Національний університет державної податкової служби україни затверджую icon

Національний університет державної податкової служби україни затверджую
НазваНаціональний університет державної податкової служби україни затверджую
Сторінка3/9
Дата15.07.2012
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.3. ВступУ вступі необхідно:

розкрити роль і значення обраної проблеми в сучасних умовах господарювання;

обґрунтувати актуальність теми і важливість її для України, галузі та конкретного підприємства;

вказати мету та завдання, предмет і об’єкт дослідження курсової роботи;

розкрити ступінь вивчення обраної проблеми різними науковцями в науково-економічній літературі;

з’ясувати практичне значення обраної теми дослідження;

вказати базу дослідження, за матеріалами якої виконується курсова робота, та дати їй коротку економічну характеристику (визначити місце знаходження, основні види діяльності, дати оцінку основних економічних показники діяльності об’єкта дослідження, інформацію про основні показники підприємства подати у таблиці 3.1, провівши їх аналіз за текстом і обґрунтувати висновки. При цьому основну увагу необхідно звернути на показники з обраної проблеми;

^ Таблиця 3.1

Основні показники діяльності ....... за 20_- 20_р.


Показники

20_ р.

20_ р.

Абсолютне відхилення, +,-

Обсяг реалізації, тис. грн.


Статутний капітал


Чистий прибуток (збиток)


і т.д.вказати джерела інформації (нормативно-правові, спеціальну літературу, а також первинні документи, облікові регістри з досліджуваної проблеми, форми звітності підприємства та інші), які використані під час написання курсової роботи.

Обсяг вступу – 5 сторінок рукописного тексту (3 сторінки при друкуванні курсової роботи з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

^

3.4 Основна частинаОсновна частина курсової роботи розкриває її зміст. Вона складається з окремих параграфів, між якими повинен бути взаємозв’язок. На початку кожного параграфа необхідно вказати, суть питання яке буде розглянуто, а в кінці параграфу – викласти основні висновки.

Усі матеріали з обраної теми курсової роботи викладаються у логічній послідовності на прикладі показників діяльності підприємства з використанням результатів проведеного дослідження.

У першому параграфі слід дати йому характеристику чи розкрити економічну сутність об’єкта дослідження, якому присвячена курсова робота, використовуючи визначення подані у нормативно-законодавчій, спеціальній літературі, порівнюючи їх з тлумаченнями науковців, при цьому необхідно провести критичне оцінювання певних визначень. Студенту необхідно також розглянути існуючу класифікацію, дослідивши можливі пропозиції різних науковців. Крім того, важливо дослідити цю проблему на макрорівні з використанням цифрового матеріалу по Україні, галузі тощо, а також показати роль і значення цього питання для підприємства на якому проводиться дослідження.

Наприклад, при розкритті параграфа «Економічна сутність і класифікація запасів, їх оцінка для визначення забезпеченості ними підприємства» необхідно:

визначити економічну сутність запасів, проаналізувавши висловлювання різних науковців, вказавши свої коментарі;

навести та проаналізувати визначення поняття «виробничі запаси», що міститься в нормативних актах та інших джерелах інформації;

розкрити класифікацію запасів за різними ознаками;

вказати, яке значення відіграють виробничі запаси в діяльності базового підприємства;

вказати як проводиться оцінка виробничих запасів підприємства та зробити висновок щодо правильності її застосування;

навести макроекономічні показники про рух та наявність виробничих запасів;

вказати мету управління або проблему, яка потребує вирішення на підприємстві де проводиться дослідження.

У другому параграфі необхідно дослідити нормативно-законодавчі акти, що регулюють предмет дослідження та їх вплив на організацію і методику обліку. Всю інформацію розмістити в таблиці (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

^ Законодавчо-нормативна інформація і її використання при аналізі і прийнятті рішень щодо забезпеченості підприємства виробничими запасами

Назва законодавчо-нормативного акта, номер і дата його введення дію

Зміст законодавчо-нормативної інформації і її використання при аналізі і прийнятті рішень

У процесі збору інформації важливо враховувати вимоги нормативних актів з бухгалтерського обліку, оподаткування та інших. Крім того, доцільно дослідити використання всіх законодавчо-нормативних актів та визначити яким чином вони впливають на ті чи інші основні аспекти обліку окремих об’єктів. Крім того, доцільно з’ясувати яким чином та чи інша нормативна інформація використовується суб’єктами господарювання для прийняття управлінських рішень.

За результатами вивчення нормативно-законодавчих актів необхідно провести їх критичну оцінку. Студент досліджує не тільки зовнішні нормативні стандарти, а і внутрішні стандарти, що впливають на діяльність підприємства та прийняття конкретних управлінських рішень. Студент повинен обґрунтувати прийняте те чи інше рішення управлінським персоналом підприємства на якому проводиться дослідження.

Студент крім нормативної інформації, повинен дослідити використання облікової інформації для прийняття конкретних управлінських рішень. При цьому досліджуються джерела отримання інформації, її необхідність та можливість використання для прийняття тих чи інших рішень керівництвом. Разом з тим необхідно звернути увагу на організацію та методику обліку на підприємстві, можливість і своєчасність отримання інформації про стан та рух окремих об’єктів та можливості прийняття управлінських рішень для потреб керівництва.

Всю інформацію доцільно розмістити у таблиці 3.3 та подати критичні зауваження якщо на певному підприємстві при проведенні дослідження виявлені ті чи інші відхилення від нормативу та пропозиції щодо використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень.

Таблиця 3.3

^ Облікова інформація і її використання при оцінці забезпеченості підприємства виробничими запасами

Назва інформації

Призначення інформації

Носій інформаціїОскільки, облікова інформація формується за інформаційними даними підприємства та відповідно до вимог нормативних і законодавчих актів, то при виборі теми курсової роботи слід спочатку з’ясувати чи є для підприємства актуальними ті питання, які будуть досліджуватися в роботі.

Студент повинен оцінити різну облікову інформацію щодо суб’єкта дослідження, визначити можливість використання різних альтернатив з обліку тих чи інших об’єктів чи предметів, обґрунтувати прийняття того чи іншого управлінського рішення з використання певної альтернативи.

У курсовій роботі необхідно повністю розкрити процес збору інформації з використанням певних альтернатив. При цьому представлена інформація повинна бути релевантною, тому що тільки релевантна інформація може вплинути на рішення керівництва. Облікова інформація не повинна містити помилок або упереджених оцінок. Звичайно, різні типи управлінських рішень потребують різної інформації.

У третьому параграфі студент повинен оцінити стан тих чи інших активів, пасивів, витрат чи доходів на підприємстві, використовуючи інформаційні дані обліку і звітності підприємства як мінімум за 2-3 останні роки, щоб дослідити певну тенденцію. При цьому студент повинен порівняти отримані результати із галузевими чи результатами по регіону, області, країні тощо, зробивши критичні зауваження та пропозиції.

Зібраний практичний матеріал необхідно належним чином опрацьовувати, щоб його можна було використати в курсовій роботі.

Наведений порядок викладення матеріалу дозволяє розкрити процес підготовки і прийняття рішення за наведеною на рисунку 3.1 схемою, а також максимально дослідити порядок формування і використання облікової інформації при прийняті рішення.
Рис 2.


Рис. 3.1. Процес підготовки і прийняття управлінського рішення


Перш за все слід забезпечити наочність і достовірність практичного матеріалу, групуючи та зіставляючи облікову інформацію, проставити номери таблиць і додатків, органічно ув’язати їх з текстом курсової роботи.

У четвертому параграфі студент повинен оцінити вплив можливих факторів на стан активів, зобов’язань, витрат, доходів, фінансових результатів чи в цілому на фінансово-майновий стан підприємства. Розрахунки проводяться в таблицях. Разом з тим необхідно провести аналіз показників і зробити висновки для прийняття певних управлінських рішень. Для наочності дослідження у роботі необхідно використовувати графіки, діаграми тощо.

У останньому параграфі курсової роботи узагальнюється сформована облікова інформація для прийняття найбільш оптимальних управлінських рішень. При аналізі варіантів альтернативних рішень слід зіставляти доходи та витрати, які отримає підприємство після прийняття рішення. Звичайно, вибір найкращої альтернативи – це найважливіший крок у всьому процесі підготовки і прийняття рішення. Тому в курсовій роботі слід не тільки вказати, якому рішенню надається перевага, а й детально обґрунтувати ті вигоди, які отримає підприємство в порівнянні з наслідками інших рішень. Наприклад, якщо в роботі зроблено висновок про доцільність збільшення запасів чи витрат на їх зберігання чи зменшення їх залишку, то необхідно вказати, чому обрано саме таке рішення, і навести цифрову інформацію щодо переваг того чи іншого варіанту.

Наприклад, основною метою управління забезпеченням виробничими запасами є своєчасні поставки виробничих запасів і мінімізація витрат, пов’язаних з їх придбанням та зберіганням; визначити ті варіанти дій, які можуть застосовуватись для досягнення поставленої мети або розв’язання певної проблеми. Наприклад, оцінюючи стан забезпеченості підприємства виробничими запасами, можна прийняти рішення про збільшення або зменшення обсягу поставок, витрат на замовлення, закупку, зберігання тощо. Важливо не тільки навести перелік можливих варіантів дій, а і дати їх характеристику та обґрунтувати доцільність практичного дослідження цих варіантів.

У курсовій роботі слід також дати оцінку прийнятим керівництвом управлінських рішень стосовно досліджуваних проблем у попередніх періодах діяльності підприємства. Важливо також вказати на виявлені проблемні питання, які стосуються способів формування облікової інформації, порядку прийняття рішень тощо, а також навести можливі шляхи їх вирішення.

При розкритті процесу підготовки і прийняття рішення в усіх параграфах курсової роботи необхідно розкривати вплив на цей процес використання комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення.

Обсяг основної частини курсової роботи – 25-30 сторінок рукописного тексту (17-20 сторінок при друкуванні курсової роботи з використанням текстового редактору Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом).

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова служби україни національний університет державної податкової служби україни
Випускаюча кафедра економічної кібернетики проводить підготовку фахівців за такою освітньо-кваліфікаційною характеристикою
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconЛ. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь забезпечення конкурентоспроможності банківських установ
Л. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Національний університет державної податкової служби україни затверджую iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи