Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon

Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
НазваКод модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Дата14.07.2012
Розмір42.8 Kb.
ТипДокументи

 1. Назва модуля: Мікропроцесорна техніка

 2. Код модуля: ЕАП_6077_C01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 6

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЕСTS – 5)

аудиторні години – 80 (лекції - 48, лаб. роб. – 32, практ. зан. – )

 1. Лектор: д.т.н., проф., Паранчук Ярослав Степанович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати функціональні можливості мікропроцесорної техніки; математичні та логічні основи дискретних пристроїв, системи числення, елементи та вузли цифрової техніки, структуру, будову та програмування мікропроцесорів, аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачів, давачі електричних і технологічних координат та інші апаратні засоби для вводу/виводу аналогової і дискретної інформації в мікропроцесорних пристроях з метою використання їх в системах програмно-апаратного керування режимами технологічних комплексів, промислових установок та пристроїв електропобутової техніки.

 • уміти: проектувати, налагоджувати та ремонтувати системи мікропроцесорного керуван­ня електромеханічними пристроями та системами автоматизації технологічних процесів і об’єктів, виконувати програмну реалізацію алгоритмів керування їх режимами.

 1. ^ Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

– пререквізити: електроніка та мікросхемотехніка, вища математика, Фізика;

– кореквізити: електропобутова техніка, автоматичні системи керування електропобутовою технікою, сучасні технології та конструкції електропобутової техніки.

 1. ^ Зміст навчального модуля:

 • Арифметичні та логічні основи цифрових обчислювальних пристроїв. Основні поняття алгебри логіки. Двійкові змінні і функції. Основні закони алгебри логіки. Перетворення логіч­них виразів. Елементи та вузли цифрових пристроїв. Організація, структура, принципи робо­ти та виконання команд мікропроцесорів (МП). Програмування цифрових пристроїв. Органі­зація обміну та опрацювання інформації в мікропроцесорних системах (МПС). Мікропроце­сорні програмовані контролери. Мікропроцесорне керування електромеханічними система­ми та технологічними процесами. Апаратні засоби мікропроцесорних систем програмного ке­рування. Програмно-апаратне перетворення сигналів в МП системах автоматичного керуван­ня. Математичні моделі, алгоритми та програмна реалізація П-, І-, Д-, ПІ- та ПІД-регуляторів.

 1. Рекомендована література:
   1. ^

    Костинюк Л.Д., Паранчук Я.С. Мікропроцесорні засоби та системи: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2002. – 200 с.

   2. Г.Олссон, Д. Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. - СПб.: Невский Диалект, 2001.– 557 с.


 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

 • Підсумковий контроль (75%): контрольні заходи, екзамен.

 1. Мова навчання: українська.
 1. Назва модуля: Інтелектуальне керування в електромеханічних системах

 2. Код модуля: ЕАП_6051_C01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: 6

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 150 (кредитів ЕСTS – 5

аудиторні години – 64 (лекції - 32, лаб. роб. – 32, практ. зан. – )

 1. Лектор: д.т.н., проф., Паранчук Ярослав Степанович

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати основи теорії нечітких множин, штучних нейронних мереж та методу генетичного алго­ритму; основні структури систем керування з інтелектуальними регуляторами, основні підходи при синтезі нечітких регуляторів та оптимізації його параметрів; методи оптимізації структури нейрорегуляторів, формування вибірки даних для навчання та тестування нейрорегуляторів, основні алгоритми навчання нейронних мереж, кодування генетичної інформації, генетичні оператори, алгоритмічну та програмну реалізацію генетичних алгоритмів.

 • уміти: синтезувати інтелектуальні регулятори і проводити їх структурну та параметричну оптимізацію; виконувати аналіз ефективності роботи системи з інтелектуальними регуляторами; вміти застосувати генетичний алгоритм для розв’язання задач оптимального керування.

 1. ^ Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

– пререквізити: теорія електроприводу, теорія автоматичного керування, вища мате­матика, обчислювальна техніка та програмування, прикладне програмне забезпе­чення в інженерній справі, теорія множин.

– кореквізити: системи керування електроприводами, основи проектування електромеха­нічних систем, автоматизовані системи керування технологічними процесами.

 1. ^ Зміст навчального модуля:

 • Основи теорії нечітких множин. Структури нечітких регуляторів. Регулятори Мамдані та Такагі-Сугено. Нечіткі ПІ-, ПД- та ПІД-регулятори. Методи синтезу нечітких регуляторів. Основні структури систем автоматичного керування з нечіткими регуляторами. Основи теорії нейронних мереж. Типи та архітектура нейронних мереж. Методи навчання, тестування та адаптації нейронних мереж. Типи, моделі і робота нейрорегуляторів. Можливості і робота в пакеті Neural Network Toolbox. Основи теорії еволюційних алгоритмів. Кодування генетичної інформації. Генетичні оператори. Цільова функція, алгоритмічна та програмна реалізація генетичних алгоритмів.

 1. Рекомендована література:
   1. ^

    Терехов В.А., Ефимов Д.В., Тюкин И.Ю. Нейросетевые системы управления. – М: «Радиотехника», 2002. – 480 с.

   2. Вороновский Г.М., Махотило К.В., Петрашов С.Н., Сергеев С.А. Генетические алго­ритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности. –Х.:Основа, 1997. – 112 с.


 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування

 • Підсумковий контроль (75%): контрольні заходи, екзамен.

 1. Мова навчання: українська.
Схожі:

Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: еап 6078 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Кстз та методики їх отримання; математичні моделі типових структур сак електроприводами та механічних І електричних ланок кстз; основні...
Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: еап 6051 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Типи, моделі І робота нейрорегуляторів. Можливості І робота в пакеті Neural Network Toolbox. Основи теорії еволюційних алгоритмів....
Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: ема 6014 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: 8
Емп,основні напрями забезпечення конструкційно-виробничої та експлуатаційної надійності, методи випробувань на надійність
Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: еап-6057-С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Асу) технологічними процесами, номенклатуру обладнання, яке використовується для реалізації асу (програмовані логічні контролери,...
Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: ес 6035 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр: IX обсяг модуля
У результаті вивчення модуля студент повинен уміти проектувати електричну частину підстанції
Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: ерат 6077 С01 Тип модуля: необов’язковий Семестр
Загальні положення; двигун; трансмісія; ходова частина; кермове керування; гальмове керування
Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр iconКод модуля: ес 6038-со1 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Особливості конструкції сучасних турбогенераторів, режими їх роботи
Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: спіп 8 14 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Актуальні проблеми теорії і практики соціально-педагогічної діяльності
Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: спіп 8 2 5 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Інноваційні технології в освіті, науці, соціально-педагогічній діяльності
Код модуля: еап 6077 C01 Тип модуля: обов’язковий Семестр icon2. Код модуля: фс 8 3 18­ 3 Тип модуля: обов’язковий Семестр: 1 Обсяг модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів – 8 )
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи