Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки icon

Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
НазваКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Дата29.05.2012
Розмір81.2 Kb.
ТипДокументи

КОМІТЕТ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ

В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

___________________________________________________________


І Н С Т Р У К Ц І Я

ПРО ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ

ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРАЦЬ НА ЗДОБУТТЯ ЩОРІЧНИХ

ПРЕМІЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


КИЇВ - 2006

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ, ОФОРМЛЕННЯ

ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРАЦЬ НА ЗДОБУТТЯ

ЩОРІЧНИХ ПРЕМІЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених (далі - премія), щороку до 1 березня. 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Премія присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.


1.2. Присуджується щороку до двадцяти п'яти премій (з них - десять премій для молодих вчених Національної академії наук України) у розмірі 10 тисяч гривень кожна.


1.3. На здобуття премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.


1.4. У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, Національної академії наук України, галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.


1.5. ^ Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок.


1.6. До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород.

До складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття цієї премії або Державної премії України.


1.7. Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років на час висунення праці.


1.8. Премії повторно не присуджуються. 1. ^ ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРАЦЬ


2.1. Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими установами, організаціями, підприємствами Національної академії наук України, галузевих академій наук, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Рішення про висунення праці та колективу претендентів на премію приймається на засіданні вченої чи науково-технічної ради.

Примітка: претенденти на премію участі в голосуванні не приймають.


Громадян України, які не працюють у системі Національної академії наук України, галузевих академій наук, наукових установах та вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, іноземців та осіб без громадянства може бути включено до колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії.

Рішення про це приймає організація, яка висуває роботу.


Керівники установ та організацій зобов’язані провести попереднє громадське обговорення праці і творчого внеску кожного претендента, що висувається у трудових колективах за місцем його основної роботи.


Документи оформленої роботи подаються за підпорядкованістю до президії Національної академії наук України, президій галузевих академій наук, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.


2.2. Представлення праць до Комітету провадиться президією Національної академії наук України, президіями галузевих академій наук України, колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за поданням наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладі ІІІ-ІV рівнів акредитації.


^ 3. ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ


До Комітету подаються:

- витяг з протоколу засідання президії чи колегії про представлення праці;

- документи – том 1;

- робота – том 2;

- додаткові примірники анотації роботи.


^ 3.1 Загальні вимоги до оформлення документів та матеріалів праць.


3.1.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів, зберігається в організації, яка представила працю на премію.


3.1.2. Додаткові анотації роботи подаються у 5-ти примірниках у вигляді окремих брошур.


3.1.3 Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки - 297 х 210 мм.


3.1.4. На обкладинці кожного тому та додаткових примірників анотації обов’язково вказуються:

- повна назва організації, яка висуває працю на премію;

- назва роботи;

-прізвища, імена та по-батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади.


3.1.5. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.


3.1.6. У представлених документах допускається скорочення лише при повторенні раніше розшифрованих назв.


3.1.7. Роботи, оформлені з порушенням вимог даної інструкції, до розгляду не приймаються.


^ 3.2. ДОКУМЕНТИ - ТОМ 1.


3.2.1 Лист-подання, у якому вказується точна назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по-батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу, підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою.


3.2.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

- повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в Комітеті;

- прізвище, ім’я, по-батькові, посада, поштовий індекс, адреса та службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами за вимогою представників зацікавлених установ і підприємств, окремих громадян.


3.2.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назви організації, яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається (не підшивається) до першого примірника документів.


3.2.4. Анотація роботи (обсягом до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття премії.

В анотації роботи, зокрема, вказується основний зміст роботи, її науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.

Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл.


3.2.5. Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої ради установи про висунення роботи на премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Протокол з підписами завіряється печаткою.


3.2.6. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результати таємного голосування колективу претендентів. У протоколі вказуються результати голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з підписами завіряється печаткою.


3.2.7. Документи попереднього громадського обговорення (копії протоколів засідань, рішень, відгуки підприємств, установ, організацій, преси, учених та спеціалістів про роботу).


3.2.8. Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником і головою комітету профспілки (головою трудового колективу) підприємства, установи чи організації, де працює претендент. Підписи скріплюються гербовою печаткою.


^ 3.2.9. Відомості про претендента:

 1. Прізвище, ім’я та по-батькові українською і російською мовами (у відповідності із записом у паспорті);

 2. дата народження;

 3. освіта;

 4. спеціальність;

 5. наукова ступінь та вчене звання;

 6. почесні звання;

 7. місце роботи;

 8. посада;

 9. службова адреса та телефони (міський та мобільний);

 10. домашня адреса та телефон.


Відомості подаються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.


Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити в Комітет.


3.2.10. Зазначені у пунктах 3.2.1. … 3.2.9. документи повинні бути підшиті у швидкозшивачі у вказаній послідовності.


^ 3.3. РОБОТА - ТОМ 2.


3.3.1 Робота може бути подана у вигляді:


- наукової праці (циклу наукових праць) у вигляді реферату обсягом до 50 сторінок (з переліком монографій, книг, статей, які входять до даної праці, із зазначенням коли і де вони були опубліковані).

Монографії та книги подаються у двох примірниках окремо як додаток до тому 2.


- опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект. У кінці тексту приводяться список основних публікацій і винаходів по даній роботі. Ілюстрації можуть розміщуватися за текстом або представлятися в альбомі.

Довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво, підписується керівником підприємства, на якому здійснено це впровадження.


3.3.2. До 2-го тому також включаються:

- копії основних статей, що відображають зміст роботи;

- копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них (які відносяться до роботи, що висувається на премію);

- копії документів про випробування та впровадження роботи у виробництво.

Копії завіряються підписом відповідальної особи і печаткою.


^ Відгуки та інші документи по роботі іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою.


Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.


Роботи приймаються Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:

^ 03680, м. Київ-5, вул. Горького, 51, кімнати 1203, 1212.


Телефони для довідок та консультацій:(044) 246-62-89, 246-63-00, 246-78-19.


* * *


Інструкцію про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічної премії Президента України для молодих учених розроблено згідно з Положенням про щорічну премію Президента України для молодих вчених, затвердженим Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779/2000 (зі змінами, внесеними згідно з Указами Президента №104/2001 від 21.02.2001, №253/2003 від 24.03.2003).


Інструкцію затверджено Президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки 27 квітня 2006 року.


* * *

Схожі:

Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки І техніки
Комітет зДержавних премій України в галузі науки І техніки приймає роботи та підручники на здобуття Державних премій України щорічно...
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття державних премій україни в галузі науки І техніки
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconКомітет з державних премій україни в галузі науки І техніки
Про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття державних премій україни в галузі науки І техніки
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconПоложення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених
Положення слова "Комітет по Державних преміях України в галузі науки І техніки при Кабінеті Міністрів України" в усіх відмінках замінено...
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconУказ президента україни №329/2012 Про присудження Державних премій України в галузі науки І техніки 2011 року
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки І техніки постановляю
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки І техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconУказ президента україни №329/2012
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconУказ президента україни №329/2012
На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки І техніки постановляю
Комітет з державних премій україни в галузі науки І техніки iconНаука України: Поточний інформаційний список
Про присудження Державних премій України в галузі науки І техніки 2007 року: Указ Президента України від 10 грудня
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи