Господарства харкова icon

Господарства харкова
НазваГосподарства харкова
Сторінка1/5
Дата13.07.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІБЛІОТЕКА


ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА ХАРКОВА

(1883 – 2008 )


Бібліографічний покажчик


Харків – ХНАМГ – 2009


УДК 016:640.2(477.54)

ББК 91.9:65.9(2)441(4Укр-4Хар)

І – 90


Рекомендовано Вченою Радою

Харківської національної академії міського господарства

(Протокол № 1 від 30.10. 2008 р.)


Укладачі:

Н. Б. Давидова, Н. О. Рибакова, О. М. Науменко


Відповідальний за випуск: П. М. Кузнецов


І – 90 Історія комунального господарства Харкова (1883 – 2008 рр.) [Текст]: бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міськ. господ.; уклад.: Н. Б. Давидова, Н. О. Рибакова, О. М. Науменко; наук. ред. Н. П. Тріпутіна. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 59 с.


Бібліографічний покажчик охоплює друковані документи з історії комунального господарства Харкова з 1883 по 2008 рр. Покажчик містить інформацію про довідкові, наукові, навчальні та науково-популярні видання, а також статті з журналів, газет і збірників.

Видання буде корисним фахівцям з історії комунального господарства, краєзнавцям, широкому колу читачів.

© ХНАМГ, 2009

ЗМІСТ


Передмова.......…………………………………………………………………..…....4

Розвиток комунального господарства України. Загальні питання……….............5

Харків. Загальні питання міського господарства……………………………..…...6

Воєнний Харків та відбудова міста………..………………………………….......10

Архітектура, містобудування…..……………………………………………...…..12

Водопостачання ……………………….…………………………………...............15

Каналізація……………………………….………………………………................21

Газопостачання………………………….....…………………………….................24

Освітлення та електропостачання……....………………………...…….................26

Теплопостачання …………………………………………………...…...................31

Транспорт…………………………………………………………..…………….....33

Зелене будівництво.…………………………………………………..…………....37

Очистка міста Харкова ……………………………………….……..………….….42

Житлове будівництво і господарство.………………………………………….....45

Економіка ЖКГ міста.………………………………………………...……..….…47

Підготовка фахівців для міського господарства.………………………………...50

Наука в комунальному господарстві.………………………………….................54

Іменний покажчик....................................................................................................55

ПЕРЕДМОВА


До складу об’єкта міського господарство входять: споруди, а також підприємства та організації, що їх експлуатують, які забезпечують функціонування міста як складної соціально, еколого, економічної системи.

З самого початку своєї історії людство докладало чимало зусиль, щоб пристосувати для життєдіяльності наш досить незатишний світ. Становлення системи комунального господарства ішло пліч о пліч з соціально-політичним і науково-технічним прогресом і по своєму відобразило в собі розвиток людської цивілізації.

Гадаємо, що настав час звернути більш пристальну увагу на історію галузі, кадрове забезпечення. Осмислення нелегкого історичного шляху, який пройшла комунальна галузь, послугує важливим фактом виховання відчуття відповідальності фахівців комунального господарства, населення Харкова. Це дасть можливість повноцінно скористатися досвідом наших пращурів і запобігти подальшим помилкам, які вже були подолані.

Житлово-комунальне господарство Харкова – одна з найбільш соціально значимих галузей міського господарства, що забезпечує життєдіяльність міста і впливає не тільки на соціальну сферу, але й і на стан справ у всій економіці міста.

Даний рекомендаційний покажчик ознайомить з літературою, яка висвітлює історію ставлення комунальної галузі у Харкові і її розвитком.

У покажчику „Історія комунального господарства Харкова” подано журнальний, газетний та книжковий матеріал українською і російською мовами за період з 1896 по 2008 роки. Всього 495 видань.

Покажчик призначений для викладачів академії, співробітників, студентів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться даною тематикою. Його мета - вивчення питань з організації, будови комунального господарства у Харкові й в Україні.

^ РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


1. Вся Україна 1936 р. [Текст]: економічно-адресний довідник. – К., 1936. – 216 с.

2. Иванов, В.Ф. Материалы к водоснабжению города Киева с таблицами и диаграммами в тексте [Текст] / В.Ф. Иванов. – К., 1916. – 134 с.

3. Карий, А. Проблеми міст України і Радянського Союзу [Текст] / А. Карий // Сучасність. – 1966. – № 11. – С. 90 – 107.

4. Кобзар, В. В. Не треба „ винаходити велосипед”. Давайте краще заглянемо в минуле сторіччя [Текст] / В. В. Кобзар // Міське господарство України. – 2001. – № 1. – С. 44 – 45.

5. Комунальне господарство міст і селищ УСРР за 1925 – 1926 роки [Текст]. – Х., 1928. – 167 с.

6. Комунальне господарство міських селищ УСРР за 1925 – 1926 роки [Текст]: матеріали до характеристики. – Х.: Центр статистики управління УСРР, 1928. – 154 с.

7. Комунальне господарство міських селищ УСРР за 1926 – 1927 [Текст]. – Х.: Центр статистичного управління УСРР, 1929. – 131 с.

8. Комунальне господарство міських селищ УСРР за 1927 – 1928 [Текст]. – Х.: Держвидав, 1930. – 142 с.

9. Комунальне господарство міських селищ УСРР за 1928 – 1929 [Текст]. – Х.: Господарство України, 1931. – 129 с.

10. Комунальне господарство УСРР [Текст]: [матер’ял доповіді наркома Комунального господарства т. Кузьменко на III-й сесії всеукраїнського центр. виконкому ХІІ скликання, грудень 1931 р.]. – Х., 1931. – 211 с.

11. Комунальне господарство УСРР [Текст]. – Х.: НККХ УСРР, 1931. – 89 с.

12. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів [Текст]. – Т.1. – К., 1976. – С. 671, 678.

13. Положение об управлении коммунальным хозяйством: от 12.07.1922 [Текст] // Собрание указаний и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. – 1922. – № 30. – С. 470.

14. Сисоєв, Г. Комунальне господарство на новому етапі [Текст] / Г. Сисоєв, Ю. Леонгардт. – Х., 1932. – 221 с.

15. Совет по делам коммунального хозяйства УССР, сессия І. [Текст]. – Х., 1924. – 155 с.

16. Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду Укр. РСР. Т.1, 1917 – 1941 рр. [Текст]. – К., 1963. – 264 с.

17. Щербина, Г. П. На службе жилищно-комунального хозяйства [Текст] / Г. П. Щербина // Міське господарство України. – 1993. – № 3-4. – С. 1-3.

18. Это наша с тобой биография [Текст] // Міське господарство України. – 2004. – № 1. – С. 41 – 45.


^ ХАРКІВ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


19. Бабецкий, А. В. Харьков накануне нового городового положения [Текст] / А. В. Бабецкий. – Х., 1891. – 88 с.

20. Бразуль, С. Столиця України – Харків [Текст]: короткий довідник для экскурсанта / С. Бразуль. – Х.: ДВУ, 1930. – 101 с.

21. Бродський, С. Я. Основні проблеми комунального господарства м. Харкова [Текст] / С. Я. Бродський, І. Н. Зінгерман; під ред. Е. І. Тедера. – Х.: Міськрада, 1931. – 110 с.

22. Відчіт Харківського комунального господарства за 1928 – 1929 рік [Текст]. – Х., 1931. – 74 с.

23. Відчіт Харківського комунального господарства за 1928 – 1929 бюджетний рік [Текст]. – Х.: Секція комунального господарства Харківської міської ради, 1931. – 96 с.

24. Відчіт Харківського комунального господарства за 1927 – 1928 бюджетний рік [Текст]. – Х., 1929. – 104 с.

25. Гайвас, Я. З перспективи двадцять років [Текст] / Я. Гайвас // Молода Україна. – 1962. – 13 березня. – С. 6 – 10.

26. Жилище рабочего и коммунальное хозяйство [Текст]. – Х., 1924. – №1-4. – С. 11 – 15.

27. Журналы ХХХІХ очередного Харьковского губернского земского собрания 1903 год [Текст]. – Х., 1904.

28. Записки Харківського геодезичного та землевпорядного інституту [Текст]. – Х., 1927. – 98 с.

29. Как одолеть разруху. По страницам истории коммунального хозяйства и коммунального образования Украины [Текст]: [к 80-летию Харьковской государственной академии городского хозяйства]. – Х.: ХДАГХ, 2001. – 91 с.

30. Караул, тонем! [Текст]: [про відсутність жодних зручностей на Журавлівці] // Комуніст. – 1923. – 4 січня.

31. Колтунов, Л. Коммунальное хозяйство Харькова в 1935 г. [Текст] / Л. Колтунов // Харьковский рабочий. – 1935. – 27 апреля.

32. Комунальне господарство 1928 – 1929 рр. [Текст]. – Х.: Господарство України, 1931.

33. Комунальне господарство Харкова в першому п’ятиріччі [Текст] // Радянський активіст. – 1933. – № 3. – С. 4 – 5.

34. Коммунальное хозяйство города Харькова [Текст]: [за период до 1 октября 1922 г.] // Коммунальное хозяйство на Украине. – 1922. – № 4. – С. 7 – 10.

35. Коммунальное хозяйство [Текст]: [ Харьков, 1924 – 1925] // Бюллетень Харьковского губисполкома Совета рабочих, крестьян и красноармейских депутатов. – 1925. – № 20. – С. 28 – 34.

36. Короткий довідник про досягнення соціалістичного будівництва по місту Харкову [Текст]. – Х., 1934. – 34 с.

37. Короткий довідник про досягнення соціального будівництва по місту Харкову [Текст]. – Х., 1935. – 52 с.

38. Краткий обзор деятельности Харьковского городского общественного управления за 1902 – 1905 год [Текст]. – Х., 1906. – 87 с.

39. Материалы для истории Харьковской Городской Думы и городского хозяйства Харькова за 25 лет с 1871 по 1896 год [Текст]. – Выпуск 2-й. – Х., 1896. – 264 с.

40. Материалы к докладу о народно-хозяйственном плане г. Харькова на 1936 г. Четвертый год второй пятилетки [Текст]. – Х.,1936. – 64 с.

41. Новый Харьков [Текст]: [благоустройство города, рост строительства] // Харьковский рабочий. – 1934. – 6 января. – С. 6 – 8.

42. Отчет Харьковского коммунального хозяйства за 1923 – 1924 бюджетный год [Текст]. – Х., Б.г. – 268 с.

43. Отчет Харьковского коммунального хозяйства за 1923 – 1924 бюджетный год [Текст]. – Х., 1925. – 201 с.

44. Отчет Харьковского коммунального хозяйства за 1924 – 1925 бюджетный год [Текст]. – Сумы, 1926. – 263 с.

45. Отчет Харьковского коммунального хозяйства 1925 – 1926 бюджетный год [Текст]. – Белгород, 1926. – 256 с.

46. Отчет Харьковского коммунального хозяйства за 1926 – 1927 бюджетный год [Текст]. – Х.: Б.и., 1928. – 107с.

47. Паспорт Харькова [Текст] // Красное знамя. – 1939. – № 245. – С. 14 – 18.

48. Погорелко, А. К. Городское благоустройство [Текст]: [доклад Харьковской городской Думы о выставке в Дрездене] / А. К. Погорелко. – Х.: Типография Н. В. Петрова, 1907. – Вып. 1. – 1907. – 224 с.

49. Розвиток комунального господарства [Текст] // Харків – 350: історія, сучасність, стратегія розвитку. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – С. 35 – 44.

50. Російський, В. Мости у наше сьогодення [Текст] / В. Російський // Вечірній Харків. – 1985. – 30 січня. – С. 2.

51. Сборник обязательных для жителей г. Харькова постановлений, изданных Харьковской Городской Думой с 1872 по 1902 год [Текст]. – Х., 1902. – 112 с.

52. Сборник постановлений и распоряжений Харьковского совета рабочих депутатов с 02.01.1919 по 10.02. 1919 [Текст]. – Х.: Центрпечать, 1919. – 40 с.

53. Сисоєв, Г. Комунальне господарство на новому етапі [Текст] / Г. Сисоєв. – Х., 1932. – 221 с.

54. Сідоров, О. Індустріальному Харкову – столиці УСРР – зразкове міське господарство [Текст] / О. Сідоров. – Б.м.: Пролетар, 1932. – 54 с.

55. Сідоров, О. Нарис з економіки Харківщини [Текст] / О. Сідоров. – Х.: Пролетарій, 1930. – 154 с.

56. Сідоров, О. Пролетарській столиці УСРР – зразкове міське господарство [Текст]: [до другої сесії ВУЦВК] / О. Сідоров. – Х.: Ред.- вид. сектор Харківської міської ради, 1931. – 24 с.

57. Советская Украина. Орган наркома внутренних дел [Текст]. – Х., 1920. – 215 с.

58. Современное хозяйство города Харькова (1910 – 1913) [Текст]. – Х., 1914. – Вып. 1. – 302 с.

59. Современное хозяйство города Харькова (1910 – 1913) [Текст]. – Х., 1914. – Вып. 2. – 197 с.

60. Состояние коммунального хозяйства г. Харькова [Текст] // Профилактическая медицина. – 1929. – № 1. – С. 169.

61. Соціалістична Харківщина за 20-ті рр. ХХ століття Радянської влади [Текст]: [цифровий матеріал для пропагандистів] . – Х., 1937. – С. 32.

62. Статистические сведения по городу Харькову [Текст]. – Х., 1918

63. Строитель Харьковщины за десятилетие (1917 – 1927) [Текст]. – Х., 1927.

64. Тези до доповіді на ХІІ окружному з’їзді про п’ятирічний план господарчого розвитку Харківщини [Текст]. – Х., 1929. – 79 с.

65. Торгово-промышленный Харьков на 1925 – 1926 годы [Текст]. – Х., 1925. – 62 с.

66. Устинов, И. Путеводитель по г. Харькову, описания г. Харькова с приложением подробного плана города с сетью водопроводов и планов театров [Текст] / И. Устинов. – Х., 1881.

67. Харківська округа [Текст]: статистичний щорічник. – Х., 1927. – 311 с.

68. Харківщина в цифрах і фактах [Текст]: [до 10-х роковин Жовтневої революції]. – Х., 1927. – 48 с.

69. Харьков [Текст]: [справочник по городскому общественному управлению. Издание статистического отдела Харьковского городского управления]. – Х., 1913. – 287 с.

70. Харьков в книге «Родина». Иллюстрированная книга для чтения [Текст]. – М.: Молодая гвардия, 1939. – 138 с.

71. Харьковский губисполком советских рабочих и крестьян, армейских депутатов [Текст]: отчет Харьковского губисполкома и губисполкомсовещания. – Вып.1. – Х., 1922:Хоз. строительство Харьковщины. – 256 с.

72. Харьковский коммунальщик [Текст]. – Х., 1924. – 189 с.

73. Щелков, К. П. Харьков [Текст]: [историко-статистический опыт] / К. П. Щелков. – Х., 1881. – 61 с.


^ ВОЄННИЙ ХАРКІВ ТА ВІДБУДОВА МІСТА


74. Астахов, В. И. Краткий исторический очерк [Текст] / В. И. Астахов // Справочная книга Харькова. – Х., 1957. – С. 51 – 60.

75. Будуємо соціалістичний Харків [Текст] / Х.: Молодий більшовик, 1932. – 243 с.

76. Война в городе [Текст]. – Х.: ХТУ, 1993. – 129 с.

77. Восстановление коммунального хозяйства [Текст] // Красное знамя. – 1946. – 21 августа. – С. 12 – 27.

78. Всенародная помощь освобожденным районам [Текст]: [есть сведения о восстановлении народного хозяйства Харьковщины] // Известия. – 1943. – 16 октября. – С. 4 – 6.

79. Гольцман, Л. И. Цена потерь в коммунальном хозяйстве [Текст] / Л. И. Гольцман. – М.: Стройиздат, 1965. – 101 с.

80. Господарство та культурне будівництво Харкова та приміської смуги [Текст]: статистичний довідник. – Х.: Редакційно-видавничий сектор Харківської міської Ради, 1932. – 312 с.

81. Из пепла и развалин возродится наш Харьков [Текст] // Огонёк. – 1943. – № 28 – 29. – С. 5.

82. Исторический архив [Текст] // Материалы к истории восстановления хозяйства Харьковщины. – 1959. – № 2. – С. 244 – 246.

83. Кондратьев, Н. Ф. Харьков в семилетке [Текст] / Н. Ф. Кондратьев, А.Ф. Михайлик. – Х., 1961. – 283 с.

84. Лабога, И. Е. Поднятый из пепла и руин [Текст] / И. Е. Лабога. – Х., 1968. – 154 с.

85. Мірошников, І. Я. Нескорені харків’яни на визволеній землі [Текст]: [про відбудову Харкова] / І. Я. Мірошников. – К., 1969. – 101 с.

86. Мірошниченко, Б. Харківщина у четвертій сталінській п’ятилітці [Текст] / Б. Мірошниченко, З. Житницький. – Х., 1947. – 193 с.

87. Некоторые данные о развитии Харькова за годы Советской власти [Текст]. – Х., 1967. – 78 с.

88. Початок відбудови міста [Текст] // Історія міста Харкова ХХ століття. – Х.: „Фоліо”,”Золоті сторінки”, 2004. – С. 358-369.

89. Рубінштейн, М. Т. Зручність та послуги в кожний дім [Текст]:[ про розвиток комунального господарства Харкова та області] / М. Т. Рубінштейн // Міське господарство України. – 1972. – № 4. – С. 5 – 6.

90. Сегодня и 30 лет тому назад [Текст]: фотоочерк. – Х.: Прапор, 1975. – 145 с.

91. Соколовський, С. М. Вдивляючись в майбутнє [Текст]:[ перспективи розвитку житлово-комунального господарства Харкова] / С. М. Соколовський // Міське господарство України. – 1987. – № 3. – С. 17 – 18.

92. Титов, В. Н. Харьковщина накануне сорокалетия Великого Октября [Текст] / В. Н. Титов. – Х.: Облиздат., 1957. – 92 с.

93. Трудящиеся Харьковской области в Великой Отечественной войне [Текст]. – Х., 1960. – 204 с.

94. Харків у період відбудови (повоєнне десятиріччя) [Текст] // Історія міста Харкова ХХ століття. – Х.: «Фоліо», «Золоті сторінки», 2004. – С. 375-443.

95. Харьковская партийная организация в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства [Текст]: cборник документов и материалов. – Х.: Прапор, 1965. – 195 с.

96. Харьковщина в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – 1943 гг.) [Текст]: сборник документов и материалов. – Х.: Прапор, 1965. – 167 с.


^ АРХІТЕКТУРА, МІСТОБУДУВАННЯ


97. Архитектор А. Г. Мордвинов – депутат Верховного Совета РСФСР [Текст] // Архитектура СССР. – 1938. – № 6. – С. 28 – 30.

98. Бабаєв, В. М. Містобудівна політика і територіальний розвиток Харкова [Текст] / В. М. Бабаєв // Коммунальное хозяйство городов: науч. – техн. сб. – К.: Техніка, 2008. – Вып.82. – С. 3 – 9. – (Серия «Экономические науки). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.ksame.kharkov.ua/5803/

99. Бондаренко, Б. А. Каменная летопись [Текст]: [история градостроительства и архитектура Харькова]: путеводитель. – 2-е изд., доп. и перераб. / Б. А. Бондаренко. – Х.: Прапор, 1978. – 72 с.

100. Горомасов, М. Тракторобуд. Новий Харків [Текст]: [Побудова міста за новими правилами гігієни] / М. Горомасов // Шлях до здоров’я. – 1930. – № 9-10. – С. 10.

101. Градостроительство [Текст] // Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655 - 1905). – Т.1. – Х.: Репринт изд., 1993. – С. 223 – 253.

102. Градостроительство [Текст] // Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655 - 1905). – Т.2. – Х.: Репринт изд., 1993. – С. 31 – 78.

103. Доклад совместного совещания комиссии и городской управы по распределению очереди мощения улиц города Харькова в 1900 году [Текст]. – Х.: Тип. и литогр. Петрова, 1900. – 4 с.

104. Згурская, Н. Исследование исторического опыта жилищного строительства и архитектуры г. Харькова [Текст]: автореф. дисс. / Н. Згурская. – Х., 1967. – 231 с.

105. Касьянов, А. М. Харьков. Архитектурно-исторический очерк [Текст] / А. М. Касьянов. – К., 1955. – 187 с.

106. Кравчук, А. Л. Будущее – за подземной урбанизацией [Текст]: [градостроительство и архитектура г. Харькова] / А. Л. Кравчук, В. Д. Коровниченко // Вечерний Харьков. – 2006. – № 70. – 4 июля. – С. 3.

107. Лейбфрейд, А. Ю. Харьков от крепости до столицы [Текст] / А. Ю. Лейбфрейд, Ю. Ю. Полякова. – Х.: Фолио, 2004. – 335 с.

108. Минаєв, Г. Що маємо, не зберігаємо [Текст]: [зміна в архітектурному середовищі першої столиці м. Харкові ] / Г. Минаєв // Всеукраїнська технічна газета. – 2006. – № 3 – 4. – 26 січня. – С. 19.

109. Містобудування [Текст] // Харків – 350: історія, сучасність, стратегія розвитку. – Х.: Золоті сторінки, 2004. – С. 16 – 27, 292 – 294.

110. Новгородов, В. Градостроительство и архитектура – миссия Харькова [Текст] / В. Новгородов // Слобода. – 2003. – № 44. – 3 июня. – С. 6.

111. Нове у впорядкуванні Харкова [Текст]: [столицю буде цілком впорядковано] // Пролетар. – 1928. – 20 липня.

112. Отчет о деятельности комиссии по замощению города за 1912 год [Текст]. – Х., 1912. – 15 с.

113. Отчет о деятельности комиссии по замощению города за 1913 год [Текст]. – Х., 1913. – 19 с.

114. Отчет о деятельности комиссии по замещению города за 1914 год [Текст]. – Х., 1914. – 22 с.

115. Падалка, Д. Доходные дома в Харькове [Текст]: [архитектура и градостроительство] / Д. Падалка // Строительство и реконструкция. – 2005. – № 1-2. – С. 58.

116. Полишученко, И. С. Сохранить лицо исторического центра Харькова [Текст] / И. С. Полишученко // Время. – 2007. – 11 июля. – № 118. – С. 3.

117. Статьи и материалы для обмена опытом планировки и проектирования городов [Текст] // Бюллетень Петрограда. – 1935. – № 3.

118. Фомин, В. А. Харьков строится [Текст] / В. А. Фомин. – Х.: Прапор, 1967. – 116 с.

119. Харьков архитектурный [Текст] // Харьков и Харьковская область: путеводитель. – Х., 2007. – С. 62 – 74.

120. Шубович, С. А. «Вековые образы» в архитектуре города [Текст] / С. А. Шубович // Академія міст. – 2004. – 19 серпня. – С. 3.

121. Эйнгорн, А. Л. Опыт планировки городов Украины [Текст] / А.Л.Эйнгорн // Проблемы архитектуры – Т. 2. – М., 1937.

122. Эйнгорн, А. Л. Социалистический Харьков. Планировка и архитектура. Реконструкция Харькова [Текст] / А. Л. Эйнгорн // Архитектура СССР. – 1934. – № 2.

123. Эйнгорн, А. Л. Схема перепланировки Харькова [Текст] / А. Л. Эйнгорн // Архитектура СССР. – 1933. – № 6. – С. 12 – 14.

124. Яковицкий, Г. Новые здания Харькова [Текст] / Г. Яковицкий // Архитектура СССР. – 1938. – № 6.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Господарства харкова iconГосподарства харкова
Харкова (1883 – 2008 рр.) [Текст]: бібліогр покажчик / Харк нац акад міськ господ.; уклад.: Н. Б. Давидова, Н. О. Рибакова, О. М....
Господарства харкова iconСтилі в архітектурі харкова у нашій роботі, тема якої: «Стилі в архітектурі Харкова: модерн – найбільш коштовні будівлі»
...
Господарства харкова iconОсобливості водопостачання м. Харкова
Вивчати проблеми водопостачання м. Харкова я почав 2 роки тому. В лабораторіях кафедри водопостачання водовідведення я допомагав...
Господарства харкова iconПрес-реліз Екстремальні психологи із Європейських держав та Куби приїдуть до Харкова на Міжнародну конференцію
Екстремальні психологи із Європейських держав та Куби приїдуть до Харкова на Міжнародну конференцію
Господарства харкова iconСписок Літератури
Абрамович І. О. Каналізація міста Харкова (1912–1980 рр.): досвід проектування та будівництва. — Харків: Основа, 1997.— 220 с
Господарства харкова iconРозробка технології створення тривимірної моделі історичного центру харкова
Студентка гр. Гіс 2005-1 кафедри геоінформаційних систем та геодезії А. М. Онопрієнко
Господарства харкова iconПочесний громадянин міста Харкова”
...
Господарства харкова iconРегіональний рейтинг
Заснований громадськістю м. Харкова з метою увічнення імен славних земляків, чиї професійні успіхи, громадська активність, патріотичний...
Господарства харкова iconПочесне звання “Заслужений артист України”
За значний особистий внесок у створення і реалізацію інноваційної моделі регіонального розвитку, вагомі досягнення у професійній...
Господарства харкова iconРегіональний рейтинг
Заснований громадськістю м. Харкова з метою увічнення ХХ та ХХІ століть в іменах славних земляків, чиї професійні досягнення, громадська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи