Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” icon

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Скачати 163.48 Kb.
НазваЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Дата21.06.2012
Розмір163.48 Kb.
ТипДокументи

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни

Юридична герменевтика ”
НЕ

Назва модуля (М) або навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Види заняття

Види діяльності та поточного контролю

Кількість балів за вид роботи

ІНДЗ (за вибором)

Кількість балів за ІНДЗ

Всього балів за НЕ


Л


С

1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

^ Модуль 1. Предмет і сутність тлумачення в праві


НЕ 1.1

Формування засад юридичної інтерпретації в юридичній герменевтиці

Становлення проблеми взаємозв’язку права і мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська герменевтика: історія виникнення, основні принципи, місце в сучасній світовій філософії.

Питання взаємодії права і мови історичної школи права.

Герменевтика як наука тлумачення нормативного тексту. Історія виникнення та розвиток герменевтики у працях Ф. Шлейєрмахера, М. Хайдеггера, Х.-Г.  Гадамера, В. Дільтея. Основні принципи герменевтики. Герменевтичне коло як методологічна проблема у концепції Ессера.

Специфіка предмету юридичної герменевтики. Двоякий характер розуміння правової об’єктивності в сучасній герменевтиці. Обґрунтування герменевтичного способу розуміння і тлумачення.

Література

Антонович М. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. – М: Прогресс, 1988.- 704 с. [Частина 2.II.2.с) «Показательное значение юридической герменевтики». – С.383-403.

Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. -1998. – № 3. – С.62

Рабінович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

Титов В., Марченко О., Острога С, Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної форма­льної логіки // Вісник Академії правових наук України. – 1999. – № 1. – С.164-179.

25

Реферат на тему: “Характер розуміння правової об’єктивності в сучасній герменевтиці”.
5


НЕ 1.2

Проблеми розуміння як основна проблема герменевтики права

Проблема герменевтинчого плану: необхідність розуміння соціальної ситуації, роз’яснення основних положень законотворчого проекту, офіційне тлумачення прийнятого закону, неофіційної інтерпретації.

Проблема ефективного викладення думки законодавця. Юридичний текст як неформальне знання, транслятор традиції.

Герменевтична константа як специфічна форма загальних пізнавальних процесів у праві. Вплив герменевтичної константи на хід і результати правового дискурсу.

Значення інтерпретаційно-пізнавальних процесів у правозастосовчій діяльності.

Література

Антонович М. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Карвацька С.Б. Системний підхід у дослідженні взаємодії національної державно-правової історії терміносистеми українського права / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім..М.В.Корецького НАН України, 2007. – С. 38-43.

Козловський А.А. Проблеми філософії права: вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута, 2002. – 248 с.

Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. – 1998. – № 3. – С.62

Рабінович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

Хворостянкіна А. Дефініції в законотворчих текстах: питання теорії // Право України. – 2005. – № 11. – С. 28-32.

2

2
55

НЕ 1.3

Інтерпретаційна практика у сфері права

Місце термінологічної лексики в словникову в складі літературної мови. Термінологія як підсистема в лексичній системі мови. Науково-теоретичне та практично-прикладне юридичне тлумачення .

Проблема термінологічності номінативних засобів. Інтерпретаційна практика як єдність діяльності по встановленню змісту і форми правових явищ та правового досвіду. Зміст інтерпретаційної практики як інтерпретаційної діяльності і досвіду поєднання. Структура інтерпретаційної практики. Об’єкти інтерпретаційної практики.

Специфіка юридичного терміну. Юридична термінологія.

Правила граматичного тлумачення, вироблені інтерпретаційною наукою і практикою.

Класифікація юридичних термінів.

Література

Антонович M. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Шершеневич Г.Ф. Толкование // Теория государства и права: Хрестоматия. – М., 1998. -С. 727-730.

Яцюк Т.О. О точности словосочетаний в языке права // Советская юстиция. – 1991. – №5. – С.31.

25

Реферат на тему: “Специфіка юридичного терміну”
5

НЕ 1.4

Поняття і сутність тлумачення у праві. Місце тлумачення у правовій діяльності та механізмі правового регулювання

Становлення і розвиток теорії тлумачення. Гносеологічна природа тлу­мачення. Основні концептуальні підходи до визначення поняття "тлумачення норм права". З'ясування, роз'яснення та інтерпретація норм права. Об'єкт, метод і предмет тлумачення: їх співвідношення і зв'язок. Функції та принци­пи тлумачення у праві. Об'єктивний та суб'єктивний характер процесу тлу­мачення норм права. Науково-теоретичний та практико-прикладний рівні тлумачення права. Результати тлумачення.

Фундаментальні ознаки та особливості норм права, які актуалізують процес тлумачення. Деталізація та розкриття змісту норми права, вираженої у загальній та абстрактній формах. Особливості мовно-логічної зовнішньої фо­рми норм права. Специфіка юридичної форми норм права. Системність, фун­кціональність зв'язків норм права. Необхідність і значення тлумачення у пра­ві. Цільове призначення тлумачення права. Мета тлумачення у правотворчій діяльності. Використання тлумачення у формах реалізації норм права.

Основні підходи до визначення місця тлумачення у правовій діяльності. Місце тлумачення норм права у правотворчій діяльності. Тлумачення норм права і реалізація права. Проблеми тлумачення у процесі правозастосування.

Кореляція тлумачення і форм систематизації норм права. Місце тлумачення у правовому регулюванні. Тлумачення правових норм і заповнення прогалин у праві. Співвідношення юридичної конкретизації норм права з тлумаченням правових норм.

Література

Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

Рабінович П.М. Герменевтика і правове регулювання // Вісник Академії правових наук. – 1999. – № 2 (17). – С.61-71; його ж: Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. – 1988. – № 5. – С.21-27.

Смородинський В. Деякі питання судового тлумачення // Вісник Академії право­вих наук України. – 2000. – №4 (23).

Титов В., Марченко О., Острога С, Павленко Ж. Юридична герменевтика з погляду сучасної форма­льної логіки//Вісник Академії правових наук України. -1999. – № 1. – С.164-179.

25

Реферат на тему: “Тлумачення норм права і реалізації права”
5

НЕ 1.5

Загальна характеристика процесу тлумачення права

З'ясування норм права як процес мислення, спрямований на пізнання суб'єктом дійсного змісту правових норм, та як певний результат цього про­цесу. Стадії процесу з'ясування норм права. Способи тлумачення норм права. Прийоми і правила з'ясування норм права. Підстави визначення та об'єднання прийомів і правил з'ясування норм права у способи тлумачення. Логічний, мовний, системний та історичний способи тлумачення норм права. Характеристики результату з'ясування норм права. Класифікація тлумачення норм права за обсягом. Буквальне, розширене та обмежене тлумачення. Кри­терії правильності (адекватності) результату тлумачення.

Роз'яснення норм права як інтелектуально-вольовий процес, спрямова­ний на роз'яснення дійсного змісту норми права третім особам, і як результат цього процесу. Підстави класифікації роз'яснення на види. Офіційне і неофі­ційне роз'яснення. Нормативне і казуальне роз'яснення. Зв'язок актів тлума­чення з нормами права.

Література

^ Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

Захарова О. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян // Юридичний вісник України. – 1999. – №48 (232).

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

Эбзеев Б.С. Толкование права // Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В.Малько. – М., 2001. – С. 478-495.

25

Реферат на тему: “Офіційне і неофіційне роз’яснення”Всього за модулем 1

2
25

Модуль 2.

НЕ 2.1.

З'ясування норм права. Способи, результати та критерії тлумачення

Логічний спосіб тлумачення норм права. Зміст логічного способу тлума­чення норм права. Прийоми і правила логічного тлумачення норм права.

Висновки з понять. Ви­сновки за аналогією. Висновки від протилежного. Доведення до абсурду.

Мовний спосіб тлумачення норм права. Зміст мовного способу тлума­чення норм права. Офіційний характер, документальність зовнішнього вира­ження волі законодавця. Максимальна точність, ясність і простота мови пра­ва. Економічність використання мовних засобів. Експресивна нейтральність мови права. Формалізація мови права. Лексико-морфологічний і синтаксич­ний етапи мовного тлумачення норм права. Прийоми і правила мовного тлу­мачення норм права.

Системний (систематичний) спосіб тлумачення норм права. Зміст систе­много способу тлумачення норм права. Сутність системного тлумачення. Зв'язок норми права, що тлумачиться, з нормами, які розкривають зміст тер­міна, використаного в цій нормі. Зв'язок норми права, що тлумачиться, з оперативними нормами. Зв'язок норми права, що тлумачиться, з нормами права, виданими з спеціальною метою доповнити, змінити або уточнити таку правову норму. Зв'язки відсилкових статей. Зв'язок між загальними і спеціа­льними нормами права. Зв'язок між загальними і виключними нормами пра­ва. Зв'язок норм, що не перебувають у співвідношенні загальних і спеціаль­них, які регулюють однорідні або схожі суспільні відносини. Зв'язок бланкетних норм права. Зв'язок норми права, що тлумачиться, з колізійними нор­мами. Зв'язок норми права, що тлумачиться, з принципами права.

Історичний (історико-політичний) спосіб тлумачення права. Зміст істо­ричного способу тлумачення права. Порівняльний прийом історичного тлу­мачення. Історичні умови та обставини видання норми права.

Функціональний (соціологічний) спосіб тлумачення норм права. Сут­ність функціонального способу тлумачення норм права.

Спеціально-юридичний (юридико-термінологічний) спосіб тлумачення норм права. Сутність та прийоми спеціально-юридичного способу тлумачен­ня норм права.

Термінологічний спосіб тлумачення норм права. Сутність термінологіч­ного способу тлумачення норм права.

Телеологічний (ціннісно-цільовий) спосіб тлумачення норм права. Особ­ливість телеологічного способу тлумачення норм права. Прийоми і правила телеологічного тлумачення.

Логіко-юридичний спосіб тлумачення норм права (конструювання пра­вової норми). Сутність логіко-юридичного способу тлумачення норм права.

Критерії адекватності результату тлумачення норм права. Юридична практика. Логічна правильність. Практика мовного спілкування.

Література

Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. – М., 2000.

Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – №4.

Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.

2

2
66

НЕ 2.2

Роз'яснення норм права та його види.

Акти тлумачення та їх дія

Офіційне тлумачення норм права. Характерні ознаки офіційного тлума­чення. Стадії офіційного тлумачення. Види офіційного тлумачення. Норма­тивне і казуальне тлумачення. Автентичне і делеговане офіційне тлумачення норм права. Акти офіційного тлумачення. Дія актів офіційного тлумачення у часі, просторі та за колом осіб. Правила залежності акта офіційного тлума­чення від дії норми права.

Неофіційне тлумачення норм права. Класифікація неофіційного роз'яснення дійсного змісту норм права. Доктринальне, професійне та побу­тове тлумачення норм права. Акти неофіційного тлумачення.

Співвідношення офіційного і неофіційного тлумачення норм права.

Література

^ Осипов А.В. Толкование права // Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М., 1997.

Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. – М., 2000.

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.

2

2
66

НЕ 2.3.

Суб'єкти тлумачення норм права в Україні

Співвідношення системи суб'єктів тлумачення з системою суб'єктів права. Основні категорії системи суб'єктів тлумачення України. Індивідуаль­ні та комплексні суб'єкти тлумачення. Суб'єкти з'ясування змісту норм пра­ва. Суб'єкти офіційного і неофіційного роз'яснення змісту норм права. Хара­ктеристика суб'єктів офіційного тлумачення норм права в Україні. Верховна Рада України. Конституційний Суд України. Президент України. Органи ви­конавчої влади України. Судові органи України.

Література

Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

України. – 2000. – №4 (23).

Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – №4.

Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Мо­нографія. – X.: Факт, 2001. – 328 с

Цвік М.В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №4 (11). – С 51.

Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Конституційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Конституційного Суду України. – 1999. – №3.

27

Реферат на тему: “Індивідуальні та комплексні суб’єкти тлумачення”
7

НЕ 2.4.

Правова стилістика: поняття, значення, функції

Мовні засоби у сфері права. Законодавча стилістика. Визначення поняття законодавчого стилю як завдання законодавчої стилістики. Співвідношення законодавчої стилістики, юриспруденції та законодавчої техніки.

Роль права у розвитку мови. Мова законодавства, її офіціно-документальний стиль.

Текст нормативно-правового акту як зразок мови та стилю. Композиція законодавчого акту та її функція. Зв’язок ”сюжету” законодавчого акту із системою права. Мовне та стильове редагування нормативно-правового акту.

Література

Антонович M. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Ук­раїнський часопис прав людини. – 1998. – № 3-4. – С.19-26.

Кравченко С. Про стиль законодавства // Право України. – 1998. – № 3. – С.62

Рикёр П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к философии права // Вопросы фило­софии. – 1996. – № 4. – С. 27-36.

Суслов В.В. Герменевтика и юридическое толкование // Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 115-118.

2

2
66

НЕ 2.5.

Тлумачення закону як засіб з’ясування змісту правової норми

Роль логіки у побудові законодавчого акту. Тлумачення закону як інтелектуально-вольова діяльність. Граматичний та систематичний способи аналізу тексту. Законодавчі композиційні стандартні форми.

Специфіка мови і законів. Законодавчий синтаксис. Зв’язок між законами логіки та мовою. Вираження у синтаксисі законодавця законодавчого акту. Відмінність між логікою висловлювання та логікою нормативних приписів.

Законодавчий стиль мови. Вплив структури права на синтаксис законодавця. Герменевтика як методологія правотворчості. Законодавча мовна культура.

Література

Захарова О. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян // Юридичний вісник України. – 1999. – №48 (232).

Цвік М.В. Про офіційне тлумачення законів України // Вісник Академії правових наук України. – 1997. – №4 (11). – С 51.

Язык закона / Под ред. А.С.Пиголкина. – М., 1990.

2

2
6

Реферат на тему: “Законодавчий стиль мови”
6

НЕ 2.6

Діяльність Конституційного Суду з тлумачення Конституції та законів України

Конституція України як особливий нормативно-правовий акт офіційного тлумачення. Конституційний Суд у механізмі тлумачення Конституції та за­конів України. Вплив доктринального тлумачення на офіційне. Межі тлума­чення Конституційним Судом Конституції і законів України. Офіційне тлу­мачення Конституції і законів України та правова позиція Конституційного Суду. Принципи конституційного судочинства та питання тлумачення Кон­ституції і законів України. Стадії і процедури офіційного тлумачення. Спосо­би тлумачення Конституції і законів Конституційним Судом: правова приро­да і специфіка. Практика офіційного тлумачення Конституційним Судом Конституції і законів України. Акти тлумачення Конституційного Суду.

Література

^ Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2001. – 180 с.

Захарова О. Тлумачення законодавства та проблеми захисту прав громадян // Юридичний вісник України. – 1999. – №48 (232).

^ Козюбра МЛ. Науково-практичні проблеми тлумачення законів України, роз'яснень Пленуму Верховного Суду // Вісник програми сприяння парламенту України. – № 6 (28). 16 червня 1997 р.

Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – №4.

Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Мо­нографія. – X.: Факт, 2001. – 328 с.

27

Реферат на тему: “Акти тлумачення Конституційного суду”
7

Всього за модулем 2

35

Модуль підсумковий

40
Всього балів

100Схожі:

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ”
Становлення проблеми взаємозв’язку права І мови в історії правової думки. Зв’язок мовознавства, правознавства з філософією. Філософська...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
move to 0-6209545
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Логіка (загальна та юридична)»
Предмет юридичної логіки. Історичні етапи розвитку логіки. Основні закони юридичного мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Методологія юридичної науки ”
Знання, пізнання та його форми. Виникнення науки. Наука та практика. Наукове знання як система. Особливості та структура наукового...
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Формування І розвиток української філософії права”
Формування філософської думки на українських землях в період зародження І розвитку феодальних відносин (іх-хш ст.)
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
Розуміти І знати об'єкт І предмет країнознавчих досліджень, історію та функції країнознавства, методи країнознавчих досліджень
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Юридична герменевтика ” iconЗмістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни „Логіка права”
Логіка права як наука про логічну природу права, про закономірності I специфіку правового мислення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи