Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р icon

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р
Скачати 181.79 Kb.
НазваБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р
Дата13.07.2012
Розмір181.79 Kb.
ТипДокументи

Бюлетень

нових надходжень

до Наукової бібліотеки НУК

квітень 2012 р.
001.891

З-41

Збірник наукових праць НУК : наук. вид. № 2 (437) / НУК ; відп. ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : НУК, 2011. – 168 с. + ел. копія.

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування; обробка матеріалів у машинобудуванні; енергетика; електротехніка; управління проектами; економіка та управління підприємствами.

(21 прим.)001.891

З-41

Збірник наукових праць НУК : наук. вид. № 3 (438) / НУК ; відп. ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : НУК, 2011. – 150 с. + ел. копія.

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування; обробка матеріалів у машинобудуванні; енергетика; управління проектами; екологічна безпека.

(25 прим.)001.891

З-41

Збірник наукових праць НУК : наук. вид. № 4 (439) / НУК ; відп. ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : НУК, 2011. – 168 с. + ел. копія.

Вміщені статті з результатами досліджень за групами спеціальностей: кораблебудування; обробка матеріалів у машинобудуванні; енергетика; електротехніка; управління проектами; екологічна безпека.

(21 прим.)005.3:519.14

Г78

Графодинамическое моделирование структур организационных систем : препринт / И. И. Коваленко [и др.]. – Николаев : Илион, 2012. – 59 с.

Рассмотрены вопросы применения теории графодинамических систем для моделирования структур организационных систем.

Приведен ряд примеров моделирования задач оптимизации организационных структур с использованием графодинамических операций.

^ Рассчитано на студентов, аспирантов и научных сотрудников, специализирующихся в области системного анализа и информационных технологий.

(5 прим.)021:070.1

Я77

Ярошенко, Т. О.

Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : [монографія] / Т. О. Ярошенко. – К. : Знання, 2010. – 215 с.

У монографії представлено комплексне дослідження становлення і розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Визначено особливості управління колекціями електронних журналів у бібліотеках, запропановано технологічну схему та основні принципи такого управління, розроблені на основі практичного досвіду провідних бібліотек світу за останні 15 - 20 років.

^ Для працівників бібліотек, науковців, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.


(1 прим.)330.1

К56

Ковальова, І. Г.

Методичні вказівки до тем курсу політекономії, що самостійно вивчаються студентами інженерно-економічного факультету : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM. У 5 ч. Ч. 5 / І. Г. Ковальова, М. Г. Простяков ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2011. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Наведено методичні вказівки до тем навчальної програми для самостійного вивчення студентами проблемних питань етапів, закономірностей розвитку та економічних законів капіталістичного способу виробництва.

^ Призначено для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання.

(3 прим.)342.9

С82

Сторчак, Н. А.

Методичні вказівки з навчальної дисципліни "Адміністративна відповідальність" / Н. А. Сторчак ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2010. – 34 с.

Запропоновані Методичні вказівки дають систематизоване уявлення про адміністративну відповідальність як інститут, ії форми, підстави та порядок реалізації. Видання містить тематичний план, теоретичні та методичні настановлення для вивчення курсу, контрольні запитання та завдання, перелік нормативного матеріалу та літератури.

Методичні вказівки мають своїм завданням допомогти студентам у вивченні курсу "Адміністративна відповідальність", а також будуть корисними для викладачів із дисциплін адміністративно-правового циклу, комплексних дисциплін та всіх, хто цікавиться питаннями застосування адміністративної відповідальності.

(2 прим.)351.86:614.8

М69

Михайлюк, В. О.

Методичні вказівки до виконання практичної роботи за темою "Соціально-економічні засади управління аварійно-рятувальними та відбудовними роботами" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. О. Михайлюк, В. А. Дубінін, В. І. Ізотов ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Методичні вказівки є організаційно-методичним документом, який визначає порядок та методику виконання практичної роботи за темою: "Соціально-економічні засади управління аварійно-рятувальними та відбудовними роботами".

Призначені для студентів усіх спеціальностей та форм навчання університету, що вивчають дисципліну "Цивільний захист". Також можуть бути корисними для фахівців у галузі цивільного захисту об'єктів економіки.

(3 прим.)351.862:614.8

Ш88

Штейн, П. В.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни "Цивільний захист" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / П. В. Штейн, О. А. Мармазинський ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

^ Містять відомості про завдання дисципліни, зміст модулів і тем занять, організаційно-методичні вказівки щодо їх вивчення.

Призначені для студентів усіх спеціальностей денної, дистанційної та заочної форм навчання.


(3 прим.)378.4(09):621.43

Н23

Наливайко, В. С.

История кафедры "Двигатели внутреннего сгорания" и теплотехнической лаборатории : [учеб. изд.] / В. С. Наливайко, Б. Г. Тимошевский ; НУК. – Николаев : НУК, 2011. – 124 с. + эл. копия.

^ Рассмотрены основные этапы создания, становления и развития кафедры "Двигатели внутреннего сгорания" и теплотехнической лаборатории НКИ-УГМТУ-НУК.

Приведены сведения о преподавателях, сотрудниках кафедры и лаборатории, кто сейчас работает, и кто оставил заметный след в ее истории, об именитых выпускниках кафедры.


(1 прим.)504.5

Б68

Благодатний, В. В.

Розрахунок природоохоронних систем та апаратів : метод. вказівки : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. В. Благодатний, О. С. Рижков ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Викладено методику розрахунків природоохоронних систем та апаратів. Описано конструкції і наведено характеристики сучасних апаратів захисту навколишнього середовища від забруднень. Наведено приклади розрахунків систем та обладнання для пиловлювання, газо- і водоочищення.

Методичні вказівки призначені для студентів денної форми навчання спеціальності 8.04010601 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування". Можуть бути використані також студентами інших спеціальностей при виконанні розділів з охорони навколишнього середовища у дипломному проектуванні.


(3 прим.)519.87:536.2

Л42

Лейбович, Л. І.

Математичні методи та моделі розрахунків процесів теплообміну : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / Л. І. Лейбович ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Складено відповідно до програми з дисципліни "Математичні методи та моделі розрахунків процесів теплообміну на ЕОМ". Основні поняття і визначення базуються на тих, що подані у загальних курсах дисциплін "Вища математика", "Фізика", "Гідрогазодинаміка", "Теоретичні основи теплотехніки". Наведено додаткові розрахункові залежності, лабораторні роботи та приклади їх виконання.

^ Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.090510

"Теплоенергетика". Може бути корисний аспірантам, науковим та інженерно-технічним працівникам у галузі енергетики.

(3 прим.)520.1(477.73)

П32

Пинигин, Г. И.

Династия астрономов Кнорре / Г. И. Пинигин, С. Ф. Эраль. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2009. – 148 с.

В книге отражены основные этапы жизни, научной и научно-организационной деятельности известных астрономов династии Кнорре, живших и работавших в период с конца XVIII по XX век в России, Эстонии, Украине, Германии, Франции.

Книга предназначена для научных сотрудников и всех интересующихся историей астрономии в период ее становления и развития в Восточной Европе, в частности, в одной из старейших на юге Украины обсерватории в г. Николаеве.

(1 прим.)520.1(477.73):811.111

H57

Heral, S. F.

The Dynasty of Knorre Astronomers / S. F. Heral, G. I. Pinigin. – Nikolaev : Irina Gudym Publ. House, 2010. – 176 p.

This book describes the main stages in the lives, scientific and social activities of famous astronomers making up the Knorre dynasty, who lived and worked from the end of the 18th to the beginning of the 20th century in Russia, Estonia, Ukraine, Germany and France.

The book is intended for scientific workers and all those interested in the history of astronomy at the time of its beginnings and development in Eastern Europe, in particular in one of the oldest observatories in southern Ukraine in the city of Nikolaev.

(2 прим.)620.22:621.792

Ш67

Шкурат, С. І.

Збірник лабораторних робіт з дисципліни "Фізико-хімічні основи модифікації структури та легування поверхні" : метод. вказівки : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / С. І. Шкурат, А. А. Карпеченко ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

^ Розглянуто загальні теоретичні відомості і рекомендації щодо виконання лабораторних робіт, які пов'язані з методами та фізико-хімічними

основами модифікування поверхні й створення покриттів.

Призначено для студентів спеціальностей 8.090103 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття", 1001 "Конструювання та виготовлення виробів із композиційних матеріалів".


(3 прим.)621.431.7:629.5

Н23

Наливайко, В. С.

Режими роботи суднових ДВЗ : навч. посібник : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. С. Наливайко, С. Г. Ткаченко ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2011. – 4 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

^ В посібнику розглянуті усталені, неусталені та аварійні режими роботи двигунів суден різного призначення в найбільш характерних умовах їх експлуатації.

Посібник призначений для студентів очної і заочної форм навчання напряму 6.05.05.03 "Машинобудування" спеціальності "Двигуни внутрішнього згоряння", а також може бути корисним для студентів, які навчаються за напрямом 6.05.12.01 "Суднобудування та океанотехніка" спеціальності "Суднові енергетичні установки та устаткування".


(4 прим.)621.438

У84

Утилізаційні котли газотурбінних установок : навч. посібник / В. В. Кузнецов [та ін.] ; НУК. – Миколаїв : НУК, 2011. – 248 с. + ел. копія.

Подана загальна характеристика теплоутилізаційних контурів. Наведені основні положення та узагальнений порядок розрахунку утилізаційних котлів для газотурбінних установок складних циклів різного призначення.

Призначено для студентів напрямків 6.050604 "Енергомашинобудування" спеціальності "Турбіни", 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" спеціальності "Суднові енергетичні установки та устаткування", 6.050601 "Теплоенергетика" спеціальності "Теплоенергетика" при виконанні курсового і дипломного проектування, а також спеціалістів, які займаються проектуванням подібних теплообмінників.

(28 прим.)621.793.7

К26

Карпеченко, А. А.

Разработка технологии электродугового напыления композиционных покрытий с применением порошковых материалов : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / А. А. Карпеченко ; НУК ; науч. рук. А. Н. Дубовой. – Николаев, 2012. – 179 с.

Дисертаційна робота присвячена розробці технологічних основ нанесення композиційних електродугових покриттів з застосування металевих дротів суцільного перерізу і неметалевих порошків та подальшої термічної обробки покриттів для підвищення їх експлуатаційних властивостей.


Диссертационная работа посвящена разработке технологических основ нанесения композиционных электродуговых покрытий с применение металлических проволок сплошного сечения и неметаллических порошков, последующей термической обработки покрытий для дальнейшего повышения их эксплуатационных свойств.


Dissertation is devoted to the development of technological foundations of applying electric-arc composite coatings using of metal solid wire and nonmetallic powders; to the development of subsequent heat treatment of coatings for further increase of their service properties.

(1 прим.)621.793.7

К26

Карпеченко, А. А.

Розробка технології електродугового напилення композиційних покриттів з використанням порошкових матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / А. А. Карпеченко ; НУК ; наук. кер. О. М. Дубовий. – Миколаїв, 2012. – 30 с. + ел. копія.

Дисертаційна робота присвячена розробці технологічних основ нанесення композиційних електродугових покриттів з застосування металевих дротів суцільного перерізу і неметалевих порошків та подальшої термічної обробки покриттів для підвищення їх експлуатаційних властивостей.


Диссертационная работа посвящена разработке технологических основ нанесения композиционных электродуговых покрытий с применение металлических проволок сплошного сечения и неметаллических порошков, последующей термической обработки покрытий для дальнейшего повышения их эксплуатационных свойств.


Thesis is devoted to the development of technological foundations of applying electric-arc composite coatings using of metal solid wire and nonmetallic powders; to the development of subsequent heat treatment of coatings for further increase of their service properties.

(1 прим.)621.8

З-41

Збірник лабораторних робіт з курсу "Основи конструювання машин і деталі машин" : метод. вказівки : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. В. Алексієнко [та ін.] ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

^ Збірник містить опис лабораторних робіт, розрахункові залежності та методи їх виконання.

Збірник лабораторних робіт призначено для використання студентами машинобудівного, кораблебудівного інститутів і інституту заочної та дистанційної форм навчання при підготовці до лабораторних робіт, їх виконанні, оформленні звітів та підготовці до захисту цих робіт.

Збірник призначено для студентів.

Збірник підготовлено відповідно до навчальних програм НУК.

(3 прим.)629.5.01:004.92

Ц94

Цыкало, Н. В.

Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине "Компьютерное проектирование технологических процессов" : электрон. изд. комбинир. использ. на DVD-ROM / Н. В. Цыкало ; НУК. – Электрон. дан. – Николаев : НУК, 2011. – 3 электрон. опт. диска (DVD-ROM). – Загл. с этикетки диска.

Приведены рекомендации по выполнению и оформлению лабораторных работ по дисциплине "Компьютерное проектирование технологических процессов", вопросы для самопроверки и перечисление рекомендуемой литературы.

Предназначено для иностранных студентов специальности 7.05120101, 8.05120101 "Корабли и океанотехника". Также могут быть использованны студентами заочной и дистанционной формы обучения.


(3 прим.)629.5.021-03

П68

Правила классификации и постройки морских судов. [В 2 т.]. Т. 1 / Рос. мор. регистр судоходства. – 9-е изд., изм. и доп. – СПб. : Рос. мор. регистр судоходства, 2003. – 496 с. – Автограф.

Правила классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства утверждены в соответствии с действующим положением и вступают в силу с 1 октября 2003 г.

В Правилах учтены унифицированные требования, интерпретации и рекомендации Международной ассоциации классификационных обществ и соответствующие резолюции Международной морской организации.

Правила изданы в двух томах. В первом томе содержатся Общие положения о классификационной и иной деятельности и части: I "Классификация", II "Корпус", III "Устройства, оборудование и снабжение", IV "Остойчивость", V "Деление на отсеки" и VI "Противоположная защита".


(1 прим.)629.5.021-03

П68

Правила классификации и постройки морских судов. [В 2 т.]. Т. 2 / Рос. мор. регистр судоходства. – 9-е изд., изм. и доп. – СПб. : Рос. мор. регистр судоходства, 2003. – 624 с. – Автограф.

Правила классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства утверждены в соответствии с действующим положением и вступают в силу с 1 октября 2003 г.

В Правилах учтены унифицированные требования, интерпретации и рекомендации Международной ассоциации классификационных обществ и соответствующие резолюции Международной морской организации.

Правила изданы в двух томах. Во втором томе - части: VII "Механические установки", VIII "Системы и трубопроводы", IX "Механизмы", X "Котлы, теплообменные аппараты и сосуды под давлением", XI "Электрическое оборудование", XII "Холодильные установки", XIII "Материалы", XIV "Сварка", XV "Автоматизация" и XVI "Конструкции и прочность корпусов судов и шлюпок из стеклопластика".

(1 прим.)629.5.021-03

П68

Правила по оборудованию морских судов. Правила по грузоподъемным устройствам морских судов. Правила о грузовой марке морских судов / Рос. мор. регистр судоходства. – 9-е изд., изм. и доп. – СПб. : Рос. мор. регистр судоходства, 2003. – 328 с. – Автограф.

Правила классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства утверждены в соответствии с действующим положением и вступают в силу с 1 октября 2003 г.

В Правилах учтены унифицированные требования, интерпретации и рекомендации Международной ассоциации классификационных обществ и соответствующие резолюции Международной морской организации.

Правила изданы в двух томах. В первом томе содержатся Общие положения о классификационной и иной деятельности и части: I "Классификация", II "Корпус", III "Устройства, оборудование и снабжение", IV "Остойчивость", V "Деление на отсеки" и VI "Противоположная защита".


(1 прим.)629.5.028

А65

Андрейчикова, Г. Ю.

Довговічність канатів багатоякірних систем позиціонування суден та засобів океанотехніки з урахуванням вітро-хвильових умов : дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Г. Ю. Андрейчикова ; НУК ; наук. кер. Б. А. Бугаєнко. – Миколаїв, 2012. – 235 с.

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної задачі - дослідженню особливостей циклічних навантажень якірних канатів багатоякірних систем суден та об'єктів океанотехніки та розрахунку довговічності якірних ліній в умовах довготермінових стоянок у відкритому морі з урахуванням вітро-хвильових умов місця експлуатації.


Диссертация посвящена решению актуальной задачи - исследованию особенностей циклических нагрузок якорных канатов многоякорных систем судов и объектов океанотехники и расчету долговечности якорных линий в условиях долговременных стоянок в открытом море с учетом ветро-волновых условий места эксплуатации.


Dissertation is devoted to solving of the important applied problem - study of multyanchor systems anchor ropes of ships and marine technology facilities cyclic loadings and flexible anchor links durability calculation in long-term parking at the open sea, taking into account wind-wave conditions of the operation place.

(1 прим.)629.5.028

А65

Андрейчикова, Г. Ю.

Довговічність канатів багатоякірних систем позиціонування суден та засобів океанотехніки з урахуванням вітро-хвильових умов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Г. Ю. Андрейчикова ; НУК ; наук. кер. Б. А. Бугаєнко. – Миколаїв, 2012. – 24 с. + ел. копія.

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної задачі - дослідженню особливостей циклічних навантажень якірних канатів багатоякірних систем суден та об'єктів океанотехніки та розрахунку довговічності якірних ліній в умовах довготермінових стоянок у відкритому морі з урахуванням вітро-хвильових умов місця експлуатації.


Диссертация посвящена решению актуальной задачи - исследованию особенностей циклических нагрузок якорных канатов многоякорных систем судов и объектов океанотехники и расчету долговечности якорных линий в условиях долговременных стоянок в открытом море с учетом ветро-волновых условий места эксплуатации.


Dissertation is devoted to solving of the important applied problem - study of multyanchor systems anchor ropes of ships and marine technology facilities cyclic loadings and flexible anchor links durability calculation in long-term parking at the open sea, taking into account wind-wave conditions of the operation place.

(1 прим.)629.5.03

М54

Методичні вказівки з виконання випускної бакалаврської роботи з напряму 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" зі спеціальності "Суднові енергетичні установки та устаткування" : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / В. М. Горбов [та ін.] ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

Наведені зміст бакалаврської випускної роботи з напряму 6.051201 "Суднобудування та океанотехніка" (спеціальність "Суднові енергетичні установки та устаткування") та методичні рекомендації стосовно виконання окремих розділів, вимоги до оформлення текстової та графічної частин. Наданий перелік рекомендованої літератури.

^ Викладені матеріали призначенні для використання студентами денного та заочного навчання при підготовці випускної бакалаврської роботи.


(3 прим.)629.584

С60

Соломонюк, Н. С.

Удосконалення конструкції підводного апарату блоками плавучості підвищеної теплостійкості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Н. С. Соломонюк ; НУК ; наук. кер. Є. Т. Бурдун. – Миколаїв, 2012. – 24 с. + ел. копія.

В дисертації вибрано та обгрунтовано використання блоків плавучості підвищеної теплостійкості з піноскла для незалюдненого прив'язного апарату "Аргобуй".


В диссертации выбрано и обосновано направление использования блоков плавучести повышенной теплостойкости из пеностекла для необитаемого привязного аппарата "Аргобуй".


^ The research's directions of foamglass buoyancy blocks' properties for the peopleless submarine "Argobuoy" are chosen and grounded in the dissertation.

(1 прим.)629.584

С60

Соломонюк, Н. С.

Удосконалення конструкції підводного апарату блоками плавучості підвищеної теплостійкості : дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Н. С. Соломонюк ; НУК ; наук. кер. Є. Т. Бурдун. – Миколаїв, 2012. – 226 с.

В дисертації вибрано та обгрунтовано використання блоків плавучості підвищеної теплостійкості з піноскла для незалюдненого прив'язного апарату "Аргобуй".


В диссертации выбрано и обосновано направление использования блоков плавучести повышенной теплостойкости из пеностекла для необитаемого привязного аппарата "Аргобуй".


^ The research's directions of foamglass buoyancy blocks' properties for the peopleless submarine "Argobuoy" are chosen and grounded in the dissertation.

(1 прим.)657

П43

Погорєлова, О. В.

Методичні вказівки до виконання випускних робіт : електрон. вид. комбін. використ. на DVD-ROM / О. В. Погорєлова, С. В. Шевчук ; НУК. – Електрон. дан. – Миколаїв : НУК, 2012. – 3 електрон. оптич. диска (DVD-ROM). – Назва з етикетки диска.

^ Викладено системні вимоги щодо написання випускних робіт студентами спеціальності "Облік і аудит".

Призначено для забезпечення єдності вимог щодо тематики, структури, змісту та оформлення випускних робіт студентів інженерно-економічного факультету спеціальності 6.03050901 "Облік і аудит" на присвоєння кваліфікації "Бакалавр з обліку і аудиту".

(3 прим.)94(477.73)

Г67

Горбуров, Е. Г.

Истории для истории : очерки о Николаев. земле и ее людях / Е. Г. Горбуров, К. Е. Горбуров. – Николаев : Шамрай, 2011. – 216 с. – Автограф.

В книге собраны исторические очерки об интересных событиях и людях корабельного края - Николаевщины. В разное время они были опубликованы в газетах и журналах Украины. Книга богато проиллюстрирована фотографиями и документами, большинство из которых публикуется впервые.

^ Книга рассчитана на учащихся, студентов, преподавателей, всех, кто интересуется историей родного края.

(1 прим.)94(477.73)

Ш64

Шитюк, М. М.

Землі української постаті знані : навч. посібник / М. М. Шитюк, Є. Г. Горбуров, К. Є. Горбурoв. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 724 с. – Автограф.

У книзі зібрано науково-популярні нариси про відомих українців - митців, художників, учених, поетів, письменників, освітян, державних діячів, керівників, військових. Своїм життям, працею, творчістю вони принесли славу рідній землі та стали історичними постатями України.

Видання розраховане на викладачів, студентів, учнів навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією України.

(1 прим.)Схожі:

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук січень 2012 р
Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік / нук; відп ред. С. С. Рижков. – Миколаїв : нук, 2011. – 640 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2013 р
Автоматика та електротехніка : всеукр наук техн конф молодих учених та студ з міжнар участю, 21 22 листоп. 2012 р матеріали / нук;...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук листопад 2012 р
Гроші та кредит : навч посібник / І. В. Алєксєєв [та ін.]. – Л. Львів політехніка, 2004. – 168 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук червень 2012 р
Програмна інженерія : електрон вид комбін використ на dvd-rom / О. М. Дудченко, А. Г. Марченко; нук. – Електрон дан. – Миколаїв :...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук лютий 2012 р
Прийняття управлінських рішень : навч посібник / за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-е вид. – К. : Цул, 2011. – 216 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук липень-серпень 2012 р
...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук вересень 2012 р
Наукові записки Наукма. Т. 111. Філологічні науки / відп ред. В. С. Брюховецький. – К. Наукма, 2010. – 84 с
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук травень 2012 р
Вісник Одеського національного морського університету : зб наук праць. Вип. 32 / онму; відп ред. І. В. Морозова. – О. : Онму, 2011. –...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук грудень 2012 р
Вища математика для економістів : навч посібник / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 4-е вид., переробл та допов. – К. Центр...
Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук квітень 2012 р iconБюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки нук березень 2013 р
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся вопросами программирования приложений баз данных
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи