Стратегічний маркетинг icon

Стратегічний маркетинг
НазваСтратегічний маркетинг
Сторінка1/8
Дата14.07.2012
Розмір1.48 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Стратегічний маркетинг


Конспект лекцій


Частина I


Суми

Видавництво СумДУ

2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14


Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання


Частина I


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

та бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: В.В. Божкова

Ю.М. Мельник

Л.Ю. Сагер


Відповідальний за випуск С.М. Ілляшенко


В.о. декана факультету

економіки та менеджменту О.А. Лук’янихіна


Директор ЦЗДВФН С.М. Фролов


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Конспект лекцій


з курсу «Стратегічний маркетинг»


для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання


Частина I


Затверджено

на засіданні кафедри маркетингу

як конспект лекцій з курсу «Стратегічний маркетинг»

Протокол №29 від 23.03.2010 р.


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Стратегічний маркетинг: конспект лекцій / Укладачі: В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю.Сагер. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 147 с.


Кафедра маркетингу

Навчальне видання


Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання


Частина I


Відповідальний за випуск С.М. Ілляшенко

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання Ю.М.Мельник


Підписано до друку 12.04.2010, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Тираж 40 прим. Зам. №

Собівартість видання грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Зміст

С.

^ МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ 84Робоча програма дисципліни „Стратегічний маркетинг”


Тема 1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу


Стан і стратегічні тенденції розвитку світової економіки. Ланцюг: потреби, запити, товари, ринки, споживачі. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу об’єктів та перша функція управління. Класифікація об’єктів стратегічного маркетингу. Структура системи стратегічного маркетингу.


^ Тема 2 Маркетингове стратегічне планування


Сутність, принципи стратегічного планування в маркетингу. Моделі планування. Складові стратегічного плану.


^ Тема 3 Аналіз маркетингового середовища


Сутність, принципи та методи аналізу. Факторний аналіз із застосуванням ЕОМ. Сутність, принципи та етапи проведення функціонально вартісного аналізу (ФВА). Системний аналіз організації. SWOT-аналіз. ПЕСТ-аналіз. SNW-аналіз. GAP-аналіз. Модель М.Портера.


^ Тема 4 Маркетингова стратегічна сегментація


Фактори сегментації. Сегментація ринку, сегментація споживачів. Формування і вибір цільових сегментів підприємства. Позиціонування.


^ Тема 5 Маркетингові стратегії росту


Стратегія виживання. Стратегія стабілізації. Стратегії росту: інтенсивного росту, інтегративного росту, диференціації. Методика вибору стратегії.


^ Тема 6 Цінові стратегії


Стратегія преміального ціноутворення. Стратегія нейтрального ціноутворення. Стратегія цінового прориву.


Тема 7 Комунікаційні стратегії


Рекламна стратегія. Стратегія протягування. Стратегія проштовхування.


^ Тема 8 Маркетингові стратегії управління портфелем бізнесу підприємства


Матриця Бостонської консультативної групи. Модель Портера. Матриця Мак Кінсі Дженерал Електрик.


^ Тема 9 Маркетингові конкурентні стратегії


Аналіз конкурентних переваг підприємства. Дослідження конкурентоспроможності продукції. Маркетингові конкурентні стратегії.


^ Тема 10 Оцінка ефективності вибору стратегій


Етапи реалізації стратегії. Стратегічний контроль. Аналіз ефективності виконання стратегій.


ВСТУП


Метою дисципліни «Стратегічний маркетинг» є засвоєння теоретичних знань щодо маркетингових стратегій і формування практичних навичок стратегічної маркетингової діяльності підприємства.

Основними завданнями викладання дисципліни є вивчення:

 • сутності й сфери стратегічного маркетингу;

 • маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства;

 • набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу;

 • проектування маркетингових стратегій.

Предмет – стратегічна маркетингова діяльність підприємства.

Методичною основою вивчення дисципліни „Стратегічний маркетинг” є сучасні теорії ринкової економіки, праці провідних зарубіжних та вітчизняних вчених і фахівців-практиків з маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

 • методологічні та теоретико-методичні основи стратегічної маркетингової діяльності підприємства;

 • наукові основи її формування та обґрунтування.

УМІТИ:

 • вільно володіти методами та інструментарієм дослідження маркетингового середовища підприємства;

 • формулювати ефективну місію підприємства;

 • формувати правильні маркетингові стратегічні цілі;

 • розробляти альтернативні маркетингові стратегії та визначати заходи для їх досягнення;

 • аналізувати і оцінювати стратегічну діяльність підприємства.

Дисципліна «Стратегічний маркетинг» передбачає знання базових маркетингових дисциплін.

Тема 1


^ СУТНІСТЬ І СФЕРА СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ


Протягом останніх двох століть на зміну епосі масового виробництва прийшла епоха масового збуту, яку змінила постіндустріальна епоха, що триває до цього часу. Неухильне ускладнення структури зовнішнього середовища, прискорення темпів зміни його параметрів, зростання невизначеності останніх обумовили ускладнення в системі управління підприємствами. Стратегічне управління як технологія ефективного менеджменту в умовах підвищеної нестабільності й невизначеності факторів зовнішнього середовища стає особливо актуальним.

Відповіді на питання: чи варто управляти потребами і як ними управляти – становлять істотну частину стратегії маркетингу.

^ Стратегічний маркетинг – вид маркетингової діяльності (або напрямок наукових досліджень), спрямованої на визначення адекватної умовам господарювання маркетингової стратегії підприємства.

Така діяльність включає:

 • проведення маркетингового стратегічного аналізу;

 • формулювання ефективної місії підприємства;

 • визначення адекватних маркетингових стратегічних цілей підприємства;

 • розроблення стратегічного плану маркетингу підприємства;

 • розроблення альтернативних маркетингових стратегій підприємства та визначення заходів для їх досягнення;

 • маркетингову оцінку стратегічної діяльності підприємства.

Суть стратегічного маркетингу полягає у використанні маркетингових принципів організації виробничо-господарської діяльності на якісно більш високому рівні – розроблення і реалізація стратегії розвитку підприємства для досягнення довгострокових, перспективних цілей. У зв'язку з цим коло маркетингових задач істотно розширюється. Якщо “класична” маркетингова теорія припускає деякий розподіл сфер впливу вищої ланки керівництва і маркетингових служб підприємства, використання стратегічного маркетингу передбачає маркетинговий підхід до вирішення всіх задач у рамках виробничо-господарської діяльності підприємства (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Основні відмінності “класичної” маркетингової теорії і стратегічного маркетингу [24 адаптовано]

Фактори

Класична маркетингова теорія

Стратегічний маркетинг

Цілі

Короткострокові, середньострокові; наприклад, максимізація прибутку

Середньострокові, довгострокові; досягнення стратегічних цілей, наприклад, лідерство на ринку

Загальна стратегія

Задоволення попиту, реакція на зміни

Розвиток відповідно до стратегічних планів, випереджаюча адаптація, диверсифікація

Орієнтація виробництва

Урахування потреб споживача. Широкий асортимент.

Багато цілей

Виконання стратегічних планів, отримання прибутку, розрахованого на перспективу

Рівень нестабільності

Мінливий, передбачуваний

Непостійний, частково передбачуваний

Стимули для змін

Незадовільні результати, загроза кризи

Творчість, креативність, безупинний пошук нових можливостей

Дослідження

Конкуренти, ринок і технології

Глобальні тенденції

Акцент у НДДКР

Адаптація до нової технології, розширення асортименту

Створення принципово нових інноваційних продуктів

Темп зміни технологій, витрати на НДДКР

Помірний, з коротким життєвим циклом і середньою диверсифікацією виробів, високі витрати на НДДКР

Високий, з коротким життєвим циклом і великою різноманітністю виробів і технологій, дуже високі витрати на НДДКР

Ринкова стратегія

Орієнтація на конкурентів, збільшення частки ринків

Створення нових ринків, домінування на ринку, аналіз можливостей нетрадиційних ринків

Методи управління

Прогнозування, вибір найкращої альтернативи, оптимізація

Сценарії, імітаційне моделювання, управління в умовах стратегічної кризи


Головною метою використання стратегічного маркетингу є визначення і реалізація за допомогою відповідного інструментарію довгострокового (5 – 15 років) генерального плану розвитку підприємства з метою досягнення стратегічних цілей.

Задачею стратегічного маркетингу є забезпечення максимально гнучкого та ефективного використання усіх ресурсів і можливостей, маркетингових інструментів, підприємницької ініціативи, а також науково-виробничого потенціалу підприємства для досягнення стратегічних цілей.

Коло завдань стратегічного маркетингу – це систематичний і постійний аналіз потреб і вимог ключових груп споживачів, а також розроблення концепцій ефективних товарів/послуг, які дозволяють підприємству обслуговувати обрані групи споживачів краще, ніж конкуренти, і тим самим забезпечують виробникові стійку конкурентну перевагу [16, 23, 49].

Основні категорії стратегічного маркетингу наведені в табл.1.2.

Таблиця 1.2 – Основні категорії стратегічного маркетингу

Категорія

Визначення

Пояснення

Приклад

1

2

3

4

Місія

підприємства

Головне призначення існування підприємства

Її визначають на основі:

  • потреб,

  • споживачів,

  • товарів,

  • конкурентних переваг

Місія «Мері Кей»: компанія для жінок і в ім’я жінок

Стратегічний господарський підрозділ

Виокремлена як певний вид ринкової діяльності зона бізнесу підприємства.

Може охоплювати:

  • підрозділ підприємства,

  • кілька товарних груп,

  • товар/товарну марку

Виділяють за параметрами:

  • певний вид товару,

  • специфічні потреби, які можна задовольнити,

  • група споживачів,

  • конкурентні переваги підприємства

Фабрика«Спецодяг» має такі СГП:

  • експериментальний цех,

  • цех «Малих серій»,

  • пошивний цех

Маркетингова ціль

Визначає основну мету маркетингової діяльності

Характеризуються:

  • ієрархічністю,

  • взаємоузгодженістю,

  • конкретністю,

  • реальністю,

  • можливістю трансформації

Банк „Надра”: з оновленим зовнішнім виглядом просування нових банківських продуктів (тарифних пакетів, авто пакетів «Все включене» тощо)

Портфель

бізнесу

підприємства

Сукупність усіх стратегічних підрозділів підприємства

На основі зміцнення становища перспективних СГП, розформування неприбуткових та формування нових СГП здійснюють управління портфелем бізнесу

На фабриці «Спецодяг» на основі пошивного цеху методом поділу створити два СГП на кшталт цеху «Малих серій» (за результатами дослідження потреб ринку)

Продовження таблиці 1.2

1

2

3

4

Стратегія

Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети проблем і ресурсів для досягнення основної мети

Спосіб, правила вибору цілей у конкретних, заздалегідь непередбачених ситуаціях і коштів для їх досягнення із можливих – це і є стратегія

Стратегія банку „Надра” – нова програма лояльності до клієнтів

Ринкова частка підприємства

Це питома вага товарів підприємства в загальній місткості даного ринкуде РЧФ – ринкова частка фірми, %; Озб – обсяг збуту товарів конкретного підприємства на даному ринку, натур. од; МР – місткість даного ринку збуту, натур. од.

Ринкова частка UMC 46% означає, що 46% послуг на ринку мобільного зв’язку України надає UMC

Відносна ринкова частка підприємства

Це показник, який характеризує конкурентне становище підприємства на ринкуде РЧФ – ринкова частка фірми, %; РЧК – ринкова частка найсильнішого конкурента, %

Якщо ВРЧФ›1 – підприємство є ринковим лідером.

Якщо ВРЧФ=1 – ринкове становище підприємства таке, як і у конкурента.

Якщо ВРЧФ‹1 – у підприємства слабкі ринкові позиції


Основним завданням стратегічного маркетингу є формулювання адекватної стратегії, яка:

 • будується в умовах і з урахуванням непередбачуваності розвитку подій;

 • має бути пов'язана з майбутніми перспективами;

 • враховує поетапне розгортання діяльності, наявність проміжних цілей за кожним з етапів та пов'язує ці етапи і цілі єдиними підставами для прийняття рішень;

 • враховує реальну наявність ресурсів і потенційні можливості їх одержання.

Науковці по-різному визначають термін «маркетингова стратегія» (узагальнено в табл. 1.3).

Таблиця 1.3 – Підходи до визначення терміна «маркетингова стратегія»

Автор

Трактування терміна «маркетингова стратегія»

1

2

Ассель Г. [3]

Стратегія маркетингу – основний метод компанії впливати на покупців і спонукати їх до купівлі

Багієв Г.Л. Тарасевич В.М. Анн Х.

[4]

Стратегія маркетингу – це генеральна програма маркетингової діяльності на цільових ринках. Вона включає головні напрями маркетингової діяльності фірми і інструментарій комплексу маркетингу (маркетинг-мікс), за допомогою якого розробляють і здійснюють маркетингові заходи для досягнення встановлених цілей… Стратегія маркетингу показує, з яким продуктом, на які ринки, з яким обсягом продукції необхідно виходити для досягнення встановлених цілей. Таким чином, стратегія маркетингу є засобом використання фірмою власного потенціалу і досягнення успіху в оточуючому її середовищі... Вона є основним засобом досягнення маркетингових цілей, формуючи і конкретизуючи відповідну структуру маркетингу-мікс

Гаркавен-

ко С.С. [8]

Під поняттям «стратегія маркетингу» розуміють докладний всебічний план досягнення маркетингових цілей

Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. [21]

Стратегія маркетингу головну увагу приділяє цільовим покупцям. Компанія обирає ринок, розподіляє його на сегменти, вибирає найбільш перспективні й концентрує свою увагу на обслуговуванні й задоволенні цих сегментів

Куденко Н. [22,23]

Маркетингова стратегія – це напрям (вектор) дій підприємства із створення його цільових ринкових позицій

Мак-Дональд М. [33]

Маркетингові стратегії – це засоби досягнення маркетингових цілей щодо маркетинг-міксу

Марцин В. [15]Стратегія маркетингу – це система організаційно-технічних і фінансових заходів щодо інтенсифікації виробництва, реалізації продукції, підвищення її конкурентоспроможності, активного впливу на попит та пропозицію. Маркетингова стратегія передбачає контроль за виробництвом і ринком для утримання ринкових цін на рівні, який забезпечує оптимальні прибутки. Маркетингова стратегія втілюється в програмі заходів щодо вдосконалення виробництва та реалізації товарів з метою забезпечення високих і стійких прибутків

Хассі Д. [50]

Сутність маркетингової стратегії полягає в тому, яким чином організація досліджує свої поточні і майбутні ринки, як вона розробляє прибуткові засоби задоволення поточних ринкових потреб і як вона сприяє ідентифікації ще не відомих їй ринкових потреб.

Хершген Х. [51]

Стратегія маркетингу – це принципові, середньо- або довгострокові рішення, які надають орієнтири і спрямовують окремі заходи маркетингу на досягнення встановлених цілей.

Уолкер О., Байд Х. [55]

Маркетингова стратегія – це фундаментальна модель поточних та планових цілей, розміщення ресурсів та взаємодії організації з ринками, конкурентами ті іншими факторами зовнішнього середовища.

Продовження таблиці 1.3

1

2

Уткін Є.А. [48]

Стратегія маркетингу – це складова частина усього стратегічного управління підприємством, це план його ділової активності. Основне завдання полягає в підтримці і розвитку процесу виробництва, інтелектуального потенціалу співробітників фірми, у підвищенні асортименту і якості вироблюваних товарів, в освоєнні нових ринків, збільшенні збуту і, нарешті, в підвищенні ефективності діяльності

Єжова Л.Ф. [16]

Стратегія маркетингу – це формування цілі і задач виробникам і працівникам збуту по кожному окремому ринку (сегменту ринку) і кожному товару на певний період часу (довгострокова, середньострокова) для здійснення виробничо-комерційної діяльності відповідно до ринкової ситуації і можливостей підприємства

Божкова В.В., Мельник Ю.М. [37]

Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритети проблем і ресурсів для досягнення основної маркетингової мети

Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.

Стратегия представляет собой детальный всесторонний план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей

Чандлер А.

Назначение стратегии видит в определении основных долгосрочных целей и задач предприятия, в принятии курса действий и распределении ресурсов, необходимых для выполнения поставленных целей

Дихгель Д., Хершген Х.[51]

«Принципиальные, средние или долгосрочные решения, дающие ориентиры и направляющие отдельные мероприятия маркетинга на достижение поставленных целей»

Эванса Дж.Р. и Бермана Б.

Стратегия маркетинга - определение того «...как нужно применять структуру маркетинга, чтобы привлечь и удовлетворить целевые рынки и достичь целей организации»

Кравенс Д.В., Хилс Дж.У., Вудруфф Р.Б.

Стратегия маркетинга призвана указывать, «...какие маркетинговые действия фирма должна предпринять, почему они необходимы, кто отвечает за их реализацию, где они будут предприняты и как они будут завершены»

Голубков Е.П. [9]

Определяет стратегию маркетинга как «главное направление маркетинговой деятельности, следуя которому стратегические хозяйственные подразделения организации стремятся достигнуть своих маркетинговых целей

Ламбен Ж.Ж. [25]

Визначає зміст маркетингової стратегії як складового елемента стратегічного плану маркетингу. Зводить маркетингову стратегію до стратегічних рішень щодо елементів комплексу маркетингу

Руделіус В., Азарян О.М., Бабенко Н.О. та ін. [36]

Маркетингова стратегія – це засіб, за допомогою якого досягається маркетингова мета. Її характеризують певний цільовий ринок і маркетингова програма його освоєння

Бєлєвцев М.В., Іваненко Л.М.

Стратегія маркетингу визначає, як використовувати структуру маркетингу для того, щоб сформувати та задовольнити потреби цільових ринків і досягти цілей організації. Маркетингова стратегія включає конкретні стратегії діяльності на цільових ринках, комплекс маркетингу та витрати на маркетинг

Петруся Ю.Є.

Маркетингова стратегія – це довгостроковий план ринкової діяльності організації та основні принципи його реалізації

Різноманіття підходів до визначення маркетингової стратегії обумовлене глибиною самого терміна «стратегія» та масштабами його використання. В економічній літературі (як зарубіжній, так і вітчизняній) відсутня єдність поглядів щодо сутності і змісту маркетингової стратегії підприємства. На основі ґрунтовного аналізу автора Куденко Н.В. [22,23] було запропоновано ряд підходів до визначення маркетингової стратегії (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Сутність підходів до визначення терміна «маркетингова стратегія»


Провідний фахівець Гарвардської школи бізнесу Д. Хансен зазначає, що 80% стратегій підприємства припадає на частку маркетингової стратегії. Визначимо основні характеристики маркетингової стратегії (рис. 1.2).

У процесі формування маркетингової стратегії обов’язково аналізують вхідні елементи (маркетингові цілі, зовнішні фактори, внутрішні можливості) та формулюють вихідні елементи (стратегічні рішення щодо маркетингу-мікс) [22, 23].

Вхідні елементи – це ті фактори, аналіз яких передує розробленню маркетингових стратегій (це фактори маркетингу, навколишнього середовища та цілі фірми). Вихідні елементи – це стратегічні рішення щодо комплексу маркетингу («4Р»).
Рисунок 1.2 – Основні характеристики маркетингової стратегії підприємства


Основне призначення маркетингових стратегій полягає в тому, щоб взаємоузгодити цілі фірми з її можливостями, з вимогами споживачів, використати слабкі позиції конкурентів та свої конкурентні переваги.

Рисунок 1.3 – Вхідні та вихідні елементи маркетингової стратегії


Маркетингові стратегії класифікують за різними ознаками (табл.1.4).

Таблиця 1.4 – Класифікація маркетингових стратегій [8,19,25,34]
^ Класифікаційна ознака

Види стратегій

1

2

3

1

Залежно від терміну реалізації

 • довгострокові,

 • середньострокові,

 • короткострокові

2

Залежно від стратегії життєвого циклу товарів

 • на стадії виведення товару на ринок,

 • на стадії росту,

 • на стадії насичення ринку,

 • на стадії спаду

3

Залежно від стану ринкового попиту

 • конверсійного маркетингу,

 • креативного маркетингу,

 • стимулюючого маркетингу,

 • розвиваючого маркетингу,

 • синхромаркетингу,

 • підтримуючого маркетингу,

 • ремаркетингу,

 • демаркетингу,

 • індивідуального маркетингу,

 • протидіючого маркетингу

4

Залежно від загальноекономічного стану підприємства та його маркетингових спрямувань

 • виживання,

 • стабілізації,

 • росту

Продовження таблиці 1.4

1

2

3

5

Залежно від елементів маркетингу-мікс

 • товарна,

 • цінова,

 • дистрибуційна,

 • комунікаційна

6

Залежно від конкурентних переваг (за М.Портером)

 • цінового лідерства,

 • диференціації,

 • фокусування (концентрації)

7

Залежно від виду диференціації

 • товарна,

 • сервісна,

 • іміджева,

 • кадрова

8

Залежно від конкурентних позицій підприємства та його маркетингових спрямувань

 • ринкового лідера,

 • челенджерів,

 • послідовників,

 • ринкової ніші

9

Залежно від позиціювання за матрицями БКГ та Мак Кінсі

 • розвитку,

 • підтримування,

 • збирання врожаю,

 • елімінації

10

Залежно від методу вибору цільового ринку

 • товарної спеціалізації,

 • сегментної спеціалізації,

 • одно сегментної концентрації,

 • вибіркової спеціалізації,

 • повного охоплення

11

Залежно від ступеня сегментації ринків збуту підприємства

 • недиференційованого маркетингу,

 • диференційованого маркетингу,

 • концентрованого маркетингу


Отже, теоретико-методичні основи стратегічного маркетингу набули стрімких темпів розвитку протягом останніх років, про що свідчить значна увага провідних науковців до понятійно-категорійного апарату, функцій стратегічного маркетингу та видів маркетингових стратегій.


  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Стратегічний маркетинг icon«стратегічний маркетинг», «стратегічний маркетинг (в галузі)»
«Готельна І ресторанна справа», 14010301 – «Туризмознавство» / Л. В. Оболенцева, Харк нац акад міськ госп-ва. – Х.: Хнамг, 2014....
Стратегічний маркетинг iconКонспект лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050108 «Маркетинг»

Стратегічний маркетинг iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «стратегічний маркетинг» для студентів зі спеціальності
...
Стратегічний маркетинг iconКо-маркетинг ко-маркетинг
Ко-маркетинг (від англ. Co-marketing) або спільний маркетинг це спільне управління створенням послуг І товарів, а також механізмами...
Стратегічний маркетинг iconХарківська національна академія міського Господарства
«Стратегічний маркетинг (в галузі)» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності...
Стратегічний маркетинг iconХарківська національна академія міського Господарства
«Стратегічний маркетинг (в галузі)» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності...
Стратегічний маркетинг iconХарківська національна академія міського Господарства
«Стратегічний маркетинг» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 14010101...
Стратегічний маркетинг iconХарківська національна академія міського Господарства
«Стратегічний маркетинг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 14010101...
Стратегічний маркетинг iconХарківська національна академія міського Господарства
«Стратегічний маркетинг» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 14010101...
Стратегічний маркетинг iconХарківська національна академія міського Господарства
«Стратегічний маркетинг» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 14010101...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи