О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р icon

О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р
Скачати 107.07 Kb.
НазваО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р
Дата15.07.2012
Розмір107.07 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


МАТЕРІАЛИ

ДО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ


від 25 лютого 2010 р.


Київ – 2010


ЧЛЕНУ ВЧЕНОЇ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ


25 лютого 2010 року о 13.30 в актовому залі фізико-хімічного корпусу (проспект Перемоги, 34) відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним резервом на посаду завідувача кафедри, та викладачі, відповідальні за навчальну роботу.


П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й


1. ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2009/2010 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор Яворовський О.П.

^ 2. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор Яворовський О.П.

^ 3. ПОТОЧНІ СПРАВИ.


Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент АМН України,

професор В.Ф. Москаленко


Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ МАТЕРІАЛИ ДО ДОПОВІДІ


проректора з науково-педагогічної роботи

члена-кореспондента АМН України, професора ЯВОРОВСЬКОГО О.П.


"ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2009/2010 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ"
РІШЕННЯ

Вченої ради Національного медичного університету

імені О.О.Богомольця з питання

"^ ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2009/2010

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

^ В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ "


від 25 лютого 2010 р.


Заслухавши і обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента АМН України, професора О.П.Яворовського, Вчена рада відмічає, що головним пріоритетом роботи, як і в попередні роки, було забезпечення високої якості освіти відповідно до європейських стандартів. Колектив університету за звітний період виконував навчально-методичну роботу відповідно до вимог чинних нормативно-правових документів, згідно з «Перспективним планом розвитку Національного медичного університету імені О.О.Богомольця до 2010 року», затвердженим ректором.

Завідувачі опорних кафедр в осінньо-зимовому семестрі за завданням МОЗ України розробили 22 типові навчальні програми нового покоління з нормативних дисциплін і елективних курсів за вимогами кредитно-модульної системи.

Фахівці університету упродовж осінньо-зимового семестру 2009/2010 н.р. створили і видали 16 підручників, 50 навчальних посібників з грифами МОН України, МОЗ України та ЦМК з ВМО МОЗ України. За завданням МОЗ України в типографії НМУ надруковано 210 типових навчальних програм для інших ВМНЗ України.

Підведено підсумки рейтингової оцінки діяльності студентів. Переможцями рейтингу стали 106 студентів, які навчаються за державним замовленням, і 19 - на контрактних засадах. Успішно реалізувалося англомовне навчання студентів на 1-6 курсах. Сьогодні на медичних і стоматологічному факультетах навчаються 162 англомовні студенти.

Упродовж семестру проводилась планомірна робота з організації навчання студентів за традиційною системою, за якою працювали 3802 студенти 1-5 курсів стоматологічного, фармацевтичного факультетів, 1-4, 6 курсів медико-психологічного факультету, 6 курсів медичних факультетів. За кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП) навчались 5744 вітчизняних та іноземних студенти на 1-5 курсах медичних факультетів, їх навчання проводилось на 66 кафедрах за участю 832 науково-педагогічних працівників.

Отриманий досвід свідчить про доцільність і перспективність упровадження КМСОНП як нової технології навчання, яка дозволила активізувати пізнавальну діяльність студентів, удосконалити методи, засоби та технології навчання, інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу.

Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії та оцінок з дисциплін за підсумковим модульним контролем у 2009/2010 н.р. у порівнянні з результатами 2008/2009 н.р. свідчить про деяке зменшення показників абсолютної успішності (з 83,2% до 80,6%), але про підвищення якості успішності (з 64,9% до 72,1%) за рахунок зменшення кількості студентів з оцінками „незадовільно” та збільшення кількості студентів, які отримали „змішані” оцінки («5», «4», «3»). Є тенденція до зменшення пропусків навчальних занять студентами, які навчаються за традиційною системою (з 12,1 до 7,3 годин на одного студента), та зростання кількості пропусків занять студентами, які навчаються за КМСОНП (з 9,9 до 13,1 годин на одного студента). Ці дані корелюють зі зростанням кількості студентів, які не з’являються на заняття з підсумкового модульного контролю, а також з формальним відпрацюванням навчальних занять на ряді кафедр, завідувачі яких недостатньо контролюють цю роботу.

Як і в минулі роки, показники успішності студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, значно нижчі від таких у студентів-бюджетників (на 9,3% нижча абсолютна успішність, майже на 15% - якість успішності, в два рази більша кількість студентів, які отримали оцінки «незадовільно»). Лише 57,3 % іноземних студентів 1-5 курсів склали іспити або отримали семестрові оцінки за результатами підсумкового модульного контролю; майже на 2 % зросла якість успішності іноземних студентів, в той час як абсолютна успішність збільшилась з 53,0% до 71,0% за рахунок збільшення оцінок «задовільно» та «змішаних» оцінок у поточному році.

Слід відмітити недостатнє забезпечення методичними розробками і посібниками самостійної роботи студентів, яка є важливою складовою навчання в умовах КМСОНП.

Зазначені тенденції вимагають подальшого удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу і упровадження сучасних технологій навчання: диференційованого, особистісно-орієнтованого, прблемного навчання, ігрових технологій тощо.

Звертає на себе увагу деяке погіршення показників навчання студентів на 1-5 курсах медичних факультетів, які навчаються за КМСОНП, у порівнянні з такими у минулому році: зменшилась абсолютна успішність на 3,5%, на 5% стало менше оцінок «відмінно» , на 8,5% - оцінок «відмінно» та «добре».

З недоліків слід також відзначити: недосконалість нормативно-правової бази з організації навчального процесу за КМСОНП стосовно відрахування студентів, надання права повторного вивчення модулів; недостатню особисту підготовленість частини викладачів, відсутність належного контролю за якістю навчання з боку завідувачів кафедр, формальне проведення методичних нарад на деяких кафедрах; брак аудиторного фонду, недостатнє забезпечення підручниками студентів фармацевтичного та медико-психологічного факультетів і особливо – іноземних студентів (російсько- та англомовних).

З урахуванням вищезазначеного


^ ВЧЕНА РАДА ПОСТАНОВЛЯЄ:


1. Найважливішими показниками якості освітнього процесу в університеті вважати результати складання ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» у 2010 р. як методу зовнішнього оцінювання МОЗ України якості освітньої діяльності закладу. Посилити відповідальність викладачів академічних груп і завідувачів кафедр природничо-наукового профілю, клінічних, гігієнічних і фармацевтичних кафедр, деканів факультетів за якість навчання на кафедрах та організацію підготовки студентів до іспитів «Крок 1» і «Крок 2». Враховувати результати іспитів під час обрання викладачів і завідувачів кафедр на посади.

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів, начальник навчально-методичного відділу, голова Студентського парламенту.

^ Термін виконання: протягом семестру.

2. Вважати важливим рейтинговим показником в оцінці діяльності завідувача кафедри та його співробітників підготовку на кафедрі студентів – учасників Всеукраїнських студентських олімпіад та наукових конкурсів за професією, міжнародних конференцій і конкурсів з отриманням ними дипломів за I, II та III місця, золотих, срібних або бронзових медалей; враховувати результативність цієї роботи під час обрання на посади та укладання трудових угод із завідувачем кафедри і науково – педагогічними працівниками.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: лютий-квітень 2010 р.

3. Забезпечити розробку робочих навчальних програм з дисциплін, які викладаються для студентів 6 курсів медичних факультетів, 1,2 курсів медико-психологічного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, відповідно до нових навчальних програм, затверджених МОЗ України у 2008 р.; створити навчально-методичне забезпечення їх викладання на кафедрах: навчальні посібники, методичні розробки для викладачів, вказівки для самостійної роботи студентів до кожного навчального заняття, інтерактивні навчально-методичні комплекси з дисциплін.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 20 травня 2010 р.

4. Забезпечити кафедри університету методичними рекомендаціями стосовно впровадження інноваційних технологій навчання, сучасних підходів до оцінювання результатів навчальної діяльності студентів, методик проведення навчальних занять зі студентами випускних курсів за КМСОНП; провести науково-педагогічні семінари з викладачами з цих питань.

Відповідальні: завідувач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки академік АПН України, професор Максименко С.Д., завідувач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання професор Булах І.Є., начальник навчально-методичного відділу доцент Остапюк Л.І.

^ Термін виконання: до 20 березня 2010 р.

5. Організувати проведення науково – методичного семінару за програмою: «Вища медична освіта і Болонський процес» для викладачів кафедр, які забезпечують викладання навчальних дисциплін для студентів медико-психологічного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор Яворововський О.П., начальник навчально-методичного відділу доцент Остапюк Л.І., куратор НМУ з упровадження кредитно-модульного навчання доцент Терещенко Ж.А.

^ Термін виконання: березень 2010 р.

6. Контроль за виконанням рішення Вченої ради покласти на проректора з науково-педагогічної роботи члена-кореспондента АМН України, професора Яворовського О.П.


^ Голова Вченої ради

ректор університету,

член-кореспондент АМН України,

професор В.Ф. Москаленко

Вчений секретар Вченої ради

професор О.Б. Яременко


^ 3. ПОТОЧНІ СПРАВИ.


3.1. Про доповнення до робочих навчальних планів для студентів ІІІ-V курсів, які навчаються за напрямами „медицина” та „фармація” – введення елективного курсу „Контроль за тютюном”.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


3.2. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів МОЗ України і МОН України підручнику „Професійні хвороби” для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (автор: доцент Ткачишин В.С.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


3.3. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОН України російськомовному підручнику „Неврология” для студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів ВМНЗ ІV рівня акредитації за редакцією професора Віничука С.М.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


^ 3.4. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОН України підручнику „Основи внутрішньої медицини” у 3-х томах за редакцією професора Пєрєдєрія В.Г.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


3.5. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифів МОЗ України і МОН України навчально-методичному посібнику для студентів І курсу медичних та стоматологічного факультетів „Біоорганічна хімія” за редакцію члена-кореспондента АМН України, професора Губського Ю.І. (автори: Губський Ю.І., Сударикова Л.Г., Стеченко О.В., Мисник О.Ф.).

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


3.6. Про надання рекомендацій на видання і присвоєння грифу ЦМК з ВМО МОЗ України навчальним посібникам для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за редакцією професора Безродного Б.Г.:

- „Алгоритми вибору діагностичної і лікувальної ткатики при хірургічних захворюваннях (модуль 1)”;

- „Study Guide of Surgery for Medical Students (modul 2)”.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


3.7. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОН України навчально-методичному посібнику для студентів ВМ(Ф)НЗ України ІV рівня акредитації „Тестові завдання Крок-1 – анатомія людини” за редакцією професора Черкасова В.Г.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


3.8. Про надання рекомендації на видання і присвоєння грифу МОН України навчальному посібнику для російськомовних студентів ВФНЗ і факультетів ВМНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації „Лекарственное растительное сырье и фитосредства” за редакцією професора Середи П.І.

Доповідач - проректор з науково-педагогічної роботи член-кореспондент АМН України, професор ЯВОРОВСЬКИЙ О.П.


^ 3.9. Про надання рекомендації на видання чергового номера (№1 за 2010 р.) журналу „Сучасні інфекції” (гол. редактор – академік АМН України, професор Возіанова Ж.І.).

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.


^ 3.10. Надання рекомендацій для вступу до клінічної ординатури лікарям-інтернам:

- кафедри внутрішньої медицини №3

СЛОБОДЯНИК Марині Петрівні,

ЯРОШ Віталіні Олександрівні;

- кафедри педіатрії №1

КРЕПОСНЯК Антоніні Анатоліївні;

- кафедри загальної практики (сімейної медицини)

МОСКАЛЕНКО Юлії Михайлівні;

  • кафедри дерматології та венерології

ЧЕРНЯХІВСЬКІЙ Ірині Анатоліївні.

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.

3.11. Затвердження рішення Вченої ради медичного факультету №1 щодо надання студентці-випускниці 2010 року РЕЗНІКОВІЙ Анні Олексіївні рекомендації на наукову роботу з правом вступу до магістратури.

Доповідач - проректор з наукової роботи професор КОЛЯДЕНКО В.Г.


Схожі:

О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 24 лютого 2012 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 15 лютого 2013 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 листопада 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр І викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 листопада 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр І викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 березня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 23 червня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
О. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 25 лютого 2010 р iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 27 травня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр, викладачі, які є офіційним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи