Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики icon

Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики
Скачати 153.25 Kb.
НазваПрограма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики
Дата21.06.2012
Розмір153.25 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка


Програма та методичнi рекомендацiї до

педагогiчної практики

для студентів філософського факультету


Львів

Видавничий центр

ЛНУ імені Івана Франка

2008


Рекомендовано до друку
кафедрою філософії
Протокол № від

Автор Тетяна Борис

Відповідальний за випуск
Редактор


Програма та методичнi рекомендацiї до

педагогiчної практики

для студентів філософського факультету


Підп. до друку . Формат 60х84/16.
Папір друк.№3. Друк різогр. Умовн. друк. арк. 0,5
Зам

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 79000 Львів, вул. Дорошенка, 41.


ВСТУП


Викладання філософії в сучасних умовах зазнає корінних змін, головне завдання яких – широка демократизація навчального процесу. Філософія у вищій школі повинна задовольнити потреби студентів у знаннях, пов’язаних з теоретичним осмисленням процесів, які відбуваються як у нашій державі, так і в світі загалом у галузі науки, культури, економіки тощо.

Філософські проблеми педагогіки (а отже, і методики викладання філософії, і практичного застосування цієї методики майбутніми викладачами) – одна із перспективних сфер розвитку знання, не кажучи вже про безпосередню суспільно-практичну значимість філософсько-методичного і філософсько-методологічного осмислення педагогічних проблем у цілому та проблем викладання і виховання під час вивчення філософії. У цьому процесі ми спостерігаємо внутрішню спорідненість філософії та педагогіки. Філософія пов’язана з осмисленням граничних основ буття людини, сфера її інтересів – вічні проблеми людського буття, спосіб її існування – духовно-теоретична рефлексія цих основ і проблем, а багатство філософії – історичний досвід цієї рефлексії. Педагогіка має справу з теорією і практикою онтогенетичного розвитку людини, вона покликана розгадати таємницю становлення особистості і практично посприяти цьому становленню. Отже, у філософії та педагогіці виявляється спільний інтерес – людина та її буття в світі, але кожна із них освоює предмет своїми специфічними засобами. Однак філософія (як і педагогіка) нічого не вирішує за людину. Вона тільки організовує простір індивідуального вибору, надає “інтелектуальні інструменти” для самопізнання, а отже, доповнює і завершує будь-яку спеціальну освіту, допомагає спеціалісту стати особистістю.

Педагогiчна (асистентська) практика студентiв фiлософського факультету дуже важлива у пiдготовцi майбутнiх спецiалiстiв до викладацької дiяльностi. Головною умовою пiдготовки до педагогiчної практики є успiшне теоретичне оволодiння студентами головних фiлософських систем.

Упродовж навчання на факультетi студенти вивчають нормативнi курси з фiлософiї, систему спецкурсiв і спецсемiнарiв, якi розкривають суттєвий змiст актуальних проблем фiлософських дисциплiн, дають систему педагогiчних знань: "Педагогiка вищої школи", "Методика викладання фiлософiї", "Методика викладання психологiї", а також спецкурси з логiки, психологiї, риторики та iн. Головнi навчальнi посiбники і методичнi рекомендацiї проведення педпрактики студенти отримують і вивчають у процесi освоєння теоретичного матерiалу.

Суттєве значення в пiдготовцi студентiв до педагогiчної (асистентської) практики має попереднє проходження рiзних видiв практики на молодших курсах: написання курсових робіт та рефератів, роботи в наукових студентських гуртках тощо.

Згідно з навчальним планом фiлософського факультету, студенти п’ятого курсу денної форми навчання проходять педагогiчну (асистентську) практику з другого тижня листопада до початку сiчня. Тривалiсть активної та пасивної практики сім-вісім тижнiв.


^ 1. Мета і завдання педагогiчної практики


Під час педагогiчної практики студенти повинні суттєво закріпити теоретичні фiлософські знання, а також:

1) ознайомитись з головними формами, принципами і методами викладання фiлософських дисциплiн, з передовим педагогiчним досвiдом;

2) набути професiйних рис майбутнього викладача, якi вiдповiдають сучасним вимогам;

3) навчитись творчо, по-дослiдницькому пiдходити до навчальної, наукової і виховної дiяльностi;

4) формувати потреби в самоосвiтi, самовихованнi та пiдвищеннi своєї квалiфiкацiї;

5) виробити і засвоїти вартісні орієнтири гуманістичного виховання студентів.


^ 2. Зміст педагогічної практики


Зміст педагогічної практики охоплює навчальну, науково-дослідну і виховну роботу.


Hавчальна робота

Під час педагогічної практики студент п’ятого курсу повинен виконати таке:

вивчити методичний досвід і систему навчальної роботи кафедри та викладача-методиста, до яких на період практики скеровують студента-практиканта;

ознайомитися з плануванням та організацією занять;

оволодіти методикою організації та контролю роботи студентів у навчальному процесі;

освоїти засоби та методи організації і контролю самостійної роботи студентів;

засвоїти системний та проблемний методи в навчальній роботі;

розробити прийоми застосування системного та проблемного методів у навчальній роботі;

розробити і написати власні тексти лекцій на підставі наукового матеріалу першоджерел, а також наукових праць, підручників (навчальних посібників) і методичних розробок;

розробити власні сценарії проведення семінарських занять;

поставити собі за мету досягти в процесі практики взаєморозуміння зі студентами;

розробити до кожної теми практики систему аргументації щодо тих чи інших філософських положень і спробувати навчити слухачів робити це самостійно;

показати студентам обмеженість стереотипу доказової аргументації, сформованої під час вивчення конкретних наук;

розробити форми самостійної роботи студентів на лекціях, семінарських заняттях, під час написання рефератів, надати консультації з цих проблем;

активізувати самостійну роботу студентів шляхом залучення їх до наукових гуртків, написання рефератів, участі у філософських олімпіадах;

розробити тести та експрес-контрольні завдання для контролю знання з філософії.


Навчальна робота студента-практиканта умовно розділена на два етапи: пасивна та активна практики.

Пасивна практика: відвідування семінарських занять і лекцій керівника-методиста, студентів-практикантів та їхнє обговорення й рецензування.

Активна практика: самостійне проведення студентами-практикантами семінарських занять, читання лекцій з філософії. Тексти лекцій 25-30 сторінок машинопису і методичні розробки проведення семінарських занять попередньо рецензує керівник-методист.

Прочитані лекції та проведені семінарські заняття активно обговорюють усі учасники, називаючи негативні і позитивні моменти. Обговорення занять фіксують у протоколі і виставляють оцінку.

Hа пасивну практику заплановано не менше 18 год, на активну — не менше 10 год.

Кожен студент-практикант проводить три семінарські заняття з двох різних тем і читає дві лекції з різних тем, одна з них — залікова.


Hауково-дослідна робота


ознайомлення з науково-дослідною роботою кафедри;

підготовка і проведення студентських наукових конференцій;

допомога молодшим студентам у підготовці доповідей, тез та рефератів;

участь у роботі наукових гуртків, проблемних груп тощо;

використання наукових принципів, методів і законів у підготовці та проведенні лекцій і семінарських занять;

підготовка і проведення серед студентів групи, у якій випускник проходить практику, самостійної роботи у формі есе.


Виховна робота


ознайомитися з організацією і системою виховної роботи кафедри, профспілковою роботою в студентських групах;

розробити разом із керівником-методистом з кафедри педагогіки програми виховної роботи у студентській групі;

взяти участь у виховній роботі студентів, серед яких проходить практика, провести з ними дискусію про сучасні проблеми розвитку суспільного життя, вечір запитань і відповідей тощо;

засвоїти навики та прийоми спілкування зі студентами в процесі виховання і самовиховання;

розробити разом із керівником-методистом з кафедри психології програму психологічного дослідження групи (студента) і провести це дослідження.


^ 3. Організація і проведення

педагогічної практики


Забезпечення успішного проведення педагогічної практики передбачає вирішення таких завдань.

1. Кафедри повинні не пізніше ніж за два місяці до початку проведення практики затвердити керівників-методистів усім студентам-випускникам. Одночасно кафедра визначає факультет університету (або інших навчальних закладів), на яких кожен студент повинен проходити практику. Керівниками-методистами на філософському факультеті призначають викладачів, які мають великий педагогічний досвід, високу кваліфікацію; вміють творчо передавати свою педагогічну майстерність студентам.

2. Керівник-методист не пізніше ніж за півмісяця до початку практики разом з практикантом складає індивідуальний план проведення практики; визначає теми семінарських занять і лекцій для взаємовідвідування з точним визначенням дати проведення, факультету, групи. Відповідальний за проведення практики на кафедрі подає індивідуальні плани керівникам практики відділення філософії. Якщо є потрібна інформація, то керівник практики факультету готує наказ ректора про проходження педагогічної (асистентської) практики.

3. Перед початком практики проводять установчу конференцію, в якій беруть участь методисти факультету, завідуючі кафедрами, керівники-методисти, методисти кафедри педагогіки, заступники декана і студенти-практиканти, для конкретного обговорення і вирішення проблем її проведення.

4. Деканат, факультетський керівник практики, керівники спеціальності і завідуючі кафедрами контролюють проведення педагогічної практики, застосовуючи всі необхідні засоби, щоб оперативно виправити хиби.

5. Керівники-методисти разом з практикантами досягають якісної підготовки проведення семінарських занять і читання лекцій.

6. Після проведення практикантами семінарських занять і лекцій, керівники-методисти обговорюють їх , у чому беруть активну участь усі, хто був на занятті. Керівник-методист підводить підсумки проведених занять, усебічно проаналізувавши, оцінює їх.

7. Після закінчення студентом практики керівник-методист перевіряє і затверджує (попередньо) його звіт і виставляє загальну оцінку. Кафедра обговорює звіти кожного практиканта і затверджує їх. Студентам-практикантам виставляють оцінку в заліковій книжці за проведення педагогічної (асистентської) практики у вищому навчальному закладі.

8. Підсумки педагогічної практики обговорюють на підсумковій конференції студентів-практикантів у присутності керівництва факультету, кафедр і викладачів, які брали участь в проведенні практики.

9. Завідуючі кафедрами, керівники відділень факультету до 10 січня подають відповідну інформацію керівникові практики факультету.

10. Факультетський керівник педагогічної практики готує загальний звіт про проведення практики на факультеті і подає його на затвердження вченій раді факультету.


^ 4. Форми і методи контролю практики


Загальний контроль за проходженням практики проводить керівник практики факультету, а індивідуальний контроль за виконанням програми практики – керівник-методист.

Можна виділити такі форми обліку і контролю педагогічної практики студентів:

^ 1) ведення щоденника студента-практиканта. У щоденнику треба фіксувати всі напрями роботи, яку виконують у групі, особисті враження і рекомендації щодо поліпшення педагогічного процесу (див. додаток 1).

^ 2) протокол обговорення занять.

Проведені семінарські заняття і прочитані лекції повинні бути обов`язково обговорені і фіксовані в протоколі (див. додаток 2).

Студенти денної форми навчання до 31 грудня подають на кафедру затверджений викладачем-методистом звіт про проходження практики (див. додаток 3), а також загальну контрольну картку з фіксованими оцінками за всі види роботи (див. додаток 4).

Наведені форми контролю та обліку практики достатньо повно і всебічно охоплюють роботу практикантів, націлюють їх на своєчасне і якісне виконання завдань, є одним з головних чинників у визначенні підсумкової оцінки педагогічної діяльності студентів.

Студенти, робота яких на педагогічній практиці визнана незадовільною, повинні пройти її знову за рішенням вченої ради факультету без відриву від занять.

Проведення педагогічної (асистентської) практики студентів філософського факультету свідчить, що вона має важливе значення в процесі підготовки викладачів з філософських дисциплін.


Додаток 1

Щоденник студента-практиканта

Щоденник ведуть протягом усього періоду практики, у ньому фіксують всю теоретико-методичну та практичну діяльність студента.

Форма ведення щоденника:

Щоденник

студента-практиканта п’ятого курсу філософського факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

денної форми навчання


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Прізвище, ім'я )


за період з ______________ до __________________ 200....р.


Місце практики _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата ¦ Виконана робота ¦ Примітка

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ¦ 2 ¦ 3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Підпис практиканта

Підпис керівника-методиста

Додаток 2


Протокол

обговорення лекції (семінарського заняття) студента-практиканта п’ятого курсу філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, проведеної (-ного) у ___ групі (курс)

____________________________________________________________________________________

(факультет), (університет),(навчальний заклад*)


Обговорення ведуть і фіксують у протоколі, охоплюючи такі питання:

1. Самоаналіз студентом-практикантом своєї лекції чи семінарського заняття.

2. Виступи студентів-практикантів, які відвідували заняття.

3. Аналіз проведеного заняття керівником-методистом.

4. Пояснення студента-практиканта з приводу зроблених зауважень.

5. Оцінка керівником-методистом проведеного заняття.


Підпис студента-практиканта

Підпис керівника-методиста


* далі НЗ або (вищий навчальний заклад — ВНЗ)


Додаток 3

Філософський факультет

Кафедра _______________________________________________________


Звіт

про проходження педагогічної (асистентської) практики студентом_________________ курсу______ відділення _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

( Прізвище, ім'я )

у період з ___ до _____ 200... р. я проходив(ла) педагогічну практику

на ______________________________________________________________________________________

(факультет, навчальний заклад)

Керівник-методист_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(посада, вчений ступінь, звання, прізвище, ім'я)

За період практики я виконував(-ла) такі види робіт

А. Пасивна педагогічна практика:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номер за пор.

Тема лекції

(сем. заняття),

що відвідував

практикант

Прізвище, ім’я викладача, який провів заняття

ВНЗ, факультет, група, курс

Дата проведення

Підпис керівника-методиста


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦


Б. Активна педагогічна практика:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номер за пор.

Тема лекції, сем. заняття


ВНЗ, факультет, група, курс

Дата проведення

Оцінка

Підпис керівника-методиста


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦


В. Виховна робота:

Номер за пор.

Зміст роботи

ВНЗ, факультет, група, курс

Дата проведення

Підпис керівника-методиста


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦


Рекомендації щодо організації і проведення педагогічної (асистентської) практики студентів.

1. Позитивні моменти організації і змісту практики.

2. Негативні моменти організації і змісту практики.

3. Побажання студента-практиканта щодо поліпшення практики.


Дата Підпис студента-практиканта

Підпис керівника-методиста

Затверджено на

засіданні кафедри

Протокол N _____


Додаток № 4

^ ЗАЛІКОВА КАРТКА ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДПРАКТИКИ

СТУДЕНТОМ КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ _______________________

__________________________________________________________________________

МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ________________________________________


^ ЗАЛІКОВІ ЗАНЯТТЯ

Номер за порядком

Дата проведе-ння

Група,

факультет

Тема лекції, семінару

Оцінка

за

заняття

Хто

Оцінював заняття

(прізвище)

Підпис


^ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТА (ГРУПИ)

Номер за порядком

^ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА (ГРУПУ)

ОЦІНКА

ХТО ОЦІНЮВАВ

Прізвище

Підпис

^ 3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Номер за порядком

ТЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

ОЦІНКА

ХТО ОЦІНЮВАВ

Прізвище

Підпис

Підсумкова оцінка студента за педагогічну практику “________________________”

Керівник педагогічної практики

від факультету _________________________ ________________ (посада, прізвище, ініціали)

Схожі:

Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики iconПрограма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики для студентів філософського факультету
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 79000 Львів, вул. Дорошенка, 41
Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики iconЗ переддипломної практики та дослідницької практики
Програма І робоча програма з переддипломної практики та дослідницької практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики iconМiського господарства методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу
Методичнi вказiвки для самостійного вивчення курсу "Економічний ризик та методи його вимiрювання" / для студентiв усiх форм навчання...
Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики iconРобоча програма виробничої практики для студентів спеціальності 080303
Програма призначена допомогти студентам та керівникам підприємств і установ більш якісному і змістовному плануванню і проведенню...
Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики iconХарківська національна академія міського господарства н.І. Гордієнко програма та робоча програма з педагогічної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з педагогічної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики iconМетодичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни «мікробіологія»
Методичнi вказiвки до виконаня лабораторних робiт з навчальної дисципліни "Мiкробiологiя" для студентiв 4, 5 курсів заочної форми...
Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики iconЯ. О. Сєріков методичнi вказiвки до роздiлу "охорона працi" в диплом
Методичнi вказiвки до роздiлу «Охорона праці» в дипломних проектах (для студентiв-дипломникiв спец. 090603 – «Електротехнічні системи...
Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики iconПрограма педагогічної практики
Виробнича педагогічна практика є складовою частиною навчального плану для спеціальностей 010201, 0102020, 010203. Програма педагогічної...
Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики iconМетодичнi вказiвки до курсового проекту з дисципліни: «Моделювання та прогнозування стану довкілля»
Методичнi вказiвки до курсового проекту з дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (для студентiв спецiальностi 0708...
Програма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики iconХарківська національна академія міського господарства т. В. Момот, Г.І. Кизилов програма та робоча програма з переддипломної практики
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи