Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених icon

Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Скачати 69.44 Kb.
НазваКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Дата15.07.2012
Розмір69.44 Kb.
ТипКонкурс

КОНКУРС НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


Указом Президента України від 17.06.00 № 779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21.02.01 № 104, від 24.03.03 року № 253) започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених.

Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні).

Міністерство освіти і науки просить до 01 лютого подати наукові праці на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених згідно з Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених, розробленою Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки в 2007 році (Інструкцію про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених, видану Комітетом у 2006 році, вважати не дійсною).

Нижче надається витяг із зазначеної інструкції.

Висунення праць на здобуття премії проводиться колегією Міністерства освіти і науки за результатами проведеної експертизи та розгляду на комісії МОН.

На здобуття премії можуть висуватися наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення.

У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, докторанти, аспіранти, інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації, підпорядкованих МОН, як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.

Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття премії, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання наукової роботи і йому повинен належати значний творчий внесок.

До розгляду не приймаються роботи, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород. До складу колективу претендентів, не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, або включені у поточному році до іншого колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття державної нагороди.

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років станом на 1 березня поточного року.

Премії повторно не присуджуються.

Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими установами, організаціями, вищими навчальними закладами Ш-IY рівнів акредитації, підпорядкованими Міністерству освіти і науки. Рішення про висунення праці та колективу претендентів на премію приймається на засіданні вченої чи науково-технічної ради.

Керівники установ, вищих навчальних закладів зобов’язані провести попереднє обговорення робіт і творчого внеску кожного претендента, що висувається, у трудових колективах за місцем його основної роботи.

^ ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ

До міністерства подаються:

- коротке резюме ( 2 примірника), до 1-ї сторінки, у якому вказується назва роботи, прізвища та ініціали претендентів, ким висунута і коротка характеристика роботи, та в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14). Резюме також подається російською та англійською мовами.

- документи – том 1;

- робота – том 2;

- додаткові примірники анотації роботи

1. Загальні вимоги до оформлення документів та матеріалів робіт.

1.1. Документи (том 1) і робота (том 2) подаються у 2-х примірниках. Окрім цього, один примірник 1-го та 2-го томів зберігається в організації, яка представила роботу на премію.

1.2. Додаткові анотації роботи подаються у 7-ми примірниках у вигляді окремих брошур без твердого переплетення.

1.3. Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 листів друкованого тексту. Формат листів – 297х210 мм.

1.4. На обкладинці кожного тому та додаткових примірників анотації обов’язково вказуються:

- повна назва організації, яка висуває працю на премію;

- назва роботи;

- прізвища, імена та по-батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, посади, місце роботи.

1.5. На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

1.6. У всіх документах назва роботи повинна бути однаковою.

1.7. У документах, які подаються, не допускається скорочення назв вищих навчальних закладів, установ, організацій та нерозшифрованих назв окремих виробів.

Скорочення можуть бути лише при повторенні раніше розшифрованих назв.

Роботи, оформлені з порушенням вимог витягу з інструкції до розгляду не приймаються.

^ 2. ДОКУМЕНТИ –ТОМ 1.

2.1. Лист – подання, у якому вказується точна назва організації, яка висуває роботу, назва роботи, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім’я, по-батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист друкується на бланку організації, яка подає роботу, підписується її керівником та скріплюється гербовою печаткою.

2.2. Додаток до листа-подання, в якому вказуються:

- повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись робота після її розгляду в міністерстві та Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки;

- прізвище, ім’я, по-батькові, посада, поштовий індекс, адреса та службовий телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з матеріалами роботи та документами за вимогою представників зацікавлених вищих навчальних закладів, установ і підприємств, окремих громадян.

2.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту роботи, прізвищ претендентів, їх посад та місць роботи, назва організації, яка представляє роботу. Дозвіл підписується керівником організації, яка висунула роботу на премію. Дозвіл подається в 1-му примірнику і вкладається (не підшивається) до першого примірнику документів.

2.4. Анотація роботи (обсяг до 10 сторінок), підписана всіма претендентами на здобуття премії.

В анотації роботи, зокрема, вказуються основний зміст роботи, її науково-технічні результати (обов’язково у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена робота, досягнутий економічний ефект.

Анотація циклу наукових праць повинна обґрунтовувати об’єднання їх в єдиний цикл.

2.5 Витяг з протоколу (протоколів) засідання вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, установи про висунення роботи на премію, де вказується її назва, прізвища всіх претендентів та хід обговорення. Протокол з підписами завіряється печаткою.

2.6. Протокол (протоколи) лічильної комісії про результати таємного голосування за колектив претендентів. У протоколі вказуються результати голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з підписами завіряється печаткою.

2.7. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку роботи про висунення).

2.8 Довідка про творчий внесок у роботу на кожного претендента окремо (на 1-2 сторінках), де вказується його посада під час виконання роботи та конкретний творчий внесок. Довідка підписується керівником і головою комітету профспілки (головою трудового колективу) вищого навчального закладу, установи, де працює претендент. Підписи скріплюються гербовою печаткою.

2.9 Відомості на претендента ( в паперовому та електронному вигляді):

- прізвище, ім’я та по-батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у іменному та давальному відмінках);

- дата народження ;

- освіта;

- спеціальність;

- почесні звання ;

- науковий ступінь та вчене звання;

- місце роботи;

- посада;

- службова адреса та телефони (міський та мобільний);

- домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку тієї організації, де працює претендент, підписуються ним, завіряються керівником організації, скріплюються гербовою печаткою, вказується дата заповнення.

Примітка: якщо після представлення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити міністерство та Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

2.10 Зазначені у пунктах 2.1 –2.9 документи, повинні бути підшиті у швидкозшивачі у вказаній послідовності.

При повторному представленні роботи її висунення та оформлення документів провадиться заново.

3. Робота –Том 2.

3.1 Робота може бути подана у вигляді:

- наукової праці (циклу наукових праць) у вигляді реферату обсягом до 50 сторінок (з переліком монографій, книг, статей, які входять до даної праці із зазначенням коли і де вони були опубліковані).

Монографії та книги подаються у двох примірниках окремо як додаток до тому 2;

- опису роботи в галузі техніки. У тексті опису викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівняні з кращими вітчизняними й світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, досягнутий економічний ефект. У кінці тексту приводиться список основних публікацій і винаходів по даній роботі. Ілюстрації можуть розмішуватися за текстом або представлятися в альбомі.

Довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження роботи у виробництво, підписується керівником організації, підприємства на якому здійснено це впровадження..

3.2 До 2-го тому включаються:

- копії основних статей, що відображають зміст роботи;

- копії авторських свідоцтв, патентів та описів до них ( які відносяться до роботи, що висувається на премію);

- копії документів про випробування та впровадження роботи у виробництво.

Примітка: відгуки, патенти, висновки про роботу іноземними мовами подаються разом з перекладом їх українською мовою та завіряються підписом відповідальної за це особи і печаткою..

Копії завіряються підписом відповідальної особи і печаткою.

Матеріали та документи другого тому, крім монографій і підручників, повинні бути переплетені.

Присуджується щорічно двадцять п’ять премій (з них десять премій молодих учених Національної академії наук України) у розмірі 10 тисяч гривень кожна.

Схожі:

Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки І техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених iconІнструкція про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки приймає наукові праці, висунуті на здобуття щорічної премії Президента...
Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених iconПоложення про щорічні премії президента україни для молодих вчених
Щорічна премія Президента України для молодих вчених (далі премія) присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних...
Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Конкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених iconМіністерство освіти І науки просить до 26 січня 2010
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи