Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів icon

Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів
Скачати 78.98 Kb.
НазваПоложення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів
Дата13.07.2012
Розмір78.98 Kb.
ТипДокументи

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних освітніх послуг

з вивчення студентами модулів

(навчальних дисциплін) понад обсяги,

встановлені навчальними планами і програмами


Це положення підготовлене комісією у складі:


1. Лозинський О.Ю., д-р техн. наук, професор, директор Інституту енергетики та сис­тем керування - голова комісії Вченої ради університету з питань навчання.

2. Павлиш В.А., канд. техн. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи.

3. Загородній А.Г., канд. екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної ро­боти - голова Науково-методичної ради університету.

4. Ван-Чин-Сян Ю.Я., д-р хім. наук, професор - заступник голови Науково-методичної ради університету.

5. Лисяк Г.М., канд. техн. наук, доцент, в. о. зав. кафедри електричних систем та мереж.

6. Романишин Б.М., канд. техн. наук, доцент, директор Інституту дистанційного нав­чання.

7. Березюк Б.М., канд. техн. наук, доцент, декан екстернату Інституту дистанційного навчання.

8. Моркляник Б.В., канд. техн. наук, голова Колегії студентів і аспірантів університету.

9. Штибель І.П., начальник юридичного відділу університету.


^ 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА


1.1. Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, розроблено з урахуванням вимог чинних нормативних документів, а саме:

- Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 1264 від 14.11.97, № 547 від 06.04.99, № 1564 від 17.11.2004);

наказу Міністерства освіти і науки України № 774 від 30 грудня 2005 р. "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу";

- "Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №48 від 23 січня 2004 р.;

- наказу Міністерства освіти і науки України № 450 від 7 серпня 2002 р. "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів";

- наказу Міністерства освіти і науки України № 340 від 8 грудня 1995 р. "Про затвердження положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України".

1.2.Це положення регламентує процедуру надання Національним університетом "Львівська політехніка" платних освітніх послуг у кредитно-модульній системі підготовки фахівців з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, зокрема випадки, передбачені п. 5.12 Тимчасового положення "Про систему оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі підготовки фахівців", затвердженого ректором університету 1 червня 2006 р. та введеного в дію наказом № 92-10 від 12 вересня 2006 р., а саме - вивчення вдруге студентом, який не підлягає умовам відрахування з університету, модулів (навчальних дисциплін), з яких він у поточному навчальному семестрі:

- набрав за результатами семестрового контролю 0-25 балів;

- має за результатами семестрового контролю 26-49 балів на час закінчення терміну роботи комісії, визначеного наказом по університету.

1.3. Вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені

навчальними планами і програмами, є однією із форм надання платних освітніх послуг (п. 18 розділу І Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" в редакції Постанов Кабінету Міністрів № 547 від 06.04.99, № 1564 від 17.11.2004) і фінансується за кошти фізичних або юридичних осіб (для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків - безоплатно). Вартість вивчення модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, визначається індивідуальним кошторисом.

1.4. Студент має право:

- на вивчення додаткових, вибраних за власним бажанням, модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальним планом і програмою, у межах платних освітніх послуг, які надає університет у сфері освітньої діяльності;

- на вивчення вдруге, понад обсяги, встановлені навчальним планом наступного навчального семестру, не більше від двох модулів (навчальних дисциплін), з яких він у поточному навчальному семестрі отримав незадовільні оцінки, якщо він не підлягає умовам відрахування з університету.

1.5. Вивчення студентом вдруге конкретного модуля (навчальної дисципліни) протягом наступного семестру дозволяється тільки один раз. Ця процедура передбачає виконання робіт відповідно до робочої навчальної програми модуля (навчальної дисципліни).

1.6. Граничним терміном атестації студента з модулів (навчальних дисциплін), які він

вивчав вдруге, є останній день тижня, який передує тижневі другого контрольного заходу, термін виконання якого регламентується графіком навчального процесу.

Якщо вивчення вдруге модулів (навчальних дисциплін) здійснюється студентом під час його навчання в останньому семестрі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" або "магістр", атестація студента з цих модулів (навчальних дисциплін) повинна

бути закінчена за тиждень до початку роботи Державної екзаменаційної комісії, регламентованого графіком навчального процесу цього семестру.

1.7. Вивчення модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами (надалі - додаткове вивчення), передбачає формування або коригування індивідуального навчального плану студента, яке відбувається доповненням його індивідуального навчального плану на наступний навчальний семестр модулями (навчальними дисциплінами), які він:

  • вивчає вдруге;

  • вибрав за власним бажанням і хоче додатково вивчити.


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОДАТКОВОГО ВИВЧЕННЯ МОДУЛІВ (НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН)


2.1. Протягом трьох робочих днів після закінчення терміну роботи комісій студент, який бажає додатково вивчити модулі (навчальні дисципліни), пише на ім'я ректора університету заяву з проханням надати йому платну послугу в сфері освітньої діяльності та подає цю заяву директору навчально-наукового інституту (форму заяви наведено в додатку 1).

2.2. Директор навчально-наукового інституту візує заяву та вказує на ній назви модулів(навчальних дисциплін), які студент хоче додатково вивчити.

2.3. Деканат навчально-наукового інституту упродовж тижня після закінчення терміну роботи комісій формує пакет заяв студентів з проханнями щодо надання платних послуг у сфері освітньої діяльності, реєструє їх у відповідному журналі та передає в деканат екстернату.

2.4. Деканат екстернату укладає зі студентом угоду щодо надання йому платних послугу сфері освітньої діяльності та складає для нього індивідуальний кошторис (зразок кошторису наведено в додатку 2).

2.5. Студент зобов'язаний протягом тижня після дати укладання угоди внести в касу університету кошти, передбачені індивідуальним кошторисом, і подати в деканат екстернату документ, який засвідчує таку проплату.

2.6. Декан екстернату готує проект наказу (додаток 3) про надання студенту платних послуг у сфері освітньої діяльності. Підписаний ректором наказ є підставою для формування або коригування індивідуального навчального плану студента.

2.7. Після реєстрації наказу деканат навчально-наукового інституту, в якому навчається студент, формує або коригує його індивідуальний навчальний план, що полягає у доповненні індивідуального навчального плану студента на поточний навчальний семестр модулями (навчальними дисциплінами), які він хоче вивчити додатково або вдруге.

2.8. Протягом тижня після реєстрації наказів щодо додаткового вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) деканат навчально-наукового інституту формує та передає в деканат екстернату список викладачів, рекомендованих кафедрами для роботи в екстернаті зі студентами, яким надають платні освітні послуги.

2.9. Деканат екстернату оформляє на погодинну оплату викладачів, рекомендованих кафедрами для роботи в екстернаті.

2.10. Організація додаткового вивчення модулів (навчальних дисциплін), складання екзаменів та диференційованих заліків з них здійснюється за правилами, передбаченими "Положенням про організацію навчального процесу екстернів на кафедрах навчально-наукових інститутів Національного університету "Львівська політехніка".

2.11. Після успішного складання екзаменів або диференційованих заліків із модулів (навчальних дисциплін), які студент додатково вивчав, деканат екстернату передає в навчально-науковий інститут, у якому студент проходить навчання, відомість із вказанням оцінок у 100-бальній, державній та ЕСТ8 шкалі оцінювання знань .

2.12. Складання екзаменів або диференційованих заліків із модулів (навчальних дисциплін),

які студент вивчав вдруге, здійснюється до початку тижня другого контрольного заходу, термін проведення якого регламентується графіком навчального процесу навчально-наукового інституту, в якому студент навчається.

2.13. У разі додаткового вивчення модулів (навчальних дисциплін), академічна заборгованість у студента виникає тільки з тих модулів (навчальних дисциплін), які студент вивчає вдруге, якщо:

  • студент атестований із модуля (навчальної дисципліни) із семестровою оцінкою за державною шкалою - "незадовільно";

  • студент неатестований із модуля (навчальної дисципліни):

  • через неявку на семестровий контроль;

  • через невиконання ним обов'язкових видів робіт, передбачених навчаль­ним планом.

2.14. Студента, який після початку семестрового контролю, термін проведення якого регламентується графіком навчального процесу навчально-наукового інституту, в якому студент навчається, має одну або дві академічні заборгованості із модулів(навчальних дисциплін), які він вивчав вдруге, відраховують з університету як такого, що не виконав навчального плану.


^ 3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА


  1. Семестрові оцінки з модулів (навчальних дисциплін), які студент вибрав за власним бажанням та додатково вивчав понад обсяги, встановлені навчальним планом і програмою, не враховують під час розрахунку семестрової рейтингової оцінки студента та його рейтингової оцінки.

  2. Для студента, який вдруге вивчає один або два модулі (навчальні дисципліни),розрахунок семестрових рейтингових оцінок (за навчальний семестр, у якому він отримав незадовільні оцінки з цих модулів (навчальних дисциплін), а також за навчальний семестр, протягом якого відбувається їхнє додаткове вивчення)здійснюють тільки після успішної атестації з цих модулів (навчальних дисциплін).

  3. Семестрові оцінки з модулів (навчальних дисциплін), які студент вивчав вдруге ,враховують під час розрахунку семестрової рейтингової оцінки семестру, протягом якого відбувається додаткове вивчення цих модулів (навчальних дисциплін).

  4. Студенти, які вивчають модулі (навчальні дисципліни) вдруге, не беруть участі в конкурсних відборах (на вибіркові блоки під майбутні спеціальності, на навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та спеціальностями тощо) до успішної атестації з цих модулів (навчальних дисциплін).

Конкурс між цими студентами на місця, які залишилися після конкурсних відборів, ведеться на підставі їхніх рейтингових оцінок.

3.5. У разі організації додаткового вивчення модулів (навчальних дисциплін) формування або коригування індивідуального навчального плану студента повинно бути закінчено протягом двох тижнів після закінчення терміну роботи комісій.

3.6. Це положення у частині, що стосується вивчення вдруге модулів (навчальних дисциплін), не поширюється на модулі (навчальні дисципліни), які вивчає студент під час його навчання в останньому семестрі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр".

Схожі:

Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів iconПоложення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги,...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів iconНаказ №109-10 Про порядок організації вивчення студентами вдруге модулів (навчальних дисциплін)`
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів iconПорядок організації вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) вдруге у осінньому семестрі 2010/2011н р
Деканат екстернату готує Угоди та складає індивідуальні кошториси (додаток 2) щодо надання студентам платних освітніх послуг та передає...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів iconПорядок організації вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) вдруге в осінньому семестрі 2008/2009 н р
Деканат екстернату готує Договори та складає індивідуальні кошториси (додаток 2) щодо надання студентам платних освітніх послуг та...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів iconПорядок організації вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) вдруге в осінньому семестрі 2011/2012 н р
Деканат екстернату готує Договори та складає індивідуальні кошториси (додаток 2) щодо надання студентам платних освітніх послуг та...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів iconНаказ №07 уч про надання платних освітніх послуг
З метою упорядкування надання платних освітніх послуг та сприяння поглибленню знань студентів з окремих навчальних дисциплін в умовах...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів iconПорядо к надання платних освітніх та інших послуг Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів iconПорядо к надання платних освітніх та інших послуг Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, що належать...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів iconПро організацію надання
Положення про платні послуги, що надаються підрозділами адміністративно-господарської частини Сумського державного університету (рішення...
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів iconПро організацію надання
Положення про платні послуги, що надаються підрозділами адміністративно-господарської частини Сумського державного університету (рішення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи