Методичні вказівки icon

Методичні вказівки
НазваМетодичні вказівки
Сторінка1/4
Дата02.06.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО освіти І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАДо друку

дозволяю

Перший проректор___________Г.В. СтадникМетодичні вказівки

для виконання практичних завдань з курсу

«Управління проектами»


(для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»)


Віддалені учасники проекту


^ Менеджер проекту

База

даних

Microsoft

SQL Server 2005

База

даних

Microsoft

Project 2003

Microsoft

Project 2003

Харків – ХНАМГ – 2006
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Управління проектами» (для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій» / Укл.: Бабаєв В.М., Висоцька Г.В., Молодченко-Серебрякова Т.Г., Мельман В.О. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 51 с.


Укладачі: В.М. Бабаєв,

Г.В. Висоцька,

Т.Г. Молодченко-Серебрякова,

В.О.Мельман.


Рецензент: д.т.н., проф. Торкатюк В.І.


Мета цих методичних вказівок – набуття студентами практичних навичок у вирішенні прикладних завдань виучуваного курсу «Управління проектами».

Кожна практична робота присвячена окремій темі (або модулю).

Практична робота повинна бути виконана й оформлена графічно і текстуально на аркушах формату А4 або в зошиті. В самостійній роботі необхідно навести: тему завдання, вихідні дані згідно з варіантом, пояснення, розрахунки, результати, короткий аналіз і висновки, посилання на використану літературу. Необхідно дати відповіді на запитання до кожної теми.


Рекомендовано кафедрою управління проектами в міському господарстві і будівництві, протокол № 8 від 28 квітня 2006 р.

Зміст
Стор.
Вступ………………………………………………………………...

4

1.

Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах ризику при управлінні проектами………………………………………….….


7
Контрольні запитання ……………………………………............

13

2.

Розрахунок обсягу робіт при реалізації проекту за заданими економічними показниками ефективності……………………….


14
Контрольні запитання…………………………………………..…

20

3.

Моделі й механізми фінансування проектів……………………...

21
Контрольні запитання…………………………………………..…

28

4.

Оптимізація черговості реалізації проектів при лінійній залежності тривалості проекту від вартості……………………….


29
Контрольні запитання………………………………………………

34

5.

Оптимізація черговості реалізації проектів при степенній залежності тривалості проекту від вартості………………………


35
Контрольні запитання………………………………………………

39

6.

Сітьове планування…………………………………………………

40
Контрольні запитання………………………………………………

44
Список літератури………………………………………………….

50


Вступ


Термін «проект» не є новим для вітчизняної економіки. Під «проектом» було прийнято розуміти документально оформлений план споруди (конструкції). В англомовній економічній літературі це поняття прийнято позначати терміном «design». Перехід до ринкових відносин привніс в економічне життя безліч нових термінів і понять. Термін «проект» також одержав більш широке тлумачення і за своїм змістом наблизився до англійського «project», що охоплює весь процес від появи ідеї, її розробки, реалізації до одержання результату.

Проекти мають наступні ознаки:

 1. Мету – одержати конкретний кінцевий результат або продукт;

 2. Установлені терміни початку і завершення – дата початку проекту і його завершення;

 3. Визначені ресурси – трудові, фінансові, устаткування та інформація.

Проекти можуть відрізнятися за обсягом, змістом і формами.

Як і будь-які універсальні засоби, методи управління проектами розраховані перш за все на деякий опосередкований, «нормальний» проект. Кожен конкретний проект відрізняють чотири основні фактори (класифікаційні ознаки):

 • масштаб (розмір) проекту;

 • строк реалізації;

 • якість;

 • обмеженість у ресурсах.

Кожен проект незалежно від його складності й обсягу робіт, які необхідні для його реалізації, проходить у своєму розвитку декілька стадій від коли «проекту ще немає», до стадії, коли «проекту вже немає».

Під початком проекту розуміється:

 • момент зародження ідеї проекту;

 • початок реалізації проекту, або початок вкладання грошових коштів у його здійснення.

Завершенням проекту може бути:

 • закінчення робіт над його реалізацією, тобто ввід проекту в дію;

 • переведення персоналу, який працює на проектом, на іншу роботу;

 • досягнення проектом відповідних результатів;

 • завершення фінансування проекту;

 • початок робіт щодо внесення серйозних змін, які були не передбачені;

 • вивід об’єктів проекту з експлуатації (ліквідація).

Проекти можна класифікувати:

  1. за рівнем ( проект, програма, система);

  2. за масштабом (малий, середній, мегапроект);

  3. за складністю (простий, організаційно-складний, технічно-складний, ресурсно-складний, комплексно-складний);

  4. за строками реалізації (короткостроковий, середній, мегапроект);

  5. за вимогами до якості й засобів забезпечення (бездефектний, модульний, стандартний);

  6. за вимогами щодо обмеженості ресурсів сукупності проектів (мультипроект, монопроект);

  7. за характером проекту / рівнем учасників (міжнародний, вітчизняний);

  8. за характером цільового завдання проекту (антикризовий, маркетинговий, освітній, реформування/реструктуризація, інноваційний, надзвичайний);

  9. за головною причиною початку проекту (можливості, що відкрилися, надзвичайна ситуація, необхідність структурно-функціональних перетворень, реорганізація, реструктуризація, реінженірінг).

Термін часу між моментом появи ідеї проекту та моментом його ліквідації є життєвим циклом проекту (проектним циклом). Життєвий цикл проекту є вихідним поняттям для дослідження проблем фінансування робіт з проекту та прийняття відповідних рішень.

Стани, які проходить проект, називаються фазами (етапами, стадіями) проекту.

Управління проектом – це мистецтво керування і координації людськими й матеріальними ресурсами протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування системи сучасних методів і техніки управління для досягнення визначених у проекті результатів щодо складу й обсягу робіт, вартості, часу, якості та задоволення учасників проекту.

Управління проектом припускає три основних види діяльності:

1. Планування:

 • визначення бажаних результатів проекту;

 • розробка графіка виконання робіт;

 • розрахунок кількості необхідних ресурсів.

2. Організація (розподіл ролей і обов'язків).

3. Управління:

 • перерозподіл робіт і призначень;

 • керівництво роботами і контроль результатів;

 • вирішення проблем, що виникають;

 • обмін інформацією із зацікавленими особами.

Практичне завдання 1

Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах ризику при управлінні проектами


^ Мета роботи: вивчити основні методи аналізу і прийняття управлінських рішень в умовах ризику при управлінні проектами.

Теоретичні відомості

Ризик у контексті проекту розглядається як вплив на проект і його елементи непередбачених подій, що можуть завдати певної шкоди і перешкоджати досягненню мети проекту. Ризик проекту характеризується трьома факторами:

- подіями, що негативно впливають на проект;

- імовірністю появи таких подій;

- оцінкою збитку, нанесеного проектові такими подіями.

Управління ризиком – це мистецтво і формальні методи визначення, аналізу, оцінки, попередження виникнення, вживання заходів щодо зниження ступеня ризику протягом життя проекту.

Управління ризиком застосовують в тих випадках, коли ступінь ризику в проекті досить високий. У цьому разі користуються вірогідностним підходом, що припускає прогнозування можливих наслідків і присвоєння їм ймовірностей.

При цьому користуються:

- відомими, типовими ситуаціями (наприклад, імовірність появи герба при киданні монети дорівнює 0,5);

- попередніми розподілами ймовірностей (наприклад, з вибіркових обстежень або статистично попередніх періодів відома імовірність появи бракованої деталі);

- суб'єктивними оцінками, зробленими аналітиком самостійно або при залученні групи експертів.


Приклад

Існують два проекти фінансування з однаковою прогнозною сумою капітальних вкладень. Величина планованого доходу в кожному випадку не визначена і наведена у вигляді розподілу ймовірностей (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Проект А

Проект Б

Прибуток

Імовірність

Прибуток

Імовірність

3000

0,10

2000

0,10

3500

0,20

3000

0,20

4000

0,40

4000

0,35

4500

0,20

5000

0,25

5000

0,10

8000

0,10

Тоді математичне очікування доходу для розглянутих випадків буде відповідно дорівнювати:

mА = 0,10 3000 +...…+ 0,10  5000 = 4000; (1.1)

mБ = 0,10  2000 +………...+ 0,10  8000 = 4250. (1.2)

Таким чином, проект B є більш вигідним. Однак слід відзначити, що цей проект є і більш ризикованим, оскільки має велику варіацію в порівнянні з проектом А (розмах варіації проекту А = 5000 – 3000 = 2000, проекту Б = 8000 –2000 = 4000).

Завдання

Таблиця 1.2

№ варіанта

Проекти

1

1

3

7

10

16

2

6

11

13

17

20

3

4

9

11

15

18

4

3

8

10

14

17

5

5

7

11

14

20

6

1

4

10

15

17

7

5

10

12

16

19

8

2

7

9

13

16

9

3

9

14

16

20

10

1

5

8

14

19

11

2

4

8

11

17

12

3

6

12

17

19

13

2

5

11

16

18

14

1

7

12

14

18

15

4

6

10

13

19

16

1

6

8

12

15

17

3

5

9

12

18

18

4

7

13

18

20

13

2

6

9

15

20

20

2

8

13

15

19

^ Характеристика проектів до варіантів завдання

Таблиця 1.3

№ варіанта

Прибуток

Імовірність

1

1260

0,10

1280

0,12

1300

0,15

1310

0,14

1330

0,11

2

4100

0,12

4180

0,15

4220

0,30

4240

0,20

4280

0,14

3

3400

0,10

3450

0,20

3500

0,35

3550

0,25

3370

0,10

4

3250

0,15

3280

0,25

3320

0,40

3350

0,28

3370

0,18
5

4220

0,10

4240

0,20

4270

0,40

4300

0,25

4320

0,15

6

2830

0,14

2850

0,22

2880

0,45

2910

0,20

2930

0,10

7

1820

0,10

1840

0,18

1860

0,25

1890

0,20

1910

0,15

8

3890

0,13

3930

0,28

3960

0,44

3990

0,22

4010

0,10

9

2510

0,10

2550

0,22

2600

0,38

2630

0,28

2670

0,16

10

4810

0,10

4830

0,18

4850

0,35

4880

0,25

4900

0,16

11

1550

0,15

1600

0,25

1640

0,48

1680

0,22

1730

0,14

12

3010

0,10

3020

0,15

3040

0,30

3050

0,20

3070

0,16
13

2170

0,10

2190

0,22

2210

0,48

2230

0,20

2250

0,16

14

4550

0,15

4580

0,20

4620

0,40

4650

0,25

4680

0,10

15

4300

0,12

4320

0,22

4350

0,45

4390

0,25

4410

0,15

16

2000

0,10

2030

0,18

2050

0,36

2070

0,28

2100

0,16

17

5100

0,15

5120

0,25

5150

0,45

5170

0,27

5190

0,20

18

1330

0,12

1360

0,20

1390

0,40

1410

0,25

1440

0,13

19

4690

0,11

4720

0,24

4750

0,44

4780

0,26

4800

0,11

20

2420

0,10

2440

0,20

2460

0,35

2480

0,25

2500

0,15

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
Методичні вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
Методичні вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи