Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету icon

Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
Скачати 402.96 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
Дата15.07.2012
Розмір402.96 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


Програма виробничої практики

для студентів 5 курсу медичного факультету


Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа»

7.110104 «Педіатрія»


ЛУГАНСЬК - 2010


УДК 378.141:61-057.875 (073)

Сімрок В.В., Краснова С.П., Мякоткина Г.В., Строіло Н.Г.


Програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія»


Програму розроблено на основі «Програми виробничої лікарської практики студентів V курсу медичного факультету вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації» (Київ, 2009 р.) і типового плану виробничої практики та навчального плану підготовки лікарів у вищих державних медичних закладах України. В ній відображені зміст, послідовність та місце проведення виробничої практики студентів 5 курсу медичного факультету спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія». Викладені питання щодо засвоєння практичних навичок, ведення документації студентів, підкреслюється необхідність поточного загального контролю діяльності студентів.

Рецензенти:


завідувач кафедри внутрішньої медицини №2

з профпатологією та ЛФК д.мед.н., професор Ю.М. Колчин


д.мед.н., професор кафедри внутрішньої медицини № 4 Пінський Л.Л.


^ Відповідальний за випуск: перший проректор з науково-педагогічної роботи ЛугДМ д.мед.н., професор Сімрок В.В.


Затверджено Вченою Радою (протокол № _____ від _________ 2010 р.)

Луганський державний медичний університет, 2010 рік

 1. Пояснювальна записка

Програма з виробничої практики студентів V курсу вищих медичних закладів III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104, напрямку підготовки 1101 «Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 № 239, та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 23.07.2007 № 414. Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, з них перші 5 років – загальнолікарська підготовка.

Відповідно до навчального плану, проходження лікарської практики передбачено у X семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з основних клінічних дисциплін: внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії і гінекології.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою.

Відповідно до наказу МОЗ України № 414 від 23.07.2007 обсяг практики студентів V курсу складає 6,0 кредити ECTS. Кількість годин -180.

Практика студентів медичних факультетів проводиться в якості виконуючого обов’язки дільничого терапевта і педіатра, хірурга поліклініки, лікаря жіночої консультації, відповідно до діючого навчального плану і програми. Виробнича практика (лікарська) студентів V курсу в обсязі професійних обов'язків лікаря поліклініки триває 4 тижні — по 1 тижню в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях поліклініки і жіночій консультації.

Програма практики структурована на 4 модулі.


Орієнтовний структурований план проходження виробничої практики студентами медичних факультетів


Структура виробничої практики

Кількість годин/кредитів ECTS

Рік навчання

Вид контролю

Модуль з виробничої практики

180 годин/

6 кредитів

5

Середне-арифметичне підсумкових модулів

Модуль 1. Практика з внутрішньої медицини

45 години / 1,5 кредити

5

Підсумковий модульний

Модуль 2. Практика з хірургії

45 години / 1,5 кредити

5

Підсумковий модульний

Модуль 3. Практика з педіатрії

45 години / 1,5 кредити

5

Підсумковий модульний

Модуль 4. Практика з гінекології

45 години / 1,5 кредити

5

Підсумковий модульний


Послідовність проходження практики в терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях поліклініки та жіночій консультації визначається кожним навчальним закладом та може змінюватись у разі потреби.

Виробнича практика студентів V курсу проводиться після закінчення семестру і тому не має аудиторних годин. Увесь час практики є самостійною роботою студентів, яка контролюється й оцінюється керівниками - викладачами профільних кафедр.

В якості баз виробничої практики можуть виступати поліклінічні відділення районних і міських лікарень. Поточна навчальна діяльність студентів контролюється керівниками - викладачами практики від вищого навчального закладу та керівниками виробничої практики від бази.

Підсумковий контроль засвоєння модуля лікарської виробничої практики відбувається в останній день практики після її завершення.

Контроль модуля проводиться викладачами профільних кафедр у присутності керівника виробничої практики від бази практики.

Оцінка успішності за виробничу практику студентів V курсу є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням поточного та підсумкового модульного контролю і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні. 1. ^ Мета проведення лікарської практики

полягає у закріпленні практичних навичок у межах цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки фахівця за спеціальностями «Лікувальна справа» 7.110101, «Педіатрія» 7.110104:

 • проводити опитування і фізикальне обстеження хворих та аналіз їх результатів

 • планувати схеми обстеження конкретного хворого залежно від особливостей клінічного перебігу захворювання.

- аналізувати результати основних лабораторних і

інструментальних методів дослідження.

- визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при

найбільш поширених захворюваннях.

 • проводити диференціальну діагносттику та ставити попередній діагноз найбільш поширених захворювань.

 • трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених терапевтичних, хірургічних, педіатричних і гінекологічних захворювань.

 • оволодіти методами діагностики та надання невідкладної допомоги на дошпитальному етапі.

 • оволодіти необхідними медичними маніпуляціями.

 • ознайомитись із веденням медичної документації в поліклініці.

 • оволодіти морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.


Завданням практики є закріплення знань і умінь, одержаних при вивченні основних клінічних і теоретичних дисциплін (обстеження хворого, встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактика, диспансеризація) і подальше вдосконалення практичних навичок, ознайомлення з організацією лікувальної справи й умовами роботи лікаря в поліклініці, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.


^ 3. Зміст програми

Модуль 1. Основні обов’язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення поліклініки:

- принципи організації надання планової і невідкладної терапевтичної допомоги в поліклініці;

- робота в терапевтичному кабінеті поліклініки

- робота у кабінеті функціональної діагностики

- робота у фізіотерапевтичному кабінеті

- робота у спеціалізованих (кардіологічний та інш.) кабінетах

- чергування в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділенні стаціонару

- застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря - терапевта.

Модуль 2. Основні обов’язки та професійні дії лікаря хірургічного відділення поліклініки:

- клінічна, лабораторно-інструментальна діагностика і тактика лікування основних хірургічних хвороб в амбулаторних умовах.

- робота у хірургічному кабінеті поліклініки.

- робота у травматологічному кабінеті поліклініки

- робота в урологічному кабінеті поліклініки

- чергування в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділенні стаціонару

- застосування принципів етики та деонтології у практиці хірурга поліклініки.

Модуль 3. Основні обов’язки та професійні дії дільничого педіатра:

- принципи організації надання медичної допомоги дітям в амбулаторних умовах.

- клінічна, лабораторно-інструментальна діагностика і тактика лікування основних дитячих хвороб в амбулаторних умовах.

- принципи організації вакцинопрофілактики інфекційних хвороб в Україні.

- система диспансерного нагляду за здоровими і хворими дітьми

- застосування принципів етики та деонтології в педіатрії.


Модуль 4. Основні обов’язки та професійні дії лікаря жіночої консультації:

- принципи організації надання медичної допомоги жінкам в амбулаторних умовах.

- клінічна, лабораторно – інструментальна діагностика і тактика лікування найбільш поширених гінекологічних хвороб в умовах жіночої консультації; патронаж вагітних і породіль; онкопрофілактика та онкодіагностика в гінекології.

- диспансерне спостереженя вагітних та гінекологічних хворих; діагностика та надання невідкладної медичної допомоги на дошпитальному етапі.

- застосування принципів етики та деонтології в гінекології.

^ Орієнтовна структура залікових кредитів

Змістові модулі

Зміст практичної підготовки

Кількість годин
^ Модуль 1 “ Основні обов’язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення поліклініки”
1

Принципи організації надання планової і невідкладної терапевтичної допомоги в амбулаторних умовах

2,0

2

Прийом хворого. Проведення опитування та фізикального обстеження пацієнтів. Заповнення амбулаторної картки хворого. Визначення обсягу додаткових досліджень, оцінка їх результатів. Встановлення попереднього діагнозу. Визначення тактики подальшого лікування та працездатності хворого.

22,5

3

Робота в кабінеті функціональної діагностики: аналіз ЕКГ при інфаркті міокарда, порушенні ритму та провідності серця; участь в ехокардіографічному дослідженні та його клінічна інтерпретація. Аналіз даних комп’ютерної томографії, рентгендослідження органів грудної клітки та черевної порожнини, ЕхоКГ, сонографії органів черевної порожнини, фіброгастродуоденоскопії, колоноскопії.

7,0

4

Робота у фізіотерапевтичному кабінеті: участь у проведенні процедур – електротерапії постійним током, імпульсними токами низької та звукової частоти, високочастотної електротерапії, магнітотерапії, аероіонотерапії, ультразвукової терапії, процедур тепло- і водолікування та інш.

4,5

5

Робота в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділенні стаціонару: огляд хворого, визначення провідних синдромів при невідкладних станах. Участь у наданні невідкладної допомоги в ургентних станах: гостра серцева недостатність, гіпертонічний криз, пароксизмальні порушення серцевого ритму, синдром МЕС, тромбоемболія легеневої артерії, гостра ниркова недостатність та інш.

9,0
^ Усього годин:

Кредитів ECTS

45

1,5

^ Модуль 2 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря хірургічного відділення поліклініки»
1

Прийом хворого. Проведення опитування та фізикального обстеження пацієнтів. Заповнення амбулаторної картки хворого. Визначення обсягу додаткових досліджень, їх оцінка. Встановлення попереднього діагнозу. Визначення тактики подальшого лікування та працездатності хворого. Участь в онкопрофогляді пацієнтів. Робота у перев’язочній - виконання перев’язок, розкриття гнійників, первинна хірургічна обробка ран. Визначення показань до профілактики правця. Перша допомога при опіках та відмороженнях. Робота в ендоскопічному кабінеті - участь у виконанні ректороманоскопії, колоноскопії, бронхоскопії, КТ, мамографії, УЗД.

18,0

2

Прийом хворого. Проведення опитування та фізикального обстеження пацієнтів. Заповнення амбулаторної картки хворого. Визначення обсягу додаткових досліджень, їх оцінка. Встановлення попереднього діагнозу. Визначення тактики подальшого лікування та працездатності хворого. Інтерпретація рентгенограм. Транспортна іммобілізація. Участь у пункції суглобів та вправляння вивихів суглобів.

9,0

3

Прийом хворого. Проведення опитування та фізикального обстеження пацієнтів. Заповнення амбулаторної картки хворого. Визначення обсягу додаткових досліджень, їх оцінка. Встановлення попереднього діагнозу. Визначення тактики подальшого лікування та працездатності хворого. Катетеризація сечового міхура м’яким катетером, участь у проведенні цистоскопії, в/в урографії.

9,0

4

Робота в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділенні стаціонару: огляд хворого, визначення провідних синдромів при невідкладних станах та надання допомоги при асфіксіях (пункція трахеї та трахеостомія), тромбоемболії легеневої артерії, шоках, болі в животі, зовнішніх кровотечах. Оцінка стану хворого, транспортна іммобілізація при переломах кісток.

9,0
^ Усього годин:

Кредитів ECTS

45

1,5


^ Модуль 3. “Основні обов’язки та професійні дії дільничого педіатра”
1

Структура та організація роботи дитячої поліклініки. Структура педіатричної дільниці. Участь в оформленні основних документів у роботі дільничого педіатра.

2,0

2

Участь у веденні поліклінічного прийому. Діагностика і лікування основних дитячих захворювань в амбулаторних умовах. Показання до планової та ургентної госпіталізації дітей в амбулаторній практиці.

Участь у наданні невідкладної допомоги дітям на дошпитальному етапі.

27,0

3

Участь у проведенні вакцинації дітей в умовах поліклініки. Показання і протипоказання до вакцинації. Участь у наданні невідкладної допомоги дітям з поствакцинальними ускладненнями.

4,5

4

Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку дитини. Оцінка стану здоров’я дитини. Складання раціону харчування здорової дитини. Участь у проведенні профілактичних заходів та диспансеризації дітей із захворюваннями різних систем організму. Методика загартовування дітей раннього віку та дітей, які часто хворіють. Участь у системі патронажу за дітьми. Проведення санітарно-просвітницької роботи.

7,0

5

Психологічний та мовний контакт зі здоровими та хворими дітьми, будування вірних взаємовідносин з батьками хворої дитини.

4,5
^ Усього годин:

Кредитів ECTS

45

1,5

^ Модуль 4 “ Основні обов’язки та професійні дії лікаря жіночої консультації”
1

Структура та організація роботи жіночої консультації.Участь у веденні медичної документації.

4,5

2

Збір анамнезу і проведення огляду пацієнтки.

Аналіз клінічної анатомії жіночих статевих органів, фізіології репродуктивної системи. Визначення етіологічних та патогенетичних чинників основних захворювань жіночої репродуктивної системи.

Складання плану обстеження й аналіз даних лабораторних та інструментальних обстежень.

Участь у диспансерному спостереженні вагітних, у тому числі з ускладненим перебігом вагітності. Визначення попереднього клінічного діагнозу та тактики ведення гінекологічної хворої. Диференціальна діагностика найбільш поширених гінекологічних захворювань. Участь в онкодіагностиці й онкопрофілактиці в гінекології. Участь у наданні невідкладної медичної допомоги на дошпитальному етапі. Санітарно-просвітницька робота в жіночій консультації.

36,0

3

Психологічний та мовний контакт з гінекологічними хворими в умовах жіночої консультації.

4,5
^ Усього годин:

Кредитів ECTS

45

1,5
Разом годин:

Кредитів ECTS

180

6,0
 1. Перелік вмінь та практичних навичок

для підсумкового модульного контролю

з модуля 1 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря терапевтичного відділення поліклініки»
Вміння та практичні навички

Оцінка у балах

(min-max)

1

Проведення опитування та фізикального обстеження пацієнтів із основними захворюваннями внутрішніх органів.

6-10

2

Оцінка клінічних, біохімічних та імунологічних досліджень крові, сечі.

6-10

3

Оцінка даних інструментальних методів дослідження: рентгендослідження органів грудної клітки, черевної порожнини, суглобів, КТ, рентгенконтрастної ангіографії, ЕКГ, ехокардіографії, УЗД органів черевної порожнини.

6-10

4

Обгрунтування і формулювання клінічного діагнозу;

6-10

5

Трактування загальних принципів лікування, первинна і вторинна профілактика при основних захворюваннях внутрішніх органів.

6-10

6

Невідкладна допомога при ургентних ситуаціях (станах) при гострій серцевій недостатності, гіпертонічному кризі, пароксизмальних порушеннях серцевого ритму, синдромі МЕС, тромбоемболії легеневої артерії, гострій нирковій недостатності та інш.;

6-10


^ Перелік вмінь та практиних навичок для підсумкового модульного контролю


з модуля 2 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря хірургічного відділення поліклініки»
Вміння та практичні навички

Оцінка у балах (min-max)

1

Особливості обстеження хірургічного хворого: опитування, фізикальне дослідження - огляд хворого, пальпація, перкусія, аускультація, ректальне дослідження

6-10

2

Оцінка клінічних і біохімічних досліджень крові, сечі.

6-10

3

Аналіз інструментальних досліджень (рентгенографії органів грудної клітки та черевної порожнини, аортографії, УЗД органів черевної порожнини, допплерівської ультрасонографії артерій та вен, КТ, ендоскопії) при хірургічних хворобах

6-10

4

Обгрунтування та формулювання клінічного діагнозу, проведення диференційної діагностики хірургічних захворювань.

6-10

5

Особливості асистування в перев’язочній: розкриття гнійників, первинна хірургічна обробка ран, виконання перев’язок, виконання плевральної пункції та пункції суглобів.

6-10

6

Надання невідкладної допомоги при колото-різаних ранах, спонтанному пневмотораксі, травматичному шоці, кровотечі, флеботромбозі, травмах і переломах кісток.

6-10^ Перелік вмінь та практиних навичок для підсумкового модульного контролю


з модуля 3. “ Основні обов’язки та професійні дії дільничого педіатра ”
Вміння та практичні навички

Оцінка у балах

(min-max)

1

Проведення обстеження здорових і хворих дітей.

6-10

2

Оцінка даних клінічного (загальний аналіз крові, сечі, калу), і біохімічного дослідження хворих (вміст білка крові та його фракції, гострофазові показники, сечовина і креатинін крові, електроліти, глюкоза, білірубін крові та його фракції, коагулограма, ліпідний профіль крові), мікробіологічного дослідження біологічних рідин та виділень, полімеразної ланцюгової реакції, імуноферментного аналізу, загальний аналіз стернального пунктату та спиномозкової рідини.

6-10

3

Оцінка даних інструментальних методів дослідження: рентгендослідження органів грудної клітки, черевної порожнини, суглобів, КТ ЦНС, рентгенконтрастної ангіографії, ЕКГ, ехокардіографії, УЗД органів черевної порожнини.

6-10

4

Знання термінів проведення профілактичних щеплень. Показання і протипоказання до вакцинації.

6-10

5

Обгрунтування і формулювання клінічного діагнозу.

Трактування загальних принципів лікування, первинна і вторинна профілактика при основних дитячих захворюваннях в амбулаторних умовах.

6-10

6

Допомога при невідкладних станах у дітей (судомний і гіпертермічний синдроми, колапс, набряк легень, бронхоспазм, астматичний статус, гостра серцева недостатність, інфекційно-токсичний шок, гостра ниркова недостатність, гостра печінкова недостатність, гостра наднирковозалозна недостатність, ускладнення вакцинації і лікарської терапії: кропивниця, набряк Квінке, анафілактичний шок; кетоацидотична кома, гіпоглікемічна кома, кровотечі та інш.).

6-10^ Перелік вмінь та практичних навичок для підсумкового модульного контролю


з модуля 4 «Основні обов’язки та професійні дії лікаря жіночої консультації»
Вміння та практичні навички

Оцінка у балах

(min-max)

1

Особливості опитування й акушерсько-гінекологічного обстеження (дзеркального, бімануального, ректального, ректовагінального).

6-10

2


Оцінка клінічних і біохімічних досліджень крові, сечі.

Аналіз інструментальних досліджень (дані кольпоскопії і кольпоцитології, тестів діагностики функціонального стану яєчників, оцінка результатів цитологічного, гістологічного і бактеріологічних досліджень).

6-10

3


Оцінка результатів УЗД і рентгенологічних досліджень жіночих статевих органів

Обгрунтування та формулювання клінічного діагнозу, проведення диференційної діагностики між гострими гінекологічними та хірургічними захворюваннями.

6-10

4

Онкопрофілактика та онкодіагностика в гінекології, профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом.

6-10

5

Патронаж вагітних і породіль

6-10

6

Надання невідкладної допомоги на дошпитальному етапі: маткова кровотеча, розрив пухлини яєчника, апоплексія яєчника та інш.

6-10
 1. ^ Форми контролю

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми практики та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005)

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточного контролю за змістові модулі (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні практичних навичок відповідно до переліку, визначеного програмою практики.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну діяльність (змістові модулі) – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Поточний контроль студентів у терапевтичному, хірургічному, педіатричному відділеннях поліклініки і жіночій консультації здійснюється керівниками – викладачами практики від профільних кафедр навчального закладу та керівниками виробничої практики від бази.

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному модулі. Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівника практики є ведення Щоденника виробничої практики (додаток 1), який заповнюється студентом після кожного дня проходження практики та підписується керівником виробничої практики від бази та від навчального закладу. Після закінчення кожного модуля студент заповнює Підсумковий звіт про виконану роботу (додатки 2 – 5). Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики Щоденника та Підсумкового звіту є обов’язковим для допуску студента до підсумкового модульного контролю.

Керівники виробничої практики аналізують роботу студентів у відділеннях, враховуючи їх дисципліну (студент не повинен мати пропусків днів практики), якість ведення Щоденника (обгрунтування і формулювання діагнозу, визначення плану обстеження і лікування), якість оволодіння навичками клінічної, лабораторної та інструментальної діагностики, участь у наданні невідкладної медичної допомоги, застосування принципів етики та деонтології у практиці лікаря. Заповнення Підсумкового звіту по кожному модулю дає можливість вірно оцінити поточну навчальну діяльність студента. У разі засвоєння не менше 60% практичних навичок студент, який у сумі набрав 72 бали з 120, допускається до підсумкового модульного контролю.

^ Підсумковий модульний контроль

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму виробничої практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник і Зведений цифровий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 72 балів.

Підсумковий модульний контроль виробничої (лікарської) практики студентів V курсу передбачає демонстрацію вмінь і практичних навичок (перелік наведений в розділі 4). Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, становить 80, при цьому:

 • практичні навички – 60 балів;

 • ситуаційні завдання – 20 балів (по 10 балів за кожне завдання).


Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів, при цьому:

 • практичні навички – 36 балів;

 • ситуаційні завдання – 14 балів (по 7 балів за кожне завдання).Оцінка за дисципліну:

1. Оцінка за практику виставляється лише студентам, які виконали програму виробничої практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник і Зведений цифровий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 72 балів, а також склали підсумковий модульний контроль, набравши не менше ніж 50 балів. Оцінка за модуль є сумою балів за поточну діяльність і підсумковий модульний контроль. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за практику, становить 200.

2. Оцінка успішності за виробничу практику являє собою середнеарифметичне підсумкових модулів. В залікову книжку студента оцінка ставиться співробітниками відділу виробничої практики.

3. Таблиця переводу середньої кількості балів за всі модулі, що передбачені програмою дисципліни у традиційну оцінку за 4-бальною шкалою


^ Середня кількість балів за всі модулі, що передбачені програмою дисципліни

Традиційна оцінка

за 4-бальною шкалою

122-139

3

140-169

4

170-200

5

4. Позитивна оцінка виставляєтья лише у тому разі, якщо студент має всі зараховані модулі.

5. У разі, якщо студет не пересклав хоча б один підсумковий модульний контроль, він одержує за дисципліну традиційну оцінку «2» і оцінку ECTS «F», що є підставою для відрахування.

6. Викладач, який приймає підсумковий модульний контроль з дисципліни вносить оцінку до протоколу й передає його до відділу виробничої практики не пізніше наступного дня.


^ Оцінка ECTS:

1. Оцінка ECTS визначається після ранжування всіх студентів (тобто студентів всіх груп і потоків, що навчалися з дисципліни), які успішно засвоїли дисципліну, по закінченню додаткового терміну, регламентованого навчальним відділом ЛугДМУ. Ранжування проводиться відділом виробничої практики; визначення оцінки ECTS здійснюється таким чином:


^ Статистичний показник

Оцінка ECTS

Найкращі 10% студентів

A

Наступні 25% студентів

B

Наступні 30% студентів

C

Наступні 25% студентів

D

Останні 10% студентів

E


2. Оцінка ECTS не конвертується у традиційну оцінку.

3. Оцінка ECTS не змінює традиційну оцінку, отриману до ранжування.

^ Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів за графіком, затвердженим ректором.

^ Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля), мають пройти повторне навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затверджених в установленому порядку.


^ 6. Перелік навчально-методичної літератури

1. Внутрішні хвороби. Диференціальний діагноз і лікування хворих / Є.О. Воробйов, М. А. Дудченко, В. М. Ждан, Г. В. Волченко; Укр. мед. стомат. акад. — Полтава: Дивосвіт, 2004. — 362 с.

 1. Синдромна діагностика гематологічних захворювань у практиці сімейного лікаря: Навч.-метод. посіб. для студ. мед. ун-тів та лікарів / С.А. Гусєва, О.О. Бусло. — К.: Логос, 2004. — 219 с.

 2. Сучасні класифікації та принципи формулювання діагнозів у клініці внутрішніх хвороб: навч. посіб. / О.О. Абрагамович, Є.С. Абрагамович, У.О. Абрагамович, О.В. Бродик, І.О. Винник-Жураєва; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д.Галицького, Львів. обл. благод. фонд "Надії нації". — Л.: ПП "Кварт", 2005. — 322 с.

 3. Хронічні обструктивні захворювання легень у практиці сімейного лікаря: Навч. посіб. / Г.І. Лисенко, О.Б. Ященко, В.М. Мавродій, С.В. Данилюк, О.П. Смоляной; Ред.: Г.І. Лисенко; Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К.: Книга, 2005. — 93 с.

 4. Артеріальні гіпертензії в сучасній клінічній практиці: Навч. посіб. / О.І. Дядик, А.Е. Багрій, В.Б. Гнилицька, А.Л. Христуленко, О.І. Карпенко; Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти МОЗ України, Донец. держ. мед. ун-т ім. М.Горького. — Донецьк: Вебер, 2006. — 124 с.

 5. Нефрологія в практиці сімейного лікаря: навч. посіб. / Д.Д. Іванов, О.М. Корж. — К., 2006. — 272 с.

 6. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів: довід.-посіб. / Ред.: Ю.М. Мостовий; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова. — 9-е вид., доповн. і переробл. — Вінниця: ДП "ДКФ", 2007. — 479 с.

 7. Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Б.І. Рудик, Ф.А. Зверхшановський, Л.П. Мартинюк, Н.І. Ярема, С.Є. Шостак, О.І. Криськів. — Т.: ТДМУ "Укрмедкн.", 2008. — 195 c.

 8. Клініко-ЕКГ синдроми: навч. посіб. / Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, А.М. Василенко, В.А. Потабашній, С.О. Шейко. — Д.: Пороги, 2008. — 207 c.

 9. Лекції з госпітальної хірургії в 3 томах. За редакцією професора В.Г. Мішалова. “Асканія”, Київ, 2008.

 10. Хірургічні хвороби: Підручник/За ред.проф.П.Г.Кондратенка.-Х.:Факт,2006.-816с.

 11. Хірургія дитячого віку / За ред.проф. В.І.Сушко.-К.Здоров’я.-2002.-704 с.

 12. Практичні навички з оперативної хірургії: Навч. посіб. / Ю.Т. Ахтемійчук, В.П. Пішак, О.М. Слободян, О.В. Цигикало. — Чернівці: Місто, 2005. —152 с.

 13. Хірургічні хвороби у практиці сімейного лікаря: Навч.-метод. посіб. / С.І. Іващук, О.І. Іващук. — Чернівці: Буков. держ. мед. ун-т, 2005. — 352 с.

 14. Хірургічні хвороби: підручник / В.І. Бондарєв, Р.В. Бондарєв, О.О. Васильєв, І.Є. Верхулецький, Є.О. Герасименко. — Х.: Факт, 2006. — 816 с.

 15. Посібник з еталонів техніки лікарських маніпуляцій і практичних навичок із загальної хірургії / В.В. Скиба, В.В. Поканевич, О.В. Іванько, А.С. Карпенко, С.Й. Хмельницький, В.Я. Стаднік, А.К. Петров; Акад. наук Вищ. шк. України, Київ. мед. ун-т УАНМ. — К., 2007. — 141 с.

 16. Невідкладні стани в хірургії: підручник / І.В. Роздольський. — 2-ге вид., стер.. — К.: Медицина, 2009. — 144 с.

 17. Майданник В.Г. Педиатрия. Учебник (2-е издание, испр. и доп.). – Харьков: Фолио, 2002. – 1125 с.

 18. Шабалов Н.П. Детские болезни. Учебник.-Питер-Ком, С-Пб.,2002.- 1080 с.

 19. Аряєв М.Л. Неонатологія.- Київ: «АДЕФ - Україна.», 2006.- 754 с

 20. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Манолова Э.П., Ершова И.Б., Бойченко П.К. Лабораторные исследования в практической педиатрии - Луганск, 2003.-131 с.

 21. Алгоритми практичних навиків у педіатрії: Навч. посіб. / О.Є. Федорців, Т.О. Воронцова, У.М. Цідилко, Н.О. Ліщенко, Г.О. Луцук; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського. Каф. педіатрії. — Т.: ТДМУ; Укрмедкнига, 2006. — 166 с.

 22. Педіатрія: підручник / С.К. Ткаченко, Р.І. Поцюрко, Ю.С. Коржинський, А.І. Мостюк, Є.Г. Ткаченко, М.П. Альфьорова. — 3-тє вид., переробл. та доповн. — К.: Здоров'я, 2006. — 771 с.

 23. Інтенсивна терапія в педіатрії: навч. посіб. / С.М. Басманов, Г.І. Белебезьєв, А.В. Бєляєв, М.А. Георгіянц, М.Б. Дмитрієва. — К.: Медицина, 2008. — 520 c.

 24. Педіатрія в практиці сімейного лікаря: навч. посіб. / Н.В. Банадига, Л.М. Слободян, В.Ф. Лобода, Є.Ф. Бузько, А.О. Петрик, І.О. Рогальський. — Т.: ТДМУ ; Укрмедкнига, 2008. — 340 с.

 25. Невідкладні стани в педіатрії: навч. посіб. / Р.І. Поцюрко, Л.С. Леськів, М.М. Монастирська, І.В. Пітула, О.Я. Соловей. — К.: Медицина, 2009. -192 с.

 26. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии / Под ред. Степанковской Г.К. — К. : Здоров'я, 2000. — 672с.

 27. Запорожан В.М. Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. Підручник : у 2-х томах. Т.II. – Одеса, 2005.-420с.

 28. Невідкладні стани в акушерстві: Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації і практ. лікарів акушерів-гінекологів / А.Н. Гайструк, Н.А. Гайструк, О.В. Мороз. — Вінниця: Книга-Вега, 2004. — 361 с.

 29. Гінекологія: Підруч. / С.В. Хміль, З.М. Кучма, Л.І. Романчук. — Т.: Підруч. і посіб., 2006. — 527 с.Додаток 1

Щоденник ВП з внутрішньої медицини (зразок)

(за цією формою заповнюється щоденник з хірургії, педіатрії та роботи у жіночій консультації)

Студента__________________________ факультету____________________

Курсу_________ групи ___________

Час практики: з ____________ 200 _ р по ________________200 _ р.

Місце проходження практики: ____________________місто

Лікарня_____________________________________________________

Базовий керівник _________________________________________

Головний лікар__________________________________________________

(підпис, печатка)

Дата,

час

Зміст виконаної роботи

Виконана навичка

1-й день 8.00-9.00

Був присутнім на зустрічі студентів із керівництвом поліклініки. Ознайомився з організаційною структурою поліклініки. Склав індивідуальний графік роботи.
9.00-12.00

Разом із дільничим терапевтом прийняв 5 хворих.

1. Хвор .Н., 60 рок. Д-з: ІХС: стенокардія напруження 11 ФК. Постінфарктний к-з, екстрасистолічна аритмія СН 2Б

На користь цього свідчить… Обстеження… Лікування…

2. Хвор. В., 50 рок. Д-з: Гіпертонічна хвор. 2 ст. Про це свідчить… Обстеження… Лікування… і т.д.

Фізикальне дослідження 5 хворих (опитування, огляд, вимірювання АТ).

Оцінка клінічних, біохімічних та інструментальних досліджень.

12.00-15.00

Разом із дільничим лікарем відвідав на дому й оглянув 3-х хворих.

1. Хвора О., 47 рок. Д-з: Катаральна ангіна. Про це свідчить… Обстеження… Лікування…

2.Хвора Ш., 38 рок. Д-з: Системний червоний вовчак, акт 1 ст., вовчаковий артрит ліктьових суглобів, люпус- нефрит, ХНН 1 ст. Про це свідчить… Обстеження… Лікування…

Заповнено 3 амбулаторні карти. Виписано 9 рецептів.

(зразок) Додаток 2

Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з внутрішньої медицини (поточний контроль)

студентом ____________________________________________5 курсу

медичного факультету група _________________

На базі м/л № _____ міста____________


Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

 1. Прийом хворих у поліклініці.

30 - 50

 1. Чергування в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділенні стаціонару.

1

 1. Вимірювання АТ

30 – 50

 1. Оцінка даних лабораторних методів дослідження ( гострофазові показники крові, загальний білок і білкові фракції, трансамінази крові, коагулограма, лабораторні маркери некрозу міокарда, ліпідний спектр крові, креатинін, електроліти крові, сечовина, сечова кислота крові, показники імунного статусу, загальний аналіз сечі, за Нечипоренком та Зимницьким, дані мікробіологічного дослідження сечі та інш.).

30-30


 1. Аналіз ЕКГ

20-30


 1. Аналіз даних ехокардіографії, стрес-тестів

5-10

 1. Аналіз даних рентгенологічного дослідження органів грудної клітки, черевної порожнини, суглобів, КТ, рентгенконтрастної ангіографії.

10-12

 1. Аналіз даних УЗД органів черевної порожнини

10-15

 1. Участь у наданні невідкладної лікарської допомоги в ургентних ситуаціях при гострій серцевій недостатності, гіпертонічному кризі, пароксизмальних порушеннях серцевого ритму, синдромі МЕС, тромбоемболії легеневої артерії, гострій нирковій недостатності та інш.

3-5


Підпис викладача________________________


(зразок) Додаток 3

Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з хірургії (поточний контроль)


студентом ____________________________________________5 курсу

медичного факультету група _________________

На базі м/л № _____ міста____________

Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

1. Прийом хворих у поліклініці.

20-40

2. Чергування в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділені стаціонару, травматологічному пункті

1


3. Оцінка клінічних (загальний аналіз крові і сечі) і біохімічних аналізів крові (білірубін і його фракції, білки крові, амілаза, електроліти крові, коагулограма та інш.) в хірургічній клініці

30-50


4. Оцінка даних інструментальних досліджень (рентгенографії органів грудної клітки та черевної порожнини, аортографії, УЗД органів черевної порожнини, допплерівської ультрасонографії артерій та вен, КТ, ендоскопії) при хірургічних хворобах

10-15

5. Асистування в перев'язочній: проведення місцевого знеболювання, накладання і зняття швів

1-2

6. Асистування в перев'язочній: розкриття гнійників, первинна хірургічна обробка ран, виконання перев'язок, виконання плевральної пункції та пункції суглобів

2-3

7. Асистування в урологічному кабінеті: пальпація простати, катетеризація сечового міхура, цистоскопія

1-2

8. Участь у проведенні транспортної іммобілізації, накладанні гіпсових пов'язок

1-2

9. Участь у діагностиці і наданні невідкладної допомоги при колото-різаних ранах, спонтанному пневмотораксі, травматичному шоці, кровотечі, флеботромбозі, тромбозі артерій та інш.

1-3


Підпис викладача________________________


(зразок) Додаток 4

Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з педіатрії (поточний контроль)

студентом ____________________________________________5 курсу

медичного факультету, група _________________

На базі м/л № _____ міста____________


Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

1. Огляд здорових і хворих дітей в поліклініці.

20 - 30

2. Чергування в кабінеті невідкладної допомоги в поліклініці або приймальному відділені стаціонару.

1

 1. Вимірювання АТ на руках і ногах

10 – 20

 1. Оцінка даних лабораторних методів дослідження: клінічного (загальний аналіз крові, сечі, калу), і біохімічного (вміст білка крові та його фракції, гострофазові показники, сечовина і креатинін крові, електроліти, глюкоза, білірубін крові та його фракції, трансамінази, коагулограма, ліпідний профіль крові), мікробіологічного дослідження біологічних рідин та виділень, полімеразної ланцюгової реакції, імуноферментного аналізу, загальний аналіз стернального пунктату та спиномозкової рідини.

20-30


 1. Аналіз ЕКГ

5-10


 1. Аналіз даних ехокардіографії

5-10

 1. Аналіз даних рентгенологічного дослідження органів грудної клітки, черевної порожнини, суглобів, КТ

10-12

 1. Аналіз даних УЗД органів черевної порожнини

10-15

9. Участь у наданні невідкладної лікарської допомоги дітям (судомний і гіпертермічний синдроми, колапс, набряк легень, бронхоспазм, астматичний статус, гостра серцева недостатність, інфекційно-токсичний шок, гостра ниркова недостатність, ускладнення вакцинації і лікарської терапії: кропивниця, набряк Квінке, анафілактичний шок; кетоацидотична кома, гіпоглікемічна кома, кровотечі та інш.).

3-5


Підпис викладача________________________


(зразок) Додаток 5

Зведений цифровий звіт про проходження

виробничої практики з гінекології (поточний контроль)


студентом ____________________________________________5 курсу

медичного факультету група _________________

На базі м/л № _____ міста____________

Перелік навичок та вмінь

Кількість навичок

1. Огляд вагітних, визначення термінів вагітності

15-20

2. Огляд гінекологічних хворих

15-20

3. Дворучне піхвове дослідження

5-10

4. Огляд шийки матки у дзеркала

5-10

5. Визначення розмірів таза, установлення розташування плода в матці, аускультація серцебиття плода

10-20

6. Оцінка результатів клінічних аналізів крові, сечі, виділень.

15-20

7. Взяття мазків із піхви на цитологію і ступінь чистоти піхви

10-20

8. Аналіз даних УЗД органів малого таза, грудних залоз, результатів комп’ютерної томографії органів малого таза

20-30

9. Аналіз даних імунологічних і гормональних досліджень

10-15

10. Надання невідкладної допомоги на дошпитальному етапі: маткова кровотеча, розрив пухлини яєчника, апоплексія яєчника та інш.).

1-3


Підпис викладача________________________


Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 4 курсу медичного факультету
move to 0-21828970
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету
move to 0-21828971
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет
З виробничої практики студентів 5-го курсу фармацевтичного факультету спеціальності «клінічна фармація» (цикл «фармацевтична інформатика...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
move to 0-21918744
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я І міністерство оборони україни
Робоча навчальна програма з дисципліни „Токсикологія, радіологія І медичний захист” для студентів V курсів медичного факультету складена...
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров’я України Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Перелік нововведень, які пропонуються для включення до Реєстру галузевих нововведень на 2010 рік
Міністерство охорони здоров’я україни луганський державний медичний університет програма виробничої практики для студентів 5 курсу медичного факультету iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет «Затверджую»
Робоча навчальна програма складена у відповідності до програми курсу «Культурологія» для студентів медичних училищ та коледжів (Міністерство...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи