Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення icon

Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення
Скачати 445.49 Kb.
НазваФорма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення
Сторінка1/2
Дата14.07.2012
Розмір445.49 Kb.
ТипДокументи
  1   2


Форма № Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Кафедра радіомовлення і телебачення


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи

доц. Лозинський М.В.

___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЕкологія українського слова


0303 журналістика та інформація

(шифр і назва галузі знань)

6. 030301 журналістика

(шифр і назва напряму підготовки)

бакалавр

(освітньо-кваліфкаційний рівень )

журналістики

(назва факультету )


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Львів – 2010


Екологія українського слова. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6. 030301, спеціальністю журналістика: ______________, 2010. - 24 с.


Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Сербенська Олександра Антонівна, доктор філологічних наук, професор кафедри радіомовлення і телебачення


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) радіомовлення і телебачення

Протокол № 1 від “ 1 ” вересня 2010 р.


Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) _______________________


_______________________ ( проф. Лизанчук В.В. )

(підпис) (прізвище та ініціали)

“ 2 ” вересня 2010 р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № 3 від “ 2 ” вересня 2010 р.


“ 3 ” вересня 2010 р. Голова _______________( доц. Хоменко Т.М. )

(підпис) (прізвище та ініціали)


Сербенська, 2010

  1. ^

    Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Екологія українського слова”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –2

Галузь знань

0303 журналістика та інформація

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

6 030 301

журналістика

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування)

журналістика

2-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 72

4-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

год.

^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

^ Самостійна робота

40 год.

год.

ІНДЗ: реферат

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 0,8

для заочної форми навчання -  1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета Сформувати у майбутніх журналістів комплексний підхід до явищ національної мови, навчити їх трактувати мову як дім буття людини, бачити гармонійні взаємини реалій в оселі буття духу. Для досягнення мети дисципліни важливо відмовитися від пасивної передачі знань, натомість посилити увагу до активного засвоєння навчальної дисципліни. В основу слід покласти тісний зв'язок елементів самостійної, навчальної та наукової роботи.

Курс спонукатиме студентів до самоконтролю над своїм мовленням, до роздумів про Слово та його вагу в житті людини,народу, нації, до постійного вдосконалення свого мовлення. Крім усього іншого, курс, порушуючи ряд питань загальноосвітнього характеру, пов’язаних з екологією в традиційному значенні цього слова, дасть змогу студентам виробляти системне пізнання світу, більш кваліфіковано висвітлювати ці проблеми в ЗМІ.

Завдання дисципліни:

  • з’ясувати значення терміна екологія, показати динаміку в значенні цього поняття;

  • показати місце лінгвоекології в системі лінгвістичних дисциплін;

  • дати загальний огляд еколінгвістичних поглядів на мови світу, показати перспективи їх виживання і розвитку;

  • ознайомити з концептуальними основами неоекології та її основними проблемами;

  • показати місце соціосфери в неоекології;

  • визначити антропосферу як об’єкт неоекології;

  • ознайомити з формами боротьби за право державної мови в окремих країнах;

  • розкрити суть чинників, які визначають життя української національної мови, її виживання і розвиток;

  • визначити місце усної публічної мови, зокрема радіо- і телемовлення в розвитку літературної мови;

  • з’ясувати поняття двомовності, визначити її основні різновиди;

  • визначити місце і статус суржику в мовному бутті України;

  • вміти розрізняти явища, пов’язані з мовною інтерференцією;

  • ознайомити з конкретними виявами інтерференції, показати загрозу від інтерферем.


Вивчення дисципліни має сформувати систему знань і умінь.

Студенти повинні

знати:

  • зміст поняття екологія, бачити динаміку змісту поняття, усвідомити проблеми неоекології;

  • розуміти мету і завдання навчальної дисципліни;

  • бути обізнаними із програмою дисципліни, знати вимоги щодо її засвоєння;

  • ознайомитися із значенням таких термінів, як антропоцентризм, антропосфера;

  • бути загально ознайомленим із сучасним станом розвитку мов світу, пізнати причини загрози зникнення багатьох мов і діалектів;

  • повинні бути обізнані з основними поняттями лінгвоекології: усвідомити загальний стан національної мови в Україні, розуміти проблеми двомовності;

  • ознаки суржику, суть інтерференційних процесів;

  • знати шляхи захисту мови.вміти:

  • контролювати власне мовлення, оцінити рівень його нормативності, розвивати самоконтроль, дати об’єктивну оцінку культури мовлення свого оточення;

  • виявити суржикізми, характеризувати їх з погляду порушення норм – акцентуаційних, семантичних, словотвірних, граматичних, норм слововживання, давати оцінку ненормативам, підбирати самобутні українські;

  • виявити чужорідні “вкраплення” в усному та писемному мовленні, зокрема в текстах ЗМІ (засилля запозичень, жаргонізмів, елементів молодіжного сленгу), давати їм відповідну оцінку;

  • оцінити нові тенденції в житті української мови, її інтелектуалізацію, звільнення від штампів, залишків “новомови” радянського часу; визначити різні мовні ситуації, “переключати” коди;

  • користуватися найновішою довідковою літературою.
  1. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Лінгвоекологія в системі неоекології.

Тема 1. «Екологія українського слова» як навчальна дисципліна.

Структура навчальної дисципліни, мета і завдання, програма дисципліни, шляхи виконання програми і засвоєння базових понять.

Література

^ Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М., Наука, 1975.

Німчук В.В. Державна мова // Українська мова. Енциклопедія. – К., 2007. С. 140-142 .

Сербенська О. Актуальні проблеми екології української мови та сучасні засоби масової комунікації // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 2002.

Скворцов Л.И. Язык, общение и культура (Экология и язык) // Русский язык в школе, 1994, №1

Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К., 2004.


Тема 2. Від екології до неоекології. Неоекологія як мультидисциплінарна та світоглядна наука.

Термін «екологія». Еволюція терміна «екологія». Об’єктивні та суб’єктивні причини еволюції поняття «екологія». Неоекологія як мультидисциплінарна та світоглядна наука. Концептуальні основи неоекології. І.Вернадськаий про ноосферу. Антропосфера як об’єкт неоекології. Зміст термінів «антропосфера», «антропоцентризм». Зв'язок між антропосферою і соціосферою. Прогнозна неоекологія. Антропоцентризм у комунікативістиці та лінгвістиці. Теоантропоцентризм.


Література

Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев, 1990.

^ Кузнецов Г.А. Экология и будущее. Анализ философских оснований глобальных прогнозов. – М., 1988.

Кісь Роман. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму). – Львів, 2002.

Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: соціолінгвістичний напрям у мовознавстві. – Львів, 2008.

Сковородников А.П. Об экологии русского языка // Филологичекские науки, 1992.- № 5,6.


Тема 3. Основні проблеми лінгвоекології.

Збереження рівноваги між літературним різновидом національної мови та її територіальними і соціальними діалектами, взаємини державної мови з мовами національних меншин, звуковий простір Держави; зв'язок лінгвоекології з лінгвокультурологічними проблемами.

Література.

Бондар О. Екологія українського слова: аспекти і проблеми // Мовознавство. ІV Міжнародний конгрес україністів. – К., 2002.

Сербенська О. Актуальні проблеми екології української мови та сучасні засоби масової комунікації // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 2002


Тема 4. Еколінгвістичні погляди на перспективи розвитку мов світу.

Лінгвоекологія і культура мови. Інформаційна безпека, мовне насильство. Нові тенденції в житті української мови, її інтелектуалізація, звільнення від штампів, залишків «новомови» радянського часу.


Література

^ Журавлев В.К. Экология русского языка и культуры // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Всесоюзная научная конференция. Москва, 20-23 мая 1991 г.

Лизанчук В.В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації: хроніка – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 2008.

Руденко Л. Українське кіно під двоголовим орлом // ТелеКритика. – 2007. - № 1-2.

Скворцов Л.И. Культура языка и экология слова // Русская речь, 1988. - №№ 4,5.


Змістовий модуль 2. Мова і держава

Тема 5. Принципи мовної політики.

Політика держав, спрямована на утвердження мови титульної нації. Мовна політика, спрямована на збереження мов національних меншин. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин. Мовна політика західноєвропейських держав. (Франція, Німеччина, Швеція, Бельгія, Польща). Мовна політика Російської Федерації.


Література

Забужко О. Мова і влада // Хроніка від Фортінбраса. – К., 2006.

Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики. – К., 2010.

Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики. – Львів, 2009.

Мітрофанова Оксана. Політика Франції у сфері мови // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: Матеріали наукової конференції. – К., 2002.

Німчук В.В. Державна мова // Українська мова. Енциклопедія. – К., 2007. Островський В.І., Островська Г.Ф. А українською кажуть так... – Одеса, 2008.


Тема 6. Еколінгвістична ситуація в Україні.

Законодавче забезпечення функціонування української мови в Україні. Роль держави і особистості у розвитку української мови. Мовна ситуація в населених пунктах України.

Література

^ Бестерг-Дільшер Юліане. Мовна політика у засобах масової інформації // Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. – К., 2000.

Масенко Лариса. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. – К., 2004.

Масенко Лариса. Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і рекомендації. – К., 2000.


Тема 7. Двомовність: теоретичні засади і реалії сьогодення.

Причини двомовності. Збалансовані та незбалансовані двомовні ситуації. Симетрична і асиметрична двомовність. Активна і пасивна двомовність. Одностороння і двостороння двомовність. Етапи росіянізації. Зміст категорії свідомий вплив на розвиток мови щодо української дійсності.


Література

Ажнюк Б. Уроки двомовності. Фінляндія // Державність української мови і мовний досвід світу: Матеріали Міжнарожної конференції. – К.: 2000.

Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синэргетической парадигме. – М., 2007.

Шумарова Н. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму. – К., 2000.


Тема 8. Мови національних меншин. Проблема другої державної мови в Україні. Міф про 130 етносів України. Категорії визначення статусу етнічної меншини. Проблема багатокультурності.


Література

^ Больман Івон. Мовні війни в Європі. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин. – К., 2007.

Ставицька Л., Труб В. Суржик: міф, мова, комунікація // Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти. – К., 2007. – 31-120.

Ткаченко О. Проблема мовної стійкості та її джерел // Мовознавство. – 1990. - № 4


Модуль 2

Змістовий модуль 3. Мова і соціосфера


Тема 9. Літературна мова як опрацьована форма національної мови.

Національна мова і літературна мова. Становлення української літературної мови. Джерела збагачення літературної мови. Тенденції розвитку сучасної української літературної мови. Норма. Анормативи.

.

Література

^ Кочерган М.П. Вступ до мовознавства . – К.: Академія, 2004. – 368 с.;

Сербенська О.А. Культура усного мовлення: практикум. – К.: Центр навч. л-ри, 2004.

Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. – Чернівці, 1998.

Шевельов Ю. Внесок Галичини у формуванні української літературної мови. – Львів, Нью-Йорк, 1996.


Тема 10. Поняття про соціальні діалекти, професійні соціолекти.

Літературна мова і соціальний діалект. Професійний соціолект. Професійні лексеми у журналістському середовищі.


Література

Винничук Ю. Епоха розвинутого рагулізму // Post Поступ. – 2009. - № 9. – С. 5.

Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів, 2009.


Тема 11. Сленг. Жаргони. Таємні мови.

Соціальні чинники появи сленгу (жаргону). Молодіжний сленг. Можливості використання сленгу в художніх і публіцистичних творах, на радіо і телебаченні. Огляд лексикографічних праць.


Література

Винник В.О. Жаргон // Українська мова. Енциклопедія. – К., 2007. – С. 583-584.

Винник В.О., Ставицька Л.О. Сленг // Українська мова. Енциклопедія. – К., 2007.

Горбач Олекса. Арґо в Україні. – Львів, 2006.

Ставицька Леся. Арго, жаргон, сленг. Соціяльна диференціація мови. – К., 2005.

Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів, 2009.

Щур І.І. Словник комп’ютерного сленгу української мови. – К., 2006.


Тема 12. Мішані різновиди мовних утворень

Причини асиміляції. Форми асиміляції. Наслідки асиміляційних процесів. Койне. Найдавніші приклади змішаних мов. Піджини, креольські мови, трасянка


Література:

Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики. – К., 2010.

Мацюк Г. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики. – Львів, 2009.

Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. – Чернівці, 1998.


Змістовий модуль 4. Суржик у системі розмовних форм побутування мови


Тема 13. Інтерференційні явища в мовленні. Суржикізми, суржикізація.

Суржик у системі розмовних форм побутування мови. Причини виникнення суржику. Суржикізми, суржикізація. Типові мовні конструкції з елементами суржику.


Література

^ Єрмоленко С.Я. Розмовна лексика // Українська мова. Енциклопедія. – К., 2007. – С. 583-584.

Ставицька Леся, Труб Володимир. Суржик: міф, мова, комунікація // Українсько-російська двомовність. Лінгвосоціокультурні аспекти. – К., 2007. – 31-120.

Шумарова Н. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму. – К., 2000.


Тема 14. Уникнення мовних анормативів, пов’язаних із вживанням суржикізмів у різних сферах мовлення.

Елементи суржику в професійному спілкуванні (в освіті, науці, медицині, державному управлінні). Елементи суржику в побутовому спілкуванні.

Література:

Сербенська О.А. Культура усного мовлення: практикум. – К.: Центр навч. Л-ри, 2004. – 216 с.

Білоус М., Сербенська О. Екологія українського слова: Практичний словник-довідник. – Львів, 2003.


Тема 15. Значення усного публічного мовлення, зокрема радіо- і телемовлення, в розвитку української літературної мови.

Культура мови в сучасному українському радіо-і телепросторі, шляхи її вдосконалення. Мовна політика українських телевізійних каналів.


Література:

^ Білоус М., Сербенська О. Екологія українського слова. Практичний словник-довідник. – Львів, 2003.

Сербенська О. Актуальні проблеми екології української мови та сучасні засоби масової комунікації // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 2002.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Лінгвоекологія в системі неоекології.

Тема 1. «Екологія українського слова» як навчальна дисципліна

2

2Тема 2. Від екології до неоекології. Неоекологія як мультидисциплінарна та світоглядна наука.

2

2Тема 3 Основні проблеми лінгвоекології

2

2Тема 4 Еколінгвістичні погляди на перспективи розвитку мов світу

2

2Разом – зм. модуль 1

8

8Змістовий модуль 2. Мова і держава

Тема 5. Принципи мовної політики

2

2Тема 6. Еколінгвістична ситуація в Україні

2

2Тема 7. Двомовність: теоретичні засади і реалії сьогодення

2

2Тема 8. Мови національних меншин. Проблема другої державної мови в Україні.

2

2Разом – зм. модуль 2

8

8Усього годин

16

16Модуль 2

^ Змістовий модуль 3. Мова і соціосфера

Тема 9 Літературна мова як опрацьована форма національної мови.

2

2Тема 10. Поняття про соціальні діалекти, професійні соціолекти.


2

2Тема 11. Сленг. Жаргони. Таємні мови.

2

2Тема 12. Мішані різновиди мовних утворень.

2

2


Разом – зм. модуль 4

8

8Змістовий модуль 4. Суржик у системі розмовних форм побутування мови.


Тема 13. Інтерференційні явища в мовленні. Суржикізми, суржикізація.


2

2Тема 14. Уникнення мовних анормативів, пов’язаних із вживанням суржикізмів у різних сферах мовлення

6

12Тема 15. Значення усного публічного мовлення, зокрема радіо- і телемовлення, в розвитку української літературної мови

2

2Разом – зм. модуль 4

10

16


^

Усього годин


16

24


Усього


32

40

^ 8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

«Екологія українського слова» як навчальна дисципліна

2

2

Від екології до неоекології. Неоекологія як мультидисциплінарна та світоглядна наука

2

3

Основні проблеми лінгвоекології

2

4

Еколінгвістичні погляди на перспективи розвитку мов світу

2

5

Принципи мовної політики

2

6

Еколінгвістична ситуація в Україні

2

7

Двомовність: теоретичні засади і реалії сьогодення

2

8

Мови національних меншин. Проблема другої державної мови в Україні

2

9

Літературна мова як опрацьована форма національної мови

2

10

Поняття про соціальні діалекти, професійні соціолекти


2

11

Сленг. Жаргони. Таємні мови

2

12

Мішані різновиди мовних утворень.

2

13

.Інтерференційні явища в мовлення. Суржикізми, суржикізація.

2

14

Уникнення анормативів, пов’язаних із вживанням суржикізмів у різних сферах мовлення

12

15

Значення усного публічного мовлення, зокрема радіо- і телемовлення, в розвитку української літературної мови

2^ 10. Методи контролю


Контроль виконання самостійної роботи студента здійснюється у формі, колоквіумів, співбесід, поточного тестування, перевірки рефератів та інших письмових завдань.

^ 11. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Зм. модуль 1

Зм. модуль 2

Зм. модуль 3

Зм. модуль 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т15

100

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

14

7
  1   2

Схожі:

Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення
Лизанчук Василь Васильович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри радіомовлення І телебачення
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
Академії наук вищої освіти України, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри радіомовлення І телебачення, лауреата...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
move to 0-16592926
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
move to 0-16592925
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
Вак №1-05/2 від 27 травня 2009 p., який мав би побачити світ у травні 2011 року. Цей випуск збірника присвячуємо ювілею – 60-річчю...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення інформаційний лист високоповажні колеги (професори, доценти, асистенти, докторанти, аспіранти)!
«Теле- та радіожурналістика» (Свідоцтво про державну реєстрацію серія kb №14757-3728 р від 20. 11. 2008 p., переєстровано як фахове...
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет кафедра теорії та історії політичної науки
Рекомендовано до друку Вченою радою філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
«Магістр» на природничих факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка
Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права

Форма № н 04 міністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра радіомовлення І телебачення iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка кафедра теорії та історії культури студентське культурологічне товариство “гілея” тези всеукраїнської студентської конференції
Сучасний соціокультурний світ: головні парадигми та перспективи розвитку”. Львів, 28-29 квітня 2010 р. – Львів : Львівський національний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи