Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
НазваМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/9
Дата07.06.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

і контрольні завдання з курсу

"ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

(для студентів 5,6 курсів заочної форми навчання

спец. 7.050107 "Економіка підприємства",

7.050201 "Менеджмент організацій", 7.050106 "Облік і аудит")


Харків - ХНАМГ - 2006

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу “Охорона праці і безпека життєдіяльності” (для студентів 5,6 курсів заочної форми навчання спец. 7.050107 “Економіка підприємства”, 7.050201 “Менеджмент організацій”, 7.050106 “Облік і аудит”) – Укл.: В.Д.Губенко, Б.М. Коржик, – Харків: ХНАМГ, 2006. – 28с.


Укладачі: В.Д. Губенко,

Б.М. Коржик


Рецензент: В.І. Торкатюк


Рекомендовано кафедрою “Безпека життєдіяльності”.

Протокол №5 від 15.11.2005 р.


Загальні вказівки

Мета цих загальних вказівок – визначити зміст і обсяг курсу “Охорона праці і безпека життєдіяльності”, а також допомогти в практичній реалізації набутих знань при виконанні контрольного завдання.

Методичні вказівки відповідно до робочої програми розроблені для студентів економічних спеціальностей та менеджменту, тобто “Економіка підприємства”, “Менеджмент організацій”, “Облік і аудит”. Після вивчення теоретичного матеріалу курсу студент виконує і здає на кафедру «Безпека життєдіяльності» контрольну роботу під розписку лаборанту. Роботу рецензує викладач кафедри. Якщо робота не відповідає діючим вимогам, викладач повертає її на доробку для усунення зроблених зауважень.

Якщо контрольна робота допускається до захисту, студент захищає її на іспиті. За час лабораторно-екзаменаційної сесії студент слухає лекції з курсу і виконує лабораторний практикум. Виконані й оформлені лабораторні роботи студент захищає у співбесіді з викладачем кафедри. До іспитів допускаються студенти, які виконали і захистили контрольну роботу з курсу “Охорона праці і безпека життєдіяльності”.

Знання з цього курсу студент реалізує на кінцевому етапі навчання в академії – при розробці розділу “Охорона праці” в дипломному проекті.

^

2. Програма курсу „Охорона праці і безпеки життєдіяльності”

2.1. Загальні вказівки


При викладенні дисципліни „Охорона праці і безпеки життєдіяльності” застосовується модульна система організації навчального процесу як одна з найбільш передових і сучасних технологій навчання. Згідно з такою системою загальна кількість навчального матеріалу дисципліни, що підлягає вивченню, поділена на окремі модулі, кожний з яких являє собою самостійну тему або коло взаємозв’язаних між собою тем. Задля сумісності з традиційною системою організації навчального процесу прийнята саме така розбивка на модулі, при якій кожний з них в більшій своїй частині збігається з окремим розділом типової програми дисципліни, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Кожний модуль детальніше розбивається на блоки. Блоки можуть бути нерівнозначні за обсягом між собою.

Кожний блок включає в себе декілька ключових питань схожої тематики, що підлягають детальному вивченню. Для зручності пошуку вони мають посилання на відповідні літературні джерела. Загальна кількість екзаменаційних питань – 102 шт.

^

2.2. Питання для самопідготовки студентів (згідно з програмою курсу)

Модуль І . Правові й організаційні питання

Блок 1.1. Законодавча і нормативна база України в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності


 1. Безпека життєдіяльності як категорія. Класифікація джерел небезпеки [27, с.15-25].

 2. Системний аналіз в безпеці життєдіяльності [27, с.26-36].

 3. Ризик як оцінка небезпеки. Концепція прийнятного ризику [27, с. 37-50].

 4. Поняття «охорона праці» (відповідно до діючого Закону України про охорону праці від 18.12.2002 р). Законодавство України в галузі охорони праці (загальні поняття) [28, с. 3-12].

 5. Законодавство України в галузі охорони праці. Система законодавчих та підзаконних актів, що його складає. Санітарне та технічне нормування [12, с.3, 255], [28, с. 17, с. 33-35].

 6. Основні принципи державної політики України в області охорони праці.[12, с.4, 256 , [28, с.19-20].

 7. Гарантії прав громадян в області охорони праці в Україні [12, с.23-28, 285-290], [28, с. 20-21].

 8. Види відповідальності за порушення вимог охорони праці [12, с. 29, 291], [1], [28, с.37-38].

Блок 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

 1. Органи контролю, нагляду і управління охороною праці в Україні [1], [28, с.40-41; 68-74].

 2. Організація служби охорони праці на підприємстві. Функції служби охорони праці [5], [28, с.42-52].
^

Блок 1.3. Навчання з питань охорони праці


 1. Організація навчання працюючих вимогам охорони праці [7, 12, с. 159-193, 424-458, [11, с.53-60].

 2. Види інструктажів з охорони праці [7, 12, с. 159-193, 424-458] [плакат в ауд. 202] , [28, с.61-67].
^

Блок 1.4. Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві


 1. Нещасні випадки. Визначення. Класифікація [6].

 2. Нещасні випадки, що підлягають розслідуванню згідно з Положенням [6].

 3. Методика підрахунку матеріальних наслідків нещасних випадків [9].

 4. Розслідування нещасних випадків [6].

 5. Документальне оформлення нещасного випадку. Акт за формою Н-5. Вимоги до заповнення актів Н-5, кількість екземплярів. Звітність про нещасний випадок [6].

 6. Акт за формою Н-1. В яких випадках він складається? Вимоги до заповнення актів Н-1, календарний строк їхнього оформлення, необхідні підписи, кількість екземплярів та ін. [6].

 7. Склад комісії при розслідуванні нещасних випадків [6].

 8. Спеціальне розслідування нещасних випадків [6].

 9. Склад комісії при спеціальному розслідуванні нещасних випадків [6].
^

Модуль 2. Основи безпечності виробничих процесів та виробничого обладнання

Блок 2.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів


 1. Класифікація причин виробничого травматизму [17, с.32].

 2. Небезпечний виробничий фактор; шкідливий виробничий фактор (визначення)за ДСТУ 2293-99..

 3. Небезпечні й шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* (класифікація) [28, с.12-14].

 4. Вимоги безпеки при проведенні робіт по вбиранню і утримуванню території поблизу будинків і нежилих приміщень, по сміттєзбиранню - і снігоприбиранню, а також експлуатації інженерних мереж і систем будинку [26].

 5. Основні вимоги безпеки в будівництві [22].

 6. Поняття про робочу зону [18, 18].

 7. Тимчасові і постійні робочі місця [18, 28].

 8. Енерговитрати людини в процесі діяльності. Категорії важкості праці відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 [28, с.101-107].

 9. Організація санітарно-побутового обслуговування працюючих [18, с.108-114].

 10. Небезпечні зони на будівельному майданчику [18, 22].

 11. Відбиття питань охорони праці в проектній документації на будівництво. Загальномайданчикові, технологічні та спеціальні питання охорони праці в проектах виробництва робіт [18].

 12. Надання долікарняної допомоги при ураженні електричним струмом та інших різновидах уражень. Реанімація постраждалих.
^

Блок 2.2. Електробезпека


 1. Шкода організмові людини від ураження електричним струмом. Різновиди електричних травм [24,28].

 2. Електричний опір людини [18,с.146-147 , [28, с.259-266].

 3. Види електричних мереж. Заходи щодо захисту електроустановок у мережах обох видів [18, с.180-182, ], [23] , [28, с. 265-274].

 4. Види включення людини в електричний ланцюг. Їхня порівняльна небезпека [18, с.180-182].

 5. Крокова напруга [18, с.180-182], [28, с.274-275].

 6. Небезпечні значення сили струму, що проходить крізь тіло людини [28, с. 259].

 7. Захисне заземлення [18, с.180-182], [28, с. 281-283].

 8. Захисне занулення. [18, с.180-182], [28, с.284-285].

 9. Захисне відключення електроустановок. [18, с.180-182], [28, с.285-287].

 10. Класифікація приміщень і видів робіт з небезпеки ураження електричним струмом [18, с.180-182], [28, с.263].

 11. Малі напруги [18, с.180-182], [28, с.278-280].

 12. Допустимий опір ізоляції дроту ліній електропередачі,[23], [28, с. 276].

 13. Охоронні зони ліній електропередачі та зв’язку [23] , [28, с. 278].

 14. Захист від блискавки. Зони захисту різних типів; характеристики грозової діяльності [18].
^

Модуль 3.Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Блок 3.1. Повітря робочої зони


 1. Мікроклімат робочої зони (визначення згідно з ДСН 3.3.6.042-99); [18, с. 33-36].

 2. Нормування параметрів мікроклімату відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.

 3. Оптимальні метеорологічні умови відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.

 4. Допустимі метеорологічні умови відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.

 5. Параметри мікроклімату. Засоби їхнього виміру [18, с. 33-36]; [28, с. 109].

 6. Теплообмін і терморегуляція людини [18, с. 33-36], [28, с. 102-105].

 7. Нормалізація параметрів мікроклімату. Засоби захисту працюючих від несприятливих метеорологічних умов. [18, с. 33-36], [28, с.107-110].

 8. Вплив шкідливих речовин на організм людини. [28, с.11-113].

 9. Гранично допустима концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони [18, с. 33-36], ГОСТ 12.1.005-88.

 10. Ступінь небезпеки хімічної речовини [18, с. 33-36] , [28, с.114-116].

 11. Класифікація шкідливих речовин за ступенем небезпеки і за характером впливу на організм людини [18, с. 33-36], [28, с.114-116].

 12. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини за ГОСТ 12.0.003-74 та [18, с. 33-36].

 13. Методи виміру концентрацій шкідливих речовин [18, с. 33-36], [стенд в ауд. 202].
^

Блок 3.2. Вентиляція виробничих приміщень. Визначення вентиляції та її види. Організація повітрообміну в приміщеннях


 1. Засоби захисту працюючих від шкідливих речовин [18 с. 33-36].

 2. Види вентиляції виробничих приміщень, галузь застосування [28, с. 118-129].

 3. Вентиляція виробничих приміщень. Методи розрахунку [28, с. 118-129].
^

Блок 3.3.Шум, ультразвук та інфразвук


 1. Фізичні характеристики шуму відповідно до ДСН 3.3.6. 037-99 та[18, с. 87-90], [28, с.164-168].

 2. Нормування шуму відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 [18, с. 87-90].

 3. Рівень звуку і рівень звукового тиску як нормативні (але не еквівалентні між собою) поняття, що характеризують шум [18, с. 87-90], [28, с.162-163].

 4. Засоби захисту працюючих від шуму[18, с.87-90].

 5. Вібрація. Класифікація; фізичні характеристики, нормування. Методи захисту від виробничої вібрації за ГОСТ 12.1.012-90.
^

Блок 3.4. Освітлення виробничих приміщень


 1. Класифікація видів і систем освітлення [18, с.66-67], [28, с.133-134].

 2. Природне освітлення. Особливості нормування згідно із СНіП II-4-79. [18,с.66-67].

 3. Розрахунок природного освітлення згідно із СНіП ІІ-4-79.

 4. Одиниці, в яких нормується освітлення [18, с.66-67].

 5. Різниця в нормуванні штучного та природного освітлення [18,с.66-67].

 6. Коефіцієнт природної освітленості: фактичний і нормативний [18с.66-67].

 7. Нормування штучного освітлення згідно із СНіП II-4-79. [18,с.66-67].

 8. Класифікація розрядів та підрозрядів штучного освітлення за СНіП ІІ-4-79.

 9. Розрахунок штучного освітлення за методом коефіцієнта використання [18,с.66-67].

 10. Індекс приміщення як одна з його характеристик, що застосовується при світлотехнічних розрахунках [18,с.66-67].

 11. Розрахунок штучного прожекторного освітлення (зовнішніх територій) [17, 18].
^

Модуль 4. Основи пожежної безпеки

Блок 4.1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки.


 1. Пожежа (визначення). Небезпечні фактори, пов’язані з пожежею [28, с.297].

 2. Умови, необхідні для виникнення вогню [18, 25].

 3. Горіння і його види [18, с.180-182].
^

Блок 4.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів


 1. Пальні системи [25, с. 236-237].

 2. Особливості горіння рідин [25, с. 238].

 3. Горіння пило- і газоповітряних сумішей [18, с. 237-238].

 4. Класифікація матеріалів за умовами горючості [18, с.217].

 5. Класифікація будинків і споруд за ступенем вогнестійкості [25, с. 244-247].
^

Блок 4.3. Пожежна і вибухова небезпечність об`єкта


 1. Класифікація виробництв за групами пожежної та вибухової небезпеки за ОНТП 24-86, [18, с. 219], [28, с.309-311].

 2. Вогнестійкість будинків і споруд. Межа вогнестійкості; ступінь вогнестійкості [28, с.317-318].

 3. Евакуація людей з будинків у випадку пожежі [18].

 4. Пожежна сигналізація і зв'язок [25, с. 279-283].
^

Блок 4.4. Система пожежного захисту


 1. Водопостачання для пожежних потреб [18, с.258].

 2. Спринклерні установки пожежогасіння [25, с. 259].

 3. Дренчерні установки пожежогасіння [25, с. 260].

 4. Застосування води для пожежогасіння[18, 25].

 5. Застосування хімічної піни для пожежогасіння [18, 25] .

 6. Застосування повітряно-механічної піни для пожежогасіння. Вогнегасники типу ОВП [18, 25].

 7. Застосування вуглекислоти для пожежогасіння. Вогнегасники типу ОУ [18, 25].

 8. Застосування вуглекислотно - брометилових сумішей для пожежогасіння. Вогнегасники типу ОУБ [18,25].

 9. Застосування порошків для пожежогасіння. Вогнегасники типу ОП [18, 25].
^

Блок 4.5. Система організаційно-технічних заходів пожежної безпеки


 1. Обов`язки державних органів, керівників підприємств, громадян щодо забезпечення пожежної безпеки. Навчання з питань пожежної безпеки в закладах освіти і населення. Використання засобів наочної агітації [2].

 2. Державний пожежний нагляд. Види пожежної охорони. Пожежно-технічні комісії на підприємствах. Контроль стану пожежної безпеки на підприємстві [2].  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи