Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету icon

Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
Скачати 380.26 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
Дата15.07.2012
Розмір380.26 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


Програма виробничої практики

для студентів 4 курсу медичного факультету


Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа»

7.110104 «Педіатрія»


ЛУГАНСЬК - 2010


УДК 378.141:61-057.875 (073)

Сімрок В.В., Краснова С.П., Мякоткина Г.В., Строіло Н.Г.


Програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія»

Програму розроблено на основі «Програми виробничої лікарської практики студентів IV курсу медичного факультету вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації» (Київ, 2009 р.) і типового плану виробничої практики та навчального плану підготовки лікарів у вищих державних медичних закладах України. В ній відображені зміст, послідовність та місце проведення виробничої практики студентів 4 курсу медичного факультету спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія». Викладені питання щодо засвоєння практичних навичок, ведення документації студентів, підкреслюється необхідність поточного загального контролю діяльності студентів.

Рецензенти:


завідувач кафедри внутрішньої медицини №2

з профпатологією та ЛФК д.мед.н., професор Ю.М. Колчин

д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини № 4 Пінський Л.Л.


^ Відповідальний за випуск: перший проректор з науково-педагогічної роботи ЛугДМУ д.мед.н., професор Сімрок В.В.


Затверджено Вченою Радою (протокол № _____ від _________ 2010 р.)

Луганський державний медичний університет, 2010 рік

 1. Пояснювальна записка


Програма з виробничої практики студентів IV курсу вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, напрямку підготовки 1101 «Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 № 239, та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 23.07.2007 № 414. Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, з них перші 5 років – загальнолікарська підготовка.

Відповідно до навчального плану, проходження лікарської практики передбачено у VIII семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з основних клінічних дисциплін: внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії та акушерства.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою.

Відповідно до наказу МОЗ України № 414 від 23.07.2007 обсяг практики студентів IV курсу складає 6,0 кредитів ECTS. Кількість годин -180.

Практика студентів медичних факультетів проводиться в якості помічника лікаря терапевтичного, хірургічного і дитячого відділень лікарень та пологового будинку. Виробнича практика (лікарська) студентів IV курсу в обсязі професійних обов'язків лікаря стаціонару триває 4 тижні — по 1 тижню в терапевтичному, хірургічному, дитячому відділеннях і пологовому будинку (відділенні).


Програма практики представлена одним модулем і структурована на 4 модулі.


Орієнтовний структурований план проходження виробничої практики студентами медичних факультетів


Структура виробничої практики

Кількість годин/кредитів ECTS

Рік навчання

Вид контролю

Модуль з виробничої практики

180 годин/

6 кредитів

4

Середне-арифметичне підсумкових модулів

Модуль 1. Практика з внутрішньої медицини

45 годин / 1,5 кредити

4

Підсумковий модульний

Модуль 2. Практика з хірургії

45 годин / 1,5 кредити

4

Підсумковий модульний

Модуль 3. Практика з педіатрії

45 годин / 1,5 кредити

4

Підсумковий модульний

Модуль 4. Практика з акушерства

45 годин / 1,5 кредити

4

Підсумковий модульний


Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях та пологовому будинку визначається кожним навчальним закладом та може змінюватись у разі потреби.

Виробнича практика студентів IV курсу проводиться після закінчення семестру і тому не має аудиторних годин. Увесь час практики є самостійною роботою студентів, яка контролюється й оцінюється керівниками - викладачами профільних кафедр.

В якості баз виробничої практики можуть виступати відділення районних і міських лікарень. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється керівниками - викладачами практики від вищого навчального закладу та керівниками виробничої практики від бази.

Підсумковий контроль засвоєння модуля лікарської виробничої практики відбувається в останній день практики після її завершення.

Контроль модуля проводиться викладачами профільних кафедр у присутності керівника виробничої практики від бази практики.

Оцінка успішності за виробничу практику студентів IV курсу є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням поточного та підсумкового модульного контролю, має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити успішність з дисципліни за шкалою ECTS, підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється відповідно до нормативних документів додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі. 1. ^ Мета проведення лікарської практики

полягає у закріпленні практичних навичок в межах цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки фахівця за спеціальностями «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104:

 • проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналізувати їх результати

 • планувати схему обстеження конкретного хворого залежно від особливостей клінічного перебігу захворювання.

- аналізувати результати основних лабораторних і

інструментальних методів дослідження.

- визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при

найбільш поширених захворюваннях.

 • проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш поширених захворювань.

 • планувати тактику ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду.

 • ставити попередній діагноз ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду.

 • трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених захворювань.

 • брати участь у наданні невідкладної медичної допомоги при ургентних станах.

 • виконувати необхідні медичні маніпуляції.

 • засвоїти знання морально-деонтологічних принципів медичного фахівця та принципів фахової субординації у клініці.


Завданням практики є закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін (обстеження хворого, встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування) і подальше вдосконалення практичних навичок, ознайомлення з організацією лікувальної справи та умовами роботи лікаря в місті і районі, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.


^ 3. Зміст програми

Модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення стаціонару:

- принципи організації надання планової і невідкладної терапевтичної допомоги в Україні;

- удосконалення опитування та фізикального обстеження пацієнтів із основними захворюваннями органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи;

- оволодіння навичками трактування лабораторних і інструментальних методів дослідження у внутрішній медицині;

- удосконалення навичок обгрунтування і формулювання діагнозу при основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи;

- призначення лікування, первинна і вторинна профілактика при основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи;

- оволодіння навичками надання невідкладної допомоги у клініці внутрішньої медицини;

- застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря терапевтичного відділення.


Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії лікаря хірургічного відділення стаціонару:

- принципи організації надання планової та невідкладної хірургічної допомоги в Україні.

- удосконалення навичок клінічної, лабораторно – інструментальної діагностики і тактики лікування основних хірургічних хвороб в умовах стаціонару.

- оволодіння навичками надання невідкладної медичної допомоги при ургентних хірургічних захворюваннях.

- застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря хірургічного відділення.


Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії лікаря педіатричного відділення стаціонару:

 • принципи організації надання медичної допомоги дітям в Україні, основи законодавства України з охорони здоров’я дітей;

 • удосконалення навичок клінічної, лабораторно-інструментальної діагностики і тактики лікування основних дитячих хвороб в умовах дитячого стаціонару;

- оволодіння навичками надання невідкладної медичної допомоги при ургентних станах у дітей.

- застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря педіатричного відділення.


Модуль 4. Основні обов’язки та професійні дії лікаря пологового відділення стаціонару:

- принципи організації надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям в Україні, основи законодавства України з охорони здоров’я матері та дитини.

- удосконалення діагностики ранніх та пізніх строків вагітності. Участь у веденні фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Клінічна, лабораторно – інструментальна діагностика і тактика лікування ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду в умовах акушерського стаціонару.

- оволодіння навичками надання невідкладної медичної допомоги в акушерстві.

- застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря пологового відділення.


^ Орієнтовна структура залікових кредитів


Змістові модулі

Зміст практичної підготовки

Кількість годин
^ Модуль 1 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення стаціонару»
1

Принципи організації надання планової і невідкладної терапевтичної допомоги в Україні;

2

2

Опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із основними захворюваннями органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи;

9

3

Трактування лабораторних і інструментальних методів дослідження у клініці внутрішньої медицини;

9

4

Обгрунтування і формулювання діагнозу при основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи;

9

5

Лікування, первинна і вторинна профілактика при основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи;

9

6

Надання невідкладної допомоги у клініці внутрішньої медицини;

5

7

Принципи етики та деонтології у практиці лікаря терапевтичного відділення.

2
^ Усього годин:

Кредитів ECTS

45

1,5

^ Модуль 2 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря хірургічного відділення стаціонару»
1

Принципи організації надання планової та невідкладної хірургічної допомоги в Україні.

2

2

Клінічна, лабораторно – інструментальна діагностика і тактика лікування в абдомінальній хірургії.

32

3

Надання невідкладної медичної допомоги при ургентних хірургічних захворюваннях.

9

4

Принципи етики та деонтології у практиці лікаря хірургічного відділення.


2
^ Усього годин:

Кредитів ECTS

45

1,5

^ Модуль 3 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря педіатричного відділення стаціонару»
1

Принципи організації надання медичної допомоги дітям в Україні, основи законодавства України з охорони здоров’я дітей;

2

2

Клінічна, лабораторно-інструментальна діагностика і тактика лікування основних дитячих хвороб в умовах дитячого стаціонару;

32

3

Надання невідкладної медичної допомоги при ургентних станах у дітей.

9

4

Принципи етики та деонтології у практиці лікаря педіатричного відділення.

2
^ Усього годин:

Кредитів ECTS

45

1,5

^ Модуль 4 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря пологового відділення стаціонару»
1

Принципи організації надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям в Україні. Основи законодавства України з охорони здоров’я матері та дитини.

2

2

Діагностика ранніх та пізніх строків вагітності. Ведення фізіологічних пологів та післяпологового періоду. Клінічна, лабораторно – інструментальна діагностика і тактика лікування ускладнень вагітності, пологів, післяпологового періоду в умовах акушерського стаціонару.

32

3

Надання невідкладної медичної допомоги в акушерстві.

9

4

Принципи етики та деонтології у практиці лікаря пологового відділення.


2
^ Усього годин:

Кредитів ECTS

45

1,5
Разом годин:

Кредитів ECTS

180

6,0
 1. Перелік вмінь та практичних навичок

для підсумкового модульного контролю

з модуля 1 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення стаціонару»
Вміння та практичні навички

Оцінка у балах

(min-max)

1

Проведення опитування та фізикального обстеження пацієнтів із основними захворюваннями органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи.

6-10

2

Оцінка клінічних, біохімічних та бактеріологічних досліджень крові, сечі, калу, мокротиння.

6-10

3

Оцінка даних інструментальних методів дослідження: рентгендослідження органів грудної клітки та черевної порожнини, ЕКГ, спірометрії, сонографії органів черевної порожнини, фіброгастродуоденоскопії, колоноскопії.

6-10

4

Обгрунтування і формулювання клінічного діагнозу;

6-10

5

Трактування загальних принципів лікування, первинна і вторинна профілактика при основних захворюваннях органів дихання, травлення, кровотворних органів та ендокринної системи;

6-10

6

Невідкладна допомога при ургентних ситуаціях (станах) при гострій дихальній недостатності (напад бронхіальної астми); печінковій коліці; діабетичних комах, гіпертиреозі, гострій наднирковозалозній недостатності та інш.;

6-10


^ Перелік вмінь та практичних навичок для підсумкового

модульного контролю

з модуля 2 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря хірургічного відділення стаціонару»
Вміння та практичні навички

Оцінка у балах

(min-max)

1

Оцінка даних анамнезу, фізикального дослідження: огляду хворого, пальпації, перкусії, аускультації, ректального дослідження

6-10

2

Аналіз результатів лабораторних та інструментальних досліджень (рентгенографії, УЗД, КТ, фіброгастродуоденоскопії, колоноскопії)

6-10

3

Обгрунтування та формулювання клінічного діагнозу, проведення диференційної діагностики захворювань органів черевної порожнини

6-10

4

Визначення плану консервативного й оперативного лікування залежно від патогенетичних чинників та тяжкості стану хворого.

6-10

5


Особливості асистування при виконанні екстрених і планових операцій

Особливості асистування в перев’язочній: догляд за раною, дренажами, зміна пов’язок, видалення дренажів, зняття швів, розведення рани, хірургічна обробка гнійного вогнища.

6-10

6

Надання невідкладної допомоги при кровотечі, септичному і геморагічному шоці; проведення корекції водно-електролітних порушень та кислотно-лужного стану та інш.

6-10


^ Перелік вмінь та практиних навичок для підсумкового

модульного контролю

з модуля 3 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря

педіатричного відділення стаціонару»
Вміння та практичні навички

Оцінка у балах

(min-max)

1

Вміння проводити огляд хворих, обгрунтування і формулювання діагнозу, написання історії хвороби

6-10

2

Вимірювання артеріального тиску на руках і ногах

6-10

3

Оцінка клінічних аналізів (загальний аналіз крові у дітей різного віку, загальний аналіз сечі, аналіз сечі за Зимницьким, аналіз сечі за Нечипоренком, загальний аналіз калу, загальний аналіз мокротиння), біохімічних аналізів (вміст білка крові та його фракції, лужна фосфатаза, холестерин, АСТ, АЛТ, гострофазові показники, креатинін і сечовина крові, електроліти крові, аналіз сечі на діастазу), серологічних реакцій при при аутоімунних захворюваннях.

6-10

4

Аналіз ЕКГ

6-10

5Оцінка даних фіброгастродуоденоскопії з рН-метрією, результатів уреазного тесту.

Оцінка даних спірометрії, бронхоскопії, ехокардіографії.

Оцінка даних рентгенограм органів грудної клітки, травної системи, сечостатевої системи.

6-10

6

Діагностика та надання невідкладної допомоги дітям при судомах, гіпертермічному синдромі, ексикозі й токсикозі у дітей першого року життя, запамороченні, колапсі, набряку легень і гортані, бронхоспазмі, астматичному статусі, порушеннях серцевого ритму, серцевій недостатності, інфекційно-токсичному шоці, гострій нирковій та печінковій недостатності, ускладненнях вакцинації та терапії ліками (алергічні реакції).

6-10

^ Перелік вмінь та практичних навичок для підсумкового

модульного контролю

з модуля 4 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря

пологового відділення стаціонару»
Вміння та практичні навички

Оцінка у балах

(min-max)

1

Зовнішнє акушерське обстеження вагітних, вимірювання розмірів таза, визначення справжньої кон'югати.

Встановлення строку вагітності (за даними анамнезу та об’єктивного дослідження), визначення передбачуваного строку пологів.

6-10

2

Визначення гестаційного віку плода і його маси.

Особливості ведення фізіологічних пологів.

Особливості надання акушерської допомоги в пологах та післяпологовому періоді.

Визначення стану новонародженого за шкалою Апгар. Оцінка стану плода. Первинний туалет новонародженого.

Оформлення медичної документації в акушерстві.

6-10

3

Внутрішнє акушерське дослідження при доношеній, переношеній вагітності та передчасних пологах.

6-10

4

Складання схеми медикаментозної корекції аномалій пологової діяльності.

6-10

5

Оцінка результатів амніоскопії, амніоцентезу, інтерпретація КТГ, УЗД

6-10

6

Особливості асистування в акушерських операціях.

Надання допомоги при невідкладних станах в акушерстві: еклампсії, акушерських кровотечах, післяпологових септичних ускладненнях.

6-10
 1. ^ Форми контролю


Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми практики та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточного контролю за змістові модулі (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні практичних навичок відповідно до переліку, визначеного програмою практики.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну діяльність (змістові модулі) – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Поточний контроль студентів у терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях поліклініки і жіночій консультації здійснюється керівниками – викладачами практики від профільних кафедр навчального закладу та керівниками виробничої практики від бази.

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному модулі. Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника практики є ведення Щоденника виробничої практики (додаток 1), який заповнюється студентом після кожного дня проходження практики та підписується керівником виробничої практики від бази та від навчального закладу. Після закінчення кожного модуля студент заповнює Підсумковий звіт про виконану роботу (додатки 2 – 5). Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики Щоденника та Підсумкового звіту є обов’язковим для допуску студента до підсумкового модульного контролю.

Керівники виробничої практики аналізують роботу студентів у відділеннях, враховуючи їх дисципліну (студент не повинен мати пропусків днів практики), якість ведення Щоденника (обгрунтування і формулювання діагнозу, визначення плану обстеження і лікування), якість оволодіння навичками клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, участь у наданні невідкладної медичної допомоги, застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря. Заповнення Підсумкового звіту по кожному модулю дає можливість вірно оцінити поточну навчальну діяльність студента. У разі засвоєння не менше 60% практичних навичок студент, який у сумі набрав 72 бали з 120, допускається до підсумкового модульного контролю.

^ Підсумковий модульний контроль

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму виробничої практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник і Зведений цифровий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 72 балів.

Підсумковий модульний контроль виробничої (лікарської) практики студентів V курсу передбачає демонстрацію вмінь і практичних навичок. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, становить 80, при цьому:

 • практичні навички – 60 балів;

 • ситуаційні завдання – 20 балів (по 10 балів за кожне завдання).


Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів, при цьому:

 • практичні навички – 36 балів;

 • ситуаційні завдання – 14 балів (по 7 балів за кожне завдання).Оцінка за дисципліну:

1. Оцінка за практику виставляється лише студентам, які виконали програму виробничої практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник і Зведений цифровий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 72 балів, а також склали підсумковий модульний контроль, набравши не менше ніж 50 балів. Оцінка за модуль є сумою балів за поточну діяльність і підсумковий модульний контроль. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за практику, становить 200.

2. Оцінка успішності за виробничу практику являє собою середнеарифметичне підсумкових модулів. В залікову книжку студента оцінка ставиться співробітниками відділу виробничої практики.

3. Таблиця переводу середньої кількості балів за всі модулі, що передбачені програмою дисципліни у традиційну оцінку за 4-бальною шкалою


^ Середня кількість балів за всі модулі, що передбачені програмою дисципліни

Традиційна оцінка

за 4-бальною шкалою

122-139

3

140-169

4

170-200

5

4. Позитивна оцінка виставляєтья лише у тому разі, якщо студент має всі зараховані модулі.

5. У разі, якщо студет не пересклав хоча б один підсумковий модульний контроль, він одержує за дисципліну традиційну оцінку «2» і оцінку ECTS «F», що є підставою для відрахування.

6. Викладач, який приймає підсумковий модульний контроль з дисципліни вносить оцінку до протоколу й передає його до відділу виробничої практики не пізніше наступного дня.


^ Оцінка ECTS:

1. Оцінка ECTS визначається після ранжування всіх студентів (тобто студентів всіх груп і потоків, що навчалися з дисципліни), які успішно засвоїли дисципліну, по закінченню додаткового терміну, регламентованого навчальним відділом ЛугДМУ. Ранжування проводиться відділом виробничої практики; визначення оцінки ECTS здійснюється таким чином:


^ Статистичний показник

Оцінка ECTS

Найкращі 10% студентів

A

Наступні 25% студентів

B

Наступні 30% студентів

C

Наступні 25% студентів

D

Останні 10% студентів

E


2. Оцінка ECTS не конвертується у традиційну оцінку.

3. Оцінка ECTS не змінює традиційну оцінку, отриману до ранжування.

^ Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів за графіком, затвердженим ректором.

^ Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля), мають пройти повторне навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затверджених в установленому порядку.


^ 6. Перелік навчально-методичної літератури


 1. В.Г. Передерій, С.М. Ткач. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб у 2-х томах. – Київ: Манускрипт, 1998р.

 2. Ш.М. Ганджа, В.М. Коваленко, Н.М. Шуба та ін.. Внутрішні хвороби. К.: Здоров’я, 2002. – 992с.

 3. Н.І. Швець, А.В. Підаєв, Т.М. Бенца та ін. Еталони практичних навиків з терапії. – Київ: Главмеддрук, 2005. – 540с.

 4. Сучасні класифікації та принципи формулювання діагнозів у клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб. / О.О. Абрагамович, Є.С. Абрагамович, У.О. Абрагамович, О.В. Бродик, І.О. Винник-Жураєва; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького, Львів. обл. благод. фонд "Надії нації". — Л.: ПП "Кварт", 2005. — 322 с.

 5. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів: довід.-посіб. / Ред.: Ю.М. Мостовий; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — 9-е вид., доповн. і переробл. — Вінниця: ДП "ДКФ", 2007. — 479 с.

 6. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Б.І. Рудик, Ф.А. Зверхшановський, Л.П. Мартинюк, Н.І. Ярема, С.Є. Шостак, О.І. Криськів. — Т.: ТДМУ "Укрмедкн.", 2008. — 195 c.

 7. Клиническая эндокринология: учебник / В.Н. Хворостинка, В.Н. Лесовой, Т.А. Моисеенко. — Х.: Факт, 2008. — 541 с.

 8. Синдромная диагностика в гастроэнтерологии: учеб. пособие / А.Э. Дорофеев, В.М. Березов, Н.Н. Руденко, О.В. Томаш. — Донецк: Вебер, 2008. — 263 с.

 9. Ковальчук Л.Я., Спіженко Ю.П., Саєнко В.Ф., Книшов Г.А., Ничитайло М.Ю. Шпитальна хірургія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.

 10. Практичні навички з оперативної хірургії: Навч. посіб. / Ю.Т. Ахтемійчук, В.П. Пішак, О.М. Слободян, О.В. Цигикало. — Чернівці: Місто, 2005. — 152 с.

 11. Хірургічні хвороби: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. / П.Я. Чумак, А.Я. Кузнєцов, М.О. Рудий, О.П. Ковальов. — Т.: ТДМУ: Укрмедкнига, 2006. — 487 с.

 12. Хірургічні хвороби: підручник / за редакцією проф. П.Г.Кондратенка.- Донецьк, 2006. – 816 с.

 13. Посібник з еталонів техніки лікарських маніпуляцій і практичних навичок із загальної хірургії / В.В. Скиба, В.В. Поканевич, О.В. Іванько, А.С. Карпенко, С.Й. Хмельницький, В.Я. Стаднік, А.К. Петров; Акад. наук Вищ. шк. України, Київ. мед. ун-т УАНМ. — К., 2007. — 141 с.

 14. Невідкладні стани в хірургії: підручник / І.В. Роздольський. — 2-ге вид., стер.. — К.: Медицина, 2009. — 144 с.

 15. Дитячі хвороби. За ред. В.М.Сідельникова, В.В.Бережного. К.: Здоров'я, 1999. – 734 с.

 16. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: Фолио, 2002. – 1125 с.

 17. Алгоритми практичних навиків у педіатрії: Навч. посіб. / О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, У.М. Цідилко, Н.О. Ліщенко, Г.О. Луцук; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. Каф. педіатрії. — Т.: ТДМУ; Укрмедкнига, 2006. — 166 с.

 18. Диагностика, лечение и профилактика воспалительных заболеваний органов дыхания у детей / В.Г. Майданник, Ю.В. Митин. — К.: ООО "ИЦ Медпроминфо", 2006. — 288 с.

 19. Педіатрія: підручник / С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко, Ю.С. Коржинський, А.І. Мостюк, Є.Г. Ткаченко, М.П. Альфьорова. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — К.: Здоров'я, 2006. — 771 с.

 20. Інтенсивна терапія в педіатрії: навч. посіб. / С.М. Басманов, Г.І. Белебезьєв, А.В. Бєляєв, М.А. Георгіянц, М.Б. Дмитрієва. — К.: Медицина, 2008. — 520 c.

 21. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / Р.І. Поцюрко, Л.С. Леськів, М.М. Монастирська, І.В. Пітула, О.Я. Соловей. — К.: Медицина, 2009. — 192 с.

 22. Акушерство за ред. В.І. Грищенка -Харьків, Основа 1996.-608с.

 23. Запорожан В.М. Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. Підручник : у 2-х томах. Т.1. – Одеса, 2005.-420с.

 24. Савельева Г.М. Акушерство и гинекология .-ГЭОТАР Медици­на,1997.-735с.

 25. Невідкладні стани в акушерстві: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації і практ. лікарів акушерів-гінекологів / А.Н. Гайструк, Н.А. Гайструк, О.В. Мороз. — Вінниця: Книга-Вега, 2004. — 361 с.

 26. Невідкладні стани в акушерстві: навч. посіб. для студ. / І.Б. Назарова. — 2-ге вид. — К.: Медицина, 2008. — 102 с.

 27. Акушерська патологія: Атл. / В.М. Запорожан, В.П. Міщенко. — О.: Одес. медун-т, 2005. — 291 с.Додаток 1

Щоденник ВП з внутрішньої медицини (зразок)

(за цією формою заповнюється щоденник з

хірургії, педіатрії та акушерства)

Студента__________________________ факультету____________________

Курсу_________ групи ___________

Час практики: з ____________ 200 _ р по ________________200 _ р.

Місце проходження практики: ____________________місто

Лікарня_____________________________________________________

Базовий керівник _________________________________________

Головний лікар __________________________________________________

(підпис, печатка)


Дата, час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичка

8.00-9.00

Участь в організаційній нараді та обході завідувача відділення
09.00- 10.00

Присутність при проведенні езофагогастродуоденоскопії і т.д.

Огляд слизової шлунка, трактування даних ендоскопічного дослідження

10.00- 12.00

Присутність при рентгенологічному дослідженні легень

Трактування даних променевих досліджень органів грудної порожнини

12.00-15.00

Курація у відділенні 5 хворих.

1. Хвор.Н., 60 рок. Д-з: Бронхіальна астма, персистивний перебіг тяжкого ступеня. Дифузний пневмосклероз. Емфізема легень. ДН II ст.

На користь цього свідчить… Обстеження… Лікування…

2. Хвор. В., 55 рок. Д-з: Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки (Нр – позитивна гостра виразка цибулини дванадцятипалої кишки), перебіг середнього ступеня тяжкості, фаза загострення, дуоденіт. Про це свідчить… Обстеження… Лікування… і т.д.

Фізикальне дослідження 5 хворих (опитування, огляд, вимірювання АТ).

Опис хворого, який госпіталізований вперше.

Оцінка клінічних, біохімічних та інструментальних досліджень.(зразок) Додаток 2

Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з внутрішньої медицини (поточний контроль)

студентом ____________________________________________4 курсу

медичного факультету, група _________________

на базі м/л № _____ міста____________Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

 1. Огляд хворого, обгрунтування і формулювання клінічного діагнозу, оформлення історій хвороби.

5


 1. Щоденна курація хворих у стаціонарі.

5 - 8

 1. Чергування у відділенні реанімації або блоці інтенсивної терапії.

1

 1. Участь у наданні невідкладної лікарської допомоги в ургентних ситуаціях при гострій дихальній недостатності (напад бронхіальної астми); печінковій коліці; діабетичних комах, гіпертиреозі, гострій наднирковозалозній недостатності;

3-5 1. Вимірювання АТ

15-30

 1. Оцінка клінічних, біохімічних та бактеріологічних досліджень крові, сечі, калу, мокротиння, шлункового соку і дуоденального вмісту, рН-метрії

20-30 1. Аналіз ЕКГ

10-20

 1. Аналіз даних функції зовнішнього дихання

1-3


 1. Аналіз даних рентгенограм

10-12

 1. Аналіз даних ендоскопічних досліджень

3-8

 1. Аналіз даних ехокардіографії, УЗД органів черевної порожнини, судин.

3-5


Підпис викладача________________________


(зразок) Додаток 3

Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з хірургії (поточний контроль)

студентом ____________________________________________4 курсу

медичного факультету група _________________

на базі м/л № _____ міста____________


Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

1.Щоденна курація хворих

5

2. Огляд хворих, обгрунтування діагнозу, оформлення історії хвороби

5-8


3. Чергування по відділенню в ургентний день або у блоці інтенсивної терапії, травматологічному пункті

1

4. Асистування при виконанні планових і екстрених операцій

3-5

5. Оцінка клінічних аналізів (загальний аналіз крові і сечі) і біохімічних аналізів крові (білірубін і його фракції, білки крові, амілаза, електроліти крові, коагулограма та інш.) в хірургічній клініці

15-20


6. Оцінка даних інструментальних досліджень (оглядова ренгтгенографія, КТ, сонографія органів черевної порожнини, фіброгастродуоденоскопія, колоноскопія та інш.) в хірургічній клініці

10-15

7. Асистування в перев'язочній: хірургічна обробка гнійного вогнища, зміна пов'язок, догляд за дренажами

1-38. Асистування в перев’язочній: догляд за раною, зняття швів

3-5

9. Участь у підготовці хворого до оперативного втручання

5-10

10. Участь у діагностиці і наданні невідкладної допомоги при внутрішній кровотечі, септичному шоці та інш.

1-3


Підпис викладача________________________


(зразок) Додаток 4

Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з педіатрії (поточний контроль)


студентом ____________________________________________4 курсу

медичного факультету група _________________

на базі м/л № _____ міста____________


Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

1. Щоденна курація хворих дітей

5

2. Огляд хворих, обгрунтування діагнозу, заповнення історії хвороби

5-8

3. Чергування у палатах інтенсивної терапії або відділенні реанімації

1

4. Діагностика і надання допомоги у невідкладних випадках у дітей ( судомний і гіпертермічний синдроми, ексикоз і токсикоз у дітей першого року життя, запаморочення, колапс, бронхоспазм, діабетичні коми, гостра ниркова, печінкова і наднирковозалозна недостатність, алергічні реакції та інш.)

3-85. Вимірювання АТ на руках и ногах

10-15

6. Оцінка клінічних, біохімічних, бактеріологічних і імунологічних досліджень крові, сечі, калу, мокротиння і т.д.

20-307. Оцінка даних фіброгастродуоденоскопії з рН-метрією, колоноскопії, бронхоскопії

1-3


8. Аналіз ЕКГ

5-10

9 Оцінка даних спірометрії, ехокардіографії

2-5

10 Аналіз даних рентгенограм органів грудної клітки, травної і сечостатевої систем

5-8


Підпис викладача________________________


(зразок) Додаток 5

Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з акушерства (поточний контроль)


студентом ____________________________________________4 курсу

медичного факультету група _________________

на базі м/л № _____ міста____________


Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

1. Щоденна курація породіль

5-8

2. Обстеження вагітних, породіль, написання історії пологів, складання плану пологів

5-10


3. Визначення термінів вагітності

5-10

4. Вислухування серцебиття плода

5-10

5. Зовнішнє акушерське дослідження

10-15

6. Внутрішнє акушерське дослідження

1-2

7. Участь у веденні пологів

1-5

8. Оцінка результатів лабораторного та інструментального дослідження вагітних і породіль.

10-209. Участь у виконанні туалету новонародженого

2-3

10. Участь у наданні невідкладної допомоги вагітним, у пологах та новонародженим (прееклампсія та еклампсія, післяпологова кровотеча, асфіксія плода та інш.).


1-2Підпис викладача________________________


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
move to 0-21828970
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
move to 0-21828971
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет
З виробничої практики студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету спеціальності «клінічна фармація» (цикл «фармацевтична інформатика...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни
Робоча навчальна програма з дисципліни „Токсикологія, радіологія І медичний захист” для студентів V курсів медичного факультету складена...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Перелік нововведень, які пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2010 рік
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи