Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 225.24 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата23.06.2012
Розмір225.24 Kb.
ТипДокументиЧернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


----------------------------------


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________ (Пацурківський П.С.)

“ 31” серпня 2009 р.


робоча програма

(за кредитно-модульною системою)


КУРСУ “Історія держави і права зарубіжних країн”


за вимогами кредитно-модульної системи

напряму підготовки 0601 “Право”


для спеціальності 8. 060101 “Право”


спеціалізації _______________________________________________


факультет: юридичний

^

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма

навчання

курс

Семестр

Загальний

обсяг год.

К-ть кредитів

У тому числі (год.):

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт..)

Розрахунково- графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабораторні

Семінари

Денна


1

1

180

5

51

-

34

95

-

-

-

-

1

Заочна


1

1

180

5

16

-

4

160

-

-

-

-

1Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО______

напряму ____________________0601___”Право”__________________________


Робоча програма складена ___доктором юридичних наук, професором Никифораком М.В.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


Протокол № __1__від "29" серпня 2009 р.


Завідувач кафедри

________________/ Никифорак М. В./

(підпис) (прізвище та ініціали)


Схвалено науково-методичною радою юридичного факультету


Протокол № 1 від " 30 " серпня 2009 р.


Голова методичної ради

юридичного факультету _________________/Савчук С.В./


Пояснювальна записка

Метою навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” є хронологічне вивчення державно-правових інститутів окремих країн, з’ясування особливостей реалізації загальних закономірностей історичного розвитку держави і права.

^ Завданням навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” є вироблення у студентів вміння:

 1. на основі аналізу нормативно-правових актів, які відносяться до різних періодів розвитку держави та права, на прикладі провідних країн світу, давати характеристику державно-правових явищ і процесів;

 2. використовуючи загальнонаукові та конкретнонаукові методи історико-правової науки для аналізу сучасного законодавства та пам’яток права, визначати головні характерні риси й закономірності сучасного права, виходячи з розуміння генезису основних галузей права у державах Європи, Азії та Америки;

 3. на основі порівняльно-правового аналізу пам’яток права та сучасного законодавства, встановлюючи причинно-наслідкові зв’язки між історико-правовими явищами та визначати загальні закономірності розвитку державності та права в зарубіжних країнах;

 4. згідно з конституційними актами минулого держав Європи, Азії та Америки, використовуючи критерії класифікації держави, давати характеристику діяльності органів державної влади та управління в центрі та на місцях, органів місцевого самоврядування;

 5. на основі аналізу сукупності юридичних явищ та процесів, які мали місце в різні історичні періоди, використовуючи порівняльно-правовий та конкретно-юридичний методи, визначати особливості равозастосувальної діяльності органів державної влади зарубіжних країн.


^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ:


Тема 1. ЗАКОНИ ХАММУРАПI


1. Державний лад Стародавнього Вавiлону.

2. Регулювання майнових відносин.

3. Сiмейно-шлюбне право.

4. Злочин i покарання.

5. Судовий процес.

Література


 1. История государства и права зарубежных стран. Часть 1. Учебник для вузов / Под. ред. проф. Крашенинниковой Н.А., проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.11-98.

 2. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, – 2002. – С.8-58.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. - Харків: Право, 1999. – С.7-31.

 4. Тищик Б. Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу. Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001.

 5. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Олан, 2001. – С.12-45.Тема 2. ЗАКОНИ ХІІ ТАБЛИЦЬ


1. Iсторичнi умови та джерела створення "Законiв ХП таблиць".

2. Право власностi.

3. Зобов'язання.

4. Правове регулювання сiмейно-шлюбних вiдносин.

5. Злочин i покарання.

6. Судовий процес.


Лiтература


 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.75-105.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов / Под. ред. проф.. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С. 123-146, 151-186.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. – С.37-40, 43-44, 51-58, 60-71.

 4. Тищик Б.Й. Історія держави і права країн Стародавнього світу: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2001. – С.220-221, 231-236, 246-269, 298-317, 328-335, 341-347.

 5. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.56-67.


Тема 3. CАЛIЧНА ПРАВДА


1. "Салiчна правда" — пам'ятка звичаєвого права франкiв.

2. Свобода i власнiсть.

3. Сiмейне право.

4. Кримiнальне право.

5. Суд і процес.

Лiтература

 1. Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М.: Былина, 1999. – С.121-130.

 2. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.106-122.

 3. История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.199-213.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.68-77.

 5. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. Избранные труды. — Москва: Hаука, 1974. — С. 42-71 (Гл. 1. Свобода и собственность в варварском обществе по Салической правде).

 6. Салическая правда / Под ред. проф. Семенова В.Ф. — Москва: Москов. гос. пед. ин-т, 1950. — С. 3-88.

 7. Салическая правда: Методические указания. — Казань: Казанский ун-т, 1972. — 60 с.


Тема 4. СЕРЕДНЬОВІЧНА ДЕРЖАВА I ПРАВО ФРАНЦІЇ


1. Утворення Французької держави.

2. Станово-представницька монархія.

3. Французький абсолютизм.

4. Основні джерела права.


Література


 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.123-138.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.214-238.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. - Харків: Право, 1999. – С.102-105, 110-113.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.78-88.

 5. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.47-50.


Тема 5. ВЕЛИКА ХАРТIЯ ВIЛЬНОСТЕЙ 1215 Р.


1. Соціально-політичні передумови Великої хартії вільностей.

2. Велика хартія вільностей про правове становище різних суспільних груп:

а) баронів;

б) рицарів;

в) городян.

3. Велика хартія вільностей i королівська влада.

4. Історичне значення Великої хартії вільностей.

Література

 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.224-1245.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов. / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.253-273.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти]. – Харків: Право, 1999. – С.92-96, 98, 105-108, 110-125.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.89-98.

 5. Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии. – Харьков: Харьков. юрид. ин-т, 1964. – С. 8-19.

 6. Штокмар В.В. История Англии в средние века. – Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. – С. 58-64.


Тема 6. ФЕОДАЛЬНА ДЕРЖАВА I ПРАВО НІМЕЧЧИНИ


1. Державний лад Нiмеччини в Х-ХШ ст.

2. Станово-представницька монархiя в Німеччині (ХІY-ХYІІ ст.).

3. Князівський абсолютизм у Нiмеччинi.

4. Основнi джерела права (“Золота булла”, “Саксонське зерцало”, “Швабське зерцало”, “Каролiна”).


Література


 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.139-223.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.239-252.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. - Харків: Право, 1999. – С.108-110.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.99-111.^

Тема 7. АРАБСЬКИЙ ХАЛIФАТ. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ


МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА


1. Державний лад Арабського халiфату.

2. Джерела мусульманського права.

3. Система мусульманського права.

Література

 1. Всеобщая история государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. К.И. Батыра. – М.: Былина, 1999. – С.216-228.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть І. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд-во НОРМА, 1996. – С.370-377, 416-429.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. – С.127-128, 142-143.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.112-119.

 5. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2т. / Отв. ред. д.ю.н., проф. Н.А. Крашенинникова. Т.1. Древний мир и Средние века / Сост. О.Л. Лысенко, Е.Н. Трикоз. – М.: Изд-во НОРМА, 2003. – С.762-771.

 6. Еремеев Д. Шариат - мусульманский кодекс права и морали // Азия и Африка сегодня. - 1991. - N 7. - С. 32-36.


Тема 8. СОБОРНЕ УЛОЖЕННЯ 1649 Р.


 1. Станово-представницька монархія в Росії.

 2. Загальна характеристика Соборного уложення 1649 р. (iсторiя створення, джерела, структура).

 3. Правове становище соціальних груп за Соборним уложенням.

4. Право власності.

5. Сімейно-шлюбне і спадкове право.

6. Кримінальне право.


Література


 1. Исаев И.А. История государства и права России. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – С.82-95, 118-145, 145-163, 173-211, 212-265.

 2. История государство и права России. Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. – М.: Проспект, 1999. – С.61-166.

 3. Российское государство Х-ХХ веков. Т.3. Акты Земских Соборов. – М.: Юрид. лит., 1985. – С.73-257.


Тема 9. РЕВОЛЮЦIЯ ХVII СТ. В АНГЛII. ФОРМУВАННЯ

^ КОНСТИТУЦIЙНОЇ МОНАРХIЇ 1. Передумови, етапи розвитку та особливостi англiйської революцiї ХVІІ ст.

 2. Республіка в Англiї. Основнi конституцiйнi акти перiоду республiки.

 1. Протекторат Кромвеля. “Знаряддя управління”.

 2. Реставрацiя Стюартiв. Державний устрiй конституцiйної монархїiї.Лiтература

 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.295-327.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.1-24.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. – С.203-213, 275-284.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.136-153.

 5. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.67-76.

 6. Конституция и законодательные акты буржуазных государств ХVІІ-ХІХ вв.: Сб. док. – М.: Гол. изд-во юрид. лит-ры, 1957. - С. 71-162.

Тема 10. КОНСТИТУЦІЯ США (2 год.)


1. Війна пiвнiчноамериканських колоній Англії за незалежність. Декларація незалежності 1776 р.

2. Створення конфедерації. “Статті конфедерації”.

3. Загальна характеристика Конституції США (історія створення, джерела, принципи, структура).

4. Конституція США про розподіл влад:

а) законодавча влада;

б) виконавча влада;

в) судова влада.

5. Конституційні засади державного устрою США.

6. “Бiлль про права” 1791 р.


Література

 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.328-356.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.25-47.

 3. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.154-167.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.67-89.


Тема 11. ФРАНЦУЗЬКИЙ ЦИВIЛЬНИЙ КОДЕКС 1804 Р.


1. Державний лад Франції в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття.

2. Джерела цивільного кодексу 1804 р.

3. Основнi риси кодексу:

а) право власностi;

б) зобов'язання;

в) сiмейно-шлюбне i спадкове право.

4. Iсторичне значення кодексу Наполеона.


Література

 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С. 358-502.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С. 48-118.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. – С.224-248.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.168-182.

 5. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С. 90-113.

 6. Шенвиц Ф. Кодекс Hаполеона. Его характер и причины распространения. – Санкт-Петербург, 1912.


Тема 12. ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА

^ НІМЕЦЬКОЇ ІМПЕРІЇ В НОВИЙ ЧАС 1. Об'єднання Німеччини.

 2. Конституція Німецької iмперiї 1871 р.

 3. Загальне право i право партикулярне.

 4. Пруське земське уложення 1794 р.

 5. Нiмецьке цивiльне уложення 1900 р.


Література 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.503-557.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.124-151.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999.С.249-252.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.183-190.

 5. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.114-118.


Тема 13. ДЕРЖАВА I ПРАВО РОСIЇ У ХVІІІ – ХІХ СТ.СТ.


1. Утвердження абсолютної монархії в Росії.

2. Зміни в системі центрального управління.

3. Кодифiкацiя права Росії в 1-й половині Х1Х ст.

4. Державні реформи 60-70-х рр. ХІХ ст.


Література

 1. Исаев И.А. История государства и права России. Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – Р. ІІІ-ІV.

 2. Титов Ю.П. Хрестоматия истории государства и права России. – М.: «Проспект», 1999. – С. 148-149, 199, 232-234, 235, 237-238, 254-262.Тема 14. ДЕРЖАВА I ПРАВО США У ХХ СТ.


1. Особливості соціально-економічного розвитку.

2. Конституційне законодавство.

3. Основні тенденції розвитку державного правління і державного устрою.

4. Зміни в джерелах i системі права.


Література

 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.558-576.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.205-282, 578-617.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіж-них країн: Підручник. – Харків: Право, 1999.- С.307-323.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.249-269.

 5. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.122-130.


Тема 15. ДЕРЖАВНИЙ УСТРIЙ I ПРАВО ВЕЛИКОБРИТАНIЇ

У ХХ СТ.


1. Тенденції розвитку державного ладу.

2. Структура державної влади й управління.

3. Зміни в джерелах та системі права.

Література

 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.577-591.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.266-282, 536-577.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. - С.324-334.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.191-199.

 5. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1995. – С.149-151.


Тема 16. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД П'ЯТОЇ РЕСПУБЛІКИ У ФРАНЦІЇ


1. Проголошення V Республіки у Франції та її конституційне закріплення.

2. Законодавча влада.

3. Виконавча влада.

4. Судова система.

5. Зміни в джерелах та системі права.


Література


 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.653-670.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.283-300.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіж-них країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. – С.355-347.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.285-290.


Тема 17. НАЦИСТСЬКА ДИКТАТУРА В НIМЕЧЧИНI


1. Передумови та причини встановлення нацистської диктатури в Німеччині.

2. Механізм нацистської диктатури:

а) зміни в державному ладі;

б) зміни у правовій системі.

3. Крах нацистської диктатури в Німеччині.


Література


 1. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія: Навч. посіб. для студентів юрид. спец. вищих закладів освіти / За ред. В.Д. Гончаренка. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – С.592-632.

 2. История государства и права зарубежных стран. Часть 2. Учебник для вузов / Под ред. проф. Крашенинниковой Н.А. и проф. Жидкова О.А. – М.: Изд. группа НОРМА-ИНФРА, 1998. – С.348-365.

 3. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. – Харків: Право, 1999. - С.253-259.

 4. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посіб. для студентів юрид. вузів та факультетів – К.: Олан, 2001. – С.270-284.^ ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦIЙНИХ ПИТАНЬ

з iсторiї держави i права зарубiжних країн для студентiв денної i заочної форм навчання


 1. Державний лад давньоєгипетської держави.

 2. Давньовавілонська держава.

 3. Держава і право Стародавнiй Iндiї.

 4. Закони Хаммурапi.

 5. Закони Ману.

 6. Держава і право Стародавнього Китаю.

 7. Органiзацiя державної влади в Афiнах (Y-1Y ст. до н.е.).

 8. Афiнське право.

 9. Держава i право Спарти.

 10. Державний лад Римської республiки.

 11. Система принципату в Стародавньому Римi.

 12. Система домiнату в Стародавньому Римi.

 13. Закони ХП таблиць.

 14. Кодифiкацiї римського права.

 15. Держава франкiв.

 16. Основнi риси "Салiчної правди".

 17. Станово-представницька монархiя в Англiї.

 18. Велика Хартiя Вiльностей 1215 р.

 19. Станово-представницька монархія у Франції.

 20. Органи станового представництва у феодальній Німеччині.

 21. Золота булла 1356 р.

 22. Саксонське зерцало.

 23. Кароліна 1532р.

 24. Станово-представницька монархія в Польщі.

 25. "Польська правда".

 26. Перше i друге Болгарське царство.

 27. Закон судний людям.

 28. Законник С.Душана.

 29. Державний лад феодальної Чехiї.

 30. Державний лад Вiзантiї.

 31. Пам'ятки права Вiзантiї.

 32. Утворення Росiйської централiзованої держави.

 33. Станово-представницька монархiя в Росiї.

 34. Соборне уложення 1649 р.

 35. Особливостi росiйського абсолютизму.

 36. Державний лад Росiї в 1-й чвертi ХYШ ст.

 37. Джерела права Росiї у ХYШ ст.

 38. Особливостi англiйського абсолютизму.

 39. Особливостi англiйського феодального права.

 40. Державний лад Францiї в перiод абсолютизму.

 41. Державний лад Арабського Халіфату.

 42. Джерела та характернi риси мусульманського права.

 43. Джерела феодального права у Францiї.

 44. Утворення Священної Римської iмперiї нiмецької нації, її державний лад

 45. Князiвський абсолютизм у Нiмеччинi.

 46. Державний лад і право Молдавського князівства.

 47. Державний лад і право Австрiї у ХYШ-Х1Х ст.

 48. Причини падiння Речi Посполитої. Подiли Польщi.

 49. Основні етапи англiйської революцiї середини ХYП ст.

 50. Республiка в Англiї (1649 – 1653 рр.)

 51. Оформлення конституцiйної монархiї в Англiї.

 52. Державний лад Англiї у ХYШ ст.

 53. Виборчi реформи 1832, 1867, 1884-1885 рр. в Англiї.

 54. Органи центрального i мiсцевого управлiння Великобританії у ХІХ ст.

 55. Утворення США. Декларацiя незалежностi 1776 р.

 56. Конституцiя США про повноваження федерацiї i штатiв.

 57. Конституцiя США про роздiлення влади.

 58. Бiлль про права 1791 р.

 59. Громадянська вiйна в США.

 60. Революцiя 1789 р. у Францiї.

 61. Декларацiя прав людини i громадянина 1789 р. у Францiї.

 62. Перша республiка у Францiї.

 63. Якобiнська диктатура у Францiї.

 64. Консульство та перша iмперiя у Францiї.

 65. Цивiльний кодекс Наполеона 1804 р.

 66. Друга республiка у Францiї.

 67. Державний лад Другої iмперiї у Францiї.

 68. Державний лад Третьої республiки у Францiї.

 69. Конституцiя Пiвнiчно-Нiмецького Союзу 1867 р.

 70. Утворення Нiмецької iмперiї 1871 р.

 71. Конституцiя Нiмецької iмперiї 1871 р.

 72. Державнi реформи 60-70-х рр. Х1Х ст. в Росiї.

 73. Конституційна монархія в Росії (1905 – 1917 рр.).

 74. Об'єднання Iталiї, її державний лад.

 75. Утворення Болгарської держави у Х1Х ст.

 76. Утворення Румунської держави у Х1Х ст.

 77. Утворення незалежних держав у Латинськiй Америцi.

 78. Революцiя Мейдзи в Японiї.

 79. Веймарська Конституцiя 1919 р.

 80. Механiзм нацистської диктатури в Нiмеччинi.

 81. Основнi змiни в державному лад Великобританiї у ХХ ст.

 82. Джерела сучасного англiйського цивiльного права.

 83. Джерела сучасного англiйського кримiнального права.

 84. Сучасна судова система Англiї.

 85. Конституція Франції 1946 р.

 86. П'ята республiка у Францiї.

 87. Державний лад ФРН.

 88. Централiзацiя державної влади в США у ХХ ст.

 89. Реформи виборчого права США у ХХ ст.

 90. Державний апарат США на сучасному етапi.

 91. Сучасна судова система США.

 92. Зміни в джерелах та системі права США у ХХ ст.

 93. Державний лад Японiї в ХХ ст.

 94. Державний лад країн Латинської Америки пiсля другої свiтової вiйни.

 95. Утворення СНД. Розвиток державно-правових iнститутiв у країнах СНД.

 96. Полiтико-правовi перетворення у постсоціалістичних країнах Центральної та Пiвденно-Схiдної Європи у 1986 – 2006 рр.


Література:


Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для курсантів, студентів, слухачів. – Запоріжжя: ЗЮІМВС України, 2000.

Всеобщая история государства и права. Учебник для вузов в двух томах. Том 1. Древний мир и средние века / Под. ред. В.А. Томсинова. – М.: ИКД «Зерцало - М», 2002.

Всеобщая история государства и права. Учебник для вузов в двух томах. Том 2. Новое время. Новейшее время / Под ред. В.А. Томсинова. – М.: ИКД «Зерцало – М», 2002.

Всеобщая история государства и права в схемах. Древний мир. Уч. пособие / К.И. Батыр (сост). – М.: Белые альвы, 1996.

История государства и права зарубежных стран. Ч.1. – Харьков: Одиссей, 2000.

Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и Рим): Учеб пособие. – М.: ВЮЗИ, 1986.

Иванов Ю.А., Колесников В.А. Государство и право южных и западных славян в средневековье: Учебное пособие. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1999.

История государства и права зарубежных стран. Учеб.-метод. пособие. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1997.

История государства и права зарубежных стран: Учебно-методическое пособие / Отв. ред. проф. Н.А. Крашенинникова. – М.: Изд-во НОРМА, 2003.

История государства и права. Словарь-справочник / И.С. Карпикова, В.П. Коряков, В.В. Макеев и др. – М.: Юрид. лит., 1997.

История государства и права: Хронология. Уч. пособие / М.И.Сизинов (ред.). – М.: Инфра – М, 1996.

Історичні джерела права: Навч. посібник / В.І. Граб (укладач). - Полтава, 1998.

Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник / М.Н. Губенко, О.М. Джуха, В.С. Малиновський, Т.А. Третьякова. – К.: Нац. Анкад. вн. справ, 2000.

В.С. Калиновський. Історія держави і права зарубіжних країн: Конспект лекцій. – К.: Міжнародн. наук.-техн. ун-т, 1995.

Крашенинникова Н.А. История права Востока. – М.: Росс. ун-т, 1994.

Лазор Л.И., Кияко В.И. История государства и права зарубежных стран: Уч.-метод. пособие. – Луганск: Восточноукр. гос. ун-т, 1995.

Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права: Уч. пособие. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1986.

Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000.

Мудрак І.Д. Історія держави і права зарубіжних країн. Курс лекцій. – Ірпінь, 2001.

Практикум з історії держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник для студентів юрид. спец. / В.М. Кампо, В.М. Кривоніс, Г.І. Трофанчук. – К.: освіта і культура, 1998.

Словарь терминов по истории государства и права зарубежных стран / Р.Ф. Гарифов, Н.И. Хабибуллина (сост.). – Уфа: Вост. ун-т, 2000.

Третьяков Т.А. Гуренко М.А. История государства и права зарубежных стран: Уч. пособие. – К.: Правник, 1999.

Федоров К.Г. История государства и права зарубежных стран. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – М.: Юрид. лит., 1984.

Хрестоматія по історії держави і права зарубіжних країн. Т.1-2. – К.: Ін Юре, 1998.

Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (ХVІІ-ХІХ вв.): Кн. для чтения СПб: Спец. лит., 1996.

Юрова В.Н. История государства и права зарубежных стран. Уч.-метод. пособие. – Новосибирск: Сибирс. гос.ун-т путей сообщения, 2000.
Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи