич. Наукові дослідження, як правило, виконуються комплексно за участю всіх співробітників...
Чисельність співробітників кафедри 33 iconГрафік поточних консультацій співробітників кафедри хірургії №4

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи