Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 461.11 Kb.
НазваЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Сторінка1/4
Дата21.06.2012
Розмір461.11 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан юридичного факультету

_________________(Пацурківський П.С.)

31серпня 2009 р.


Робоча ПРограма

курсу „ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ”

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


для спеціальності 8.06.01.01 ”Право”

Спеціалізації філософія права

Факультет: юридичний

Кафедра теорії та історії держави і права

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний

Обсяг год.


К-ть креди-тів

У тому числі (год.):

Самостійна робота (год.)

Контрольні (модульні) роботи (шт.)

Розрахунково-графічні роботи (шт.)

Курсові проекти (роботи) (шт.)

Залік (сем.)

Екзамен (сем.)

Лекції

Лабора-торні

Семінарські

Денна

V

ІX

108

3

24

-

10

74

-

-

-

-

9

Заочна

V

ІХ

108

3

8

-

2

98

-

-

-

-

9


Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми

Напряму 06.01 “Право” спеціальності 8.06.01.01 “Право”


Робоча програма складена к.ю.н., доцентом Карвацькою С.Б.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії держави і права


протокол1 .

29” серпня 2009 р.

Завідувач кафедри ___________________________ /Никифорак М.В./


Схвалено методичною радою юридичного факультету


“ 30”серпня 2009 р.

^ Голова методичної ради

юридичного факультету _____________________ /Савчук С.В./


ВСТУП


У сучасних умовах інтенсивність динаміки українського законодавства постійно зростає. Реалізація цього правового матеріалу потребує передусім усвідомлення змісту норм права, що містяться у прийнятих актах. Забезпе­чення правильного застосування норм права, утвердження законності у всіх сферах суспільних відносин є актуальним завданням державно-правового розвитку в умовах розбудови в Україні демократичної, соціально орієнтова­ної, правової держави. Без глибокого розуміння змісту норм права неможли­ва їх ефективна реалізація, систематизація, розроблення і прийняття нових соціально адекватних норм. І саме тлумачення забезпечує процес і результа­ти з'ясування і роз'яснення змісту правових норм. Важливе значення має та­кож єдність розуміння і реалізації норм у суспільстві, що відбивається на стані законності у державі і досягається завдяки тлумаченню. Зазначеного можливо досягти шляхом роз'яснення суб'єктам дійсного змісту норм права, ідей і понять, закладених законодавцем.

Використання тлумачення, його методології і принципів дозволяє ^адек­ватно усвідомлювати зміст правових норм, забезпечує їх ефективну реаліза­цію. Актуалізація місця і ролі тлумачення у правовій дійсності, його поши­рення на всі правові відносини, що виникають у державі, вимагають ком­плексного дослідження і викладання цього явища.

Проблема тлумачення норм права, що здійснюється різними суб'єктами інтерпретаційної діяльності, багатогранна, стосується різних аспектів життє­діяльності держави і суспільства, має теоретичну і практичну значимість. Можна виділити три основних типи герменевтичних проблем у праві: 1) тлумачення нормативно-правового тексту; 2) тлумачення факту; 3) тлумачення мотивів.

Мета цього курсу полягає у комплексному аналізі теоретичних і практи­чних проблем юридичної герменевтики, предметом якої є специфічні засоби і закономірності розв’язання правових ситуацій як наслідок застосування гносеологічно-лінгвістичних інтерпретацій.


Критерії оцінювання


У якості форм контролю за засвоєнням студентами знань під час занять використовуються:

  • усні опитування;

  • перевірка самостійної роботи;

  • залік за результатами семестру.


Сукупна оцінка за курс складається з наступних основних показників:

1) ступінь опрацювання теми:

 • відвідування занять і участь у дискусії;

 • самостійна робота;

 • залік за результатами семестру.


Особливостями освітнього процесу є:

 • орієнтованість програм на гуманізацію освіти, нові установки на сучасні функції права, на відношення до студента як до особистості;

 • раціональне сполучення лекційних курсів і практичних занять у навчальних планах;

 • індивідуалізація навчання, що забезпечується можливістю вибору із широкого спектра навчальних курсів: роботи з невеликими навчальними групами, складання індивідуальних планів і графіків занять; індивідуалізації при проходженні практики кожним студентом, що враховує спрямованість його професійної діяльності.

^ ПРОГРАМА КУРСУ

ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА”


НЕ 1.1. Формування засад юридичної інтерпретації в герменевтиці

Становлення проблеми взаємозв’язку права і мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська герменевтика: історія виникнення, основні принципи, місце в сучасній світовій філософії.

Питання взаємодії права і мови історичної школи права.

Герменевтика як наука тлумачення нормативного тексту. Історія виникнення та розвиток герменевтики у працях Ф. Шлейєрмахера, М. Хайдеггера, Х.-Г. Гадамера, В. Дільтея. Основні принципи герменевтики. Герменевтичне коло як методологічна проблема у концепції Ессера.

Специфіка предмету юридичної герменевтики. Двоякий характер розуміння правової об’єктивності в сучасній герменевтиці. Грунтування герменевтичного способу розуміння і тлумачення.

Література

Антонович М. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Часть 1. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса. 1901.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М: Прогресс, 1988.- 704 с. [Частина 2.II.2.с) «Показательное значение юридической герменевтики». – С.383-403.

Горбачева Е.В. Юридический текст как вид связного текста и возможности его формализации // Труды ВНИИСЗ. – М., 1978. – Вып.13.

Грязин И.Н. К вопросу о герменевтическом подходе в современной англо-американской философии права // Философские науки. – 1980. – № 2. – С. 137-141.

Грязин И. Текст права (Опыт методологического анализа конкурирующих теорий). – Таллин: ЭЭСТИ РААМАТ, 1983. – 187 с.

Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебн.- казань, 1995. – 301 с.

Зеленцов А.Б. Герменевтика как проблема современной буржуазной философии права // Право и борьба идей в современном мире. (Критика современных буржуазных концепций права). – М., 1980. – С.90-96.

Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. – М.: МГУ, 1978. – С.85-101.

Катков В.Д. Jurisprudentiae novum organon (Реформированная общим языковедением логика и юриспруден­ция). – Т.1. – Цивилистика. – Одесса, 1913. – 509 с.

Катков В.Д. Наука и философия права? – Берлин, 1901. – 115 с.

Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. – 1998. – № 3. – С.62

Крашенинников Е.А., Иоффе Л.Ю. Выражение условия в юридических текстах // Основы правовой ки­бернетики. – М., 1976.

Малинова И.П. Философия права (от метафизики к герменевтики). – Екатеринбург, 1995. – 128 с.

Малинова И.П. Проблема понимания в праве // Реминисцентный анализ отчуждения форм существования: Сб. науч. тр. – Екатеринбург, 1997.

О понимании советского права // Сов. гос. и право. – 1979. – № 7.

Рабінович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

Рикёр П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы фило­софии. – 1996. – № 4. – С. 27-36.

Суслов В.А. Герменевтический аспект законодательного толкования // Правоведение. – 1997. – № 1. – С.87-90.

Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. – № 6. – С.115-118.

Титов В., Марченко О., Острога С, Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної форма­льної логіки // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С.164-179.

Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967.

Ушаков А.А. Право, язык, кібернетика // Правоведение. – 1991. – № 2.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М.: Юр.лит., 1979. – 166 с.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

Юридические понятия и язык права в современных зарубежных исследованиях. Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН,1986. – 70 с.

Язык закона / Под ред. А.С.Пиголкина. – М., 1990.


НЕ 1.2. Проблеми розуміння як основна проблема

герменевтики права

Проблема герменевтинчого плану: необхідність розуміння соціальної ситуації, роз’яснення основних положень законотворчого проекту, офіційне тлумачення прийнятого закону, неофіційної інтерпретації.

Юридична герменевтика і правова догматика. Проблема ефективного викладення думки законодавця. Юридичний текст як неформальне знання, транслятор традиції.

Герменевтична константа як специфічна форма загальних пізнавальних процесів у праві. Вплив герменевтичної константи на хід і результати правового дискурсу.

Значення інтерпретаційно-пізнавальних процесів у правозастосовчій діяльності.

Література

Хворостянкіна А. Дефініції в законотворчих текстах: питання теорії // Право України. – 2005. – № 11. – С. 28-32.

Антонович М. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Часть 1. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса. 1901.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М: Прогресс, 1988. – 704 с- [Частина 2.II.2.с) «Показательное значение юридической герменевтики». – С.383-403.

Горбачева Е.В. Юридический текст как вид связного текста и возможности его формализации // Труды ВНИИСЗ. – М., 1978. – Вып.13.

Грязин И.Н. К вопросу о герменевтическом подходе в современной англо-американской философии права // Философские науки. – 1980. – № 2. – С. 137-141.

Грязин И. Текст права (Опыт методологического анализа конкурирующих теорий). – Таллин: ЭЭСТИ РААМАТ, 1983. – 187 с.

Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебн. – Казань, 1995. – 301 с.

Зеленцов А.Б. Герменевтика как проблема современной буржуазной философии права // Право и борьба идей в современном мире. (Критика современных буржуазных концепций права). – М., 1980. – С.90-96.

Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. – М.: МГУ, 1978. – С.85-101.

Карвацька С.Б. Системний підхід у дослідженні взаємодії національної державно-правової історії терміносистеми українського права / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім..М.В.Корецького НАН України, 2007. – С. 38-43.

Катков В.Д. Jurisprudentiae novum organon (Реформированная общим языковедением логика и юриспруден­ция). – Т.1. – Цивилистика. – Одесса, 1913. – 509 с.

Катков В.Д. Наука и философия права? – Берлин, 1901. – 115 с.

Козловський А.А. Проблеми філософії права: вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 2002. – 248 с.

Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. – 1998. – № 3. – С.62

Крашенинников Е.А., Иоффе Л.Ю. Выражение условия в юридических текстах // Основы правовой ки­бернетики. – М., 1976.

Малинова И.П. Философия права (от метафизики к герменевтики). – Екатеринбург, 1995. – 128 с.

Малинова И.П. Проблема понимания в праве // Реминисцентный анализ отчуждения форм существования: Сб. науч. тр.- Екатеринбург, 1997.

О понимании советского права // Сов. гос. и право. – 1979. – № 7.

Рабінович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

Рикёр П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы фило­софии. – 1996. – № 4. – С. 27-36.

Суслов В.А. Герменевтический аспект законодательного толкования // Правоведение. – 1997. – № 1. – С.87-90.

Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. – № 6. – С.115-118.

Титов В., Марченко О., Острога С, Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної форма­льної логіки//Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С.164-179.

Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. – Пермь, 1967.

Ушаков А.А. Право, язык, кібернетика // Правоведение. – 1991. – № 2.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М.: Юр.лит.,1979. – 166 с.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике.- Екатеринбург, 1993.

Юридические понятия и язык права в современных зарубежных исследованиях. Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН,1986. – 70 с.

Язык закона / Под ред. А.С.Пиголкина. – М., 1990.


НЕ 1.3. Інтерпретаційна практика у сфері права

Місце термінологічної лексики в словникову в складі літературної мови. Термінологія як підсистема в лексичній системі мови. Науково-теоретичне та практично-прикладне юридичне тлумачення .

Проблема термінологічності номінативних засобів. Інтерпретаційна практика як єдність діяльності по встановленню змісту і форми правових явищ та правового досвіду. Зміст інтерпретаційної практики як інтерпретаційної діяльності і досвіду поєднання. Структура інтерпретаційної практики. Об’єкти інтерпретаційної практики.

Специфіка юридичного терміну. Юридична термінологія.

Правила граматичного тлумачення, вироблені інтерпретаційною наукою і практикою.

Класифікація юридичних термінів.

Література

Антонович M. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Вопленко Н.Н. Следственная деятельность и толкование права: Учебное пособие. М., 1978. – 79 с.

Губаева Т.В. Словесность в юриспруденции: Учебн. – Казань, 1995. – 301 с.

Ивакина Н. Порядок слов в правовых документах // Советская юстиция. – 1991. – №2. – С. 27-28.

Коркунов Н.М. Применение положительного права // Лекции по общей теории права. – СПб., 1886. – С. 342-354.

Ушаков А.А. Право, язык, кибернетика // Правоведение. – 1991. – № 2.

Хабриева Т.Я. Процессуальные вопросы толкование Конституции в деятельности Конституционного Суда // Государство и право. – 1996. – №10. – С. 21-22.

Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и практи­ка. – М., 1998.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1979. – 165 с.

Шершеневич Г.Ф. Толкование // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. -С. 727-730.

Юридические понятия и язык права в современных зарубежных исследованиях. Научно-аналитический обзор. – М.: ИНИОН, 1986. – 70 с.

Яцюк Т.О. О точности словосочетаний в языке права // Советская юстиция. – 1991. – №5. – С.31.


НЕ 1.4. Поняття і сутність тлумачення у праві. Місце тлумачення

у правовій діяльності та механізмі правового регулювання


Становлення і розвиток теорії тлумачення. Гносеологічна природа тлу­мачення. Основні концептуальні підходи до визначення поняття "тлумачення норм права". З'ясування, роз'яснення та інтерпретація норм права. Об'єкт, метод і предмет тлумачення: їх співвідношення і зв'язок. Функції та принци­пи тлумачення у праві. Об'єктивний та суб'єктивний характер процесу тлу­мачення норм права. Науково-теоретичний та практико-прикладний рівні тлумачення права. Результати тлумачення.

Фундаментальні ознаки та особливості норм права, які актуалізують процес тлумачення. Деталізація та розкриття змісту норми права, вираженої у загальній та абстрактній формах. Особливості мовно-логічної зовнішньої фо­рми норм права. Специфіка юридичної форми норм права. Системність, фун­кціональність зв'язків норм права. Необхідність і значення тлумачення у пра­ві. Цільове призначення тлумачення права. Мета тлумачення у правотворчій діяльності. Використання тлумачення у формах реалізації норм права.

Основні підходи до визначення місця тлумачення у правовій діяльності. Місце тлумачення норм права у правотворчій діяльності. Тлумачення норм права і реалізація права. Проблеми тлумачення у процесі правозастосування.

Кореляція тлумачення і форм систематизації норм права. Місце тлумачення у правовому регулюванні. Тлумачення правових норм і заповнення прогалин у праві. Співвідношення юридичної конкретизації норм права з тлумаченням правових норм.

Література

Апурин А.Н. Толкование законов советским судом: Автореф. дис… канд. юр. наук: 12.00.01. – М., 1949. -16 с.

Васьковский Е.В. Учение о толковании и применении гражданских законов. – Одесса, 1901.

Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

Гранат Н.Л. Толкование норм права в правоприменительной деятельности органов внутренних дел. – М., 1991.

Есипович Я.Г. О толковании законов // Журнал министерства юстиции. – 1994. – №2. – С. 105.

Кечекъян СО. О толковании законов судом // Право и жизнь. – 1928. – №1. – С. 3-14.

Михайловский И.В. Толкование юридических норм // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. – С. 700-718.

Рабінович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення // Вісник Академії право­вих наук України. – 2000. – №4 (23).

Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. – № 6. – С.115-118.

Титов В., Марченко О., Острога С, Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної форма­льної логіки//Вісник Академії правових наук України. -1999. – № 1. – С.164-179.

Черданцев А.Ф. Толкование права // Общая теория государства и права. Академи­ческий курс в 2-х томах. Том 2. Теория права. – М., 1998. – С. 323-327.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М., 1979. – 165 с.

Черданцев А.Ф. Толкование советского права. – М.: Юр.лит., 1979. – 166 с.

Шабуров А.С. Толкование норм права // Теория государства и права / Алексеев С.С, Архипов С.И., Корельский В.М. и др. / Под ред. В.М.Корельского и В.Д.Первалова. – М., 1997. – С. 358-375.

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.

Шершеневич Г.Ф. Толкование // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. -С. 727-730.

Эбзеев Б.С. Толкование права // Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В.Малько. – М, 2001. – С. 478-495.

Элькинд П.С. Толкование и применение уголовно-процессуального права. – М., 1967. -192 с.

Явич Л.С. Проблема правового регулирования советских общественных отноше­ний. – М., 1961.

  1   2   3   4

Схожі:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні Монографія Чернівці Чернівецький національний університет
Рекомендовано до друку Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма складена на основі навчального плану Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи