Чисельність співробітників кафедри 35 icon

Чисельність співробітників кафедри 35
Скачати 408.4 Kb.
НазваЧисельність співробітників кафедри 35
Сторінка1/2
Дата29.05.2012
Розмір408.4 Kb.
ТипДокументи
  1   2

Звіт кафедри англійської мови


Заліковий рік: 2005

Чисельність співробітників кафедри - 35


п/п
Бібліографічний перелік публікацій
Кількість сторінок

Друкованих

аркушів


До якої теми від­носиться публі­кація (кафедраль­на, д/б №,госпд.)


1

Монографії


Підручники


Навчальні посібники2

Публікації в закордонних журналах, патенти1

Lvova N. Semantic functions of English initial consonant clusters // Glottometrics (electronic journal). - № 9. - Ludenscheid: RAM-Verl., 2005. - http://www.ram-verlag.de - P. 21-27.
Кафедральна

3

Публікації у вітчизняних журналах1

Львова Н.Л. Вивчення фоносемантичних зв'язків у текстах з позитивною та негативною конотацією // Studia Germanica Et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: Науковий журнал - Донецьк: Дон НУ, 2005. - Т.2. - № 1(4). - С. 34-43.
Кафедральна

4

Методичні роботи5

Матеріали міжнародних конференцій

Bochan P.O. On the Typology of Grammar. // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2005” (7-21 лютого 2005 року). Т. 6. Мова, мовлення, мовна комунікація. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.3-5
КафедральнаBochan P.O. Pro-Units in Different Types of Discourse. // Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей. Науково-методичні матеріали VII Міжнародної конференції. 7-8 квітня 2005 року. – Київ, 2005. – С.147-148
Кафедральна^ Mykhaylenko V.V. Synergy of SLP and General English. // Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей. Науково-методичні матеріали VII Міжнародної конференції. 7-8 квітня 2005 року. – Київ, 2005. – С.157-158
Кафедральна^ Panaskov Andriy. Register analysis in translation studies//Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур: Матеріали Третьої міжвузівської конференції молодих учених (15-16 лютого 2005р.)/Ред. колегія: В.Д.Каліущенко (відп.ред.), М.Г. Сенів, Л.М. Ягупова. – Донецьк, ДонНУ, 2005. – С.43-45.
КафедральнаSapozhnyk I.V. Commercial Law Neologisms. // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: Материалы II Международной научной конференции. / Днепропетровск, 14-15 апреля 2005 года. Составитель Т.С. Пристайко. – Днепропетровск: «Пороги», 2005. – С.378-379
Кафедральна^ Беженар І.В. Застосування портфоліо для навчання іншомовного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей університету // Тези доповідей міжнародної наукової конференції “Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”. – Київ. – 2005. – С. 228-229.
КафедральнаБеженар І. Система контролю у технології навчання іншомовного писемного мовлення із застосуванням портфоліо // Матеріали Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і Освіта ’2005”. Методика викладання мови та літератури. – Дніпропетровськ: Наука і Освіта. – 2005. – С. 20-23.
КафедральнаБ’ялик В.Д., Копчак О.Р. Національно-культурний компонент в алгоритмі навчання читання. // Міжнародний форум “Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”: Тези доповідей. / За ред. С.Ю.Ніколаєвої, К.І.Онищенко. – К.: Ленвіт, 2005. – С.158-159
Кафедральна^ Головацька Н.Г. Етимологія сенсорних дієслів у спеціальному тексті. // Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей. Науково-методичні матеріали VII Міжнародної конференції. 7-8 квітня 2005 року. – Київ, 2005. – С.30-32.
Кафедральна^ Головацька Н.Г. Семантика сенсорного дієслова see в англійській мові. // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ‘2004” 10-25 лютого 2004 року. Том 23. Синтаксис: структура, семантика, функція. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 8-12.
Кафедральна^ Головацька Н.Г. Динаміка семантики сенсорного дієслова touch в англійській мові. // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Загальні питання філології” 18-19 березня 2004 року. Том 2. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 77-80.
КафедральнаГоловацька Н.Г. Семантична парадигма фразової сенсорики. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ‘2004” 21-30 червня 2004 року. Том 22. Мова, мовлення, мовна комунікація.– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 21-23.
Кафедральна^ Головацька Н.Г. Синонімічний ряд у когезії тексту. // “Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес”: Матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 листопада 2004). – Чернівці: Рута, 2004.С.53-55.
КафедральнаГринчук Л.І. Роль авторського дискурсу при відтворенні реалій в мову перекладу // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ‘2005”. Том 5. Філологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 33-34.
КафедральнаЛьвова Н.Л. Исследование фоносемантических связей между английскими начальними сочетаниями согласных й текстами разных видов // Квантитативная лингвистика: исследования й модели (КЛИМ - 2005): Материалы Всероссийской научной конференции (6-10 июня 2005 г.). -Новосибирск: Изд. НГПУ, 2005. - С. 3-10.
КафедральнаЛьвова Н.Л. Класифікація типів символізму згідно рівню прямого зв'язку звучання та значення // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005". Том 7. Філологічні науки. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. - С. 48 - 51.

КафедральнаМихайленко В.В. Розвиток багатосторонніх здібностей студентів у творчому процесі. // Міжнародний форум “Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”: Тези доповідей. / За ред. С.Ю.Ніколаєвої, К.І.Онищенко. – К.: Ленвіт, 2005. – С.267-268
КафедральнаОнчуленко М.І. Перформативи у політичному дискурсі. // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2005”. Том 6. Мова, мовлення, мовна комунікація. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 47-49.
КафедральнаПанаськов А.В. A Communicative Model of Translation//Матеріали І Міжнародної конференції «Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу» (Хмельницький, 3-4 листопада 2005р.). – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 141-142.
Кафедральна

6

Матеріали українських конференцій

Mykhailenko V. Negator and Be-verb Attraction in Old English. // Recent Trends in Language and Literature Studies: Insights and Approaches. 3rd Ukrainian Society for the Study of English Symposium. 6-8 October 2005. – Kyiv, Vydavnychyy Tsentr KNLU, 2005. – Pp.30-32.
КафедральнаMykhaylenko V.V. Interlocutors in Performative Matrix. // Мови у відкритому суспільстві: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Чернігів, 14-15 жовтня 2005 р.). – Чернігів: Віт-сервіс, 2005. – С.55-57.
КафедральнаSapozhnyk I.V. Typology of Legal Texts and Peculiarities of their Translation. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник праць та доповідей Всеукраїнської наукової конференції. 12-13 травня 2005 року. – Хмельницький, ХНУ: 2005. – С.191-192
Кафедральна^ Гнатковська О.М. Взаємодія комунікантів: когнітивний аспект // Матеріали ІІІ Міжвузівської конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур” 15-16 лютого 2005р. – Донецьк: ДНУ, 2005. – С.165-166
Кафедральна^ Головацька Н.Г. Семантика сенсорних дієслів hear, listen. // Матеріали V регіональної науково-практичної конференції “Мови у відкритому суспільстві” 24-25 вересня 2004 року. – Чернігів, 2004. – С. 15-17.
КафедральнаГрижак Л.М. Вживання англійських артиклів при референтних повторах. // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції “Наука і освіта” - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Том 3. – С.13-16
КафедральнаГрижак Л.М. До питання перекладу неозначеного артикля. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Слов’яни: історія, мова, культура” – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Том 2. – С 45-46
КафедральнаГринчук Л.І. Концептосфера “space” в англійській мові // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Частина 3.Філологічні науки. – Київ: Меганом, 2005. – С. 39-41.
КафедральнаГринчук Л.І. Еквівалентність реалій у мові перекладу на рівні системи мовних знаків (на матеріалі української народної архітектури) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. Частина 3.Філологічні науки. – Київ: Меганом, 2005. – С. 46-48.
КафедральнаМихайленко В.В. Сполучуваність оператора заперечення. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Слов’яни: історія, мова, культура” За заг. ред. Шепеля Ю.О. – Том І. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.25-28
Кафедральна^ Михайленко В.В. Комплементарність контрастивістики та перекладознаства. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції “Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу”. – Харків: Константа, 2005. – С.19-21
КафедральнаМихайленко В.В. Асиметрія парадигми. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Сучасна українська наукова думка” (6-10 червня 2005 року). Частина 3. – Київ, 2005. С.14-18
КафедральнаМихайленко В.В. Перша спроба множини давньогерманського імператива. Функціональний аспект. // Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Науковий потенціал України” (1-5 березня 2005). Частина 3. – К., 2005. – С.58-61
КафедральнаМихайленко В.В. Оператор заперечення: парадигматичні зсуви у перекладі. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник праць та доповідей Всеукраїнської наукової конференції. 12-13 травня 2005 року. – Хмельницький, ХНУ: 2005. – С.162-163
Кафедральна^ Ончуленко М.І. Переклад перформативної та інформативної матриці. // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: Матеріали Третьої міжвузівської конференції молодих учених (15-16 лютого 2005 р.) / Ред. Колегія: В.Д. Каліущенко (відп.ред.), М.Г. Сенів, Л.М. Ягупова, Ш.Р. Басиров, І.Г. Альошина. – Донецьк, ДонНУ, 2005. – С. 41-43.
КафедральнаОнчуленко М.І. Перформативи у політичному дискурсі. // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник праць та доповідей Всеукраїнської наукової конференції. 12-13 травня 2005 року. – Хмельницький, ХНУ: 2005. – С.107-108.
КафедральнаОнчуленко М.І. Неологізм у політичному дискурсі. // Науковий потенціал України. Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (1-5 березня 2005 р.). Частина 3. – К. – С.63-65.
КафедральнаПанаськов А.В. Statistic Analysis of Semantic Components//Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: Матеріали Другої міжвузівської конференції молодих учених (12-13 лютого 2004 р.) / Ред. колегія: В.Д. Каліущенко (відп.ред.), М.Г. Сенів, О.Л. Бєссонова, Л.М. Ягупова, Ш.Р. Басиров, І.Г. Альошина. - Донецьк, ДонНУ 2004. - С.263-265.
КафедральнаПанаськов А.В. Модель перекладу у міжкультурній комунікації//Збірка наукових статей студентів “In Statu Nascendi”. Випуск 5. – Харків: Константа, 2004. – С. 70-73.
кафедральна
  1   2

Схожі:

Чисельність співробітників кафедри 35 iconКафедра Заліковий рік: 2013 р Чисельність співробітників кафедри

Чисельність співробітників кафедри 35 iconЧисельність співробітників кафедри 25
Михайленко В. В. Дискурс іноземномовної комунікації (колективна монографія). Львів: Видавництво лну, 2003. – С. 147-151
Чисельність співробітників кафедри 35 iconКафедра Додаток 2 Заліковий рік: 2007 Чисельність співробітників кафедри
Публікації у міжнародних журналах (вказати № відповідно переліку Lista filadelfijsca), патенти
Чисельність співробітників кафедри 35 iconЧисельність співробітників кафедри 33
Практикум з інтерпретації англомовного худож­нього тексту. Частина І: Навчальний посібник / Укл.: І. М. Микитюк. Чернівці: Рута,...
Чисельність співробітників кафедри 35 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 35 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 35 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 35 icon3 Інформація про кадрове забезпечення
Загальна чисельність штатних співробітників за станом на 01. 01. 2008 р складає 9,25 штатних одиниць педагогічних робітників
Чисельність співробітників кафедри 35 iconНаукові розробки кафедри
О. М. Пшiнько, М. I. Нетеса, А. В. Радкевич. Наукові дослідження, як правило, виконуються комплексно за участю всіх співробітників...
Чисельність співробітників кафедри 35 iconГрафік поточних консультацій співробітників кафедри хірургії №4

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи