“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 206.41 Kb.
Назва“затверджено”
Дата02.06.2012
Розмір206.41 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді №1

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 200_ р.

Протокол № ___

Зав.кафедри, доцент_________В.Е.КАРДАШ


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи

на тему:


Організація статистичного дослідження.

Розробка його матеріалів.”


Навчальний предмет – соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров’я.

6 курс, медичний факультет.

Тривалість заняття – 6 години.


Методичну розробку склав:

Доцент В.Л.Таралло

Чернівці, 2003 р.

 1. ^ Актуальність теми. Лікар будь-якої спеціальності - постійний співучасник соціально-медичних досліджень і з цих причин майбутній лікар повинен опанувати навички організації цих досліджень і з цих причин майбутній лікар повинен опанувати навички організації цих досліджень, однією зі складових яких є розробка програми та плану досліджень, розробка отриманих матеріалів.

 2. ^ Навчальні цілі:

Студент повинен знати:

- основні етапи статистичного дослідження, їх зміст, зв’язок між собою та алгоритм проведення в межах ЛПЗ.

Студент повинен вміти:

- розробити програму та план дослідження;

- вірно визначити методику, одиницю сукупності та одиницю спостереження, план розробки матеріалу та його аналізу для цілей практичної охорони здоров’я;

- складати макети таблиць для розробки статистичних матеріалів.

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Предмети

Знати

Вміти

1. Клінічні предмети

(ІІ - V курс)

документообіг

заповнювати медико-статистичні документи.

2. Соціальна медицина та ООЗ (ІV - V курс)

етапи статистичного дослідження

визначати завдання, методику дослідження.


^ 3.2. Зміст теми:

1. Основні елементи першого етапу статистичного дослідження (програма та план дослідження):

- тема;

- робоча гіпотеза;

- мета та задача;

- одиниця сукупності та одиниця спостереження;

- програма спостережень;

- програма зведення та розробки матеріалу;

- методика дослідження.

План досліджень;

- визначення об’єкту та місця дослідження;

- визначення термінів проведення роботи;

- вид статистичного спостереження;

- якими силами буде проводитися дослідження;

- засоби дослідження;

- під чим керівн6ицтвом буде проводитися дослідження.

2. ІІ етап - збирання матеріалу:

- статистична сукупність та її властивості. Одиниця сукупності та одиниця спостереження. Генеральна та вибіркова сукупність;

- поняття про суцільний та вибірковий метод дослідження (кількісна та якісна репрезентація);

- види статистичних спостережень (одночасний та поточний).

3. ІІІ етап - розробка та зведення зібраного матеріалу:

- поняття про групування;

- шифровка та зведення матеріалу в таблиці;

- види статистичних таблиць та вимоги до їх складання.

4. Механізовані засоби розробки та зведення матеріалу (перфокарти ручної та машинної обробки).


^ 3.3. Матеріали для самоконтролю

Тести для самоконтролю (професійні ситуації ІІІ рівня)

1. Визначте одиницю спостереження при вивченні первинної захворюваності.

2. Визначте одиницю сукупності при вивченні смертності населення N-ої території.

3. Яка таблиця може бути складена за одержанням даних про причини смерті за віком та статтю населення N території.

^ Ситуаційні задачі для самоконтролю (ІІІ рівень, приклад)

Необхідно вивчити загальну та первинну захворюваність населення м. Чернівці (студентів БДМА, робітників машинобудівельного заводу). Визначте одиницю спостереження, джерело даних, складіть таблиці розробки матеріалів дослідження з урахуванням особливостей досліджуваних груп.


^ 3.4. Рекомендована література:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения. - М.: Медицина, 1977. - С. 95 - 97.

2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения. - М.: Медицина, 1984. - С. 168 - 176.

3. Лисицин Ю.П. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения. - М.: Медицина, 1984. - С. 111 - 122.


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді №2

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 200_ р.

Протокол № ___

Зав.кафедри, доцент_________В.Е.КАРДАШ


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи

на тему:


Обчислення та оцінка відносних та середніх величин для аналізу стану здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я.”


Навчальний предмет – соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров’я.

6 курс, медичний факультет.

Тривалість заняття – 6 години.


Методичну розробку склав:

Доцент В.Л.Таралло

Чернівці, 2003 р.

 1. ^ Актуальність теми. Впродовж лікарської практики кожен лікар постійно користується в оцінці стану здоров’я та діяльності ЛПЗ і вчасної роботи тими чи іншими відносними і середніми величинами. Володіння знаннями щодо походження цих показників, ролі величини їх значень на оцінку стану громадського здоров’я або власної діяльності лікарів має суттєве значення в опануванні лікарської спеціальності.
 1. ^ Навчальні цілі:

Студент повинен знати:

- інтенсивні, екстенсивні, наочні та співвідносні відносні величини.

- роль середніх величин у визначенні “нормативів” в лікарській практиці..

Студент повинен вміти:

- провести розрахунки відносних та середніх величин (L= ІІІ - ІV);

- визначити умови використання тих чи інших показників в лікарській практиці (L = ІV).

^ 3. Міждисциплінарна інтеграція

Базисні знання:


Предмети

Знати

Вміти

1. Клінічні предмети

(ІІІ- V курс)

основні показники здоров’я населення

визначити умови їх розрахунку

2. Соціальна медицина та ООЗ (ІV - V курс)

основні відносні показники здоров’я населення та діяльності закладів ОЗ

застосовувати в лікарській практиці певні показники, давати оцінку стану за їх значеннями.


4. Зміст теми:

1. Поняття про статистичні величини, статистичні показники та статистичні дані.

2. Абсолютні та відносні величини, їх значення у статистичному аналізі.

3. Методика обчислення відносних показників.

4. Поняття про динамічний ряд та методику його аналізу.

5. Види статистичних зображень статистичних показників і вимоги, що ставляться до їх складання.

6. Поняття про варіаційний ряд.

7. Дискретний та неперервний варіаційний ряд.

8. Мода та медіана варіаційного ряду.

9. Методика визначення середньої по способу зміщення.

10. Методика визначення середньої по способу моментів.

11. Методика визначення середньої для ряду відносних величин.

12. Методика обчислення середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації.


^ 5. Матеріали для самоконтролю

Тести для самоконтролю (ІІІ рівня)

1. Дайте перелік основних груп показників здоров’я населення та діяльності ОЗ.

2. Визначте які з цих показників відносні та середні.

3. Визначте джерела інформації для отримання цих показників.

 1. Визначте обсяг матеріалів для отримання надійних результатів.


Ситуаційні задачі для самоконтролю (ІІІ рівень, приклад)


Задача №1:

При вивченні фізичного розвитку хлопчиків у віці 9 років отримані наступні дані:

Вага:

21

22

23

24

25

26

27

28

Число осіб

9

12

14

20

16

11

8

7

Вирахувати середню величину ваги по способу зміщення та способу моментів, середньоквадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.

Задача №2:

Визначити середній рівень народжуваності трьох районів № - обл., якщо показники по районах були наступними:

Район

Народжуваність в %

Розрахунки

Число населення

А

Б

В

17

19

18

83000

5000

6000

Задача №3

Провести статистичну обробку динамічного ряду. Наявність числа лікарняних ліжок в абсолютних числах (тис.)

1989 рік – 511,0

1990 рік – 524,1

1991 рік – 537,3

1992 рік – 551,2

1993 рік – 564,6

^ 6. Рекомендована література:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения. - М.: Медицина, 1984. - С. 112 - 123, 160 - 164.

2. Лисицин Ю.П. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения. - М.: Медицина, 1984. - С. 111 - 122.

3. Лисицин Ю.П. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. - М.: Медицина, 1987. - С. 218 - 220.

4. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения. - М.: Медицина, 1977. - С. 110 - 112.


ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді №3

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 200_ р.

Протокол № ___

Зав.кафедри, доцент_________В.Е.КАРДАШ


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи

на тему:


Оцінка вірогідності результатів медико-біологічних досліджень.”


Навчальний предмет – соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров’я.

6 курс, медичний факультет.

Тривалість заняття – 6 години.


Методичну розробку склав:

Доцент В.Л.Таралло

Чернівці, 2003 р.


 1. ^ Навчальні цілі:

Студент повинен знати:

- методику визначення достовірності результатів дослідження;

- методику визначення достовірності різниці результатів дослідження.

- поняття “похибка репрезентаційності”, “достовірна імовірність”, “критерій достовірності”, “гранична похибка”, “достовірні границі величини” отриманого результату.

Студент повинен вміти:

- знаходити необхідне число спостережень в статистичних дослідженнях;

- володіти навичками застосування в оцінці лікарських ситуацій методики визначення і оцінки достовірності результатів дослідження.

 • володіти навичками застосування в лікарській практиці методики визначення і оцінки достовірності різниці показників здоров’я та діяльності закладів ОЗ.


^ 2. Матеріали доаудиторної самостійної роботи

2.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Предмети

Знати

Вміти

1. Клінічні предмети

(ІІІ - V курс)

Клінічні ситуації, де необхідна (бажана) оцінка достовірності результату або різниці результатів дослідження.

Застосовувати в оцінці ситуації параметрів достовірності показники

2. Соціальна медицина та ООЗ (ІV - V курс)

Методику визначення відносних та середніх величин

Визначення надійних підстав для конструктивної оцінки лікарських ситуацій.


3. Зміст теми:

1. Вибіркові дослідження, поняття про великі та малі вибірки.

2. Похибки репрезентативності (середні похибки) при великих та малих вибірках.

3. Поняття про достовірну ймовірність (Р), критерії достовірності (t), граничну похибку ( ) та достовірних границях в стат. дослідженнях.

4. Визначення достовірності результатів дослідження при великих та малих вибірках.

5. Способи визначення та методика оцінки достовірності порівняння середніх та відносних величин.

6. Планування експерименту. Спосіб визначення чисельності вибірки для одержання достовірних результатів дослідження.


^ 4. Матеріали для самоконтролю

Тести для самоконтролю (ІІІ рівня)

1. Визначити пристосованість системи ОЗ до реального стану здоров’я населення за показниками захворюваності на ревматизм в річній динаміці: 10,0%, 11,0%, 9,5% за m=1,0%, при t=2.

2. Визначити вплив профілактичних заходів на здоров’я населення за показником захворюваності на зоб у даному році - 15,0%, у минулому - 20,0% з ростом чисельності населення у даному році на 3% до минулорічної N.

^ Ситуаційні задачі для самоконтролю (ІІІ рівень, приклад)

Задача №1

При вимірювані маси 6 – ти новонароджених отримані наступні дані (в кг): 2,9; 3,0; 2,8; 3,1; 3,0; 3,2.

Яка середня маса новонароджених? Визначити достовірність середнього результату при довірчій вірогідності 0,95.

Задача №2

Група хворих ішемічною хворобою серця досліджувалася на вміст холестерину сироватки під впливом застосування холіну. Вміст холестерину сироватки у всіх хворих по застосуванню холіну в середньому містить 231,0 +- 4,0 мг%, після застосування холіну 204,0 +- 3,0 мг %.

Чи можливо рахувати, що використання холіну у хворих ішемічною хворобою веде до дійсного зниження рівнів холестерину сироватки?

Задача №3

Вивчити організацію дисперсного спостереження за хворими бронхіальною астмою, щоб намітити шляхи його покращення.

Відповідно до мети сформулюйте основні задачі дослідження, визначте одиницю спостереження, облікові ознаки, складіть програму збору даних – (обліковий документ). При розрахунку необхідного числа, спостережень для виявлення відсотку хворих, які нерегулярно спостерігаються лікарями рівня 5%, ймовірність безпомилкового прогнозу р – 95 %. Майте на увазі, що в раніше проведених дослідженнях цей показник склав від 10% до 32%.


^ 5. Рекомендована література:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения. - М.: Медицина, 1977. - С. 142 - 153.

2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения. - М.: Медицина, 1984. - С. 139 - 146, 176.

3. Лисицин Ю.П. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения. - М.: Медицина, 1984. - С. 87 - 94.

4. Лисицин Ю.П. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. - М.: Медицина, 1987. - С. 205 - 210, 228 - 234.

ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді №4

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 200_ р.

Протокол № ___

Зав.кафедри, доцент_________В.Е.КАРДАШ


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи

на тему:


Обчислення та оцінка демографічних показників та показників захворюваності населення. Стандартизація.”


Навчальний предмет – соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров’я.

6 курс, медичний факультет.

Тривалість заняття – 12 години.


Методичну розробку склав:

Доцент В.Л.Таралло

Чернівці, 2003 р.

 1. ^ Актуальність теми. Впродовж лікарської практики кожен лікар постійно стикається з використанням безлічі показників здоров’я населення, провідними з яких є показники народжуваності, захворюваності та смертності. Майбутній лікар повинен володіти поглибленими знаннями щодо цих показників, їх оцінкою на підпорядкованій території для прийняття управлінських рішень.

 2. ^ Навчальні цілі:

Студент повинен знати:

- динаміку демографічних процесів в країні і на підпорядкованій дільниці, її вплив на хворобливість населення.

- динаміку показників захворюваності в країні і на підпорядкованій дільниці.

- причини коливань демографічних характеристик і параметрів захворюваності, чинники ризику здоров’ю.

- показники орієнтири здоров’я населення.

- основні документи для контролю даних показників.

Студенти повинні знати:

- проводити розрахунки показників народжуваності та смертності населення.

- проводити розрахунки захворюваності населення.

- проводити аналіз таблиць смертності.

- дати оцінку сумарної плідності, нетто- і брутто-коефіцієнтів відтворення населення.

^ 3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Предмети

Знати

Вміти

1. Клінічні предмети

(ІІ - V курс)

Основні контрольні показники захворюваності з найбільш розповсюджених хвороб

Дати оцінку ситуації щодо захворюваності населення на підпорядкованій території.

2.Соціальна медицина та ООЗ (ІV - V курс)

Основні показники народжуваності, захворюваності та смертності населення

Дати оцінку здоров’ю населення підпорядкованої території по окремих параметрах і в композиції


^ 3.2. Зміст теми:

1. Значення та методика обчислення показників народжуваності, загальної та шлюбної плідності, сумарної плідності, брутто- і нетто- відтворення.

2. Методика обчислення показників смертності (загальної, вікової, дитячої, смертності новонароджених, мертвонароджених та перенатальної смертності).

3. Методика побудови таблиць смертності та їх значення.

4. Обчислення коефіцієнту життєвого індексу та природного приросту.

5. Поняття “захворюваність”, “поширення” (хворобливість), ”паталогічне ураження”.

6. Загальна захворюваність. Методи вивчення та джерела.

7. Статталон 025-2/у та правила його заповнення.

8. Спеціальні види обліку захворюваності та методи їх одержання.

9. Методи обчислення основних показників захворюваності.

10. Статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКУ - 10), принципи побудови, значення, використання в практиці лікаря.

11.Тимчасова непрацездатність як медико-соціальна проблема.

12. Методи та джерела вивчення захворюваності з тимчасовою непрацездатністю.

13. Особливості аналізу захворюваності з тимчасовою непрацездатністю по ф. 23-тн, основні показники (число випадків на 100 працюючих, число пропущених днів на 100 працюючих, середня тривалість випадків захворювання, структура по нозологічних формах, по числу випадків захворювання та по числу пропущених днів).

14. Особливості поглибленого аналізу захворюваності з тимчасовою працездатністю, основні показники (індекс здоров’я, кратність захворювання, часто та довго хворіючі, кратність загострень з приводу хронічних захворювань, структура по нозологічним формам часто та довго хворіючих).

15. Види методів стандартизації (прямий, непрямий, зворотній).

16. Порядок обчислення стандартизованих показників прямим методом.

17. Оцінка явищ, які вивчаються за стандартизованими показниками.

^ 3.3. Матеріали для самоконтролю

Тести для самоконтролю (ІІІ рівня)

1. Дайте оцінку відтворення населення України за наступними параметрами сумарної плідності в динаміці (ч/з 5 років): 2,7; 2,1; 1,8; 1,9; 1,5; 1,9.

2. Дайте оцінку малюкової смертності на підпорядкованій території за наступними параметрами (з 10 річними проміжками): 24,0%; 18,0%; 14,0%; 9,0%.

3. Дайте оцінку загальної смертності населення N території за даними показниками смертності: 20,%; 18,0%; 10,0%; 14,0%; 16,0%.

4. Дайте оцінку первинної захворюваності на дільниці - 545%, загальної захворюваності - 885%. Визначіть основні причини таких результатів.

^ Ситуаційні задачі для самоконтролю (ІІІ рівень, приклад)

Задача №1

В сільському районі В. в Х році народилося 900 дітей, а в У році – 750 дітей. Померло в Х році 30 дітей віком до 1 року.

Визначити показник смертності в Х році і дати йому оцінку.

Задача №2

Визначити загальний і віковий коефіцієнт смертності.

Вік /в роках/

Чисельність населення

Кількість померлих

0 – 4

5 – 9

10 – 14

15 – 19

20 – 39

40 – 59

60 і ст.


222400

218900

210500

192500

904000

360000

88000

10000

650

440

420

2100

2950

3900

Всього

2196300

20460

Задача №3

Серед населення віком 60 – 69 років загальною чисельністю 1230 чоловік в місті Н за Х рік було зареєстровано 2060 захворювань, в тому числі:

 1. Інфекційні хвороби – 237

 2. Травми – 92

 3. Хвороби вуха, горла, носа – 217

 4. Хвороби органів кровообігу – 496

 5. Хвороби органів травлення – 157

Визначити рівні і структуру хворобливості серед вказаної групи населення по перерахованих хворобах.

Задача №4

В місті Н з населенням 13400 /чоловіки 6310, жінки - 9090/ за рік зареєстровано загальне число захворювань шкіри по вікових групах:

Вікові групи

Чисельність населення

Хворі
Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

0 – 15

16 – 39

40 – 59

60 і ст.

Всього

1650

2280

1630

750

6310

1540

3170

3190

1190

9090

169

90

71

42

373

147

106

82

36

365

Вирахувати показники захворюваності по вікових групах.

Задача №5

На промисловому підприємстві з середньорічною чисельністю робітників 3200 чоловік за 1994 рік були зареєстровані наступні випадки тимчасової непрацездатності:

Хвороби

Число випадків

Число втрачених днів

 1. Радікуліт

 2. Запалення легенів

 3. Бронхіт

 4. Травми на підприємстві

 5. Інші

125

29

45

99

758

1251

432

336

2797

8870

Задача №6

Провести стандартизацію загальних показників травматизму у двох цехах по складу професій та зробити висновки. За стандарт прийняти середній склад робітників в двох цехах по професіях.

Професії

Цех №1

Цех №2
Число робітників

Число травм

Число робітників

Число травм

Токарі

Шліфувальники

Слюсарі

Інші металісти

Всього

500

140

60

100

800

115

25

8

10

158

100

60

350

140

650

24

10

50

14

98^ 3.4. Рекомендована література:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения. - М.: Медицина, 1977. - С. 272 - 277.

2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения. - М.: Медицина, 1984. - С. 185 - 230, 230 - 252, 241 - 246, 164 - 168.

3. Лисицин Ю.П. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения. - М.: Медицина, 1984. - С. 143 - 152, 153 - 156, 101 - 111.

4. Лисицин Ю.П. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. - М.: Медицина, 1987. - С. 278 - 292, 292 - 303, 234 - 238.

ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді №5

кафедри соціальної медицини

і організації охорони здоров’я

“___”__________ 200_ р.

Протокол № ___

Зав.кафедри, доцент_________В.Е.КАРДАШ


^ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи

на тему:


Заповнення основних обліково-статистичних

медичних документів.”


Навчальний предмет – соціальна медицина, економіка та організація охорони здоров’я.

6 курс, медичний факультет.

Тривалість заняття – 6 години.


Методичну розробку склав:

Доцент В.Л.Таралло

Чернівці, 2003 р.


 1. ^ Актуальність теми. Впродовж лікарської практики лікар постійно заповнює значну кількість медичних обліково-статистичних документів. Якість і своєчасність їх заповнення значно впливають на якість отримуваних результатів щодо лікування, динамічного спостереження хворих, своєчасність проведення необхідних заходів, оцінку діяльності лікаря і медичних служб. Володіння навичками користування всіма обліково-статистичними документами вкрай важливе для повноти професійної освіти майбутнього лікаря.

 2. ^ Навчальні цілі:

Студент повинен знати:

- основні первинні медичні документи, обліково-статистичні документи: їх перелік, зміст, вимоги щодо заповнення, своєчасності оформлення.

- основні алгоритми документообігу в поліклініці та стаціонарі.

Студент повинен вміти:

- заповнювати основні облікові документи ЛПЗ - 025/2о; 025/6о; 030/о; 063/о; 058/о; 066/о; 089/о; 090/о; 106/о; 106-2/о.

- заповнювати документи, необхідні для експертизи тимчасової та стійкої непрацездатності, довідки по непрацездатності, 088/о.

- правильно реєструвати ці документи і терміни їх оформлення (направлення).

^ 3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)


Предмети

Знати

Вміти

1. Клінічні предмети

(ІІІ - V курс)

Основні медичні обліково-статистичні документи поліклініки та стаціонару

Заповнювати лікарські позиції в цих документах

2. Соціальна медицина та ООЗ (ІV - V курс)

Зв’язок обліково-статистичних документів з правилами статистичного аналізу

Використовувати обліково-статистичні документи для визначення стану здоров’я населення та оцінки діяльності лікаря (ЛПЗ).4. Зміст теми:

1.Санітарно-статистичний метод у вивченні здоров’я населення, аналізі діяльності лікувально-профілактичних закладів.

2. Зміст статистичного методу дослідження (основні етапи).

3.Основні елементи першого етапу статистичного дослідження (програма та план дослідження):

- тема;

- робоча гіпотеза;

- мета та задача;

- одиниця сукупності та одиниця спостереження;

- програма спостережень;

- програма зведення та розробки матеріалу;

- методика дослідження.

План дослідження:

- визначення об’єкту та місця дослідження;

- визначення термінів проведення роботи;

- вид статистичного спостереження;

- якими силами буде проводитися дослідження;

- засоби дослідження;

- під чиїм керівництвом буде проводитися дослідження.

^ 5. Матеріали для самоконтролю (тести, ситуаційні задачі)

 • - До лікаря з’явився хворий, запідозрено інфекційний гепатит. Які документи і яким чином будуть оформлятися лікарем?

 • - У хворого запідозрено злоякісну хворобу. Які документи будуть одернуватися на даного хворого?

 • - У хворого запідозрено хронічний бронхіт після щойно перенесеної гострої пневмонії. Які документи заповнюються у всіх випадках звернень?

 • - Хронічний хворий хворіє 4 місяці. Як буде оформлятися його працездатність тепер і в наступному?

 • - Головний лікар дав завдання щодо вивчення народжуваності на смертності населення на підпорядкованій дільниці. Які документи використовуються з цією метою? Де їх взяти? Як проводяться розрахунки?

 • - Внаслідок автокатастрофи пацієнт втратив руку. Як отримати інвалідність?

 • - Пацієнт захворів під час чергової відпустки на 15 днів. Як буде оформлятися його непрацездатність.

Студенти використовують для самопідготовки задачі за “Крок - 2” з теми заняття, що надані викладачем.


6. Рекомендована література:

1. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения. - М.: Медицина, 1977. - С. 95 - 97.

2. Серенко А.Ф. Социальная гигиена и организация здравоохранения. - М.: Медицина, 1984. - С. 168 - 176.

3. Лисицин Ю.П. Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения. - М.: Медицина, 1984. - С. 111 - 122.

4. Лисицин Ю.П. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. - М.: Медицина, 1987. - С. 200 - 209.

Схожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи