Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Сторінка1/4
Дата14.07.2012
Розмір0.98 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра менеджменту


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

протокол № 1 від 27.09.2011 р.

Голова Ради______________ Г.О. Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»
для студентів-магістрантів 5 курсу спец. 8.03.06.01.01 напряму підготовки «Менеджмент» галузь знань 03.06 «Менеджмент і адміністрування»,
усіх форм навчання


Донецьк, 2012

Укладач: Ситник Л.С., д.е.н., професор кафедри менеджменту
Рецензенти: Александров І.О., д.е.н., професор кафедри менеджменту

Гришина І.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту


Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 1 від 07.09.2011 р.
Зав. кафедри менеджменту

д.е.н., професор І.О. Александров


Робочу програму та методичні рекомендації ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 2 від 12.10.2011 р.


Г

олова навчально-методичної комісії

д.е.н., професор Т.В. Орєхова


ЗМІСТ


Довідник по модулю "Фінансовий менеджмент" 4

1. Вступ 5

2. Навчальна програма дисципліни. Література 9

3. Модульне планування 17

4. Плани практичних (семінарських) занять 27

5. Організація самостійної роботи 27

5.1. Карта самостійної роботи студента з навчальної
дисципліни "Фінансовий менеджмент" 27

6. Організація поточного, модульного, підсумкового контролю
знань 30

6.1. Система оцінювання знань студентів з дисципліни
"Фінансовий менеджмент" 30

6.2. Зразок типових завдань з поточного контролю 33

6.3. Зразок завдання з модульного контролю 50

6.4. Перелік питань, що виносяться на іспит
з дисципліни "Фінансовий менеджмент" 51

6.5. Приклад екзаменаційного білету 52


Довідник по модулю «Фінансовий менеджмент»

(стислий зміст програми вивчення дисципліни)


Модуль охоплює комплекс теоретичних і практичних питань фінансового менеджменту у відповідності із положенням вітчизняних програм вивчення дисципліни, які розкривають сутність, призначення, функції фінансового управління підприємствами; основні методичні інструменти, що визначають зміст фінансових рішень довгострокового та поточного розвитку суб'єктів господарювання; сучасні методи фінансового управління грошовими потоками, активами, капіталом, інвестиціями підприємства. Наведено ключові положення (зміст) основних тем, питання для обговорення, задачі і ситуації, тести і методику контроля знань студентів.

^ У змістовному модулі І "Загальні теми фінансового менеджменту" висвітлюються основні поняття і категорії фінансового менеджменту, базові концепції, фінансова діяльність підприємства у контексті оточуючого середовища; інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства, способи використання аналітичних показників оцінки фінансового стану; методичний інструментарій фінансового менеджменту; управління грошовими потоками і прибутком.

Змістовний модуль ІІ "Загальний фінансовий аналіз і планування" розкриває системи фінансового планування і форми реалізації його результатів на підприємстві, зміст і послідовність розробки планів; методи прогнозування фінансових показників.

^ Змістовний модуль ІІІ "Управління активами" – надається економічна сутність і класифікація активів підприємства; класифікація оборотних активів і управління виробничими запасами, ДЗ, грошовими коштами. Приділяється увага процесам управління необоротними активами, їх оновленням та пошуку джерел фінансування. Розкриваються процеси розробки інвестиційної політики підприємства і методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

Змістовний модуль ІV "Управління джерелами коштів" присвячений виявленню сутності капіталу підприємства, його класифікації і принципам формування; управлінню власним капіталом і фінансовим механізмам управління формуванням операційного прибутку; управлінню позиковим капіталом; оцінки вартості і структури капіталу підприємства, визначенню СЗВК і ГВК.

Змістовний модуль V "Управління фінансовими інвестиціями" присвячено фінансовим активам підприємства: базовим моделям їх оцінки, борговим і пайовим ЦП, особливостям управління; теорії портфеля і теорії ринку капіталів, МОКА (САРМ).

Змістовний модуль VІ "Управління фінансовими ризиками" – класифікація фінансових ризиків підприємства, зміст політики управління ними, система внутрішніх механізмів нейтралізації і страхування фінансових ризиків.


вступ

    1. Опис.
Курс
"Фінансовий
менеджмент"

Напрямок, освітньо-кваліфікаційний
рівень

Характеристика
навчального курсу

Змістовних модулів: 6

Модульних контролів –1

Годин на тиждень – 2

Кредитів – 4

03.06 – менеджмент,

8.03.06.01.01

магістр з економічних наук

9 семестр. Магістрант

Лекції (теоретична підготовка) – 18 годин;

Практичні завдання – 18 годин

Самостійна робота – 106,7 годин


Робоча програма навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" містить шість змістовних модулів. У змістовному модулі І "Загальні теми фінансового менеджменту" висвітлюються основні поняття і категорії фінансового менеджменту, базові концепції, фінансова діяльність підприємства у контексті оточуючого середовища; інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства, способи використання аналітичних показників оцінки фінансового стану; методичний інструментарій фінансового менеджменту; управління грошовими потоками і прибутком.

Змістовний модуль ІІ "Загальний фінансовий аналіз і планування" розкриває системи фінансового планування і форми реалізації його результатів на підприємстві, зміст і послідовність розробки планів; методи прогнозування фінансових показників.

^ Змістовний модуль ІІІ "Управління активами" – надається економічна сутність і класифікація активів підприємства; класифікація оборотних активів і управління виробничими запасами, ДЗ, грошовими коштами. Приділяється увага процесам управління необоротними активами, їх оновленням та пошуку джерел фінансування. Розкриваються процеси розробки інвестиційної політики підприємства і методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

Змістовний модуль ІV "Управління джерелами коштів" присвячений виявленню сутності капіталу підприємства, його класифікації і принципам формування; управлінню власникам капіталом і фінансовим механізмам управління формуванням операційного прибутку; управлінню позиковим капіталом; оцінки вартості і структури капіталу підприємства, визначенню СЗВК і ГВК.

Змістовний модуль V "Управління фінансовими інвестиціями" присвячено фінансовим активам підприємства: базовим моделям їх оцінки, борговим і пайовим ЦП, особливостям управління; теорії портфеля і теорії ринку капіталів, МОКА (САРМ).

Змістовний модуль VІ "Управління фінансовими ризиками" – класифікація фінансових ризиків підприємства, зміст політики управління ними, система внутрішніх механізмів нейтралізації і страхування фінансових ризиків.


Тематичний план дисципліни "Фінансовий менеджмент"


Теми

Усього годин

У тому числі

лекції

практичні (семінарські) заняття

СРС

1

2

3

4

5

Змістовний модуль 1. Загальні теми фінансового менеджменту

1. Фінансовий менеджмент: основні поняття і категорії

4

22

2. Методичний інструментарій фінансового менеджменту

7
1

6

3. Інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства

22

4. Управління грошовими потоками підприємства

22

5. Управління прибутком

5
1

4

Змістовний модуль 2. Загальний фінансовий аналіз і планування

6. Фінансове планування і методи прогнозування

5

14

7. Оцінка поточного фінансового стану підприємства

9

1

2

6

Змістовний модуль 3. Управління активами

8. Управління оборотними активами

14

2

2

10

9. Управління необоротними активами

14

2

2

10

10. Управління реальними інвестиціями підприємства

122

10

Змістовний модуль 4. Управління джерелами коштів

11. Капітал підприємства і принципи його формування

5

14

12. Управління власним капіталом

5,7

14,7

13. Управління позиковим капіталом

8

1

1

6

14. Оцінка вартості і структури капіталу

12

1

1

10

Змістовний модуль 5. Управління фінансовими інвестиціями

15. Фінансові активи: оцінка і управління

10

2

2

6

16. Управління портфельними інвестиціями

14

2

2

10

Змістовний модуль 6. Управління фінансовими ризиками

17. Фінансові ризики підприємства: принципи управління ними і механізми нейтралізації

14

2

2

10

Аудиторних годин

36

18

18
Усього годин

144

18

18

106,7

    1. Рівень.

а) попередні умови: для того щоб осягнути теоретичні основи фінансового менеджменту підприємств, проблеми взаємозв'язку прийняття загальнодержавних рішень та інтересів суб'єктів господарювання, потрібні знання основ менеджменту, теорії фінансів та фінансових операцій, пов'язаних з інвестиціями, у тому числі з портфельними, рухом і збільшенням капіталу. Ряд проблем фінансового менеджменту в останні роки дістали поглибленого розвитку у нових, відносно самостійних галузях знань – фінансовому аналізі, інвестиційному менеджменті, ризик-менеджменті, антикризовому управлінні підприємством при загрозі банкрутства.;

б) цілі та завдання. ^ Мета навчальної дисципліни дати студентам базові знання з теорії і практики управління фінансами підприємств і взаємовідносинами з партнерами, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, а також сформувати належні практичні навички.

^ Основні завдання навчальної дисципліни

- ознайомити із сутністю та теоретичними основами фінансового менеджменту з урахуванням сучасних економічних теорій;

- навчити правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств;

- виробити навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на підприємстві;

- сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами; обґрунтувати необхідність і пояснювати методику визначення вартості капіталу, оптимізації його структури;

- навчити розробляти багатоваріантні підходи до оцінки наслідків виникнення тих чи інших ситуацій залежно від супутніх до цих ситуацій умов;

  • - навчити правильно оцінювати вірогідність висновків, приймати до розрахунків ступінь фінансових ризиків, розробляти моделі управлінської поведінки в екстремальних умовах.

^ Предмет модулю "Фінансовий менеджмент" визначається фінансовими цілями підприємства, основними з яких є: забезпечення платоспроможності; визначення і підтримка обсягу і структури капіталу, структури і обсягів інвестицій та схем їх фінансування.


Довідник про книги та навчальні матеріали дисципліни:


1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2002. – 528 с.

2. Ван Хорн Дж.К. Основы управлення финансами. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 799 с.

3. Ковалев В.В., Ковалев Вит.В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций с задачами и тестами: учебное пособие. – М.: Проспект, 2010. – 504 с.

4. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / пер. с англ. под ред. Е.А. Дорофеева. – СПб.: Питер, 2010. – 960 с. – (Серия "Академия финансов").

5. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2006. – 352 с.


1.3. Статус навчальної дисципліни – модуль «Фінансовий менеджмент» є базовою нормативною дисципліною для підготовки магістрів економічного профілю з напряму підготовки "Менеджмент" галузь знань "Менеджмент організацій і адміністрування".


^ 1.4. Викладацький склад – д.е.н., професор кафедри менеджменту Ситник Людмила Степанівна, асистент кафедри менеджменту Вертиль Н.С.


1.5. Методика викладання – навчальний курс базується на проведенні із студентами лекційних, практичних занять, виконанні ними самостійних творчих завдань, контрольних та лабораторних робіт. При цьому застосовується методика проблемного навчання і модульно-рейтингова система.

^ Задіяні форми навчання: лекції: інформативні, аналітичні, проблемні; семінарські, практичні, лабораторні, дискусії, ділові ігри.

Методи навчання – методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання); абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання; системний; критика аргументів; мозкові атаки, рольові ігри.


1.6. Мова – дисципліна викладається на російськомовних потоках російською, на україномовних потоках – українською.


^ Форми вкладання учбового матеріалу – навчальні лекції як систематичне, послідовне викладення учбового матеріалу за темами, розділами дисципліни у формі читання і коментування викладачем текста. Систематичний курс лекцій містить уводні, установочні (в системі заочного навчання), оглядові, заключні лекції.

2. навчальна програма дисципліни. ЛІтература.


2.1. Навчальна програма дисципліни "Фінансовий менеджмент"


Змістовний модуль 1.

Загальні теми фінансового менеджменту.


Тема 1. Фінансовий менеджмент: основні поняття і категорії

Поняття менеджменту. Мета і завдання фінансового менеджменту. Принципи, функції та механізм фінансового менеджменту. Характеристика основних напрямків фінансового менеджменту на підприємстві. Структура і процес функціонування системи управління фінансами у компанії. Стратегія і тактика фінансового управління. Об'єкти і суб'єкти управління. Характеристика основних елементів механізму фінансового менеджменту.

Історія становлення сучасної теорії фінансів і фінансового менеджменту у трактуванні західних фахівців.

Пріоритетність цілей управління компанією у межах діючих теорій організації бізнесу (максимальний доход власників, максимізація багатства власників компанії). Базові концепції фінансового менеджменту (концепції грошового потоку, часової цінності, грошових ресурсів, компромісу між ризиком і доходністю, ціни капіталу, ефективності ринку капіталу, асиметричності інформації, агентських відносин, альтернативних витрат).

Фінансові інструменти як форми коротко- і довгострокового інвестування (пайові і боргові цінні папери, депозитарні розписки, опціони, варанти, форвардні контракти, ф'ючерси і свопи). Класифікація фінансових ринків.

Визначення понять "ризик" і "доходність", види ризику.


^ Тема 2. Методичний інструментарій фінансового менеджменту

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, які впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик і його вплив на зміну вартості грошей.

Нарахування простих і складних процентів.

Майбутня вартість грошей і її зміст. Поняття компаундингу. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Вико­ристання процентного фактора в розрахунках майбутньої вартості грошей.

Теперішня вартість грошей і її зміст. Поняття дисконтування та сфери його застосування. Визначення суми дисконту. Визначення чистого дисконтного доходу. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Використання процентного фактора в розрахунках теперішньої вартості грошей.

Урахування фактора часу в розрахунках вартості облігацій та акцій. Урахування факторів інфляції, ризику, ліквідності.

Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Експертні методи оцінки. Аналогові методи оцінки. Премія за ризик та порядок її визначення.

^ Тема 3. Інформаційне забезпечення фінансової звітності підприємства

Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації.

Призначення і види фінансових звітів. Методи оцінки фінансових звітів. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів.


  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Робоча програма та методичні рекомендації ухвалено на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 07. 09. 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти та науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту
Методичні рекомендації затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 20 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти та науки України Донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту робоча програма
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол №1 від 7 вересня 2011 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Менеджмент»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний економічний університет україно-нідерландський факультет економіки та менеджменту
Розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної комісії зі спеціальності «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет економічний факультет кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ларіна ольга григорівна
Роботу виконано на кафедрі міжнародного менеджменту двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи