Форма № н 03 icon

Форма № н 03
Скачати 301.96 Kb.
НазваФорма № н 03
Дата14.07.2012
Розмір301.96 Kb.
ТипДокументи

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка


Кафедра психології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПСИХОЛОГІЯ

______________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі знань ____________0401 Природничі науки __________________________

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки______________6.040102 Біологія__________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету ____________________біологічного факультету_________________

(назва факультету)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2011


Психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки __Біологія___________, спеціальністю ___________________: ________, 2011/12 навч.рік.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Кліманська М.Б. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_____________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__
 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0401 Природничі науки

(шифр, назва)

За вибором студента


Модулів – 2

Напрям

6.040102 біологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


2-й

2-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 72

3-й

3-4й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

18 год.

6 год.

^ Практичні, семінарські

18 год.

6 год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

36 год.

60 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: залік
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


На всіх етапах розвитку суспільства людину цікавив її внутрішній світ, причини та закономірності виникнення тих чи інших вчинків, закони поведінки людини в суспільстві. Не менш цікавим було завдання зрозуміти, як виникають мисленнєві образи, що таке свідомість, мислення, творчість, якими є механізми виникнення цих явищ. В сучасному світі базові знання з психології потрібні всім людям, оскільки професійна діяльність більшості передбачає постійне спілкування і взаємодію з іншими людьми.

^ Мета курсу – сформувати у студентів поняття про наукову психологію: її основні категорії, закони, практичні можливості.

Оволодіння курсом психології передбачає не просто засвоєння певних знань, але і формування психологічної культури. Вона включає в себе комплекс психологічних вмінь та знань, які необхідні для розв’язання різноманітних психологічних проблем, які виникають в професійному та приватному житті людини.

Основні завдання курсу:

 • Ознайомлення слухачів з психологією як науковою дисципліною та сферою професійної діяльності;

 • Усвідомлення особливостей різних етапів розвитку особистості;

 • Розуміння суті різних психічних явищ та фактів;

 • Допомогти студентам психологічно свідомо ставитись до розв’язання особистих та професійних проблем

Отже, по закінченню курсу, студенти повинні ЗНАТИ:

  • Наукове та практичне значення психології

  • Психологічне походження індивідуальних особливостей людини

  • Психологічні особливості різних етапів розвитку особистості

  • Особливості міжособистісного спілкування

ВМІТИ:

 • Працювати з науковою психологічною літературою

 • Вступати в наукові дискусії, аргументувати власну думку, користуючись термінами наукової психології

 • Психологічно свідомо підходити до розв’язання професійних та особистих проблем.


^ Зв’язок з іншими дисциплінами: Навчальний курс «Психологія» актуалізує знання студентів з курсів «Соціологія», «Історія», «Біологія» та є підставою для вивчення курсів «Педагогіка» та «Психологія вищої школи». 1. Програма навчальної дисципліни


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Психологія як наука. Персонологія.


Тема 1. Психологія як наука

Специфіка психології як науки (об’єднаність об’єкта та суб’єкта дослідження). Відмінності між науковою та буденною психологією. Історія становлення психології як науки: психологія як наука про душу, про свідомість, психологія в руслі біхевіоризму, психоаналізу і гештальтпсихології.


Література

 1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. / Ю.Б.Гиппенрейтер. - М.: Изд-во «Астрель»,- 2008. - с.8- 18

 2. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – с.5-15.

 3. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.75-100Тема 2. Методи психологічної науки: методи пояснення, розуміння та впливу на психіку людини.

Класифікація методів психології. Спостереження. Експеримент. Опитування. Тести. Інші емпіричні методи. Методи практичної психології: психотерапія, психокорекція, психотренінг, психологічне консультування.


Література

 1. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – с.15-23.

 2. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.53-61

 3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение. – СПб: Питер-Пресс, 1997. – 608 с.


Тема 3. Індивідуально-типологічні особливості особистості

Поняття про темперамент. Теорії темпераменту: гуморальна теорія, конституційна теорія, фізіологічна теорія, регуляторна теорія. Типи темпераменту та їх психологічна характеристика. Вплив темпераменту на діяльність людини.

Поняття про характер. Історія вчення про характер. Типи акцентуацій характеру.

Поняття про здібності та їхню природу. Види здібностей. Рівні розвитку здібностей. Обдарованість, талант, геніальність.

Розвиток особистості.


Література

 1. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – с.67-114.

 2. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.100-122ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Когнітивна, афективна та соціально-психологічна сфера особистості


Тема 4. Пізнавальні процеси особистості: відчуття, сприймання, пам’ять.

Поняття про відчуття та сприймання як початкові ланки пізнавального процесу. Види відчуттів та їхня класифікація. Особливості сприймання. Індивідуальні відмінності сприймання.

Поняття про пам’ять та її основні функції. Процеси пам’яті: запам’ятовування, збереження, відтворення, забування.


Література

 1. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – с.177-245.

 2. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.185-245


Тема 5. Пізнавальні процеси особистості: мислення, мовлення, уява, увага.

Поняття про мислення. Види мислення: понятійне, образне, наочно-образне, наочно-дійове. Операції мислення: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація. Логічні форми мислення: поняття, судження, умовисновок. Індукція та дедукція. Основні стадії процесу мислення.

Поняття про мову та мовлення. Значення мовлення в житті людини. Функції мовлення. Основні етапи мовлення. Уявлення про внутрішнє мовлення, його структура і значення. Егоцентричне мовлення дитини як проміжна форма між внутрішнім і зовнішнім мовленням.

Поняття про уяву. Прийоми створення образів уяви. Індивідуальні відмінності уяви.

Увага. Види уваги. Основні властивості уваги.


Література

 1. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – с.246-312.

 2. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.270-332


Тема 6. Афективна сфера особистості

Поняття про емоції та почуття, їхні властивості та основні функції. Види емоцій та почуттів. Стрес та шляхи його подолання. Поняття про копінг-стратегії особистості.

Вольова діяльність людини. Розвиток сили волі.


Література

 1. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – с.313-364.

 2. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.339-364


Тема 7. Соціально-психологічні основи спілкування.

Поняття про спілкування. Види спілкування. Механізми міжособистісного сприймання. Ефективне та конфліктне спілкування. Особливості спілкування під час екзамену.


Література

 1. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – с.127-153.

 2. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.468-511


Тема 8. Психологія групи.

Поняття про соціальну групу. Види соціальних груп. Етапи розвитку малої групи. Управління групою: лідерство та керівництво. Поняття моббінгу. Психологічні феномени у великих групах.

 1. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – с.154-176.

 2. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – с.453-463


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 1. Психологія як наука

4

2

2

5

Тема 2. Методи психологічної науки: методи пояснення, розуміння та впливу на психіку людини

4

2

2

1

115

Тема 3. Індивідуально-типологічні особливості особистості

8

4

4

1

15

Тема 4. Пізнавальні процеси особистості: відчуття, сприймання, пам’ять.

4

2

2

1

115

Тема 5. Пізнавальні процеси особистості: мислення, мовлення, уява, увага.

4

2

2

1


5

Тема 6. Афективна сфера особистості

4

2

2

1

15

Тема 7. Соціально-психологічні основи спілкування

4

2

2
15

Тема 8. Психологія групи

4

2

2
15
^

Усього годин36


18


18

6

660


^ ТЕМИ ОГЛЯДОВИХ ЛЕКЦІЙ

(для студентів заочної форми навчання)
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Психологія як наука. Методи психологічної науки

1

2

Індивідуально-типологічні особливості особистості

2

3

Пізнавальні психічні процеси

2

4

Афективна сфера особистості

1
Разом

6^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1)Для студентів денної форми навчання:з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Психологія як наука

2

2

Методи психологічної науки: методи пояснення, розуміння та впливу на психіку людини

2

3

Індивідуально-типологічні особливості особистості: темперамент

2

4

Індивідуально-типологічні особливості особистості: характер та здібності

2

5

Пізнавальні процеси особистості: відчуття, сприймання, пам’ять.

2

6

Пізнавальні процеси особистості: мислення, мовлення, уява, увага.

2

7

Афективна сфера особистості

2

8

Соціально-психологічні основи спілкування

2

9

Психологія групи

2
Разом

18


2) Для студентів заочної форми навчання:
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Методи психологічної науки

1

2

Індивідуально-типологічні особливості особистості

1

3

Пізнавальні психічні процеси

1

4

Афективна сфера особистості

1

5

Соціально-психологічні основи спілкування

1

6

Психологія групи

1
Разом

6

^ 6. Самостійна робота
з/п

Форма роботи

Кількість

годинДенна

Заочна

1

Підготовка до семінарських та модульних занять

12

25

2

Організація, проведення та підготовка протоколу спостереження

6

5

3

Розробка інтелект-карт

6

10

4

Підготовка до заліку

12

20


^ 10. Методи контролю


 1. Присутність та активна робота під час занять (20 балів)

 2. Підготовка протоколу спостереження (15 балів)

 3. Підготовка інтелект-карти (15 балів)

 4. Модульні контрольні роботи (проводиться в письмовій змішаній формі: частина питань в формі тестових завдань, частина у формі відкритих запитань) (25 балів х 2 = 50 балів)


Питання до заліку

 1. Психологія як наука.

 2. Етапи розвитку психології.

 3. Галузі психологічної науки.

 4. Методи психології.

 5. Принципи психологічної науки

 6. Індивід, людина, особистість, індивідуальність.

 7. Особистість: загальна психологічна характеристика.

 8. Структура особистості.

 9. Основні теорії особистості

 10. Особистість у психоаналітичній теорії З.Фрейда.

 11. Проблеми становлення особистості. Комплекси та їх подолання в теорії А.Адлера.

 12. Становлення особистості. Гуманістичні погляди А.Маслоу.

 13. Мотиваційна сфера особистості.

 14. Мотив і мотивація. Види потреб у теорії А.Маслоу.

 15. Мотиваційні профілі особистості за А.Маслоу.

 16. Самоактуалізація особистості.

 17. Теорія особистості за Е.Еріксоном

 18. Теорія особистості Е.Шпрангера

 19. Теорія особистості за О.Лазурським

 20. Основні постулати теорії Е.Фромма

 21. Основні постулати теорії К.Горні

 22. Психоаналітична типологія К.Юнга.

 23. Біхевіоральний напрям у теоріях особистості.

 24. Роль поведінки у житті людини (теорія Уотсона).

 25. Гештальтпсихологія

 26. Загальна характеристика психології емоцій.

 27. Функції емоцій, Різновиди емоційних явищ (афект, пристрасть, настрій тощо).

 28. Загальна характеристика психології почуттів.

 29. Стрес.

 30. Відчуття та сприймання людини. Загальна характеристика.

 31. Відчуття людини, Види та закономірності.

 32. Особливості людського сприймання.

 33. Психологія уваги. Значення уваги в житті та діяльності людини.

 34. Види уваги, їх розвиток в процесі навчання.

 35. Форми уваги.

 36. Властивості уваги.

 37. Види пам’яті.

 38. Характеристика процесів пам’яті.

 39. Умови ефективного запам’ятовування.

 40. Типи пам’яті. Індивідуальні відмінності пам’яті та патологія.

 41. Мислення людини. Загальна характеристика.

 42. Види індивідуального мислення.

 43. Соціальне мислення.

 44. Уява

 45. Поняття про темперамент. Історія розвитку поняття.

 46. Темперамент. Психофізіологічна типологія І.Павлова.

 47. Структура темпераменту. Сучасні дослідження темпераменту.

 48. Психологія характеру. Поняття про характер. Характер і темперамент.

 49. Відчуття та сприймання людини. Загальна характеристика.

 50. Загальні здібності.

 51. Спеціальні здібності.

 52. Обдарованість, талант, геніальність.

 53. Соціально-психологічна сфера особистості

 54. Соціалізація. Етапи соціалізації.

 55. Соціальні групи.

 56. Спілкування: функції та види

 57. Конфлікти: види, особливості розв’язанняПриклади тестових завдань

1. Найдавніша теорія темпераменту була розроблена:

 1. Кантом;

 2. Лесгафтом;

 3. Гіпократом;

 4. Кречмером


2. Хто з психологів спробував визначити типи темпераменту через типи морфологічної конституції, поділивши людей на астеніків і пікніків:

 1. Шелдон;

 2. Кречмер;

 3. Кант;

 4. Гіпократ


^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовний модуль №1

Змістовний модуль №2

Т1

Т2

Т3

М1

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

М2

4

15

4

25

4

15

4

2

2

25

100


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


^ 12. Методичне забезпечення


Інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи

Нижче запропоновані рекомендації щодо підготовки протоколу спостереження та розробки інтелект-карт.


^ ЗАВДАННЯ 1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Алгоритм виконання завдання:

Крок 1. Ознайомтесь з навчальною літературою, яка стосується методу спостереження, а також з описом завдання та цим алгоритмом.

Важливо: не починайте практичної роботи над завданням до того часу, поки не ознайомитесь з теоретичним матеріалом.

Крок 2. Проведіть спостереження і грамотно заповніть протокол (див взірець нижче), залишивши без заповнення розділ «Інтерпретація фактів». Зробіть копію заповненого протоколу. Ксерокопія буде потрібна на 3 етапі.

Важливо: протокол має бути заповнений відповідно до запропонованої форми. Якщо після першого спостереження не вдалося отримати якісного, тобто достатньо повного і деталізованого протоколу, то спостереження треба провести ще раз (очевидно, що це буде спостереження за іншими людьми).

Крок 3. Попросіть когось з своїх знайомих допомогти Вам. Запропонуйте цій людині ксерокопію зробленого Вами протоколу спостереження для того, щоб він дав свою інтерпретацію фактів, які зафіксовані в протоколі (помічник повинен заповнити колонку «Інтерпретація фактів»), і зробити висновки з приводу особливостей ставлення Об’єкта спостереження до свого співрозмовника (висновок вписується в кінці протоколу).

Важливо: ця людина – Ваш помічник – не повинен бути безпосереднім свідком ситуації, в якій проводилось спостереження. Добре, якщо це буде людина, яка взагалі не вивчала психології. В цьому випадку вона буде «наївним спостерігачем», який продемонструє звичайне «буденне» спостереження. Правильно сформулюйте інструкцію для Вашого помічника (див. опис завдання нижче).

Крок 4. В оригіналі протоколу самі заповніть колонку «Інтерпретація фактів» і дайте відповідь на основне питання спостереження, вписавши його в кінці протоколу в якості висновку. Іншими словами, зробіть з оригіналом протоколу ту ж саму роботу, яку провів Ваш помічник з ксерокопією протоколу на попередньому етапі.

Важливо: не читайте інтерпретацій фактів спостереження та висновків, які зробив Ваш помічник до того часу, поки не закінчите свою роботу з протоколом. Цю вимогу треба виконувати для того, щоб забезпечити незалежність суджень.

Крок 5. Підготуйте письмовий звіт про виконання завдання згідно з запропонованим нижче описом. Порівняйте Вашу власну інтерпретацію отриманих фактів і інтерпретацію, яку зробив Ваш помічник, а також остаточні висновки. Встановіть спільне і відмінне між ними, спробуйте пояснити їх причини.

Важливо: Детальний письмовий аналіз цих спільних та відмінних особливостей інтерпретації з припущеннями про їх причини, а також порівняння отриманих висновків будуть основною частиною звіту по цьому завданню.


^ ОПИС ЗАВДАННЯ

Починати виконання завдання потрібно, підготувавши бланк протоколу (взірець див. нижче).

Згідно з метою та завданнями курсу Ви маєте навчитись спостерігати за поведінкою людей і інтерпретувати її. Ставлення людей один до одного є однією з найбільш доступних для спостереження та інтерпретації реальностей. Ця реальність виражається в міміці, жестах, в змісті та інтонаціях висловлювань, в дотиках, в відстані між людьми (дистанції), у взаємному розташуванні, в контакті очей і т.д. Тому, в якості мети спостереження була поставлена наступна: поспостерігати за поведінкою юнака (чи дівчини) в умовах його (її) спілкування з особою протилежної статі і зробити висновок про особливості ставлення цієї людини до свого співрозмовника.

Провести спостереження можна в студентській столовій, в кав’ярні, в бібліотеці, на дискотеці, в маршрутці і т.д. Основне, щоб у Вас була можливість достатньо довго (не менше 5-7 хвилин) спостерігати за поведінкою обраного Об’єкта, не привертаючи до себе його уваги. Постарайтесь в ході спостереження максимально повно, детально і точно фіксувати всі факти поведінки, які Ви побачите. Не забудьте зробити копію протоколу (для Вашого помічника) до (!) того моменту, коли Ви почнете заповнювати графу «Інтерпретація…»


^ Аналізуючи отримані результати і готуючи звіт:

 • Зверніть увагу на допущені Вами помилки в фіксації фактів1 (якщо вони є), поясніть їх походження. Чи вдавалось Вам подумки втримуватися від інтерпретації? Чому?

 • Спробуйте відокремити найбільш яскраві факти поведінки Об’єкта, обґрунтуйте їх інтерпретацію. Чи вдалось Вам побачити якісь малопомітні факти поведінки, які, можливо, Об’єкт не хотів би виявляти? Що це за факти? Що вони можуть означати?

 • Проаналізуйте, як зафіксовані Вами факти поведінки Об’єкта були інтерпретовані Вашим помічником? Чи є в цих інтерпретаціях такі, з якими Ви не погоджуєтесь? Чому? Спробуйте проаналізувати причини відмінностей у Ваших інтерпретаціях. Подумайте, чи не залежали Ваші судження від помічених Вами, але не до кінця усвідомлених і зафіксованих в протоколі фактів поведінки? Чи відрізняють Ваші висновки і висновки Вашого помічника про ставлення Об’єкта до свого співрозмовника?

 • Порівнявши свої інтерпретації і висновки з тими, які зробив Ваш помічник, охарактеризуйте переваги та недоліки методу спостереження, причини суб’єктивності і способи підвищення його об’єктивності.


^ ФОРМА ПРОТОКОЛУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Дата:

Спостерігач:

Час

початку/

закінчення

спостереження і його етапів

Факти

(рухи, дії, жести, міміка, емоційні реакції, висловлювання, інтонації, контакт очима тощо)

Інтерпретація фактів

(їх психол. зміст і значення)Висновки
Структура звіту.

Звіт оформляється на стандартних аркушах А-4. На титульному аркуші вказується факультет, група і прізвище виконавця, а також термін подачі звіту. Звіт має містити аналіз отриманих даних і висновки відповідно до інструкції, а також мати 2 додатки: додаток 1 – заповнений протокол спостереження відповідно до зразка, додаток 2 – ксерокопія протоколу спостереження, в якому частина «Інтерпретація…» заповнена іншою людиною – помічником дослідника. ПРОТОКОЛИ Є ОБОВ’ЯЗКОВОЮ ЧАСТИНОЮ ЗВІТУ, БЕЗ ЯКОЇ ЗВІТ НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ.


^ ЗАВДАННЯ 2. ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ


Крок 1: Ознайомтесь з навчальним матеріалом, який стосується інтелект-карт (Див.нижче)

Крок 2: Виберіть теоретичний матеріал, який би Ви хотіли запам’ятати за допомогою інтелект-карти.

Важливо: це може бути 3 параграфи з будь-якого підручника з психології. Обсяг кожного параграфу має становити не менше 3 сторінок.

Крок 3: створення/малювання 3 інтелект карт.

Важливо: інтелект-карти мають відповідати критеріям оцінювання (див. нижче). Кожна карта має супроводжуватись ксерокопією матеріалів, на основі яких вона створювалась.


В 70-х роках ХХ ст. англійськими науковцями, братами Тоні і Барі Бьюзенами була запропонована техніка ментальних (інтелект) карт (Mind Maps). Спочатку ця методика розвивалась як мнемонічний інструмент, однак пізніше виявилося, що цей прийом може відігравати значну роль в розвитку творчого мислення. Інтелект-карта це альтернативна до класичного способу ведення записів зручна і ефективна техніка запису і візуалізації мислення. Її можна використовувати для впорядкування і запам’ятовування інформації, створення нових ідей, прийняття рішень тощо. Це не дуже звичний, але природній спосіб організації мислення, що має ряд переваг над звичним способом ведення записів.


^ Для того, щоб намалювати інтелект-карту потрібно:

 1. Взяти аркуш паперу формату А4 або А3 і кольорові олівці, ручки, фломастери;

 2. Аркуш розташувати горизонтально і в його центрі картинкою або одним-двома словами позначити основне поняття або проблему, яка аналізується (бізнес-план, відпочинок літом, план заняття, зміст статті). Поняття обводиться в рамку або кружок. Найбільший ефект від інтелект-карти досягається в тому випадку, коли в центрі розміщується графічний образ, а не слово, і образи використовуються замість слів в кожному можливому випадку. Комбінування двох процесів (оперування образами і оперування словами) в багато разів підвищує результат витрачених зусиль, особливо, коли образи створюються, а не використовуються готовими;

 3. Від центрального об’єкта намалювати в різні сторони гілки – основні, пов’язані з ним поняття, властивості, асоціації, аспекти (радіальне мислення). Гілки мають бути кольоровими. Підписати кожну одним-двома ключовими словами, розбірливо, бажано друкованими літерами. Малюючи інтелект-карту, застосовувати якомога більше кольорів і якомога частіше малювати малюнки.

 4. Від кожної гілки намалювати декілька більш тонких гілочок – розвиток асоціацій, уточнення понять, деталізація властивостей, конкретизація напрямків.

 5. Змістовні блоки відокремити лініями, обвести в рамки (не забуваючи про кольори).

 6. Зв’язки між елементами інтелект-карти показати стрілками (також різного кольору та товщини).

 7. Оцінити інтелект-карту загалом (як правило, одну карту потрібно декілька разів перемалювати). Цільна, приваблива, яскрава форма карти свідчить, що тема опрацьована і зрозуміла. Трапляється і таке, що всі гілки карти гарні, а одна – корява і сплутана. Це може бути ключем до проблеми або слабким місцем в розумінні теми.

^ Критерії оцінювання інтелект-карти

 1. Творчість, оригінальність, привабливість. Нестандартний підхід до створення інтелект-карти є базовим критерієм оцінювання успішності виконання завдання.

 2. Зміст інтелект-карти має відповідати змісту параграфу.

 3. Центральний образ. Аркуш паперу розташовується горизонтально і в його центрі картинкою або одним-двома словами позначається основне поняття або проблему, яка аналізується (план заняття, відпочинок літом, зміст статті). Поняття обводиться в рамку або кружок. В принципі, можливим є малювання/оформлення карт в нестандартних форматах.

 4. Розгалуження. Від центрального об’єкта малюються в різні сторони гілки – основні, пов’язані з ним поняття, властивості, асоціації, аспекти. Гілки малюються кольоровими. Кожна гілка підписується одним-двома ключовими словами, розбірливо, бажано друкованими літерами. Малюючи інтелект-карту, застосовується якомога більше кольорів і якомога частіше використовуються малюнки. Від кожної гілки домальовуються декілька більш тонких гілочок – розвиток асоціацій, уточнення понять, деталізація властивостей, конкретизація напрямків.

 5. Структурність. Змістовні блоки відокремлюються лініями, обводяться в рамки (не забуваючи про кольори).

 6. Взаємопов’язаність. Зв’язки між елементами інтелект-карти показуємо стрілками (також різного кольору та товщини).

 7. Зрозумілість. Хоча створення інтелект-карти є процесом індивідуальним, її читання має бути зрозумілим і для сторонньої людини (тобто карта має бути не сукупністю нерозбірливих символів, а, хоча і творчої, проте логічною структурою).


^ 13. Рекомендована література

Базова

 1. Гамезо М., Домашенко И. Атлас по психологии. - – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 276 с.

 2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. / Ю.Б.Гиппенрейтер. - М.: Изд-во «Астрель»,- 2008. - 352 с.

 3. Партико Т.Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б.Партико. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – 416 с. (с.5-22).

 4. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.


Допоміжна


 1. Андреева Г.М. Социальная психология М.: Наука, 1994. – 325 с.

 2. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х тТ1Пер. с франц.-М.: Мир 1992. - 430 с.

 3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 2: Пер. с франц.-М.: Мир, 1992.-376 с.

 4. Колесніченко Л. А., Борисенко Л. Л. Основи психології та педагогіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 157 с.

 5. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2000. - 992 с.

 6. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 688 с.

 7. Майерс Д. Социальная психология. – СПб: Питер, 2000

 8. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2000. — 256 с.

 9. Партико Т. Б. Курс загальної психології: Навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 208 с.

 10. Квинн В. Прикладная психология. - СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 560 с.

 11. Психология личности: Словарь-справочник / Под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.

 12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 720 с.

 13. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. -672 с.

 14. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: основные положения, исследования и применение. – СПб: Питер-Пресс, 1997. – 608 с.


14. Інформаційні ресурси

 1. Куб – электронная библиотека http://www.koob.ru/

 2. Студентська електронна бібліотека «Читалка» http://chitalka.info/psy.html
1 Найбільш розповсюдженою помилкою при проведенні спостереження є фіксація в протоколі не стільки самих фактів спостереження, скільки своєї думки про те, що відбувається. Запис фактів спостереження має бути «фотографічним», а не «пояснювальним».

Схожі:

Форма № н 03 iconЛогіка • Кількість лекційних годин – 18 год. (денна форма навчання) – 10 год. (заочна форма навчання) • Форма контролю – залік • Мета дисципліни

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна...

Форма № н 03 iconДо 01 жовтня 2013 року
Форма участі (доповідь, співавторство, участь в обговоренні, дистанційна форма)
Форма № н 03 iconДокументи
1. /Заочна форма навчання/Банк_вський нагляд (актуальн_сть, мета курсу).pdf
2.
Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/metod_zao_право2012.doc
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /денна форма/Зразок екзаменац_йного б_лета.pdf
2. /денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /заочна форма/Метод_контр_роб_кредитування_контроль().DOC
2. /заочна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Денна форма навчання/Зм_ст курсу.pdf
2. /Денна...

Форма № н 03 iconДокументи
1. /Денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /Денна...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи