Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки»
Скачати 107.79 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки»
Дата14.07.2012
Розмір107.79 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Прилади і системи точної механіки»


Елементи електронних пристроїв

Основи електронної схемотехніки

Основи проектування механізмів мехатронних засобів

Програмне забезпечення мехатронних засобів


Програми дисциплін


Елементи електронних пристроїв


Елементна база електронної та мікропроцесорної техніки

Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів та їхня класифікація. Напівпровідникові резистори. Варистори, терморезистори, фоторезистори, тензорезистори.

Напівпровідникові діоди. Випрямні напівпровідникові діоди, стабілітрони, варикапи, тунельні діоди, обернені діоди, фотодіоди та світлодіоди.

Застосування стабілітронів для побудови параметричних стабілізаторів напруги постійного струму. Основні показники стабілізаторів. Розрахункові співвідношення для параметричних стабілізаторів.

Біполярні транзистори. Будова, принцип роботи, вольт-амперні характеристики біполярних транзисторів. h-параметри біполярного транзистора.

Польові транзистори. Будова, принцип роботи, вольт-амперні характеристики польових транзисторів.

Тиристори. Будова, принцип роботи, вольт-амперні характеристики тиристорів

Напівпровідникові оптоелектронні пристрої. Оптовипромінювачі. Фотоприймачі. Оптоелектронні прилади. Світловоди.

Застосування напівпровідникової елементної бази
в електронних пристроях


Схеми вмикання біполярних та польових транзисторів та їхні основні показники.

Режими роботи транзисторів та їх використання в електронних пристроях.

Методи забезпечення статичного режиму роботи транзистора в різних схемах увімкнення. Способи температурної стабілізації статичного режиму роботи транзистора.

Особливості імпульсного режиму роботи електронних пристроїв. Електронні ключі на діодах і транзисторах. Аналогові комутатори.

Інтегральні мікросхеми (ІМС). Будова, функції та характеристики ІМС.


Література

1. Основы промышленной электроники / под ред. В.Г. Герасимова. – М.: Высш. шк., 1978. – 336 с.

2. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. – М.: Высшая школа, 1991. – 624 с.

3. Гершунский Б.С. Справочник по расчету электронных схем. – К.: Вища шк., 1983. – 240 с.


Основи електронної схемотехніки


Підсилювачі

Основні технічні показники підсилювачів.

Аналіз роботи підсилювального каскаду на змінному струмі. Еквівалентна схема підсилювального каскаду на змінному струмі та основні його характеристики: коефіцієнт підсилення, вхідний і вихідний опори.

Аналіз роботи багатокаскадного підсилювача з резистивно-ємнісними зв’язками. Амплітудно-частотна та фазочастотна характеристики підсилювача з резистивно-ємнісними зв’язками та критерії їх оцінки.

Підсилювачі потужності. Загальні підходи до проектування підсилювачів потужності. Однотактний підсилювач потужності та його розрахунок. Двотактний трансформаторний підсилювач потужності. Особливості побудови безтрансформаторних двотактних підсилювачів потужності. Переваги та недоліки різних видів підсилювачів потужності.

Підсилювачі постійного струму. Особливості побудови підсилювачів постійного струму. Дрейф нуля і методи боротьби з ним. Балансні каскади підсилювачів постійного струму та їхні основні характеристики.

Операційні підсилювачі. Операційні підсилювачі та їхні властивості. Застосування операційних підсилювачів з від’ємним зворотним зв’язком. Інвертувальні та неінвертувальні масштабні підсилювачі. Розрахунок елементів схем на операційних підсилювачах. Практичні схеми підсилювачів, що застосовуються в мехатронних засобах.

Генератори

Автогенератори. Структура автогенератора і необхідні умови для виникнення незагасних автоколивань. LC- та RC-генератори, аналіз їхніх схем. Застосування LC- та RC-генераторів.

Застосування операційних підсилювачів для побудови автогенераторів. Практичні схеми автогенераторів на мості Віна зі стабілізацією амплітуди вихідного сигналу.

Електронні пристрої з вибірними властивостями

Види вибірних пристроїв та їхні основні характеристики. Вибірні підсилювачі із застосуванням резонансних LC-контурів та RC-кіл з вибірними властивостями.

Особливості побудови активних фільтрів з використанням операційних підсилювачів. Фільтри Баттерворта, Чебишева, Бесселя.

Джерела живлення електронних пристроїв

Джерела живлення. Види джерел живлення та їхні характеристики. Джерела живлення постійного струму з використанням промислової мережі. Однофазні однопівперіодні та двопівперіодні випрямлячі, їхні особливості, переваги та недоліки. Коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги.

Згладжувальні фільтри. Види згладжувальних фільтрів, їхні характеристики та призначення. Ємнісний та індуктивний згладжувальні фільтри, особливості їхнього застосування. Згладжувальні Г-подібні та П-подібні LC- та RC-фільтри. Особливості побудови згладжувального електронного фільтра з використанням транзистора.

Стабілізатори напруги. Види стабілізаторів напруги та їхнє призначення. Основні показники стабілізаторів напруги. Параметричний стабілізатор напруги постійного струму, його переваги та недоліки. Транзисторний компенсаційний стабілізатор напруги постійного струму. Компенсаційні стабілізатори постійного струму, основані на застосуванні операційних підсилювачів та спеціалізованих інтегральних мікросхем.

Імпульсні пристрої та логічні елементи

Імпульсний режим роботи електронних пристроїв. Логічні елементи. Імпульсні сигнали та їхні характеристики. Передача прямокутних імпульсів через диференціюючу та інтегруючу ланки. Електронні ключі (діодні та транзисторні), їхня будова, принцип дії, основні параметри та застосування. Математична логіка. Основні закони і поняття математичної логіки. Логічне додавання, заперечення, множення. Логічні елементи на діодах і транзисторах .

Одновібратори та мультивібратори. Будова, принцип роботи та основні параметри одновібраторів і мультивібраторів, основаних на використанні транзисторів і логічних елементів. Застосування одновібраторів і мультивібраторів.

Тригери. Будова, принцип роботи та основні параметри найбільш поширених видів тригерів, основаних на застосуванні транзисторів і логічних елементів. Застосування тригерів.

Елементи обчислювальних і кібернетичних пристроїв

Складні логічні вузли. Перерахункові схеми. Схеми послідовної та паралельної дії. Схеми ділення на два, три і п’ять. Двійково-десятковий лічильник. Реверсивні лічильники. Керовані подільники частоти. Регістри пам’яті. Мультиплексори. Шифратори і дешифратори. Цифрова індикація, її види та принцип дії елементів цифрової індикації.

Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) та цифроаналогові перетворювачі (ЦАП). Аналогові комутатори, їхні особливості та застосування. АЦП і ЦАП, їхні різновидності, будова, принцип дії, основні показники та застосування.

Цифрові фільтри. Будова цифрових фільтрів, принцип дії, основні характеристики та застосування.


Література

1. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. – К.: Вища шк., 1989. – 424 с.

2. Алексенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. Применение прецизионных аналоговых микросхем. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1985. – 256 с.

3. Расчет электронных схем. Примеры и задачи : учеб. пособие для вузов / Г.И. Изъюрова, Г.В. Королев, В.А. Терехов и др. – М.: Высш. шк., 1987. – 335 с.


Основи проектування механізмів
мехатронних засобівКритерії працездатності елементів механізмів
мехатронних засобів


Методи розрахунку на міцність, жорсткість. Віброміцність. Зносостійкість. Теплостійкість.

Механічні передачі

Загальний огляд механічних передач. Призначення та роль механічних передач. Класифікація та параметри механічних передач. Вимоги до передач мехатронних систем.

Зубчасті передачі. Галузі застосування. Класифікація. Переваги та недоліки. Точність зубчастих передач. Типи зачеплень (евольвентне, циклоїдальне, годинникове). Матеріали зубчастих коліс. Основні види руйнування зубців. Циліндричні прямозубі передачі. Геометричні співвідношення. Зусилля, діючі в зачепленні. Циліндричні косозубі передачі. Геометрія. Переваги та недоліки. Зусилля, що діють в зачепленні. Конструкції зубчастих коліс. Беззазорні зубчасті передачі.

Розрахунки на міцність зубчастих передач. Розрахунок за контактними напруженнями та напруженнями згину циліндричних зубчастих передач. Вибір допустимих напружень.

Конічні зубчасті передачі. Геометричні та кінематичні співвідношення.

Зубчасто-важільні механізми. Планетарні зубчасті передачі. Хвильові редуктори. Кінематика, силові залежності.

Черв’ячні передачі. Основні поняття та визначення. Загальна характеристика. Переваги та недоліки. Точність зубчастих передач. Типи зачеплень (евольвентне, циклоїдальне, годинникове). Матеріали зубчастих коліс. Основні види руйнування зубців. Циліндричні прямозубі передачі. Геометричні співвідношення. Зусилля, діючі в зачепленні. Циліндричні косозубі передачі. Геометрія. Переваги та недоліки. Геометричні та кінематичні співвідношення. Умова самогальмування. Матеріали черв’яків та черв’ячних коліс. Зусилля, діючі в зачепленні. Розрахунок черв'яка на жорсткість. Коефіцієнт корисної дії.

Фрикційні передачі. Принцип роботи. Класифікація. Галузі застосування. Передачі з циліндричними катками. Передачі з клинчастими катками. Фрикційні варіатори. Розрахунок фрикційних передач.

Передачі з гнучким зв’язком. Галузі застосування. Класифікація. Геометричні та кінематичні співвідношення. Напруження в пасику передачі. Розрахунок пасової передачі. Шківи пасових передач. Передачі обмеженого руху з гнучкою ланкою.

Зубчасто-пасова передача. Галузі застосування. Геометричні параметри.

Передача «гвинт-гайка». Розрахунок на міцність. Перетворюючі механізми. Синусний, тангенсний, повідцеві механізми.

Механізми перервного руху

Механізм перервного руху: Храпові, мальтійські та грейферні механізми. Розрахунок.

Вали та осі

Вали. Конструювання валів та вибір матеріалів. Розрахунки валів на статичну міцність та на втому. Розрахунок осей.

Опори валів та осей

Опори ковзання. Конструктивні особливості. Розрахунок моментів тертя та перевірні розрахунки підшипників ковзання.

Опори кочення. Класифікація. Конструктивні особливості. Точність підшипників кочення. Розрахунок стандартних кулькових підшипників кочення. Насипні та швидкохідні підшипники кочення.

Спеціальні опори. Конструювання та розрахунок опор на ножах і кернах, на центрах і пружних опорах.

Муфти

Постійні муфти. Призначення та класифікація. Будова та розрахунок глухих муфт. Конструкції та розрахунки компенсаційних муфт – повідцевої, еластичної, мембранної, з плаваючим хрестоподібним кулачком.

Запобіжні, автоматичні та керовані муфти. Конструкція та розрахунок запобіжних дискової та конусної фрикційних муфт. Автоматичні муфти: кулькові, відцентрові та муфти вільного ходу. Магнітні муфти. Керовані муфти.

Пружні елементи мехатронних засобів

Класифікація та основні параметри пружних елементів мехатронних засобів. Класифікація за формою та призначенням. Жорсткість та чутливість пружин. Матеріали та допустимі напруження.

Плоскі пружини. Геометрія. Розрахункові співвідношення. Галузі застосування. Біметалеві пружини. Зусилля, що створюються при зміні температури.

Спіральні пружини. Розрахунок волосків. Спіральні силові пружини.

Гвинтові пружини. Конструктивні різновиди. Розрахунок гвинтової пружини кручення. Гвинтові пружини розтягу-стиску. Геометрія. Розрахункові співвідношення.

Чутливі пружні елементи мехатронних засобів. Мембрани, сильфони, анероїдні коробки, трубки Бурдона.

Регулятори швидкості

Регулятори швидкості. Функції, що виконують регулятори швидкості. Класифікація регуляторів. Фрикційні регулятори. Розрахунок фрикційного регулятора осьової дії.

З’єднання

Нероз’ємні з’єднання. Класифікація з’єднань. Роз’ємні та нероз’ємні. Зварні з’єднання. Замазка. Заформовка. З’єднання за рахунок натягу. Розклепка. Роз’ємні з’єднання. Різьбові та гвинтові з’єднання. Розрахунок різьбового з’єднання. Штикове, штифтове, шпонкове та шліцьове з’єднання. Розрахунок штифта та шпонки на зріз.


Література

1. Красковский Е.Я., Дружинин Ю.Я., Филатова Е.М. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем. – М.: Высш. шк., 1991. – 480 с.

2. Элементы приборных устройств. Основной курс в 2-х частях / под ред. О.Ф. Тищенко. – М.: Высш. шк., 1980.


Програмне забезпечення мехатронних засобів


Мікроконтроллер і8052. Апаратна модель

Вступ до курсу. Вбудовані комп’ютерні системи в мехатроніці. Цілі та завдання курсу. Мехатроніка. Вбудовані комп’ютерні системи в мехатроніці. Історія та майбутнє ВКС. Приклади застосування ВКС та їх технічні характеристики.

Структура комп’ютерних систем. Мікропроцесор. Загальна структура ВКС. Пам’ять. Центральний процесор. Зовнішні пристрої. Шина даних. Шина адрес. Шина команд. Мікропроцесори. Класифікація мікропроцесорів за сферою використання.

Мікроконтролери. Ядро і8052. Мікроконтролери. Класифікація мікроконтролерів. Основні вимоги до мікроконтролерів. Історія i8052. Збереження програми. Сучасні модифікації i8052.

Пам’ять і8052. Типи пам’яті i8052. Карта пам’яті i8052. Пам’ять програм. Зовнішня Оперативна пам’ять. Вбудована пам’ять. Вбудована Оперативна пам’ять. Стек. Пам’ять спеціальних функціональних регістрів (SFR).

Спеціальні функціональні регістри (SFR). Звернення до SFR регістрів. Звернення до окремих бітів SFR регістрів. Бітово адресовані SFR регістри. Типи SFR регістрів. Опис SFR регістрів. Нестандартні SFR. регістри.

Базові регістри. Акумулятор. «R» регістри. «В» регістр. Лічильник команд (РС). Вказівник даних (DPTR). Вказівник стека (SP).

Режими адресації. Безпосередня адресація. Пряма адресація. Непряма адресація. Зовнішня пряма. Зовнішня непряма. Непряма програмна.

Програмна модель і8052

Режими адресації. Безпосередня адресація. Пряма адресація. Непряма адресація. Зовнішня пряма. Зовнішня непряма. Непряма програмна.

Шлях виконання програми. Умовні переходи. Прямі переходи. Прямі виклики. Повернення з підпрограм. Переривання. Таймери. Використання таймерів для вимірювання часу. Ініціалізації таймера. Зчитування таймера. Використання таймера як лічильника подій. Використання другого таймера.

Переривання. Події що генерують переривання. Встановлення переривань. Пріоритет переривань. Вихід з переривань. Послідовне переривання. Захист регістрів.

Послідовний порт. Встановлення режиму роботи послідовного порту. Встановлення швидкості передачі послідовним портом. Запис та читання з послідовного порту.

Набір інструкцій i8052. Групи інструкцій 8052. Час виконання інструкцій. Команди пересилки даних. Команди арифметичних операцій. Команди логічних операцій. Команди операцій над бітами. Команди операцій керування виконанням.

Мова асемблер i8052. Процес побудови виконавчого модуля. Структура виконавчого модуля. Синтаксис мови асемблер. База системи числення. Вирази. Пріоритет операторів. Символи та символьні рядки. Основні техніки програмування на мові асемблер i8052. Програмування периферійних пристроїв.

Двійкова і шістнадцяткова арифметика. 16-бітове додавання. 16-бітове віднімання. 16-бітове множення. 16-бітове ділення.


Література

1. Буров Є. Компютерні мережі. – Львів: БАК, 2003.

2. Чернега В., Платтнер Б. Комп’ютерні мережі: Навч. посібник. – Севастополь: вид-во СевНТУ, 2006.

3. Microsoft TCP/IP: учебный курс. – М.: Русская редакция, 1999.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади і системи точної механіки»
Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів та їхня класифікація. Напівпровідникові резистори. Варистори, терморезистори, фоторезистори,...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»
Зародження квантової механіки. Методи квантової механіки. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»
Зародження квантової механіки. Методи квантової механіки. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фізична та біомедична електроніка»
Зародження квантової механіки. Методи квантової механіки. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Біотехнічні та медичні апарати і системи»
Основи квантової механіки. Рівняння Шредінгера. Співвідношення невизначеностей. Рух вільної мікрочастинки. Рух мікрочастинки в потенціальній...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прилади І системи точної механіки» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи