Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Скачати 368.85 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Дата30.05.2012
Розмір368.85 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор _________С.В. Мельничук


« ___» _____________2012 р.


ПРОГРАМА


ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

(скорочена форма навчання)


з «Теорії фінансів, податків і оподаткування, державного бюджету, фінансів господарюючих суб’єктів»


напрям підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит»


Схвалено Вченою радою економічного факультету


Протокол № 6 від «25»січня 2012 р.


Голова ради проф. Нікіфоров П.О.


Чернівці - 2012

П Е Р Е Д М О В А


До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” за напрямом підготовки „Фінанси і кредит” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „молодший спеціаліст” за галузю знань „Економіка та підприємництво” і напрямом підготовки „Фінанси” або „Фінанси і кредит”.

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника-молодшого спеціаліста за напрямом підготовки „Фінанси та кредит”, останній повинен мати всебічні та глибокі знання за спеціальністю, вміти оперувати фінансовими категоріями, розуміти суть фінансових процесів, основ фінансової політики, тобто продемонструвати знання з основних фахових дисциплін, які у змісті програми виділені в окремі чотири розділи:

1. Теорія фінансів

2. Податки та оподаткування

3. Державний бюджет

4. Фінанси господарюючих суб’єктів


^ РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ФІНАНСІВ


Тема 1. Фінанси і фінансова система України

Предмет науки про фінанси. Фінанси – специфічна форма суспільних відносин. Грошові відносини, які становлять зміст фінансів. Об’єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Необхідність фінансів в умовах товарного-грошового господарства.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. Прості й складні фінансові категорії. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

Функції фінансів. Функції як виявлення найважливіших ознак, властивостей і суспільного призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст. Об’єкти і суб’єкти розподілу. Первинний розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту та національного доходу. Контрольна функція фінансів, її зміст. Прояви контрольної функції у фінансових відносинах. Фінансова інформація та її роль у реалізації контрольної функції. Взаємозв’язок контрольної та розподільної функцій фінансів.

Дискусійні питання суті та функцій фінансів.

Матеріально-речове втілення фінансів. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Джерела формування фінансових ресурсів. Характеристика чинників зміни розмірів фінансових ресурсів. Склад та особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Напрями та форми використання фінансових ресурсів. Розподіл фінансових ресурсів за цільовим призначенням. Фінансові резерви, їх суть і значення.

Фінансова система України. Поняття фінансової системи та принципи її побудови. Сфери фінансів: фінанси суб’єктів господарювання, фінанси населення, державні фінанси, міжнародні фінанси. Ланки фінансових відносин, їх характеристика. Взаємозв’язок ланок фінансової системи.

Дискусійні питання суті та складу фінансової системи.


^ Тема 2. Фінансова політика й фінансовий механізм

Фінансова політика – складова частина економічної й соціальної політики держави. Суть фінансової політики. Взаємозв’язок фінансів і фінансової політики. Наукові засади розробки та реалізації фінансової політики.

Види фінансової політики. Фінансова політика держави, її завдання та основні напрямки. Фінансова політика суб’єктів господарювання. Фінансова політика домогосподарств.

Стратегія і тактика фінансової політики. Фінансова політика у міжнародних, міждержавних відносинах. Фінансова політика України на сучасному етапі.

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

Складові елементи фінансового механізму. Організаційні форми фінансового механізму, їх характеристика. Правове регулювання фінансових відносин. Фінансове право. Розвиток фінансового законодавства в Україні. Фінансове забезпечення, його методи. Фінансове регулювання, його місце у фінансовому механізмі. Фінансові важелі, їх характеристика.

Фінансовий механізм на мікро- та макрорівнях.

Вплив фінансового механізму на життя суспільства. Проблеми реформування фінансового механізму в умовах розвитку ринкових відносин.

Управління фінансами в системі управління економікою. Суть управління фінансами, його принципи та функціональні елементи.

Організація управління державними фінансами в Україні. Загальне управління фінансами держави. Повноваження органів законодавчої, державної виконавчої влади та представницьких органів в галузі управління фінансами держави. Оперативне управління фінансами. Державний фінансовий апарат та його ланки. Функції, права, обов’язки органів виконавчої влади й управління щодо оперативного управління фінансами.

Фінансовий менеджмент, його місце в управлінні підприємствами. Суть, цілі та завдання фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту.

Напрями вдосконалення управління фінансами.

Планування як функція фінансового менеджменту. Необхідність фінансового планування. Фінансове планування: суть, методи, завдання. Зв’язок фінансового планування з індикативним і виробничим плануванням. Види фінансових планів, їх загальна характеристика. Зведені фінансові баланси. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави, його структура і значення. Напрями вдосконалення фінансового планування.


^ Тема 3. Фінансовий контроль

Необхідність, суть і завдання фінансового контролю. Фінансовий контроль як форма прояву та використання контрольної функції фінансів. Місце фінансового контролю в системі вартісного контролю, його специфіка. Сфера дії та об’єкт фінансового контролю.

Організація фінансового контролю в Україні, його класифікація. Види і методи фінансового контролю. Органи фінансового контролю, їх функції, права та обов’язки. Державна контрольно-ревізійна служба України.

Аудит, його суть, необхідність, принципи організації, сфера застосування, значення. Порядок проведення аудиту. Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

^ Тема 4. Місцеві фінанси

Передумови та напрямки розвитку теорії місцевих фінансів. Суть місцевих фінансів. Вплив теорій розвитку функцій і завдань центральної та місцевої влади на розвиток місцевих фінансів в Україні. Суб’єкти та інститути місцевих фінансів в Україні. Роль місцевих фінансів у реалізації політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин.

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети. Класифікація доходів і видатків місцевих бюджетів України. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів самоврядування. Види неподаткових надходжень у місцеві бюджети. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування витрат місцевого господарства. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади. Бюджет розвитку як складова спеціального фонду місцевих бюджетів.

Міжбюджетні відносини, їх зміст і мета регулювання. Механізм регулювання міжбюджетних відносин. Міжбюджетні трансферти: види, порядок планування та надання.


^ Тема 5. Державні цільові фонди

Державні цільові фонди, їх суть, необхідність, класифікація та розвиток. Роль державних цільових фондів у економічному та соціальному розвитку суспільства.

Пенсійний фонд України, його призначення. Управління Пенсійним фондом України. Джерела та порядок формування Пенсійного фонду. Склад видатків Пенсійного фонду. Необхідність і напрямки розвитку системи пенсійного страхування в Україні.

Державний фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, державний фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: джерела формування і напрями використання. Управління фондами соціального страхування. Фонд соціального захисту інвалідів України. Інші державні цільові фонди соціального характеру.

Державні економічні фонди. Фонд охорони навколишнього середовища.

Місцеві (комунальні) цільові фонди.


^ Тема 6. Державний кредит

Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави. Відмінність державного кредиту від банківського.

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит. Розвиток умовного державного кредиту в Україні.

Форми державного кредиту. Державні позики, їх види. Класифікація державних позик. Види та характеристика державних цінних паперів, якими оформлені державні позики в Україні.

Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини і наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Управління державним боргом, його мета. Заходи для підвищення ефективності державного кредиту.

Розвиток державного кредиту в Україні: періодизація й особливості формування та погашення державного боргу.


^ Тема 7. Страхування та страховий ринок

Економічна необхідність і роль страхування у забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Страхові фонди, їх джерела та призначення. Основні терміни в страховій справі.

Галузі, види та форми страхування. Принципи обов’язкового й добровільного страхування. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види. Страхування відповідальності та перспективи його розвитку. Страхування кредитних і фінансових ризиків. Особисте страхування, його суть і місце в забезпеченні соціального захисту громадян. Види особистого обов’язкового й добровільного страхування. Медичне страхування, його суть, необхідність, значення. Проблеми запровадження медичного страхування в Україні. Співстрахування та перестрахування. Необхідність перестрахування для зменшення рівня ризику страхових операцій.

Доходи й витрати страховика. Страхові внески як основне джерело доходів страховика. Витрати на виплату страхового відшкодування й страхових сум, відрахування до запасних і резервних фондів. Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність. Прибуток страхових організацій, його розподіл і використання.

Страховий ринок. Поняття страхового ринку та його організаційна структура. Суб‘єкти страхового ринку. Організаційні форми існування страхових компаній. Формування й розвиток страхового ринку в Україні.

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. Ліцензування страхової діяльності.


^ Тема 8. Фінансовий ринок

Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. Місце фінансового ринку у фінансовій системі держави.

Структура фінансового ринку. Класифікація фінансових ринків. Ринок грошових ресурсів як складова частина фінансового ринку. Ринок цінних паперів – обов’язковий елемент ринкової економіки. Кредитний ринок. Ринок фінансових послуг.

Суб’єкти фінансового ринку, їх функції, права та обов’язки. Об’єкти фінансового ринку. Цінні папери: класифікація, види, взаємозв’язки. Емісія і розміщення цінних паперів.

Принципи організації фінансового ринку. Основи правового регулювання фінансового ринку. Правове регулювання фондового ринку в Україні. Порядок реєстрації й обігу цінних паперів. Діяльність із випуску та з підтримування обігу цінних паперів. Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів. Правові основи розвитку грошового ринку та ринку банківських позичок в Україні. Оподаткування доходів від цінних паперів.

Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.


^ Тема 9. Міжнародні фінанси

Міжнародні фінанси як підсистема міжнародних економічних відносин. Призначення (функції) міжнародних фінансів. Суб‘єкти міжнародних фінансових відносин.

Світовий фінансовий ринок. Організаційні засади світового фінансового ринку. Міжнародні потоки фінансових ресурсів. Фінансові центри. Фінансові посередники. Сегменти світового фінансового ринку. Валютний ринок. Ринок капіталів. Ринок валютних цінностей.

Міжнародні розрахунки. Форми міжнародних розрахунків. Договірні гарантії у міжнародних розрахунках. Роль банків у міжнародних розрахунках.

Міжнародні фінансові інститути, організаційні засади їх діяльності. Міжнародний валютний фонд. Світовий банк. Регіональні фінансові інститути. Місце міжнародних фінансових інститутів у світовому перерозподілі грошових потоків. Тенденції співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами.


^ РОЗДІЛ ІІ. ПОДАТКИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ


Тема 1. Суть і види податків

Необхідність і сутність податків. Податки та інші платежі до бюджету: їх визначення й ознаки. Історичний розвиток форм оподаткування.

Функції податків. Сутність фіскальної функції та вплив подат­ків на наповнення державного бюджету. Регулююча функція податків, форми її прояву. Дискусійні питання функцій податків.

Елементи податку та їх визначення: суб'єкт (платник) і носій, об'єкт оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка, квота та інші. Методичні основи побудови податкових ставок. Універсальні та диференційовані податкові ставки. Види твердих ставок: фіксовані та відносні. Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні і регресивні, їх комбінації. Проста і складна прогресії оподаткування.

Види податків та ознаки їх класифікації (економічний зміст об’єкта оподаткування, форма оподаткування, спосіб утримання, рівень запровадження та адміністрування, тощо).

Види прямих податків. Реальні податки: поземельний, подомовий, промисловий, податок на грошовий капітал. Особисті податки: подушний, прибутковий, майновий, на спадщину і дарування. Прибутковий податок як основний вид прямих податків. Індивідуальний і корпоративний прибутковий податок. Переваги та недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків.

Види непрямих податків, їх рег­ресивність. Механізм перекладання податків. Види по­датків на споживання, що застосовуються у світі та в Україні. Акцизи, їх види. Податок на додану вартість як сучасна форма непрямого універсального оподаткування. Види та призначення мита, митна політика. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.

Основні напрямки удосконалення оподаткування в сучасних умовах господарювання.


^ Тема 2. Податкова система та податкова політика держави

Поняття податкової системи. Її роль у функціонуванні держа­ви.

Наукові основи побудови податкової системи. Фактори, що визначають структуру податкової системи. Співвідношення між фіскальною та регулюючою функціями податків, різними видами податків та їх оптимізація.

Обсяг видатків бюджету як база побудови податкової системи. Залежність рівня централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті від обсягу і характеру функцій держави. Вплив рівня централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті на рівень оподаткування.

Правова основа встановлення податків. Вплив форм власності на вибір методичних основ і об’єктів оподаткування. Особливості оподаткування суб'єктів різних форм власності.

Податкова політика: суть і завдання; типи, залежність від стану економіки, потреб держави тощо. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики. Критерії оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна справедливість.

Принципи податкової політики, їх історичний розвиток. Дотримання соціальної справедливості при справлянні податків. Рівнонапруженість в оподаткуванні всіх платників. Економічна ефективність податкової політики: ефективність податкової роботи та дієвість податкових інструментів впливу на соціально-економічний розвиток. Стабільність та гнучкість податкової політики, їх взаємозв'язок.

Податкова система України. Основні етапи її становлення. Склад і структура податкової системи України. Проблеми розбудови податко­вої системи в Україні і формування податкової політики дер­жави. Дотриман­ня в Україні основних принципів оптимального оподаткування.


^ Тема 3. Державна податкова служба України як суб’єкт податкової політики держави

Державна податкова служба України. Історія формування податкової служби в Україні. Організаційна структура державних податкових органів. Завдання та функції Голов­ної державної податкової адміністрації України. Функції середнього та базового рівня державної податкової служби України. Податкова міліція: функції та завдання.

Права та обов'язки працівників державних податкових органів. Відповідальність посадових осіб державних податкових органів за виконання своїх функціональних обов'язків.

Податкова робота: суть, основні елементи, організація.

Правове регламентування процесу оподаткування.

Облік платників податків і податкових зобов’язань. Особливості обліку юридичних і фізичних осіб – платників податків. Особові рахунки, порядок їх відкриття та ведення.

Податкові періоди. Правило «першої із подій», касовий метод нарахування та сплати податків.

Об’єктивна необхідність контролю за сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Організація контрольної діяльності Державної податкової служби України по забезпеченню своєчасного і повного надходження платежів до бюджету. Періодичність та порядок проведення податкових перевірок. Оформлення наслідків ревізій, тематичних перевірок та їх реалізація.

Відповідальність за порушення у сфері оподаткування, її види, значення. Податковий борг. Система штрафних і фінансових санкцій. Адміністративні штрафи. Пеня.

Необхідність і напрямки підвищення ефективності діяльності Державної податкової служби України.


^ Тема 4. Акцизний податок

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Виникнення акцизного податку та світовий досвід його використання.

Платники акцизного податку. Об'єкт оподаткування, групи товарів, що оподатковуються акцизним податком.

Види ставок акцизного податку. Порядок включення акциз­ного податку в ціну товарів, механізм нарахування і сплати акцизно­го податку. Особливості нарахування акцизного податку при застосу­ванні різних видів ставок.

Пільги з акцизного податку, умови їх застосування.

Особливості справляння до державного бюджету акцизного податку з алкогольних і тютюнових виробів. Марки акцизного податку. Порядок виробництва, придбання ак­цизних марок і маркування підакцизних товарів.

Порядок оподаткування акцизним податком імпортних товарів. Особливості сплати акцизного податку при операціях із давальниць­кою сировиною.

Строки сплати акцизного податку та подання відповідної декларації.


^ Тема 5. Податок на додану вартість

Податок на додану вартість: сутність, функції та етапи розвитку. Впровадження податку на додану вартість в Україні: передумови, правова основа.

Поняття доданої вартості, методи її розрахунку.

Об'єкт оподаткування і база нара­хування податку на додану вартість. Види операцій, які не є, є або звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Особливості визначення об’єкта оподаткування у різних галузях.

Методика включення податку на додану вартість в ціни товарів, робіт і послуг. Роль податку на додану вартість у ціноутворенні в умовах ринкової системи господарювання.

Платники, ставки і пільги по податку на додану вартість, принципи їх запровадження для операцій з окремими товарами, роботами і послугами, а також платників.

Порядок розрахунку розмірів податку на додану вартість. Визначення і сутність термінів: податковий кредит, податкове зобов'язання, бюджетне відшкодування. Порядок формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Визначення по­даткового зобов'язання. Порядок зменшення податкового зобо­в'язання на суми податкового кредиту.

Виникнення і порядок погашення бюджетного відшкодування.

Механізм і строки сплати податку на додану вартість. Податкова накладна і податковий вексель, умови їх надання та порядок оформлення. Дата виникнення податкового зобов'язання і податкового кредиту. Звітність платника по податку на додану вартість: зміст декларації, порядок складання і строки подання у податкову інспекцію.

Особливості обчислення та сплати податку на додану вартість платниками різних галузей, по різних видах операцій та угод. Оподаткування податком на додану вартість експортних та імпортних операцій.


^ Тема 6. Митне оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

Митно-тарифна політика держави та її вплив на економічну неза­лежність країни, захист вітчизняного товаровиробника та кон'юнк­туру внутрішнього ринку.

Термінологія митної справи: митна територія, митний кордон, перетин митного кордону, митне оформлення, митне оподаткування, митний контроль, митна декларація та декларанти.

Особливості мита як непрямого податку на споживання. Передумови застосу­вання експортного та імпортного мита, досвід окремих країн світу та України в регулюванні зовнішньої торгівлі за допомогою мита.

Єдиний митний тариф України. Види мита, їх відмінності та умови застосування: адвалерне, комбіноване, специфічне. Особливі види мита: сезон­не, антидемпінгове, компенсаційне. Платники та об'єкт оподаткування митом. Митна вартість, порядок її визначення.

Види ставок мита. Порядок його розрахунку та сплати.

Пільги щодо сплати мита для юридичних і фізичних осіб: направленість, порядок встановлення та змін. Пре­ференції. Квотування експорту та імпорту товарів.

Інші митні доходи держави. Значення мита як джерела доходів державного бюджету.


^ Тема 7. Прибуткове оподаткування підприємств і організацій

Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств та організацій. Загальна характеристика прибутку підприємств як об’єкта оподаткування.

Платники податку та об'єкт оподаткування. Порядок визна­чення оподатковуваного прибутку. Склад доходів підпри­ємств. Види доходів, що виключаються з доходу з метою оподаткування.

Основні елементи витрат. Порядок включення до скла­ду витрат витрат подвійного значення. Існуючі обмеження на формування витрат платника податку на прибуток.

Облік основних засобів. Порядок нарахування амортизації для цілей оподаткування прибутку підприємства.

Ставки податку на прибуток підприємств і сфера їх застосування.

Пільги по податку на прибуток. Умови застосування окремих пільг.

Сутність операцій особливого виду. Оподаткування страхової діяльності. Порядок оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим контрактом. Оподаткування прибутку від спільної діяльності та виплати диві­дендів. Особливості визначення прибутку при торгівлі цінними паперами. Оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій. Порядок формування доходів і витрат при здійснені операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями.

Поняття неприбуткової установи (організації). Види їхніх доходів, які звільняються від оподаткування.

Особливості оподаткування доходів нерезидентів. Порядок нарахування і сплати податку, податкові ставки.

Порядок розрахунку та сплати податку на прибуток до державного бюджету. Податкові періоди по податку на прибуток підприємств. Звітність підприємства по податку на прибуток, порядок її заповнення.

Переваги та недоліки чинного механізму застосування податку на прибуток підприємств.


Тема 8. Оподаткування доходів громадян

Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового оподаткування. Місце і роль податку на доходи фізичних осіб у податковій системі.

Платники податку на доходи фізичних осіб.

Об'єкт оподаткування, його склад. Порядок розрахунку загального місячного оподатковуваного доходу, чистого річного оподатковуваного доходу, іноземних доходів як об’єкту оподаткування.

Поняття і значення податкової знижки. Види витрат, які включаються до складу податкової знижки. Механізм її виникнення та порядок розрахунку.

Податкові соціальні пільги: суть, розмір, умови надання.

Ставки податку на доходи фізичних осіб.

Особливості оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб, а також самозайнятих осіб.

Порядок нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб. Податкові агенти, їх функції та відповідальність.

Декларування доходів фізичних осіб, обов’язкове та добровільне. Декларація про доходи, терміни її подання в податкові інспекції. Проведення перерахунку сум податку на доходи фізичних осіб. Відповідальність платників за своєчасність подання декларації та її достовірність, штрафні санкції за порушення податкового законодавства.

Оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності при відсутності прав юридичної особи. Оподатковуваний дохід. Строки та порядок внесення авансових платежів. Декларація про фактично отримані доходи, строки та порядок її подання, порядок перерозрахунків по податку.


^ Тема 9. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Суть і необхідність застосування спрощеної системи оподаткування. Види спрощених систем оподаткування суб'єктів господарювання, які функціонують в Україні.

Мета запровадження та значення спрощеної системи оподатку­вання, обліку та звітності для суб’єктів малого бізнесу, її сутність. Перелік податків і зборів, сплату яких замінено єдиним податком.

Платники єдиного податку, існуючі обмеження щодо переходу на спрощену систему оподаткування. Механізм сплати єдиного податку юридичними особами: база оподаткування, ставки, поря­док нарахування і внесення до бюджету. Переваги і недоліки двох варіантів сплати єдиного податку. Оподаткування фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності єдиним податком. Порядок зарахування єдиного податку до бюджетів і державних цільових фондів.

Фіксований податок з доходів фізичних осіб: платники, ставки, порядок придбання патенту та сплати в бюджет.

Передумови і необхідність запровадження торгових патентів. Види діяльності, що підлягають патентуванню. Порядок видачі торгового патенту.


^ Тема 10. Фіксований сільськогосподарський податок

Передумови і мета запровадження фіксованого сільськогос­подарського податку. Перелік податків і зборів, сплату яких замінює фіксований сільськогосподарський податок.

Платники фіксованого сільськогос­подарського податку.

Об’єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогос­подарського податку. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників на гірських і поліських територіях.

Механізм нарахування і спла­ти фіксованого сільськогос­подарського податку, порядок його зарахування до бюджетів і державних цільових фондів.


^ Тема 11. Майнове оподаткування

Майнове оподаткування і його значення в умовах ринкової економіки. Розвиток майнового оподаткування в світі та об'єктивна необхідність запро­вадження й удосконалення майнових податків в Україні. Види майнових податків.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники та об'єкт оподаткування. Транспортні засоби, що не є об'єктом оподаткування. Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

Підприєм­ства, організації, установи, категорії громадян для яких встанов­лено пільги щодо сплати збору.

Порядок розрахунку і сплати збору підприємствами й організаціями. Звітність підприємств по збору за першу реєстрацію транспортного засобу, її перевірка.

Порядок сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу фізичними особами.


^ Тема 12. Плата за використання природних ресурсів

Система ресурсних платежів: суть і значення, її вплив на забезпечення ресурсозбереження та створення умов до відновлення природних ресурсів. Державна власність на природні ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Мета запроваджен­ня плати за природні ресурси. Порядок використання коштів, що надходять у вигляді плати за спеціальне використання природних ресурсів. Складові системи ресурсних платежів.

Плата за землю, її форми: земельний податок і орендна плата за землю. Суб’єкти, об’єкти та пільги по платі за землю. Умови диференціації ставок плати за землю. Грошова оцінка землі. Ставки податку для земель, грошова оцінка яких в Україні проведена. Особливості сплати податку з зе­мельних ділянок, нормативна вартість яких не встановлена.

Механізм нарахування плати за землю, порядок і строки її сплати.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, його суть і призначення. Порядок видачі дозволу на рубку деревини, лісорубний квиток. Плата за вторинні лісові ресурси, порядок її розрахунку.

Збір за спеціальне використання води. Об’єкт, платники, нормативи плати за воду. Дозвіл і ліміт на спеціальне використання води. Порядок розрахунку суми плати за воду та строки її сплати. Звітність платників.

Збір за спеціальне використання водних живих ресурсів: суть і призначення. Об’єкт, суб’єкти, нормативи збору. Порядок розрахунку авансового платежу та розміру збору за фактичні обсяги спеціального використання водних живих ресурсів.

Збір за спеціальне використання об’єктів тваринного світу: суть і призначення. Об’єкт, суб’єкти, пільги, нормативи збору. Порядок розрахунку розміру збору за спеціальне використання диких тварин.

Збори за спеціальне надрокористування, їх види: збір за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин; збір за спеціальне використання надр, не пов’язане з видобуванням корисних копалин. Перелік природних ресурсів, за які стягується збір. Платники, ставки, порядок розрахунку та сплати зборів за спеціальне надрокористування; звітність платників.

Рентні платежі за нафту та природний газ: призначення, платники, об'єкт оподаткування, ставки, порядок нарахування і сплати.

Відрахування від плати за транзит природного газу, нафти й аміаку: платники, ставки, строки сплати та подання розрахунків до державних податкових органів.


^ Тема 13. Місцеві податки та збори

Фіскальні потреби органів влади різних рівнів. Відмінності податкових систем унітарних, конфедеративних і федеративних держав.

Суть місцевого оподаткування, його роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Механізм запровадження місцевого податку або збору на території окремої територіальної громади. Положення про місцевий податок (збір).

Склад місцевих податків. Порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Єдиний податок для суб’єктів малого бізнесу.

Система місцевих зборів: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір; порядок їх розрахунку та сплати в бюджет.

Напрями вдосконалення місцевого оподаткування в Україні.


^ Тема 14. Інші податкові платежі в бюджет

Характер, призначення та значення для державного бюджету інших податкових платежів.

Екологічний податок. Види забруднення навколишнього природного середовища, об'єкт оподаткування, платники, методика розрахунку розміру платежів. Встановлення лімітів на обсяги забруднен­ня. Формування ставок екологічного податку. Особливості контролю сплати екологічного податку. По­рядок сплати та подання розрахунків податку.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Платники, механізм нарахування і сплати збору, напрями викорис­тання акумульованих коштів. Ставки збору та база нарахування. Порядок віднесення сум збору до складу валових витрат платника податку на прибуток.

Збори у вигляді цільової надбавки до тарифів на електричну енергію та природний газ: суть, необхідність запровадження. Платники зборів, тарифи.

Соціально-економічне значення обов'язкового державного страхування та утворення відповідних фондів. Розвиток держав­ного соціального страхування в Україні.

Єдиний внесок на обов’язкове державне соціальне страхування. Платники і об'єкти оподаткування внеском на обов’язкове державне соціальне страхування. Відмінності у сплаті внеску різними категоріями платників. Механізм нарахування, сплати та подання звітності.


^ РОЗДІЛ ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Тема 1. Соціально-економічна суть та призначення бюджету

Бюджет держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету у пере розподільчих відносинах у суспільстві. Взаємозалежність між ВВП і національним доходом та бюджетом. Бюджетна централізація ВВП та її межі. Об’єктивна тенденція зростання бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій тенденції. Фінансові протиріччя у суспільстві, пов’язані із формуванням бюджету та способи їх вирішення. Забезпечення оптимальності пропорцій розподілу і перерозподілу ВВП. Бюджетний вплив на забезпечення економічного і соціального розвитку. Бюджетна модель суспільства, необхідність її реформування в Україні.

Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура доходної і видаткової частини бюджету, фактори, що впливають на них. Відмінності між бюджетом як фінансовим планом і як економічною категорією. Правовий характер бюджету як фінансового плану, його чинники. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Бюджетний процес та його складові. Завдання, принципи і методи бюджетного планування.

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний надлишок; бюджетний дефіцит. Фактори, що визначають стан бюджету. Бюджетний надлишок як елемент адміністративного регулювання бюджетів. Бюджетний дефіцит: визначення, причини виникнення, джерела покриття, наслідки. Взаємозв’язок бюджету з планом економічного і соціального розвитку та з іншими фінансовими планами.

Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі. Бюджет в системі фінансового забезпечення потреб соціально-економічного розвитку, сфера поширення бюджетного фінансування. Бюджет в системі фінансового регулювання, його визначальна роль в сукупності економічних методів управління економікою. Інструменти бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток.


^ Тема 2. Бюджетний механізм та бюджетна політика держави

Бюджетна політика, як важлива сфера діяльності держави. Зміст бюджетної політики та її ланки. Єдність та взаємозв’язок ї ланок.

Завдання бюджетної політики та її основні напрямки на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні чинники впливу на бюджетну політику. Політичні рішення та їх вплив на бюджетну політику. Правові основи реалізації бюджетної політики держави. Бюджетна тактика та її роль у вирішенні завдань на конкретному напрямку розвитку суспільства. Бюджетна стратегія держави.

Основні заходи, щодо вдосконалення бюджетної політики.

Економічна сутність бюджетного механізму та його роль у функціонуванні бюджетної системи. Призначення бюджетного механізму та його функції. Складові бюджетного механізму, його форми та методи. Структура бюджетного механізму.

Механізм мобілізації доходів бюджетів різних рівнів.

Бюджетний механізм фінансового забезпечення видатків бюджету та фінансового регулювання економічних та соціальних процесів в державі.

Бюджетне планування. Бюджетні норми ат нормативи. Бюджетний контроль. Міжбюджетні відносини. Бюджетне регулювання. Основні важелі та стимули бюджетного регулювання.

^ Тема 3. Бюджетна система та принципи її побудови

Поняття бюджетної системи України та принципи побудови бюджетної системи України, їх оцінка. Склад бюджетної системи України. Державний бюджет України, його призначення, склад та структура доходів і видатків. Роль державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному перерозподілі. Республіканський бюджет Криму. Місцеві бюджети, їх види, склад та структура доходів і видатків. Роль республіканського бюджету Криму та місцевих бюджетів в регіональному розвитку.

Визначальні ознаки єдності бюджетної системи, передумови її встановлення. Законодавче визначення бюджету держави як єдиного фонду фінансових ресурсів. Перевага і недоліки бюджетної системи, побудованої на принципі єдності. Поняття і характерні ознаки принципу автономності бюджетів, його забезпечення. Автономність бюджетів як визначальна передумова раціональної і ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади і управління.

Засади розмежування видатків між окремими бюджетами. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків. Фактори, що визначають порядок і пропозиції розподілу доходів між бюджетами. Закріплені та регулюючі доходи. Чинники і порядок закріплення доходів. Види регулюючих доходів і порядок бюджетного регулювання

Характер та форми взаємовідносин між бюджетами. Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Порядок виділення та використання окремих видів субсидіювання. Вилучення бюджетних надлишків як форма взаємовідносин між бюджетами і бюджетного регулювання. Бюджетні позички, їх причини, порядок виділення і погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виділення і порядок проведення.


^ Тема 4. Бюджетний процес

Бюджетний процес: поняття та основні етапи. Необхідність, суть та значення бюджетного планування в умовах ринкових відносин. Бюджетне планування як складова фінансового планування. Основні принципи бюджетного планування.

Бюджетне прогнозування.

Організація забезпечення фінансових органів різних рівнів відповідними даними для складання проектів бюджетів.

Порядок складання, розгляд та затвердження Державного бюджету України.

Порядок складання, розгляд та затвердженню проектів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Виконання Державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Організація виконання доходної частини бюджетів. Органи, їх основні функції, що забезпечують поступлення доходів у бюджет.

Виконання видаткової частини бюджету. Принципи та форми бюджетного фінансування. Види розпорядників коштів по бюджету їх права та обов’язки. Проблеми розподілу обов’язків між розпорядниками кредитів та виконання відповідних функцій в умовах ринкової економіки.

Касове виконання бюджету.

Система органів, їх функції та обов’язки по своєчасному та ефективному забезпеченні виконання дохідної видаткової частини бюджетів. Державне казначейство України його задачі та функції.

Складання, розгляд та затвердження звітів по виконанню бюджетів різних рівнів.

^

Тема 5. Система доходів бюджету


Джерела та методи формування доходів бюджету. ВВП і національний доход як основа доходної бази бюджету. Причини і умови використання національного багатства для формування доходів бюджету.

Склад і структура доходів бюджету України. Правове регулювання формування доходів. Особливості податкової структури України, її відмінності від розвинених країн.

Податкові надходження їх характеристика. Види непрямих податків, їх роль в доходах бюджету. Пряме оподаткування, його види, значення прямих податків у формуванні доходів бюджету. Платежі за ресурси, їх види, роль в доходах бюджету та інші податкові надходження.

Неподаткові доходи бюджету. Надходження від використання і реалізації майна, що належить державі. Надходження від приватизації майна державних підприємств. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету.

Доходи від операції з капіталом, їх склад та характеристика.

Державні цільові фонди в доходах бюджетів різних рівнів.

Офіційні бюджетні трансферти як джерело доходів бюджетів.

Організація мобілізації доходів бюджету.

^

Тема 6. Система видатків бюджету


Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Поточні та капітальні видатки їх склад.

Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету державним підприємствам, державні дотації. Методи бюджетного фінансування.

Зміст та принципи та фінансування бюджетних установ. Порядок фінансування видатків з Державного бюджету. Порядок фінансування видатків з місцевих бюджетів. Кошторисний порядок планування видатків.

Види кошторисів, їх характеристика та особливості.

Бюджетне нормування: види норм видатків, їх характеристика та порядок визначення. Основні напрями удосконалення бюджетного нормування в ринкових умовах.


^ Тема 7. Видатки бюджету на охорону здоров’я

Основні напрямки соціальної політики держави спрямовані на розвиток і забезпечення необхідного рівня медичного обслуговування в Україні. Характеристика видатків на утримання установ охорони здоров’я.

Основні джерела фінансового забезпечення лікувальних установ.

Особливості планування і фінансування витрат на утримання установ цієї галузі. Формування фонду заробітної плати медичного персоналу, видатків на харчування медикаменти та інші витрати.

Шляхи розвитку фінансування системи охорони здоров’я в умовах ринкової економіки. Розвиток бюджетно-страхової медицини в Україні.

^ Тема 8. Видатки бюджету на освіту

Політика уряду спрямована на розвиток системи освіти в Україні та її фінансове забезпечення.

Характеристика видатків бюджету на освіту.

Основні джерела фінансового забезпечення установ освіти. Порядок планування та використання коштів на утримання загальноосвітніх шкіл.

Особливості планування видатків на утримання дитячих дошкільних установ. Особливості планування видатків на утримання шкіл-інтернатів та інших закладів освіти.

Контроль фінансових органів за раціональним витрачанням коштів на утримання установ освіти.


^ Тема 9. Видатки на соціальний захист населення та на розвиток економіки

Стан соціальної сфери та орієнтири національної фінансової політики.

Становлення системи соціального захисту в Україні. Пенсійне забезпечення громадян України. Порядок формування та використання Пенсійного фонду.

Соціальний захист громадян похилого віку. Пільги і компенсації ветеранам війни. Державна допомога сім’ям з дітьми. Характеристика основних витрат. Інші витрати держави з соціального захисту населення України.

Порядок формування та використання коштів Державного фонду соціального страхування та Державного фонду зайнятості.

Необхідність та значення витрат на розвиток економіки. Бюджет і структурна перебудова економіки України. Напрями і форми бюджетного фінансування народного господарства. Склад та динаміка видатків. Форми фінансової підтримки підприємств окремих галузей народного господарства.

Видатки держави на розвиток пріоритетних галузей народного господарства та агропромислового комплексу. Інші видатки бюджету на регулювання економічного розвитку.

Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. Конкурсний відбір об’єктів бюджетного інвестування, його завдання і критерії. Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик.

Позики з бюджету державним підприємствам, порядок їх видачі і погашення.

Порядок дотування збиткових підприємств. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектору і ліквідації збитковості.

Видатки місцевих бюджетів на економічний розвиток регіонів та адміністративно-територіальних одиниць.

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Військова доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування.

Видатки бюджету на державне управління, їх склад. Утримання органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання податкової адміністрації та митних органів. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.

Характеристика економічних, соціальних, організаційних засад розвитку культури в Україні.

Склад, структура видатків на культуру. Джерела фінансових ресурсів.

Особливості формування витрат та порядок використання коштів на утримання закладів освіта та культури.

Порядок формування та витрачання коштів державних та місцевих бюджетів розвитку культури.


^ Тема 10. Міжбюджетні відносини та система бюджетного вирівнювання


Необхідність бюджетного регулювання, його суть та значення в збалансованості бюджетів різних рівнів. Міжбюджетні відносини, як одна із форм бюджетних відносин, що забезпечують вирівнювання бюджетів різних рівнів.

Види міжбюджетних відносин та правові основи їх організації.

Міжбюджетні трансферти: дотація вирівнювання, субсидії, субвенції. Порядок визначення розміру дотацій вирівнювання.

Норматив бюджетної забезпеченості. Індекс податкоспроможності та коефіцієнт фінансового вирівнювання.

Види субвенцій бюджету та напрямки їх спрямування. Субсидія бюджету, як форма соціального захисту населення.

Механізм вдосконалення бюджетних відносин.


^ Тема 11. Державний борг та державний дефіцит

Стан бюджету: дефіцит та профіцит. Дефіцит бюджету як економічна категорія та наслідок певного стану економічних відносин в державі в процесів використання фінансових ресурсів.

Види дефіциту бюджету. Причини виникнення дефіциту бюджету. Джерела фінансування дефіциту бюджету.

Профіцит бюджету.

Основні заходи що стосуються зменшення дефіциту бюджету.

Суть державного боргу. Його форми та види.

Державна позичка як основна форма державного кредиту. Причини та наслідки виникнення державного боргу. Динаміка державного боргу України.

Бюджетне обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу.


^ Тема 12. Виконання бюджету

Виконання бюджету, як одна із стадій бюджетного процесу. Роль та значення виконання бюджету у бюджетному процесі держави.

Виконання бюджету за доходами. Управління процесом виконання бюджету за доходами та роль Державної податкової служби в забезпеченні наповненості доходів бюджету усіх рівнів.

Виконання бюджету за видатками. Порядок фінансування видатків бюджету. Форми та методи фінансування видатків бюджету. Розпорядники бюджетних коштів, їх права та обов’язки. Порядок виконання розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань бюджету.


^ Тема 13. Управління бюджетною системою

Суть бюджетного менеджменту та його основні задачі в організації бюджетного процесу.

Органи управління бюджетним процесом, їх задачі та функції.

Управління бюджетним процесом на стадії планування, розгляду та затвердження бюджету. Управління бюджетним процесом на стадії виконання бюджету за доходами та видатками.

Управління бюджетними потоками в процесі бюджетного регулювання. Управління касовим виконання бюджету за доходами та видатками.


^ РОЗДІЛ ІV. ФІНАНСИ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ


Тема 1. Основи фінансів підприємств

Поняття й сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня властивість і форма вияву їх сутності. Фінанси підприємств за умов формування ринкової економіки.

Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб’єктами господарювання, з державою, банками, страховими компаніями.

Подвійний характер фінансів: фінанси як виразники еко­номічних відносин і фінанси як грошові фонди. Підсистеми фінансів: державні фінанси, фінанси підприємств, фінанси населення.

Основи і принципи організації фінансів підприємств: самоокупність, самофінансування, обов’язковість платежів до бюджету. Особливості організації фінансів залежно від форм власності, галузей економіки, організації бізнесу, сфери діяльності.

Фінансова діяльність підприємства, зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємстві.


^ Тема 2. Фінансові ресурси підприємств.

Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємства. Методи й способи формування фінансових ресурсів. Елементи фінансових ресурсів. Джерела формування фінансових ресурсів. Власні, позичені та залучені кошти. Державне регулювання формування фінансових ресурсів підприємства. Баланс підприємства, його значення у визначенні обсягу фінансових ресурсів, що є у розпорядженні підприємства.

Організація контролю за раціональним використанням фінансових ресурсів на підприємстві.

^ Тема 3. Організація грошових розрахунків підприємств.

Сутність і значення грошових розрахунків у діяльності підприємства. Принципи організації розрахунків. Порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, позичкового, депозитного та інших рахунків у банку. Використання коштів з розрахункового рахунку. Форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, акредитивами, векселями, платіжними вимогами.

Готівково-грошові розрахунки на підприємстві та сфера їх застосування. Організація грошово-готівкових розрахунків. Розрахунки за наданням факторингових послуг підприємствам.

Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і значення для забезпечення господарської діяльності. Економічні й фінансові санкції у системі грошових розрахунків і платежів.


^ Тема 4. Грошові надходження підприємства.

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємства.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг). Фактори, які впливають на величину виручки. Розрахунок та планування виручки.

Ціна на продукцію та послуги підприємства як важливіший інструмент для планування виручки. Елементи розрахункових цін. Методи розрахунку цін на підприємстві: “прайсинговий”, поелементний та метод розрахунку фіксованих цін. Елементи ціни: акцизний збір, податок на додану вартість, їх зміст і значення у процесі формування виручки.

Розподіл виручки від реалізації продукції. Формування валового й чистого доходу.

Грошові надходження від реалізації зайвих основних і оборотних засобів, нематеріальних активів, інші надходження. Надходження від фінансових операцій: дивіденди від корпоративних прав, по державних цінних паперах. Проценти, нараховані підприємствам по депозитних рахунках. Надходження коштів від здавання в оренду основних фондів. Бюджетні дотації, субвенції, фінансова допомога, страхові відшкодування.


^ Тема 5. Формування і розподіл прибутку.

Витрати підприємства, їх зміст. Поділ витрат на прямі і непрямі, постійні і змінні. Значення поділу витрат на постійні і змінні.

Методи обліку витрат, їх характеристика: метод “директ-костінг”, аналізу порогу рентабельності, нормативних витрат, калькуляції витрат тощо.

Прибуток як форма грошових накопичень. Методи планування прибутку: метод прямого розрахунку, аналітичний або пофакторний метод. Розрахунок прибутку від реалізації продукції. Рентабельність продукції. Загальна рентабельність виробництва. Розрахункова рентабельність. Показники рентабельності в ринковій економіці: рентабельність продажу, активів, основного капіталу, рентабельність власного капіталу. Їх характеристика і значення для розрахунку прибутку.


^ Тема 6. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

Склад і структура основних засобів підприємства. Структура виробничих основних засобів по групах. Методи оцінки основних засобів.

Показники стану й ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Відтворення основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Власні фінансові ресурси підприємства: амортизаційні відрахування, чистий прибуток. Залучені кошти від інших суб’єктів господарювання: продаж цінних паперів, пайові внески.

Кредитування відтворення основних засобів. Державне фінансування капітальних вкладень.


^ Тема 7. Формування та використання оборотного капіталу підприємства.

Сутність і принципи організації оборотних фондів. Склад і розміщення оборотних фондів. Методи визначення потреби в оборотних коштах. Нормування власних оборотних фондів. Нормування оборотних фондів у виробничих запасах. Нормування оборотних фондів у запасах малоцінних і швидкозношуваних предметів. Нормування оборотних фондів у запасах незавершеного виробництва. Джерела формування оборотних фондів. Власні оборотні кошти. Позичені й залучені обігові кошти.

Показники стану оборотних фондів. Показники ефективності використання обігових фондів. Оборотність обігових фондів і способи її прискорення. Коефіцієнти, що характеризують використання обігових фондів.


^ Тема 8. Кредитування підприємств.

Кругообіг фондів підприємства, необхідність збалансування матеріальних і фінансових ресурсів - основа залучення кредитів.

Форми кредитів, які використовуються у господарській діяльності підприємств. Банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний та інші види кредитів. Різновиди банківських кредитів: за строками користування, за забезпеченням, за ступенем ризику, за строками погашення. Принципи кредитування. Визначення потреби підприємства в кредитах. Порядок погашення кредиту. Розрахунок відсотків за кредит.


^ Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства.

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану підприємства.

Сутність ліквідності підприємства. Показники ліквідності та методика їх визначення. Оцінка показників ліквідності. Фактори, що впливають на стан ліквідності.

Сутність платоспроможності. Фактори, що впливають на платоспроможність підприємства. Методика їх визначення. Оцінка показників платоспроможності. Фінансова стійкість підприємства, її сутність. Система показників фінансової стійкості підприємства, методика її розрахунку й оцінки.


^ Тема 10. Фінансове планування як процес оцінки фінансових ресурсів підприємства.

Зміст і завдання фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у фінансових ресурсах.

Методи фінансового планування. Об’єкти фінансового планування. Фінансовий план як складова частина бізнес-плану. Зміст та структура фінансового плану підприємства (баланс доходів і видатків). Розрахунок показників дохідної і видаткової частини фінансового плану. Виконання фінансового плану.


^ Тема 11. Фінансова санація підприємства.

Фінансова санація на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення. Санаційний аудит. Розробка плану санації. Банкрутство підприємства, причини та наслідки.

Внутрішньогосподарський механізм фінансової стабілізації.

Мобілізація внутрішніх фінансових джерел санації. Державна фінансова підтримка санації підприємства.

Санація шляхом реорганізації (реструктуризації). Приватизаційні аспекти санації суб’єктів господарювання.

Реалізація плану фінансової санації підприємства як завершений етап санаційного процесу.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи