Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки icon

Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Скачати 116.44 Kb.
НазваКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Дата28.07.2012
Розмір116.44 Kb.
ТипДокументиКОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ

В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

____________________________________________________________


І Н С Т Р У К Ц І Я

ПРО ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ


КИЇВ - 2007


Інструкція

про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки


Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає роботи та підручники на здобуття Державних премій України щорічно до 1 квітня.

Підручники попередньо подаються на розгляд до Міністерства освіти і науки України у встановлений ним термін - до 1 грудня.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державна премія України в галузі науки і техніки (далі - Державна премія) присуджується:

- за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, технічних та природничих наук, пози­тивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні);

- за розробку та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню найновіших світових до­сягнень;

- за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

- за підручники для середніх загальноосвітніх, про­фесійних, навчально-виховних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опа­нуванню молоддю знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.


1.2. ^ Присуджується щорічно двадцять Державних премій, у тому числі:

- до двох - за підручники;

- до трьох - за роботи, що становлять державну таємницю.

Розмір Державної премії визначається кожного року Пре­зидентом України.

1.3. ^ Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, не може перевищувати десяти осіб і повинен включати лише тих, які були безпосередніми учасниками виконання роботи і творчий внесок яких є найбільш визначним.

Як виняток, до колективу претендентів можуть бути включені особи, які пішли з життя.

^ Не допускається включення до колективу претендентів осіб:

- які вже були лауреатами Державної премії;

- які виконували лише адміністративні, консультативні чи організаторські функції;

- удостоєних за цю роботу державної нагороди України;

- включених у поточному році до колективу претендентів за іншу роботу, висунуту на здобуття Державної премії.


1.4. До розгляду не приймаються:

- наукові праці та підручники, якщо вони опубліковані у завершеному вигляді менше як за рік до їх висунення;

- роботи в галузі техніки, матеріалів і технологій - до освоєння їх у виробництві;

- роботи, вже удостоєні Державної премії України або Державної премії іншої країни;

- роботи, які вже тричі брали учать у конкурсі на здобуття Державної премії.


^ 2. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РОБІТ


2.1. Висунення та представлення робіт на здобуття Державної премії провадиться колегіями міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, установами Національної академії наук України, Академії медичних наук України, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, науково-технічними та вченими радами наукових організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, керівними органами громадських науко­вих та науково-технічних організацій при забезпеченні широкої гласності.


^ Висунення та представлення підручників на здобуття Державної премії провадиться колегією Міністерства освіти і науки України.


2.2. Рішення про висунення роботи або підручника на здобуття Державної премії приймається відкритим голосуванням на засіданнях президій, колегій, науково-технічних та вчених рад відповідних установ і організацій (при наявності встановленого кворуму).

^ Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, провадиться за місцем їх роботи шляхом таємного голосування.

Примітка: претенденти не беруть участі в таємному голосуванні.


Висунення робіт, підручників та їх авторів повинно проходити в обстановці широкої гласності, високої вимогливості до оцінки робіт і значимості творчого внеску кожного претендента.

Керівники установ та організацій зобов'язані провести попереднє обговорення робіт і творчого внеску претендентів, що висуваються, у трудових колективах за місцем їх роботи. До участі в обговоренні залучаються працівники відділів, лабораторій, а також спеціалісти інших установ і ор­ганізацій, які працюють у даній галузі науки і техніки, пред­ставники громадських організацій.


Роботу, у виконанні якої брали участь автори не із однієї уста­нови чи організації, висуває одна (головна) організація. Включення до складу колективу претендентів представників від інших установ і організацій провадиться за результатами таємного голосування за місцем їх основної роботи.

Громадяни іноземних держав можуть бути включеними до складу колективу претендентів, робота яких висувається на здобуття Державної премії. Рішення про їх включення приймає організація, яка висуває роботу, на підставі протоколів голосування за місцем їх основної роботи.

Рішення щодо кандидатури претендента, який представляється на здобуття Державної премії посмертно приймає організація, яка висуває роботу.

За весь склад колективу претендентів таємне голосування проводиться на засіданні колегії чи ради організації, яка висуває роботу.


^ 3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ РОБІТ


До Комітету особисто одним із авторів подаються:

- коротке резюме, до 1-ї сторінки у якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, ким висунута та коротка характеристика роботи, та в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14). Резюме також подається російською та англійською мовами.

- документи - том 1;

- робота - том 2;

- додаткові матеріали до 2-го тому;

- додаткові примірники анотації роботи (6 прим.).


3.1. Загальні вимоги до оформлення документів та матеріалів робіт.


3.1.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 3-х примірниках (формат аркушів А4 - 297 х 210 мм).

Крім того, один примірник всіх поданих документів зберігається в організації, яка представила роботу на премію.


3.1.2. Додаткові матеріали - схеми, карти, брошури, вкладені у папку, альбом фотографій подаються в одному примірнику.


3.1.3. Додаткові анотації роботи із підписами авторів подаються у 6-ти примірниках у вигляді окремих брошур без твердого перепле­тення.


3.1.4. На обкладинці кожного тому та додаткових примірників анотації вказуються:

- повна назва організації, яка висуває роботу на премію;

- назва роботи;

- прізвища, імена та по-батькові претендентів, їх наукові ступені та вчені звання, посади, місця роботи.


3.1.5. На початку кожного тому повинен бути опис доку­ментів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.


3.1.6. У представлених документах не допускається скорочення назв підприємств, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів. Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.


3.1.7. Роботи оформлені, з порушенням вимог даної інструкції, до розгляду не приймаються.


^ 3.2. ДОКУМЕНТИ - ТОМ 1


3.2.1. Лист-подання, у якому вказується точна назва організації (організацій), яка висуває роботу, назва роботи (українською та російською мовами), час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по-батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

^ Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу, і підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою. Якщо керівник входить до складу колективу претендентів на здобуття Державної премії, лист та всі інші документи підписуються його заступником.


3.2.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

- повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в Комітеті;

- прізвище, ім'я, по-батькові, посада, поштовий індекс, адреса та службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами за вимогою представників зацікавлених установ і підприємств, окремих громадян.


3.2.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назв організацій, які представляють роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого екземпляра документів.


3.2.4. Анотація роботи (обсягом до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття премії.

В анотації прикладної роботи, зокрема, вказуються основні її науково-технічні результати (обов'язково у порівнянні з кра­щими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.

Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об'єднання їх в єдиний цикл.

Якщо робота подається повторно, необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.


3.2.5. Протокол (протоколи) засідання президії, колегії, науково-технічної або вченої ради організації (організацій) про висунення роботи на премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. У протоколі повинно бути також відмічено, коли, ким і у якому складі затверджений колегіальний орган організації і скільки його членів брали участь у засіданні. Протокол з підписами завіряється печаткою.


3.2.6. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результати таємного голосування колективу претендентів. У протоколі вказуються результати голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з підписами завіряється печаткою.


3.2.7. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).


3.2.8. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником і головою комітету профспілки (головою трудового колективу) установи (організації), де працює претендент. Підписи завіряються гербовою печаткою.

Якщо довідка про творчий внесок оформляється не за місцем роботи претендента, то висунення його кандидатури повинно бути доповнене підтримкою установи (організації), де він працює, за підписом керівника та голови профспілки (голови трудового колективу) установи (організації). Підписи завіряються гербовою печаткою.


3.2.9. Відомості на претендента: (в паперовому та електронному вигляді)

- прізвище, ім'я та по-батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у іменному та давальному відмінках);

- дата народження;

- освіта;

- спеціальність;

- науковий ступінь;

- вчене звання;

- почесні звання;

- місце основної роботи;

- посада; (Обов’язково вказати

- службова адреса та телефон; п’ятизначний поштовий індекс)

- домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.


Примітки:

а) якщо після представлення роботи змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет;

б) якщо претендент знаходиться на пенсії, про це робиться відмітка і вказується його остання посада та місце роботи;

в) якщо претендент представляється посмертно, то у відомостях необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по-батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців).


3.2.10. Зазначені документи 1-го тому повинні бути підшиті у швидкозшивачі у вказаній послідовності.

При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів провадиться заново.


^ 3.3. РОБОТА - ТОМ 2


3.3.1. Робота може бути подана у вигляді:

- наукової праці (циклу наукових праць — монографій, книг, статей) з доданням реферату та переліку публікацій, які входять до даної праці, із зазначенням коли і де вони були опубліковані;

- опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її короткий зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект та інші техніко-економічні показники. У кінці тексту приводиться список ос­новних публікацій і винаходів по даній роботі. Ілюстрації можуть розміщуватися за текстом або представлятися в альбомі;

- підручника з доданням реферату та анотацій.


3.3.2. Довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво. Довідка підписується керівником організації, що висуває роботу на здобуття премії, або підприємства, на якому здійснено це впровадження. До довідки додаються розрахунки економічної ефективності.


3.3.3. До 2-го тому також додаються:

- копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них (тільки тих, які відносяться до роботи, що висувається на премію);

- копії постанов і наказів про впровадження роботи у ви­робництво;

- копії актів випробування та впровадження (для нових конструкцій машин, споруд, технологічних процесів);

- копії документів про практичну реалізацію винаходів, які відкривають нові напрямки в техніці та технології;

- відгуки підприємств, установ, організацій, преси, учених та про роботу.


3.3.4. Якщо обсяг матеріалів 2-го тому більше 250 аркушів, то ці матеріали слід формувати по частинах. Наприклад, том 2 частина 1; том 2 частина 2.


Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою.

^ Матеріали та документи другого тому, крім монографій і підручників, повинні бути переплетені.

* * *

Роботи приймаються Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:

^ 03680, м. Київ, вул. Горького, 51, кімната 1212,

телефони: 246-78-19, т/ф 246-63-00.


* * *

Інструкцію про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття Державних премій розроблено згідно з Положенням про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки та Положенням про Державні премії України в галузі науки і техніки, затвердженими Указом Президента України від 14 червня 2000 року №800/2000 (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента №571/2006 від 23 червня 2006 року).

Інструкцію затверджено Президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 05 листопада 2007 року.


* * *


Інструкцію про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій, видану Комітетом у 2006 році, вважати недійсною.Схожі:

Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Комітет з Державних премій України в галузі науки І техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки
Комітет зДержавних премій України в галузі науки І техніки приймає роботи та підручники на здобуття Державних премій України щорічно...
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття державних премій україни в галузі науки І техніки
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconПоложення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
Положення слова "Комітет по Державних преміях України в галузі науки І техніки при Кабінеті Міністрів України" в усіх відмінках замінено...
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconУказ президента україни №329/2012 Про присудження Державних премій України в галузі науки І техніки 2011 року
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки І техніки постановляю
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки І техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconУказ президента україни №329/2012
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconУказ президента україни №329/2012
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки І техніки постановляю
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про присудження Державних премій України в галузі науки І техніки 2007 року: Указ Президента України від 10 грудня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи