Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Скачати 255.96 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Дата14.07.2012
Розмір255.96 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки


до виконання курсової роботи з модуля

Політична економія ”

(для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки

6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»)


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія” (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит») / Укл. Решетило В.П., Островський І.А., Тимофієва С.Б. - Харків: ХНАМГ, 2008. – 26 с.


Рецензент: О.О Чуприна.


Ці методичні вказівки підготовлені на основі узагальнення досвіду роботи викладачів кафедри економічної теорії академії із студентами протягом останніх років. Вони мають на меті застерегти студентів від найбільш типових помилок, які все ще зустрічаються при виконанні курсової роботи.


Рекомендовано кафедрою економічної теорії,

протокол №9 від 02. 03. 08


Зміст


ВСТУП

Світові тенденції розвитку вищої освіти показують, що найважливішими з них виступають: 1) фундаменталізація освіти, що має суттєво підвищити її якість; 2) випереджувальний характер всієї системи освіти, її спрямованість на вирішення проблем та завдань постіндустріальної цивілізації, на розвиток творчих здібностей людини; 3) індивідуалізація навчальної діяльності, що має здійснюватись з урахуванням особистих якостей майбутнього фахівця. В оволодінні економічними знаннями на рівні сучасних вимог важливе місце посідає вивчення такої фундаментальної економічної дисципліни, як політична економія.

Навчальним планом підготовки бакалаврів з напрямів 6.0305004 - «Економіка підприємства» і 6.030509 - «Облік і аудит» передбачена курсова робота з модуля „ Політична економія”.

Метою курсової роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань з економічного аналізу, набуття студентами вміння пов’язувати свої теоретичні знання з практикою. Написання курсової роботи дає змогу студенту навчитися самостійно використовувати й узагальнювати теоретичні положення та інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем, обґрунтовувати висновки й пропозиції, спрямовані на їх розв’язання.

При підготовці курсової роботи студентам необхідно враховувати наступне:

- по-перше, курсова робота з політичної економії має бути підпорядкована з’ясуванню питань розбудови ринкової економіки, закономірностей її розвитку в Україні;

- по-друге, зміст курсової роботи має відповідати сучасним вітчизняним і світовим досягненням економічної теорії та практики;

- по-третє, увесь процес підготовки письмової роботи повинен бути підпорядкований діяльності майбутнього фахівця у галузі міського господарства.

Основними етапами виконання курсової роботи є :

 1. Вибір теми та визначення завдань дослідження.

 2. Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації.

 3. Складання плану роботи.

 4. Написання і оформлення курсової роботи.

 5. Захист роботи.

Методичні вказівки дають пояснення щодо послідовного виконання зазначених етапів виконання курсової роботи і поради з оптимальної організації підготовчої роботи, накопичення теоретичних знань і їх аналітичного осмислення.


^ ВИБІР ТЕМИ ТА ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Робота студента з вибору теми курсової роботи має розпочинатися з ознайомлення з тематикою курсових робіт, що наведена нижче. Вибір теми можна здійснювати або за номером студента в списку групи, або за останніми цифрами номеру залікової книжки студента (це погоджується з викладачем).
Тематика курсових робіт з політичної економії.
 1. Історія становлення, предмет і метод політичної економії.

 2. Економічні потреби й інтереси: сутність, класифікація і механізм взаємодії.

 3. НТР як форма розвитку продуктивних сил, її роль в постіндустріальному суспільстві.

 4. Соціально-економічна ефективність суспільного виробництва: критерії і основні показники. Проблеми підвищення ефективності суспільного виробництва в Україні.

 5. Економічні системи: сутність, класифікація і основні типи. Особливості перехідних економічних систем.

 6. Відносини власності, їх сутність, структура і еволюція на сучасному етапі розвитку суспільства.

 7. Гроші, їх функції та види. Особливості сучасних грошей.

 8. Взаємодія ринку і держави в економічній системі змішаного типу.

 9. Інфраструктура ринку і проблеми її формування в Україні.

 10. Біржі, їх види і роль у розвитку фінансових ринків.

 11. Сутність, види і функції цін у сучасній економіці. Проблеми ціноутворення в умовах різних типів ринкових структур.

 12. Витрати виробництва , їх сутність і основні види. Формування прибутку підприємств.

 13. Економічна природа і види конкуренції.

 14. Економічні основи виникнення монополій і світовий досвід антимонопольного регулювання.

 15. Капітал і наймана праця: сутність, еволюція і суперечності взаємодії.

 16. Заробітна плата: сутність, структура й сучасні особливості.

 17. Сутність позичкового капіталу і його роль у сучасній економіці.

 18. Банки, їх види та функції в ринковій економіці. Особливості розвитку банківської системи в Україні.

 19. Торговий капітал: сутність, еволюція і сучасні особливості.

 20. Форми власності й види підприємств у сучасній економіці.

 21. Малий і середній бізнес у сучасній економічній системі. Проблеми розвитку малого й середнього бізнесу в Україні.

 22. Соціально-економічна природа тіньової економіки.

 23. Аграрні відносини і їх еволюція на сучасному етапі.

 24. Основні макроекономічні показники в системі національних рахунків та їх динаміка в Україні.

 25. Економічні цикли та їх види. Особливості сучасних ділових циклів.

 26. Безробіття: суть, причини, види й соціально-економічні наслідки.

 27. Інфляція, її причини, види й наслідки. Антиінфляційна політика держави.

 28. Особливості інфляційних процесів та антиінфляційної політики в Україні.

 29. Інвестиції, їх види, фактори й вплив на економіку. Проблеми активізації інвестиційної діяльності в Україні.

 30. Об'єктивна необхідність, форми й методи державного регулювання економіки.

 31. Фіскальна політика держави, її види, механізм і значення.

 32. Особливості й проблеми проведення ефективної бюджетно-податкової політики в Україні.

 33. Бюджетний дефіцит, його види, наслідки й засоби покриття. Вплив державного боргу на економічне становище країни.

 34. Дворівнева банківська система країни. Роль інституту центрального банку в проведенні ефективної монетарної політики.

 35. Монетарна політика, її сутність, інструменти, види і вплив на економічний розвиток.

 36. Фінансові ринки, особливості формування їх сучасної моделі.

 37. Економічне зростання: сутність, види й основні чинники. Особливості сучасного типу економічного зростання.

 38. Інформаційна економіка і становлення нового типу економічного зростання.

 39. Ринок праці, зростання і зайнятість населення. Механізми державного регулювання зайнятості населення.

 40. Рівень життя населення: сутність, вимірювання і проблеми диференціації. Проблеми підвищення рівня життя населення.

 41. Соціальна політика держави і проблеми підвищення її ефективності в Україні.

 42. Зовнішньоторговельна політика, її механізми, інструменти й наслідки. Особливості проведення зовнішньоекономічної політики в Україні.

 43. Глобалізація та її вплив на розвиток світової економіки.

 44. Світове господарство: сутність і етапи розвитку. Проблеми активізації участі України в міжнародній економічній інтеграції.

 45. Сутність перехідної економіки: теорія і світовий досвід.

 46. Сучасний регіональний розвиток: світовий досвід і проблеми України.

 47. Основні проблеми соціально-економічного розвитку Харківщини.

 48. Співвідношення самоорганізації і державного регулювання в розвитку регіонів.

 49. Розвиток регіональних фондових ринків.

 50. Проблеми становлення інститутів ринку в перехідній економіці України.

Студент може запропонувати й свою власну тему курсової роботи із соціально-економічної проблеми, що його цікавить. Ця тема повинна відповідати програмі курсу політичної економії і має бути схвалена науковим керівником. Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем - науковим керівником курсової роботи.


^ СТРУКТУРА І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Підготовка до курсової роботи розпочинається з добору й вивчення літературних джерел і складання бібліографії. Методика опрацювання літератури залежить від характеру досліджуваної проблеми та індивідуальних особливостей студента. Спочатку доцільно ознайомитися з основною літературою (підручниками, монографіями, теоретичними статтями в періодичних виданнях), потім – з нормативними документами (указами Президента України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України тощо).

Велике значення має вивчення робіт видатних економістів-класиків економічної науки: А. Сміта, Д. Рікардо, М. Туган-Барановського, Дж. М. Кейнса, М. Фрідмена, Р. Солоу, Р. Лукаса, Г. Беккера, С. Кузнеця, Д. Самуельсона та інших. Треба вивчати й знати роботи представників сучасної економічної науки в Україні: А. Чухна, В. Гейця, А. Гриценка, А. Гальчинського, А. Савченка та ін. Особливу увагу слід приділити періодичним виданням, в яких публікують аналітичну інформацію і результати наукових досліджень. В Україні видається ціла низка періодичних видань, з якими повинен працювати студент у процесі виконання курсової роботи. Це перш за все такі наукові журнали, як «Економічна теорія», «Економіка України», «Фінанси України», «Україна: аспекти праці», «Вісник Національного банку України», «Банківська справа», «Гроші та кредит», «Економіка і право», «Коммунальное хозяйство городов», «Людина і праця», «Бізнес-інформ», «Статистика України», «Вопросы экономики», «Мировая экономика и международные отношения» та ін. При вивченні наукових журналів треба враховувати, що в останньому номері журналу завжди публікується перелік статей, які були опубліковані в журналі за рік. Важливу інформацію студент може також знайти на сайтах: http://www.ukrstat.gov.ua; http://www.rada.gov.ua; http://www.kmu.gov.ua

Попереднє вивчення літературних джерел є підґрунтям для складання плану курсової роботи. Він має включати в себе: вступ, основну частину роботи, що містить декілька логічно пов’язаних між собою розділів, які дають змогу розкрити тему, і висновки. Курсова робота повинна мати чітку логічну побудову з відповідними складовими елементами.

У Вступі розкривають актуальність теми, дають оцінку сучасних досліджень з обраної проблеми з посиланням на певні літературні джерела, визначають мету і завдання, об’єкт і методи дослідження, описують структуру роботи (Додаток 3).

^ Основна частина роботи поділяється на декілька розділів (як правило, два або три). Вони повинні бути логічно пов’язаними і мати відповідні висновки. Перший розділ звичайно присвячують теоретико-методологічним питанням з досліджуваної теми; другий – питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню висновків і пропозицій щодо її вирішення у світовій практиці; третій - аналізу проблем і перспектив розвитку економіки України.

У Висновках (Додаток 4) стисло підсумовують результати дослідження. Тут вміщують висновки і пропозиції, що показують, якою мірою досягнуто мету дослідження і вирішено завдання, поставлені у вступі.


Зразок плану курсової роботи на тему

«Економічне зростання та його державне регулювання»

Вступ.

 1. Сутність, фактори й джерела економічного зростання

 2. Модель економічного зростання Домара – Харрода і неокласична модель Р. Солоу.

 3. Типи економічного зростання та їх співвідношення.

 4. Проблеми досягнення високих темпів економічного зростання в Україні й роль державної економічної політики.

Висновки.

Самостійно складений студентом план курсової роботи погоджується з науковим керівником, який після необхідного уточнення затверджує його.

^ Написання тексту курсової роботи здійснюється після систематизації та обробки зібраного й проаналізованого матеріалу по кожному розділу плану. На цьому етапі треба узагальнити теоретичні положення, виконати певні розрахунки, обґрунтувати висновки й пропозиції, розробити ілюстративний матеріал. Чорновий варіант роботи бажано подати науковому керівникові з метою узгодження змісту окремих розділів. Після необхідних доповнень і уточнень студент остаточне оформлює курсову роботу.

^ Обсяг курсової роботи – 25 - 30 сторінок формату А4 комп’ютерного набору ( або 35 – 40 сторінок рукопису). Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи (кількість сторінок):

- вступ – 1,5 – 2;

- основна частина – 20 - 25;

- висновки – 1,5 - 2.


^ ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Відповідно до змісту дисципліни „Політична економія ”, що складається з модуля 1 «Теоретична частина» і модуля 2 «Курсова робота», на курсову роботу припадає 30 годин самостійної роботи.

Таблиця 1. Розподіл часу самостійної роботи при виконанні

модулю 2 «Курсова робота»


Форми самостійної роботи (за змістовими модулями – ЗМ)

Години

Форма звіту

1

2

3

ЗМ 1. Вивчення літератури, складання плану.

6

Індивідуальна співбесіда

(1 процентовка )

ЗМ 2.Обговорення та написання курсової роботи

18

Індивідуальна співбесіда

(2 процентовка)

ЗМ 3. Подання курсової роботи на рецензування. Виправлення зауважень викладача

6

Індивідуальна співбесіда

(3 процентовка)
РАЗОМ

30

Засоби контролю і структура залікового кредиту щодо виконання курсової роботи подані в табл. 2.


Таблиця 2. Засоби контролю і структура залікового кредиту.

Модуль 2. Курсова робота
ЗМ 1. Вивчення літератури, складання плану.

12 %

ЗМ 2.Обговорення та написання курсової роботи

36 %

ЗМ 3. Подання курсової роботи на рецензування. Виправлення зауважень викладача

12 %Підсумковий контроль за модулем 2 (захист курсової роботи).

40 %

Усього за модулем 2

100 %

^ ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Написана курсова робота має бути правильно оформлена. Текст роботи треба розміщувати з одного боку аркушу. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14, береги з усіх сторін - 2 см, міжрядковий інтервал – 1,5.

Роботу комплектують у такій послідовності : титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список літератури, додатки (в разі потреби).

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому кутку, на титульному аркуші (перша сторінка роботи) номер сторінки не ставлять.

Формули слід нумерувати арабськими цифрами. Порядковий номер вказують у круглих дужках праворуч від формули. Він має складатися з номера розділу через крапку і порядкового номера формули в даному розділі. Наприклад, (3.1) означає: перша формула у третьому розділі.

Розрахунки, які наводять у тексті, доцільно подавати у вигляді таблиці, дані якої повинні бути обов’язково проаналізовані в роботі.

Кожна таблиця мусить мати заголовок, який відображає її зміст. Нумерацію таблиць здійснюють таким чином: по центру над заголовком пишуть слово „Таблиця” та її порядковий номер. Номер таблиці складається з номера розділу і через крапку порядкового номера таблиці в даному розділі. Наприклад: Таблиця 2.1. – перша таблиця другого розділу. Номер і назву таблиці друкують великими літерами над таблицею і розміщують симетрично до тексту. Усі стовпчики нумерують. Якщо таблиця має продовження на наступній сторінці, то пишуть: Продовження табл. 2.1., а перший її рядок відображає нумерацію стовпчиків (Додаток 5). Якщо показники, які містяться в таблиці, мають однакову одиницю виміру, то їх виносять у заголовок таблиці (наприклад: Розподіл трудових ресурсів, тис. чол.); коли ж вони різні, їх розміщують у спеціальній графі й відповідних рядках таблиці.

Ілюстративний матеріал у формі схем, діаграм, графіків тощо оформлюють таким чином: під ілюстрацією пишуть слово „Рис.” і проставляють номер, який складається з номера розділу і, через крапку, порядкового номера ілюстрації у даному розділі. Наприклад: Рис.2.1 – перший рисунок другого розділу (Додаток 6).

Матеріали таблиць, графіків тощо повинні коментуватися.

У тексті обов’язково мають бути зроблені посилання на джерела, з яких запозичені цифрова інформація, цитати, визначення, графіки, формули, наведені в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендують здійснювати у квадратних дужках із зазначенням сторінок. Наприклад: [4, с. 54].

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків.

Джерела можна розміщувати одним з таких способів: у порядку появи посилань у тексті, що найбільш зручно для користування (Додаток 7), у алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків (Додаток 8).

У списку літератури слід вказати:

- для книг – прізвище (прізвища) та ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання, кількість сторінок (наприклад: Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 828 с.);

- для статей – прізвище (прізвища) та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, рік видання, його номер, номери сторінок, у межах яких надруковано статтю (наприклад: Підкова Л. До питання про якісні чинники економічного зростання в Україні. //Економіка України.-2005.-№6.– С. 45-50).

Приклад оформлення посилання на сайт мережі ІНТЕРНЕТ:

http://www.ukrstat.gov.ua.

Додатки до курсової роботи оформлюють таким чином: праворуч сторінки з великої літери пишуть слово „Додаток” і вказують його порядковий номер. Послідовність розміщення додатків визначається черговістю посилань на них у тексті роботи. Нумерують додатки арабськими цифрами наскрізь від першого до останнього. Усі додатки мусять мати заголовок.

На останній сторінці курсової роботи студент повинен поставити свій підпис і дату подання роботи на кафедру.

Курсова робота має бути зброшурована і подана на кафедру у визначений термін. Роботу попередньо розглядає викладач-керівник, який у рецензії приймає рішення про допущення її до захисту. Під час підготовки до захисту курсової роботи студенту необхідно ознайомитися з рецензією наукового керівника й відповідно відреагувати на зауваження та рекомендації.

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією, до якої входять

два – три викладачі кафедри, включаючи керівника. Виступаючи з доповіддю про основні результати дослідження (7 – 10 хвилин), студент повинен розкрити основний зміст роботи, обґрунтувати свої висновки і пропозиції, відповісти на запитання членів комісії.

За результатами захисту курсової роботи студент отримує оцінку. ^ Оцінка курсової роботи враховує якість її підготовки, теоретичний рівень, ступінь самостійного висвітлення теми, оформлення виносок, посилань, списку використаної літератури. Не менше значення для остаточної оцінки мають мова і стиль написання курсової роботи, виступ студента на захисті, повнота і правильність відповідей на запитання при захисті курсової роботи.

Поточне і підсумкове оцінювання здійснюється відповідно до даних табл. 2.

Відмінно” (А) виставляється за умови вмілої обробки багатьох теоретичних джерел, висловлювання власної позиції, залучення та аналізу конкретної статистичної інформації щодо економіки України, наявності у роботі самостійних, добре аргументованих коментарів до таблиць, схем, діаграм і графіків.

Добре” (В,С) заслуговують роботи, в яких є перелік поглядів економістів різних наукових шкіл на сутність певних економічних явищ і процесів. При цьому студент намагався зробити їх систематизацію, але не зміг здійснити узагальнення, сформулювати власні оцінки щодо процесів, які аналізуються.

Задовільно” (Д,Е) отримують студенти, в роботах яких зміст теми розкрито в певній послідовності й виділено основні теоретичні положення за вивченими літературними джерелами.

«Незадовільно» (FX, F) оцінюються курсові роботи, які за змістом і оформленням не відповідають діючим вимогам.

Не виключена можливість таких ситуацій, коли робота написана й оформлена на досить високому рівні, але виступ студента під час захисту роботи має помилки, відповіді на запитання поверхні, непродумані. Зрозуміло, що в таких випадках оцінка може бути значно знижена.

Таблиця 3. Шкала перерахунку оцінок результатів навчання

у різних системах оцінювання.^ Система

оцінювання
Шкала оцінюванняВнутрішній

вузівський

рейтинг, %100 – 91

90 – 71

70 – 51

50 – 0
Національна

4-х бальна і в

системі ЕСТS


5

відмінно

А
4

добре

В, С3

задовільно

D, E2

незадовільно

FX, FВнутрішній

вузівський рейтинг у

Системі ЕСТS, %
100 – 91

90-81

80-71

70-61

60-51

50-26

25 - 0
Національна/

7-ми

бальна в системі

ЕСТSвідмінно


А


дуже

добре

В
добре


С


задо-

вільно

D


достатньо


E


незадо-

вільно

FX *


незадо-

вільно

F**


ECTS,

% студентів


А

10


В

25


С

30


D

25


Е

10


FX* F**

Не враховується
* З можливістю повторного складання

** З обов’язковим повторним курсом


^ Захист і оцінка курсової роботи з політичної економії – це певний підсумок самостійної роботи студента, свідчення його здатності до самоорганізації. За час виконання письмової роботи студент набуває навички самостійного пошуку необхідного інформаційного матеріалу за певними літературними джерелами. Він має змогу оцінити свої наукові здібності, зробити висновки стосовно своїх теоретичних економічних переконань.

Одночасно підготовка курсової роботи з політичної економії – це набуття студентом необхідних орієнтирів щодо організації самостійної роботи у вищих навчальних закладах, а також виконання у подальшому дипломної роботи за обраною спеціальністю.


ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


КУРСОВА РОБОТА

з політичної економії

на тему «^ Грошово-кредитна та антиінфляційна політика»


Виконав студент (ка)

групи _______________

1 курсу ф – ту Е і П

__________________________

( Прізвище, ім’я, по батькові )

Керівник

_____________________________

( Прізвище, ім’я, по батькові )


Курсова робота захищена „ ___ „ ___________________ 200__ р.


Харків 200__ /200__ навчальний рік

Додаток 2


Зразок змісту курсової роботи


ЗМІСТ

Вступ. .................................................................................................................. 3

1. Грошовий ринок та його основні риси……………………………………… 5

2. Головні інструменти грошово-кредитної та антиінфляційної

політики ……………………………………………………………………….12

3. Основні проблеми грошово-кредитної політики в Україні……………… 22

Висновки. ............................................................................................................ 28

Список літератури............................................................................................... 30


Додаток 3

Зразок написання вступу


ВСТУП

Тема курсової роботи є досить актуальною в сучасних умовах.

^ Обґрунтувати теоретичну й практичну актуальність теми.

……………………………………………………………………………….


Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

У першому розділі характеризуються…………………………………………

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

У другому розділі розглядаються………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Третій розділ присвячений аналізу…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

При написанні курсової роботи використовувалися підручники …………, монографії………….., статистичні матеріали……………, статті та ін.


Додаток 4

Зразок написання висновків


ВИСНОВКИ

Вивчивши теоретичні аспекти грошово-кредитної політики, зазначимо що……………………………………………………………………………………

Слід звернути увагу на альтернативні погляди представників провідних економічних шкіл на сутність і наслідки грошово-кредитних важелів антиінфляційної політики.

З погляду представників кейнсіанської теорії…………………………..

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Концептуальні основи монетаризму зумовлюють наступні висновки:…...

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Погляди прибічників теорій раціональних очікувань та економіки пропозиції визначають……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Світовий досвід дає суперечливі підсумки антиінфляційних заходів. Наприклад, ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

Проаналізувавши досвід інших країн, для України є доцільним………....

………………………………………………………………………………


Додаток 5

Зразок оформлення таблиці


Таблиця 1.1. Агрегати грошової пропозиції [12, c.43]Позначення агрегату

Складові агрегату

1

2

3

1.

М0

…………………………………………………..

2.

М1

………………………………………………….

3.

М2

………………………………………………….

4.

М3

………………………………………………….

5.

L

…………………………………………………

6.

D

………………………………………………….


За даними таблиці, кожний наступний агрегат включає попередній і додає нові елементи…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

Розташування агрегатів супроводжується зниженням ліквідності наступного порівняно з попереднім. Так, …………………………………………..

…………………………………………………………………………………...


Додаток 6

Зразок оформлення графіків


.Рис.1.2. Вплив нецінових факторів сукупного попиту


Нецінові фактори сукупного попиту діють незалежно від динаміки цін і викликають зсув кривої AD паралельно праворуч, якщо ...........................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

або ліворуч.....................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................


Додаток 7

Зразок оформлення списку використаної літератури

за появою посилань у тексті


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція (Основний Закон) України. - К.: Право, 2005. – 46 с.

 1. Петров В. Проблемы развития рынка труда // Вопросы экономики. – 2006. - №4. – С. 35-41

 2. Про Державний бюджет України на 2007 рік: Закон України від 19.12.2006 // Урядовий кур’єр. – 2006. – 23 грудня. – С. 5-14.

 3. Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. – К.: Знання, 2004. – 828 с.

 4. http://www.rada.gov.ua

 5. http://www.ukrstat.gov.ua.

 6. http://www.rada.gov.ua

 7. http://www.kmu.gov.ua

 8. http://www.ukrstat.gov.ua


………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Список літератури

 1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 720 с.

 2. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / За ред.. Білоруса О.Г. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.

 3. Економічна теорія: політекономія / За ред. В.Д. Базилевича – К.: Знання-Прес, 2003. – 581 с.

 4. Зазимко А.З. Політична економія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 358 с.

 5. Історія економічних вчень: Підручник / За ред.. В.Д. Базидевича. – К.: Знання, 2004. – 1430 с.

 6. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.1. – М.: Республика, 1992. – 399 с.

 7. Макроекономіка : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича . – К.: Знання, 2004. -851 с.

 8. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2002. – 432 с.

 9. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища школа, 2001. – 364 с.

 10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко та ін. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615 с.

 11. Перехідна економіка: Підручник / За ред. В.М.Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591 с.

 12. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2005. - 508 с.

13. http://www.bank.gov.ua

14. http://www.kmu.gov.ua

15. http://www.me.gov.ua

16. http://www.minfint.gov.ua

17. http://www.ssmsc.gov.ua


18. http://www.ukrstat.gov.ua

19. http://www.worldbank.org.ru


14. http://www.kmu.gov.ua

15. http://www.me.gov.ua

16. http://www.minfint.gov.ua

17. http://www.ssmsc.gov.ua

18. http://www.ukrstat.gov.ua

19. http://www.worldbank.org.ru


Навчальне видання


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»).


Укладачі : Валентина Петрівна Решетило,

Ігор Анатолійович Островський,

Світлана Борисівна Тимофієва


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз.153М

Підп. до друку 20.03.2008 Формат 60 х 84/1/16 Папір офісний


Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,1 Обл.-вид. арк. 1,3


Замовл. № Тираж 200 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

_________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

__________________________________________________________________

61002, Харків, вул.. Революції, 12


Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconПолітична економія тексти лекцій для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Політична економія: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства», 030509...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconХарківська нацiональна академія міського господарства методичні вказівки до курсової роботи з курсу «Економіка підприємства»
Методичні вказівки до курсової роботи з курсу “Економіка підприємства” (для студентів 3 курсу напряму підготовки 030504, 050100 “Економіка...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconДо виконання курсової роботи з дисципліні «Внутрішній економічний механізм будівельного підприємства»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліні «Внутрішній економічний механізм підприємства» для студентів 4 курсу...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» icon«Політична економія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 2 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» icon«Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504 „Економіка підприємства”
Програма І робоча програма дисципліни «Політична економія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030504...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "політична економія" для студентів денної та заочної форм навчання
Облік І аудит"(у тому числі скорочений термін навчання), 050100 – "економіка підприємства" (у тому числі скорочений термін навчання),...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи для студентів усіх форм навчання з дисципліни “Програмування”/Укладачі:...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства”
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни „Економіка підприємства” (для студентів 2-3 курсів усіх...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «гроші та кредит» для студентів напряму 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» 050104 «Фінанси» усіх форм навчання / Укладач О. В....
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з модуля „Політична економія ” для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 030504 «Економіка підприємства» iconХарківська національна академія міського господарства о. Б. Трояновська Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з дисципліни
«Економіка І організація діяльності будівельного підприємства» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,усіх форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи